Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000

Kazalo

2773. Sklep o registru osebnih računov in potrdilu o številu enot premoženja, stran 7827.

Na podlagi četrte in pete alinee prvega odstavka 323. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o registru osebnih računov in potrdilu o številu enot premoženja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Predmet sklepa)
Ta sklep določa:
– podrobnejši način vodenja in obvezno vsebino registra osebnih računov članov vzajemnega pokojninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: register) ter
– podrobnejšo vsebino potrdila o številu enot premoženja, vpisanih na osebnem računu člana, in obračun vplačanih premij v letu.
II. NAČIN VODENJA REGISTRA OSEBNIH RAČUNOV
2. člen
(Vodenje registra)
(1) Register osebnih računov članov vzajemnega pokojninskega sklada vodi upravljavec sklada.
(2) Upravljavec mora v registru poleg podatkov, predpisanih s tem sklepom, zagotoviti tudi vse druge podatke, potrebne za izvajanje zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) ter na njegovi podlagi izdanih predpisov. Register mora voditi tako, da zagotavlja varstvo podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Upravljavec mora pristojnemu nadzornemu organu omogočiti, da kadarkoli preveri, ali posluje v skladu z ZPIZ-1 in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
(3) Upravljavec je dolžan register voditi tako, da je kadarkoli mogoč vpogled in izpis podatkov za poljubno izbrano časovno obdobje za posameznega člana ali več članov skupaj. Članu mora na njegovo pisno zahtevo izročiti izpis vseh podatkov iz registra, ki se nanašajo nanj.
(4) V primeru, da je del enot vplačal posamezen delodajalec, mora upravljavec zagotoviti tudi podatke za poljubno izbrano časovno obdobje za posameznega člana ali več članov, ki jih financira isti delodajalec.
(5) Podatke, vpisane v register, je upravljavec dolžan hraniti trajno.
3. člen
(Splošne določbe za informacijski sistem)
Informacijski sistem, s katerim upravljavec vodi register, mora zagotavljati pravilno in zanesljivo zbiranje, vodenje, prenos in obdelavo podatkov. Pri tem mora informacijski sistem izpolnjevati zlasti naslednje zahteve:
– zagotovljen mora biti vnos samo odobrenih podatkov ter vseh odobrenih podatkov;
– možnost vnosa podatkov smejo imeti le pooblaščene osebe;
– zagotovljen mora biti podatek o osebah, ki so opravile vnos in odobrile vnos podatkov;
– zagotovljen mora biti natančen, popoln ter ustrezno zaščiten prenos podatkov;
– zagotovljen mora biti reden nadzor nad pravilnostjo stalnih podatkov;
– izpise podatkov potrdijo odgovorne osebe;
– izpisi podatkov morajo biti opremljeni s časom in datumom izpisa ter navedbo osebe, ki je pripravila izpis;
– zagotovljena mora biti sprotna izdelava rezervnih kopij ključnih podatkov in programske opreme ter njihovo ustrezno shranjevanje;
– zagotovljene morajo biti fizične in logične kontrole dostopa do programske in strojne opreme;
– ključnim delom informacijskega sistema mora biti zagotovljeno ustrezno neprekinjeno napajanje, ki omogoča varen zaključek dela;
– izdelani morajo biti načrti in postopki za obnovitev informacijskega sistema (računalniške in programske opreme, podatkov in telekomunikacij) ob izrednih razmerah.
4. člen
(Posebne določbe za računalniško podprt informacijski sistem)
(1) Upravljavec, ki vodi register z računalniško podprtim informacijskim sistemom, mora zagotoviti ustrezne pripomočke za pregled registra ter preizkušanje ustreznosti računalniško obravnavanih podatkov.
(2) Popolen opis dela računalniškega sistema mora biti razviden iz ustrezne dokumentacije. Iz dokumentacije morajo biti razvidni podsistemi in datoteke računalniškega sistema. Dokumentacija mora zagotavljati vpogled v:
1. računalniško rešitev;
2. postopke v okviru računalniške rešitve;
3. kontrole, ki zagotavljajo pravilno in zanesljivo obdelavo podatkov;
4. kontrole, ki preprečujejo nepooblaščeno dodajanje, spreminjanje ali brisanje hranjenih računalniških zapisov.
(3) Vsaka sprememba računalniške rešitve (računalniških programov) iz prvega odstavka tega člena mora biti dokumentirana v časovnem zaporedju nastanka spremembe, skupaj z datumom spremembe. Iz dokumentacije mora biti razvidna tudi vsaka sprememba oblike datotek. Upravljavec mora zagotoviti tudi arhivsko programsko in strojno opremo, ki omogoča pregledovanje in obdelavo zgodovinskih podatkov tudi v primeru, ko se ta ne uporablja več za tekočo obdelavo podatkov.
