Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000

Kazalo

2772. Sklep o računovodskih izkazih vzajemnih pokojninskih skladov, stran 7825.

Na podlagi šeste in osme alinee prvega odstavka 323. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o računovodskih izkazih vzajemnih pokojninskih skladov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta sklep določa vrste in sheme računovodskih izkazov.
2. člen
Vzajemni pokojninski sklad vodi poslovne knjige skladno s slovenskimi računovodskimi standardi, še posebej s slovenskim računovodskim standardom 38 – Računovodske rešitve v vzajemnih skladih, in s tem sklepom.
3. člen
Poslovne knjige vzajemnega pokojninskega sklada se vodijo po sistemu dvostavnega knjigovodstva.
4. člen
Računovodski izkazi vzajemnega pokojninskega sklada morajo biti izdelani po shemah, ki so priloga tega sklepa, lahko pa so še podrobneje razčlenjeni.
5. člen
V bilanci stanja se izkazujejo postavke v dveh stolpcih, pri čemer so v prvem podatki s konca obračunskega obdobja, v drugem pa podatki s konca prejšnjega obdobja. Izkazujeta se tudi sestavi sredstev in obveznosti do njihovih virov.
6. člen
V izkazu uspeha se izkazujejo postavke v dveh stolpcih, pri čemer so v prvem podatki s konca obračunskega obdobja, v drugem pa podatki s konca prejšnjega obdobja. Postavke izkaza uspeha se morajo prikazati tudi kot sestava v primerjavi s povprečno vrednostjo vseh sredstev sklada v obdobju, za katero je izdelan izkaz uspeha, in v primerjavi s to sestavo v preteklem obdobju.
7. člen
Podatki se izkazujejo v tisočih tolarjev.
8. člen
Letno poročilo vzajemnega pokojninskega sklada mora vsebovati informacije o premoženju in njegovih spremembah ter poslovnemu izidu za obravnavano obdobje in premoženju na koncu tega obdobja. Letno poročilo sestavljajo:
a) Računovodski izkazi:
– bilanca stanja,
– izkaz uspeha,
– izkaz finančnih tokov.
b) Dodatek in pojasnila k računovodskim izkazom:
– opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev,
– pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj,
– izkaz premoženja,
– izkaz pomembnejših sprememb premoženja.
9. člen
Računovodski izkazi vzajemnega pokojninskega sklada se sestavljajo za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
10. člen
Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada dnevno sestavlja bilanco stanja in izkaz uspeha, mesečno pa izkaz premoženja.
II. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 102-5/1-1/2000
Ljubljana, dne 28. junija 2000.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg
vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.
PRILOGE:

        I. BILANCA STANJA Z OPREDELITVAMI
            POSAMEZNIH POSTAVK

Bilanca stanja vzajemnega pokojninskega sklada ima najmanj
naslednje postavke:

