Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2000 z dne 20. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2000 z dne 20. 6. 2000

Kazalo

2553. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno, stran 7358.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99) na seji dne 30. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno
1. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ostrožno (projekt Razvojni center Planiranje Celje, d.o.o. št. 88/88-94 (Uradni listi RS, št. 18/94) se dopolni s spremembami in dopolnitvami projekta, ki ga je pod št. projekta 341/99 izdelal Razvojni center Planiranje Celje, d.o.o. Le-ta je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90), ki širše območje Ostrožnega opredeljuje za stanovanjsko gradnjo s spremljajočimi dejavnostmi.
2. člen
2. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu odstavka doda nov odstavek, ki glasi:
“Sprememba zazidalnega načrta se nanaša na parcelo 916/6 k. o. Ostrožno.“
3. člen
4. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu prvega odstavka, ki obravnava ureditveno območje OS1, dodata nova odstavka, ki glasita:
“Predmet obravnave je izgradnja enodružinske stanovanjske hiše v dimenzijah 18 m x 11 m in delno vkopane garaže v dimenzijah 6 m x 6 m.
Tolerance so mogoče v okviru maksimalnih tlorisnih in višinskih gabaritov objekta.“
4. člen
6. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu odstavka doda nov odstavek, ki glasi:
“Objekt je mogoče priključiti na obstoječe komunalno, energetsko in teleprenosno omrežje pod pogoji upravljavcev posameznih komunalnih vodov. Dovozni priključek je predviden iz Ceste II. grupe odredov.“
5. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-357/99
Celje, dne 30. maja 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost