Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000

Kazalo

2756. Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC), stran 7719.

Na podlagi 28. in 63. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 – odl. US, 13/98 – odl. US, 59/99 in 36/00) ter 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o elektromagnetni združljivosti (EMC)
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa električne naprave, za katere pravilnik velja, zahteve za elektromagnetno združljivost električnih naprav, postopke in pogoje za ugotavljanje skladnosti, podajanje izjave o skladnosti in označevanje električnih naprav po tem pravilniku.
2. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik velja za vse električne naprave, ki lahko povzročajo elektromagnetne motnje ali na katerih delovanje lahko te motnje vplivajo, če drugi predpisi ne določajo drugače, razen za:
– radijsko opremo radioamaterjev, razen če je na voljo v prosti prodaji na trgu,
– koristni signal radijskih oddajnikov,
– omrežje za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije, kakor tudi ne za samo električno energijo,
– sestavne dele ali kombinacije sestavnih delov, ki se uporabljajo v električnih napravah, vendar nimajo neposredne uporabne funkcije in niso namenjeni prosti prodaji na trgu za končnega uporabnika.
3. člen
(opredelitev pojmov)
V tem pravilniku uporabljeni pojmi pomenijo:
– električne naprave so vse električne in elektronske priprave vključno z opremo in napeljavami, ki vsebujejo električne oziroma elektronske sestavne dele;
– elektromagnetna motnja je kakršenkoli elektromagnetni pojav, ki lahko poslabša delovanje naprave, dela opreme ali sistema; elektromagnetna motnja je lahko elektromagnetni šum, neželeni signal ali sprememba v samem sredstvu razširjanja;
– elektromagnetna odpornost je sposobnost električne naprave, dela naprave ali sistema, da deluje brez poslabšanja kakovosti ob prisotnosti elektromagnetnih motenj;
– elektromagnetna združljivost (EMC) je sposobnost naprave, dela opreme ali sistema, da zadovoljivo deluje v svojem elektromagnetnem okolju brez vnašanja nedopustnih elektromagnetnih motenj ničemur v tem okolju;
– organ za ugotavljanje skladnosti je vsak organ, ki izpolnjuje zahteve iz priloge II tega pravilnika in je priznan kot pristojen;
– certifikat EC o preskusu tipa je dokument, s katerim organ za ugotavljanje skladnosti potrjuje, da pregledani tip opreme ustreza zahtevam tega pravilnika;
– dobavitelj je proizvajalec, njegov pooblaščeni zastopnik ali fizična ali pravna oseba, ki daje električno napravo v promet v Republiki Sloveniji;
– dati v promet pomeni prvič, odplačno ali brezplačno, dobaviti proizvod v Republiki Sloveniji.
4. člen
(dajanje v promet in uporaba)
Električne naprave se lahko dajejo v promet ali uporabljajo:
– če izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika,
– če dobavitelj potrdi izpolnjevanje zahtev za elektromagnetno združljivost z izjavo o skladnosti, kot je določeno v 9. členu tega pravilnika,
– če so označene, kot je določeno v 8. členu tega pravilnika.
5. člen
(uporaba električnih naprav v posebnih primerih)
(1) Električne naprave, ki so namenjene za izobraževanje ali preskušanje, lahko presegajo dovoljeno stopnjo generiranja elektromagnetnih motenj, če so namenjene za preučevanje elektromagnetnih pojavov in so upoštevani vsi ukrepi, ki zagotavljajo, da te naprave ne motijo drugih električnih naprav v okolici.
(2) Za kompleksnejše električne instalacije, ki ne izpolnjujejo zahtev za elektromagnetno združljivost, lahko izda Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije časovno in krajevno omejeno dovoljenje za delovanje, če so upoštevani vsi ukrepi, ki zagotavljajo, da te naprave ne motijo drugih električnih naprav v okolici.
6. člen
(zahteve za elektromagnetno združljivost)
(1) Električne naprave morajo biti načrtovane, grajene, postavljene, uporabljane in vzdrževane tako, da:
– elektromagnetne motnje, ki jih te električne naprave povzročajo, ne presegajo ravni, ki radijskim, telekomunikacijskim in drugim električnim napravam še omogoča delovati na način, za katerega so bile namenjene,
– imajo ustrezno stopnjo lastne odpornosti proti elektromagnetnim motnjam.
Okvirni seznam skupin električnih naprav, za katere se predvidevajo osnovne zaščitne zahteve za elektromagnetno združljivost, je naveden v Prilogi III.
(2) Za električne naprave, ki so izdelane v skladu s standardi iz 7. člena tega pravilnika, se šteje, da izpolnjujejo zahteve iz prejšnjega odstavka.
(3) Električne naprave, pri katerih je dobavitelj standarde iz 7. člena tega pravilnika uporabljal le deloma ali pa jih sploh ni uporabljal ali pa zanje standardi sploh ne obstajajo, izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka tega člena, če dobavitelj pridobi tehnično poročilo ali certifikat, kot je določeno v drugem odstavku 10. člena tega pravilnika.
(4) Radijske postaje izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka tega člena, če dobavitelj za radijsko postajo pridobi certifikat EC o preskusu tipa, kot je določeno v tretjem odstavku 10. člena tega pravilnika.
7. člen
(standardi o elektromagnetni združljivosti)
Minister, pristojen za telekomunikacije, objavi v soglasju z ministrom, pristojnim za trg, seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti električne naprave z zahtevami za elektromagnetno združljivost po tem pravilniku.
8. člen
(označevanje)
(1) Če električna naprava izpolnjuje zahteve tega pravilnika, mora dobavitelj električno napravo, oziroma če to ni mogoče, embalažo, navodila za uporabo ali garancijski list vidno in trajno označiti z znakom CE, kot je določeno v točki 2 Priloge I.
(2) Dobavitelj ne sme električne naprave označiti s kakršnimkoli drugim znakom, ki bi zmanjšal vidljivost in berljivost znaka CE ali bi bil zavajajoč.
9. člen
(izjava o skladnosti)
(1) Dobavitelj mora za vse električne naprave, ki so v skladu s tem pravilnikom, podati izjavo o skladnosti, kot je določeno v točki 1 Priloge I.
(2) Izjava o skladnosti mora biti na vpogled inšpekcijskim organom pri dobavitelju še deset let po zadnji dobavi električne naprave.
(3) Izjava o skladnosti mora vsebovati dovolj podatkov, da zagotavlja identifikacijo za vse električne naprave, na katere se nanaša.
(4) Če veljajo za električno napravo tudi drugi predpisi, lahko dobavitelj izda samo eno izjavo o skladnosti, v kateri potrdi, da električna naprava ustreza vsem ustreznim predpisom.
(5) Dobavitelj, ki izda izjavo o skladnosti, mora zagotoviti ustrezno kakovost proizvodnje, ki vpliva na izpolnjevanje zahtev, na katere se sklicuje v izjavi.
(6) Izjava o skladnosti in navodila za uporabo, vzdrževanje ali montažo morajo biti v slovenščini.
(7) Kopija izjave o skladnosti mora biti priložena vsaki električni napravi.
10. člen
(ugotavljanje skladnosti)
(1) Za električno napravo, ki je izdelana v skladu s standardi iz 7. člena tega pravilnika, mora dobavitelj izpolnjevanje zahtev tega pravilnika potrditi z izjavo o skladnosti, kot je določeno v prejšnjem členu. Odgovornost za izdajanje izjave o skladnosti prevzame dobavitelj. Dobavitelj mora električno napravo označiti z znakom skladnosti, kot je določeno v 8. členu tega pravilnika.
(2) Za električno napravo, za katero je dobavitelj standarde iz 7. člena tega pravilnika uporabljal le deloma ali pa jih sploh ni uporabljal ali pa zanje standardi sploh ne obstajajo, mora dobavitelj, ko da električno napravo v promet, pripraviti tehnično mapo. Ta mora vsebovati opis električne naprave, uporabljene postopke za zagotovitev skladnosti električne naprave z zahtevami za elektromagnetno združljivost in tudi tehnično poročilo ali certifikat, ki dokazuje skladnost z zahtevami za elektromagnetno združljivost, izdan od organa za ugotavljanje skladnosti. Za izdajanje izjave o skladnosti in označevanje veljajo določbe iz 8. in 9. člena tega pravilnika. Tehnična mapa mora biti skupaj z izjavo o skladnosti pri dobavitelju na voljo inšpekcijskim organom še deset let, potem ko je bila zadnja električna naprava dana v promet.
(3) Radijska postaja izpolnjuje zahteve tega pravilnika, če si dobavitelj pridobi certifikat EC o preskusu tipa, ki ga izda organ za ugotavljanje skladnosti, zadolžen za izdajo certifikatov EC o preskusu tipa radijskih postaj. Za izdajanje izjave o skladnosti in označevanje veljajo določbe iz 8. in 9. člena tega pravilnika. Določbe tega odstavka ne veljajo za radijsko opremo, namenjeno izključno radioamaterjem, razen če je na voljo v prosti prodaji.
(4) Minister, pristojen za trg, v soglasju z ministrom, pristojnim za telekomunikacije, v skladu s Prilogo II določi organ za ugotavljanje skladnosti v Republiki Sloveniji.
11. člen
(priznavanje listin o skladnosti)
Listine o skladnosti, izdane v tujini, veljajo v Republiki Sloveniji v skladu z 18. členom zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99).
12. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika za električne naprave, dane v promet, izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije v skladu s 16. členom zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99).