A) Sredstva

1. Denarna sredstva

2. Kratkoročni vrednostni papirji

2.1. Vrednostni papirji domačih izdajateljev

- Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev

- Državni vrednostni papirji

- Vrednostni papirji drugih izdajateljev

- Vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev

- Državni vrednostni papirji

- Vrednostni papirji drugih izdajateljev

2.2. Vrednostni papirji tujih izdajateljev

- Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev

- Državni vrednostni papirji

- Vrednostni papirji drugih izdajateljev

- Vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev

- Državni vrednostni papirji

- Vrednostni papirji drugih izdajateljev

3. Dolgoročni vrednostni papirji

3.1. Vrednostni papirji domačih izdajateljev

- Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev

- Delnice

- Obveznice

- Državne obveznice

- Obveznice mest, občin in podobne obveznice

- Obveznice gospodarskih družb

- Drugi vrednostni papirji

- Vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev

- Delnice

- Obveznice

- Državne obveznice

- Obveznice mest, občin in podobne obveznice

- Obveznice gospodarskih družb

- Drugi vrednostni papirji

3.2. Vrednostni papirji tujih izdajateljev 

- Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev

- Delnice

- Obveznice

- Državne obveznice

- Obveznice mest, občin in podobne obveznice

- Obveznice gospodarskih družb

- Drugi vrednostni papirji

- Vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev

- Delnice

- Obveznice

- Državne obveznice

- Obveznice mest, občin in podobne obveznice

- Obveznice gospodarskih družb

- Drugi vrednostni papirji

3.3. Drugi vrednostni papirji

4. Investicijski kuponi vzajemnih skladov in delnice
investicijskih družb

4.1. Investicijski kuponi vzajemnih skladov:

- Investicijski kuponi domačih vzajemnih skladov

- Investicijski kuponi tujih vzajemnih skladov

4.2. Delnice investicijskih družb

- Delnice domačih investicijskih družb

- Delnice tujih investicijskih družb

5. Dana posojila

5.1. Dana kratkoročna posojila

5.2. Dana dolgoročna posojila

6. Depoziti pri bankah:

6.1. Dani kratkoročni depoziti

- Dani kratkoročni depoziti pri bankah doma

- Dani kratkoročni depoziti pri bankah v tujini

6.2. Dani dolgoročni depoziti

- Dani dolgoročni depoziti pri bankah doma

- Dani dolgoročni depoziti pri bankah v tujini

7. Nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičnini

7.1. Nepremičnine v Republiki Sloveniji

7.2. Nepremičnine v tujini

8. Terjatve

8.1. Terjatve za prodane vrednostne papirje

8.2. Terjatve za prodane investicijske kupone vzajemnih skladov
in delnice investicijskih družb

8.3. Terjatve za obresti in dividende

8.4. Terjatve za prodane nepremičnine

8.5. Druge terjatve

8.6. Terjatve do upravljavca za zajamčen donos vzajemnega
pokojninskega sklada

8.7. Zapadle neplačane terjatve

9. Aktivne časovne razmejitve

Skupaj sredstva (od 1 do 9)

10. Zabilančna aktiva

B) Obveznosti do virov sredstev

1. Kratkoročne obveznosti

1.1. Kratkoročne obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev

1.2. Kratkoročne obveznosti iz nakupa nepremičnin

1.3. Kratkoročne obveznosti iz upravljanja s premoženjem
vzajemnega pokojninskega sklada

1.4. Kratkoročne obveznosti za upravljavsko provizijo

1.5. Kratkoročne obveznosti za izplačila odkupne vrednosti enot
premoženja

- zaradi rednega prenehanja članstva v vzajemnem pokojninskem
skladu

- zaradi izrednega prenehanja članstva v vzajemnem pokojninskem
skladu

1.6. Kratkoročne obveznosti za plačilo davkov

1.7. Kratkoročne obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih polic

- za dodatno družinsko pokojnino

- za dodatno invalidsko pokojnino

1.8. Druge kratkoročne obveznosti

2. Prejeti predujmi

3. Pasivne časovne razmejitve

4. Dolgoročne obveznosti

5. Čisti nerealizirani kapitalski dobiček

6. Rezervacije vzajemnega pokojninskega sklada

7. Enote premoženja

7.1. Vplačane enote premoženja

7.2. Vplačani presežek enot premoženja

7.3. Revalorizacijski popravek enot premoženja

7.4. Zadržani dobički ali izgube

7.5. Nerazporejeni čisti dobički ali čiste izgube

Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 7)

8. Zabilančna pasiva


        II. IZKAZ USPEHA Z OPREDELITVAMI
            POSAMEZNIH POSTAVK

Izkaz uspeha vzajemnega pokojninskega sklada ima najmanj
naslednje postavke:

1. Prihodki od obresti

1.1. Prihodki od obresti od domačih naložb

1.2. Prihodki od obresti od naložb v tujini

2. Prihodki od dividend

2.2. Prihodki od dividend od vrednostnih papirjev domačih
izdajateljev

2.3. Prihodki od dividend od vrednostnih papirjev tujih
izdajateljev

3. Prihodki od oddajanja nepremičnin v najem

3.1. Prihodki od najemnin od nepremičnin v Republiki Sloveniji

3.2. Prihodki od najemnin od nepremičnin v tujini

4. Realizirani kapitalski dobički

5. Prihodki iz vplačil upravljavca za zajamčen donos

6. Drugi prihodki

7. Skupaj prihodki (od 1 do 6)

8. Odhodki za upravljavsko provizijo

9. Odhodki v zvezi z upravljanjem premoženja vzajemnega
pokojninskega sklada

9.1. Odhodki v zvezi s prodajo in nakupom vrednostnih papirjev

9.2. Odhodki v zvezi z upravljanjem nepremičnin

10. Drugi odhodki v zvezi z upravljanjem premoženja vzajemnega
pokojninskega sklada

11. Čiste nerealizirane kapitalske izgube

12. Realizirane kapitalske izgube

13. Odhodki za popravke vrednosti naložb

13. Drugi odhodki

15. Skupaj odhodki (od 8 do 14)

16. Čisti dobiček ali čista izguba (7 minus 15)


          III. IZKAZ FINANČNIH TOKOV

Izkaz finančnih tokov vzajemnega pokojninskega sklada ima najmanj
naslednje postavke:

Začetno stanje denarnih sredstev vzajemnega pokojninskega sklada

+ Pritoki od prodaje enot premoženja vzajemnega pokojninskega
sklada

- Odtoki za izplačilo enot premoženja vzajemnega pokojninskega
sklada

= Čisti pritoki od širitve poslovanja

+ Pritoki od prodaje naložb

- Odtoki od nabave naložb

+ (-) Druge spremembe vrednosti naložb

+ (-) Sprememba terjatev, obveznosti in časovnih razmejitev

+ (-) Sprememba čistega nerealiziranega kapitalskega dobička

= Čisti pritoki od upravljanja premoženja

+ Nerazporejeni čisti dobiček

= Končno stanje denarnih sredstev vzajemnega pokojninskega sklada

Začetno bilanco stanja je treba preračunati in s tem izključiti
vpliv inflacije zadnjega obdobja.


      IV. DODATEK IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM
               IZKAZOM

a) V zvezi z uporabljenimi temeljnimi računovodskimi usmeritvami
pri izdelovanju računovodskih izkazov vzajemnega pokojninskega
sklada je treba v dodatku:

- v posebni tabeli prikazati podatke o strukturi vrednosti enot
premoženja, in sicer: o vplačanih enotah premoženja, o vplačanem
presežku enot premoženja, o revalorizacijskem popravku enot
premoženja, o zajamčenem donosu in o presežku ali primanjkljaju
nad zajamčenim donosom,

- opisati posebnosti vrednotenja premoženja vzajemnega
pokojninskega sklada,

- opisati posebnosti vrednotenja vrednostnih papirjev, s katerimi
se ne trguje na organiziranem trgu ali pa so nelikvidni oziroma
je njih izplačilo odloženo, in posebnosti vrednotenja nepremičnin
ter

- pojasniti posamezne rešitve in načine vrednotenja.

b) V zvezi s pojasnili posameznih rešitev je treba navesti
zlasti:

1. število enot premoženja ob koncu obdobja, na katero se
nanašajo računovodski izkazi, in obrazložitev osnove za izračun
povprečne letne čiste vrednosti sredstev in povprečne letne
skupne čiste vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada;

2. informacijo o učinku skupnih ovrednotenj in vrsto naložb, pri
katerih je bil ta način ovrednotenja uporabljen;

3. pregled uporabljenih ukrepov za obvladovanje valutnih,
tečajnih, obrestnih in drugih tržnih tveganj;

4. podatek o prejetih zavarovanjih za posojila, dana iz sredstev
vzajemnega pokojninskega sklada;

5. oblikovanje popravkov vrednosti naložb;

6. specifikacijo drugih kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti v
bilanci stanja;

7. podatke o letni skupni vrednosti vplačanih čistih premij na
denarni račun vzajemnega pokojninskega sklada;

8. podatke o številu in vrednosti prodanih in izplačanih enot
premoženja v obdobju;

9. informacijo o morebitnih dogodkih po dnevu, na katerega se
izdela bilanca stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskih
izkazov;

10. druga pojasnila na zahtevo pristojnih organov.


            V. IZKAZ PREMOŽENJA

Izkaz premoženja sklada vsebuje pregled vseh naložb v vrednostne
papirje in druge finančne inštrumente, v posojila in nepremičnine
ter druge naložbe, in sicer:

1. Vseh naložb:

- po vrednosti in v odstotku v primerjavi z vsemi sredstvi
vzajemnega pokojninskega sklada,

- glede na zakonske omejitve posameznih vrst naložb,

- po lokalizaciji,

- po zapadlosti,

- po valuti, na katero glasijo.

2. Vrednostnih papirjev:

- po številu za posameznega izdajatelja,

- po sedežu izdajatelja,

- po kakovosti (glede na to, ali se z njimi trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev ali ne).

3. Terjatev za dana posojila:

- po posojilojemalcu,

- po ročnosti posojila,

- po vrsti zavarovanja (z opisom vrste, količine in vrednosti
zavarovanja).

4. Nepremičnin:

- po vrsti,

- po lokaciji.

Posebej se izkažejo naložbe vzajemnega pokojninskega sklada v
naslednjih pravnih osebah:

- delodajalcu, ki financira vzajemni pokojninski sklad,

- upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada,

- družbi za upravljanje (po 317. členu zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99; v nadaljnjem
besedilu: ZPIZ-1)),

- zavarovalnici, s katero ima vzajemni pokojninski sklad
sklenjeno polico v imenu in za račun zavarovanca (po 352. členu
ZPIZ-1).

V posebnem pregledu je potrebno prikazati tudi vsako naložbo, ki
presega 5% vrednosti naložb.


         VI. IZKAZ POMEMBNEJŠIH SPREMEMB
              PREMOŽENJA

V izkazu pomembnejših sprememb premoženja je treba navesti
posebej nakupe in/ali posebej prodaje posameznih naložb, ki
sodijo med dvajset največjih v preteklem obdobju.


AAA Zlata odličnost