Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2000 z dne 20. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2000 z dne 20. 6. 2000

Kazalo

2554. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev - Habjanov hrib in za območje Osence, stran 7359.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99) na seji dne 30. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev – Habjanov hrib in za območje Osence
1. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje Stegujev – Habjanov hrib (projekt RC Celje, št. 89/86) (Uradni list SRS, št. 36/88 ter spremembi v Uradnem listu RS, št. 46/96 in Uradni list RS, št. 37/97) se dopolnijo s projektom št. 04/97, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje Celje d.o.o. in so v skladu s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90) ter prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94).
2. člen
2. člen odloka (Uradni list SRS, št. 36/88 se dopolni tako, da se na koncu tega člena dodata nova odstavka, ki glasita:
“Meja območja, kjer so mogoči gradbeni posegi, se dopolni z novo mejo z oznako 12 b, ki zajema del parcele 658/2 in del parcele 654/3 k. o. Zagrad.
V območju z oznako 12 b so dovoljeni naslednji posegi v prostor: gradnja individualnih stanovanjskih objektov, dozidave obstoječih objektov, gradnja poslovno-stanovanjskih objektov (samo poslovni objekti niso dovoljeni) ob upoštevanju veljavnih normativov za varstvo pred hrupom in drugimi škodljivimi emisijami.“
3. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled pri pristojni službi Mestne občine Celje.
4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-84/97
Celje, dne 30. maja 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.