(2) Nadzor nad delovanjem električnih naprav izvaja Prometni inšpektorat Republike Slovenije v skladu z 49. členom zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 – odl. US, 13/98 – odl. US, 59/99 in 36/00).
13. člen
(priloge)
Priloge I, II in III, ki imajo podlago v 3., 6., 8., 9. in 10. členu tega pravilnika, so sestavni del tega pravilnika in so objavljene hkrati s tem pravilnikom.
14. člen
(električne naprave, dane v promet pred uveljavitvijo tega pravilnika)
Za vse električne naprave, ki so bile dane v promet pred uveljavitvijo tega pravilnika, velja:
– električne naprave, ki so bile dane v promet pred 4. 5. 1991, morajo ustrezati odredbi o obveznem atestiranju proizvodov, ki povzročajo radiofrekvenčne motnje (Uradni list SFRJ, št. 13/79, 63/81, 10/82 in 49/84 );
– električne naprave, ki so bile dane v promet med 4. 5. 1991 in 17. 10. 997, morajo ustrezati pravilniku o obveznem atestiranju proizvodov, ki povzročajo radiofrekvenčne motnje, in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati podjetja in druge pravne osebe, pooblaščeni za atestiranje teh proizvodov (Uradni list SFRJ, št. 30/91);
– električne naprave, ki so bile dane v promet med 18. 10. 997 in 1. 1. 2000, morajo ustrezati pravilniku o elektromagnetni združljivosti (EMC) (Uradni list RS, št. 61/97);
– električne naprave, ki so bile dane v promet med 1. 1. 2000 in dnevom začetka veljavnosti tega pravilnika in ustrezajo zahtevam pravilnika o elektromagnetni združljivosti (EMC) (Uradni list RS, št. 1/00), ustrezajo tudi zahtevam tega pravilnika.
15. člen
(prehodne določbe)
(1) Do 31. 12. 2000 oziroma do sprejetja ustreznega mednarodnega sporazuma pred tem datumom izda dobavitelj izjavo o skladnosti z zahtevami za elektromagnetno združljivost za električno napravo iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika le, če je predhodno pridobil tehnično poročilo ali certifikat organa za ugotavljanje skladnosti, kot je določeno v drugem odstavku 10. člena tega pravilnika.
(2) Do 31. 12. 2000 lahko dobavitelj pri organu za ugotavljanje skladnosti pridobi tehnično poročilo ali certifikat tudi samo na podlagi harmoniziranih standardov za radiofrekvenčno emisijo. To tehnično poročilo ali certifikat velja samo do sprejetja ustreznega mednarodnega sporazuma. Na podlagi tega poročila ali certifikata dobavitelj poda izjavo o skladnosti, kot je določeno v 9. členu tega pravilnika, vendar mora biti v izjavi poudarjeno, da električna naprava ustreza temu pravilniku samo glede emisije in da velja samo do sprejetja ustreznega mednarodnega sporazuma. Če dobavitelj v tem času pridobi poročilo ali certifikat organa za ugotavljanje skladnosti tudi glede drugih zahtev o skladnosti v skladu s tem pravilnikom, poda novo izjavo o skladnosti, kot je določeno v 9. členu tega pravilnika.
(3) Električne naprave, ki so bile preizkušene po pravilniku o obveznem atestiranju proizvodov, ki povzročajo radiofrekvenčne motnje, in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati podjetja in druge pravne osebe, pooblaščeni za atestiranje teh proizvodov (Uradni list SFRJ, št. 30/91) in so označene v skladu z določbami odredbe o videzu in uporabi certifikacijskega znaka za označevanje proizvodov, ki jih je treba certificirati (Uradni list RS, št. 55/96 in 40/97), se lahko dajejo v promet do prenehanja veljavnosti pridobljenega atesta ali ustreznega certifikata o skladnosti, vendar najdlje do sprejetja ustreznega mednarodnega sporazuma.
(4) Določila 8. člena tega pravilnika ne veljajo do sprejetja ustreznega mednarodnega sporazuma.
(5) Sedmi odstavek 9. člena tega pravilnika velja do sprejetja ustreznega mednarodnega sporazuma.
(6) Potrdila o priznanju za usposobljene organizacije, izdana na podlagi pravilnika o elektromagnetni združljivosti (EMC) (Uradni list RS, št. 61/97), veljajo do pisnega priznanja organa za ugotavljanje skladnosti v skladu z drugim odstavkom 10. člena tega pravilnika oziroma do določitve organa za ugotavljanje skladnosti v skladu s tretjim odstavkom 10. člena tega pravilnika, vendar najdlje do 31. 12. 2000 ali do sprejetja ustreznega mednarodnega sporazuma.
(7) Do določitve organa za ugotavljanje skladnosti se namesto certifikata EC o preskusu tipa upošteva tehnično poročilo usposobljene organizacije.
16 člen
(končne določbe)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC) (Uradni list RS, št. 1/00).
(2) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
ŠT. 2660-08/98
Ljubljana, dne 20 junija 2000.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze
              PRILOGA I

      IZJAVA O SKLADNOSTI IN ZNAK SKLADNOSTI CE

1. Izjava o skladnosti

V izjavi o skladnosti morajo biti najmanj tile podatki:

- opis električne naprave, na katero se nanaša;

- navedba specifikacij (v skladu s 7. členom pravilnika), na
podlagi katerih se daje izjava o skladnosti in, kjer je to
primerno, internih ukrepih, ki se izvajajo za zagotovitev
skladnosti električne naprave z določili pravilnika;

- identiteta podpisov na pooblastilu za podpisovanje dobavitelja;

- ugotovitev, da je za verodostojnost izjave odgovoren izključno
dobavitelj;

- številko certifikata, če se izjava o skladnosti izdaja na
podlagi certifikata EC o preskusu tipa.

2. Znak CE

Znak CE je sestavljen iz začetnic "CE", ki imata tole obliko:
- če se znak CE pomanjša ali poveča, se morajo upoštevati
razmerja, navedena na zgornji sliki;

- če veljajo za električno napravo tudi drugi predpisi, ki
predpisujejo znak CE, uporaba znaka CE pomeni, da električna
naprava ustreza tudi tem predpisom;

- če v drugih predpisih v prehodnem obdobju veljajo drugačna
navodila, pomeni znak CE samo skladnost s predpisi, ki določajo
tako označevanje; posebnosti iz teh drugih predpisov morajo biti
navedene v dokumentaciji, obvestilih ali navodilih za uporabo, ki
spremljajo električno napravo;

- različni sestavni deli znaka CE morajo imeti enako vertikalno
dimenzijo, ki ne sme biti manjša od 5 mm.

              PRILOGA II

      POGOJI ZA ORGANE ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

Organi morajo izpolnjevati tele minimalne pogoje:

1. da imajo strokovnjake in merilno opremo za preskušanje zahtev
in ugotavljanje skladnosti po tem pravilniku,

2. da imajo usposobljeno tehnično in poslovno neoporečno osebje,

3. da zagotavljajo neodvisnost pri preskusih, pripravi poročil,
izdaji certifikatov in nadzoru nalog, predvidenih v tem
pravilniku, za vse osebje in tehnične delavce v zvezi z vsemi
skupinami ali osebami, posredno ali neposredno povezanimi z
zadevno električno napravo,

4. da zagotavljajo varovanje poslovnih skrivnosti,

5. da odškodninsko odgovarjajo za točnost in celovitost
opravljenih del.

Izpolnjevanje pogojev iz 1. in 2. točke bo preverjalo
ministrstvo, pristojno za trg, ali javni zavod Slovenska
akreditacija.

              PRILOGA III

      OKVIRNI SEZNAM SKUPIN ELEKTRIČNIH NAPRAV,
   ZA KATERE SE PREDVIDEVAJO OSNOVNE ZAŠČITNE ZAHTEVE ZA
         ELEKTROMAGNETNO ZDRUŽLJIVOST

Največje elektromagnetne motnje, ki jih povzročajo električne
naprave, ne smejo motiti predvsem naslednjih osnovnih skupin
električnih naprav:

a) radijski in televizijski sprejemniki,

b) industrijska proizvodna oprema,

c) mobilna radijska oprema,

d) mobilna radijska in komercialna radiotelefonska oprema,

e) medicinske in znanstvene električne naprave,

f) oprema za informacijsko tehnologijo,

g) električni gospodinjski aparati in električno ročno orodje,

h) letalske in pomorske radijske naprave,

i) elektronska oprema za izobraževanje,

j) telekomunikacijska omrežja in telekomunikacijska oprema,

k) radijski in televizijski oddajniki,

l) svetila in fluorescenčne žarnice.

Vse električne naprave, še posebej električne naprave iz
prejšnjega odstavka, morajo biti izdelane tako, da imajo ustrezno
raven elektromagnetne odpornosti za nemoteno delovanje v okolju z
elektromagnetnimi motnjami v skladu z zahtevami standardov iz 7.
člena tega pravilnika.

V navodilih za uporabo, priloženih električni napravi, morajo
biti vsi podatki, ki so potrebni za njeno pravilno uporabo v
skladu z namenom, za katerega je bila izdelana.


AAA Zlata odličnost