III. OBVEZNA VSEBINA REGISTRA
5. člen
(Vsebina registra)
(1) Register je sestavljen iz osebnih računov vseh članov vzajemnega pokojninskega sklada.
(2) Iz osebnega računa člana morajo biti razvidni najmanj sledeči podatki:
Podatki, potrebni za natančno identifikacijo člana.
Vrsta in obseg pravic, ki izhajajo iz naslova vplačane premije.
Višina in datum posameznih vplačil premije dodatnega prostovoljnega zavarovanja. V primeru ko premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja vplačuje delno ali v celoti delodajalec, morajo biti v registru vsebovani tudi podatki o višini premije, ki jo je vplačal delodajalec.
Skupno število enot, vpisanih na osebnem računu člana.
(3) Za vsako posamezno plačilo premije morajo biti poleg podatkov iz tretje alinee prejšnjega odstavka tega člena razvidni še najmanj naslednji podatki:
Višina in datum vplačila premije, ki jo je upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada vplačal v imenu in za račun zavarovanca oziroma upravičenca in na podlagi katerega le-ta pridobi pravico do dodatne invalidske pokojnine oziroma dodatne družinske pokojnine (druga alinea osmega odstavka 298. člena ZPIZ-1).
Višina vstopnih stroškov.
Znesek vplačane čiste premije.
Datum konverzije vplačane čiste premije v ustrezno število enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada.
Vrednost enote premoženja na dan konverzije.
Število enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada pridobljenih na podlagi vplačane čiste premije.
(4) V primeru, da premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja vplačuje delno ali v celoti delodajalec, mora biti iz podatka iz četrte alinee drugega odstavka tega člena razvidno tudi število enot premoženja, ki jih je za člana vplačal posamezen delodajalec ter podatki o posameznih delodajalcih, ki so financirali premijo. Podatki o delodajalcih so firma oziroma ime, sedež, registrska številka in davčna številka.
IV. PODROBNEJŠA VSEBINA POTRDILA O ŠTEVILU ENOT PREMOŽENJA, VPISANIH NA OSEBNEM RAČUNU, IN OBRAČUN VPLAČANIH PREMIJ
6. člen
(Vsebina potrdila o številu enot premoženja na osebnem računu člana)
(1) Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada mora vsakemu članu najkasneje do 31. januarja vsako leto izdati potrdilo o številu enot premoženja, vpisanih na njegovem osebnem računu, in obračun vplačanih premij v preteklem letu po stanju na dan 31. 12.
(2) Obvezna vsebina potrdila iz prejšnega odstavka je v prilogi 1 tega sklepa. Poleg podatkov, navedenih v potrdilu iz priloge 1, lahko upravljavec na potrdilu navede tudi druge podatke, ki so potrebni za informiranje članov sklada ali pa za izvajanje določb ZPIZ-1.
(3) Če premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja vplačuje delno ali v celoti delodajalec, mora upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada izdati potrdilo o številu enot premoženja, vpisanih na osebnem računu člana, ki jih je vplačal delodajalec, in obračun vplačanih premij v tem letu tudi delodajalcu. Upravljavec je dolžan potrdilo iz priloge 1 spremeniti tako, da delodajalec prejme podatek zgolj o številu enot premoženja in obračunu vplačanih premij, ki jih je sam vplačal.
(4) V primeru, ko upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada v imenu in za račun zavarovanca oziroma upravičenca vplačuje premije, na podlagi katerih le-ta pridobi pravico do dodatne invalidske pokojnine oziroma dodatne družinske pokojnine (druga alinea osmega odstavka 298. člena ZPIZ-1), je upravljavec dolžan potrdilu priložiti tudi poročilo o vrsti in obsegu pravic, ki izhajajo iz takega zavarovanja, ter načinu uveljavljanja tovrstnih pravic.
7. člen
(Poročanje v elektronski obliki)
V primeru, če so pri upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada in pri prejemniku potrdila iz 6. člena tega sklepa izpolnjeni pogoji za varno sporočanje podatkov v elektronski obliki, lahko upravljavec ob predhodnem pisnem soglasju prejemnika potrdila dostavlja podatke na elektronski način.
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 103-5/1-1/2000
Ljubljana, dne 28. junija 2000.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg
vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost