Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000

Kazalo

2769. Sklep o izračunavanju donosnosti, čiste vrednosti sredstev, vrednosti enot premoženja in načinu določitve datuma konverzije, stran 7811.

Na podlagi drugega odstavka 319. člena ter prve in druge alinee prvega odstavka 323. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o izračunavanju donosnosti, čiste vrednosti sredstev, vrednosti enot premoženja in načinu določitve datuma konverzije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Predmet sklepa)
Ta sklep določa:
– metodologijo za ugotavljanje čiste vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada in povprečne letne čiste vrednosti teh sredstev;
– pravila, ki se nanašajo na izračunavanje donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada;
– metodologijo za ugotavljanje vrednosti enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada ter odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanih na osebnem računu zavarovanca;
– način določitve datuma konverzije vplačane čiste premije v število enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada.
II. UGOTAVLJANJE ČISTE VREDNOSTI SREDSTEV
2. člen
(Uporaba drugih predpisov)
Čista vrednost sredstev vzajemnega pokojninskega sklada se izračunava v skladu z opredelitvami in na način kot se vrednotijo posamezne računovodske postavke, v sklepu Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki določa vrednotenje knjigovodskih postavk in sestavljanje računovodskih izkazov za vzajemne pokojninske sklade.
3. člen
(Čista vrednost sredstev)
(1) Skupna čista vrednost sredstev vzajemnega pokojninskega sklada se izračunava dnevno, tako da se od sredstev odštejejo obveznosti vzajemnega pokojninskega sklada.
(2) Čista vrednost sredstev vzajemnega pokojninskega sklada se izračunava dnevno, tako da se od skupne čiste vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada odštejejo rezervacije vzajemnega pokojninskega sklada, oblikovane na podlagi tretjega odstavka 322. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1).
(3) Vrednosti računovodskih postavk, ki predstavljajo sredstva in obveznosti vzajemnega pokojninskega sklada se ugotavljajo dnevno, vrednost računovodske postavke rezervacije vzajemnega pokojninskega sklada pa enkrat mesečno.
4. člen
(Povprečna letna čista vrednost sredstev)
Povprečna letna čista vrednost sredstev vzajemnega pokojninskega sklada se ugotavlja dnevno kot aritmetična sredina dnevnih čistih vrednosti sredstev v tekočem letu.
III. IZRAČUNAVANJE DONOSNOSTI VZAJEMNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA
5. člen
(Uporaba pravil za izračunavanje donosnosti)
Pravila izračunavanja donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada se uporabljajo za ugotavljanje in izkazovanje dejanske donosnosti za posamezno obdobje, ter za primerjavo dejanske donosnosti z zajamčeno donosnostjo vzajemnega pokojninskega sklada na podlagi tretjega in petega odstavka 322. člena ZPIZ-1.
6. člen
(Dejanska donosnost)
(1) Dejanska donosnost vzajemnega pokojninskega sklada se izračunava na podlagi vrednosti obračunske enote (v nadaljnjem besedilu: VOE) po naslednji enačbi:
Pomen oznak:
t: zadnji delovni dan meseca, za katerega se računa dejanska donosnost
dt: dejanska donosnost (izražena v %) za zadnjih 12 mesecev
VOEt: VOE na zadnji delovni dan tekočega meseca
VOEt-12: VOE na zadnji delovni dan pred 12 meseci
(2) VOE se izračunava na podlagi čiste vrednosti sredstev (v nadaljnjem besedilu: ČVS) in števila enot premoženja v obtoku po naslednji enačbi:
Pomen oznak:
t: dan, na katerega se ugotavljanja VOE
ČVSt: čista vrednost sredstev na dan ugotavljanja VOE
nt: število enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada v obtoku na dan ugotavljanja VOE
(3) Število enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada v obtoku (nt) je enako vsoti števila enot v obtoku na dan pred ugotavljanjem vrednosti enote premoženja (v nadaljnjem besedilu: VEP) in števila enot, konvertiranih na dan ugotavljanja VEP, zmanjšani za število odkupljenih enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada na dan ugotavljanja VEP.
(4) Število odkupljenih enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada je tisto število enot premoženja, ki je dejansko izplačano na dan ugotavljanja VEP.
(5) Dejanska donosnost v smislu prvega in drugega odstavka 322. člena ZPIZ-1 se za posamezen vzajemni pokojninski sklad prvič izračuna, po dvanajstih mesecih od konca tistega meseca, ko je bila vanj vplačana prva premija.
7. člen
(Izkazovanje donosnosti)
(1) Tekoča dnevna, mesečna, šestmesečna, letna ali večletna dejanska donosnost se za potrebe izkazovanja izračunava na podlagi enačbe iz prvega odstavka prejšnjega člena tega sklepa.
(2) Pri tem se za VOEt upošteva izračunana VOE na predhodni delovni dan, za izhodiščno VOE, ki je v enačbi iz prvega odstavka prejšnjega člena tega sklepa označena kot VOEt-12, pa se lahko upoštevajo samo VOE:
– predhodnega dne (VOEt-1dan),
– pred enim mesecem (VOEt-1mes),
– pred šestimi meseci (VOEt-6mes),
– pred 12 meseci (VOEt-12) oziroma večkratnikom zadnjih 12 mesecev (VOEt-12n).
(3) Za potrebe izkazovanja dejanske donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada v koledarskem letu se izračunava dejanska donosnost na podlagi enačbe iz prvega odstavka prejšnjega člena tega sklepa, pri čemer se za VOEt upošteva izračunana VOE na zadnji delovni dan koledarskega leta, za katerega se donosnost računa, za izhodiščno VOE, ki je v enačbi iz prvega odstavka prejšnjega člena tega sklepa označena kot VOEt-12, pa se lahko upoštevajo samo VOE na zadnji delovni dan koledarskega leta pred letom, za katerega se računa dejanska donosnost.
IV. VREDNOST ENOTE PREMOŽENJA
8. člen
(Vrednost enote premoženja)
(1) VEP se ugotavlja dnevno na podlagi skupne čiste vrednosti sredstev (v nadaljnjem besedilu: SČVS) in števila enot v obtoku ter se izračunava po naslednji enačbi:
Pomen oznak:
t: dan, na katerega se ugotavlja VEP
SČVSt: skupna čista vrednost sredstev na dan ugotavljanja VEP
nt: število enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada v obtoku na dan ugotavljanja VEP
(2) Število enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada v obtoku (nt) je enako vsoti števila enot v obtoku na dan pred ugotavljanjem VEP in števila enot, konvertiranih na dan ugotavljanja VEP, zmanjšani za število odkupljenih enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada na dan ugotavljanja VEP.
(3) Število odkupljenih enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada je tisto število enot premoženja, ki je dejansko izplačano na dan ugotavljanja VEP.
(4) Število pridobljenih enot premoženja na podlagi vplačila premije se izračuna na dan konverzije in je enako vplačani čisti premiji, deljeni z VEP. Vplačana čista premija je razlika vplačane premije in premije iz druge alinee osmega odstavka 298. člena ZPIZ-1, zmanjšana za vstopne stroške.
9. člen
(Odkupna VEP)
Odkupna VEP vzajemnega pokojninskega sklada se ugotavlja mesečno in je enaka VEP na zadnji dan meseca pred prenehanjem zavarovanja. Odkupna vrednost enot premoženja, vpisanih na osebnem računu člana, pa je zmnožek odkupne VEP in števila enot premoženja, vpisanih na osebnem računu člana, zmanjšan za izstopne stroške.
V. DATUM KONVERZIJE
10. člen
(Določitev datuma konverzije)
(1) Datum konverzije vplačane čiste premije v ustrezno število enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada je dan, ko denarno nakazilo, ki predstavlja vplačano premijo, prispe na denarni račun vzajemnega pokojninskega sklada. Če člani vzajemnega pokojninskega sklada vplačujejo premije neposredno pri upravljavcu, se za datum konverzije vplačane čiste premije v ustrezno število enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada upošteva dan vplačila pri upravljavcu.
(2) V primeru, da plačilo premije prispe na denarni račun vzajemnega pokojninskega sklada na delovni dan po 12. uri, ali na dan, ki ni delovni dan, je datum konverzije prvi naslednji delovni dan.
(3) Za delovni dan po tem sklepu se šteje dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ni sobota, nedelja, državni praznik ali dan, ki je v skladu z veljavnimi predpisi dela prost dan.
VI. UVELJAVITEV SKLEPA
11. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 99-5/1-1/2000
Ljubljana, dne 28. junija 2000.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg
vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost