Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000

Kazalo

2746. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-A), stran 7661.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. junija 2000.
Št. 001-22-112/00
Ljubljana, dne 28. junija 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA (ZVCP-A)
1. člen
V zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98 in 33/00 – odločba US in 39/00 – popr. odl. US) se v 101. členu v drugem odstavku za besedo “lahko” dodata besedi “z odredbo”.
Dodajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
“(4) Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z odredbo iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena.
(5) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznujejo za prekršek drugi udeleženci v cestnem prometu, ki ravnajo v nasprotju z odredbo iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena.
(6) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z odredbo iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev.”
2. člen
V 188. členu se v drugem odstavku za besedama “počitniških priklopnikov” beseda “in” nadomesti z vejico, za besedama “lahkih priklopnikov” pa se dodata vejica in besedilo “motornih in priklopnih vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki ali namenu karoserije gasilska vozila ter traktorjev in traktorskih priklopnikov”.
3. člen
V 235. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Osebe, ki so se vključile v predpisan program usposabljanja za voznika inštruktorja ustrezne kategorije pred 1. majem 1998, lahko dobijo inštruktorsko dovoljenje določene kategorije ne glede na določbo 1. točke prvega odstavka 146. člena tega zakona, če so uspešno končale ta program najkasneje do 1. maja 1999 in če izpolnjujejo pogoj za pridobitev inštruktorskega dovoljenja glede strokovne izobrazbe, ki je bil predpisan z določbo prvega odstavka 94. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 1/91-I).”
4. člen
Ne glede na določbo 237. člena zakona se določbe 3. točke prvega odstavka 174. člena, devete alinee tretjega odstavka 176. člena in sedmega odstavka 188. člena, ki se nanašajo na označevanje vozila z nalepko, začnejo uporabljati 1. decembra 2001.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/89-1/01
Ljubljana, dne 20. junija 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost