Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2000 z dne 20. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2000 z dne 20. 6. 2000

Kazalo

2550. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Braslovče, stran 7357.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 7. 6. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Braslovče
1. člen
V statutu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99) se spremeni drugi odstavek 57. člena tako, da glasi:
“Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem in organizacijskem smislu.“
2. člen
58. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju nalog iz pristojnosti občine, v okviru pravic iz 60. člena statuta občine.
Krajevne skupnosti predvsem:
– skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na način, ki je v kraju običajen, če z odlokom občine ni drugače določeno,
– skrbijo za pluženje in odvoz snega,
– skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest,
– skrbijo za vaške vodovode,
– v skladu z zakonom o gostinstvu dajejo mnenje v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov.
Podrobneje se naloge krajevnih skupnosti lahko opredelijo z odlokom.“
3. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Krajevne skupnosti glede na svoj status iz 60. člena statuta nimajo sveta, kot organa ožjega dela občine.“
4. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Za svoje krajevne skupnosti občinski svet kot svoja posvetovalna telesa z odlokom ustanovi krajevne odbore. Člane teh odborov predlagajo na svojih zborih prebivalci krajevnih skupnosti, imenuje in razrešuje pa jih občinski svet.
Krajevni odbor ima pravico občinskemu svetu predlagati odločitve, ki se nanašajo na krajevno skupnost. Občinski svet mora pred vsako odločitvijo, ki se nanaša na krajevno skupnost, omogočiti krajevnemu odboru, da poda svoje mnenje.“
5. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Za delovanje krajevnih odborov krajevnih skupnosti se zagotovijo sredstva iz proračuna občine.“
6. člen
Črtajo se 62., 63., 64. in 65. člen statuta.
Ostali nadaljnji členi se ustrezno preštevilčijo.
7. člen
V celotnem besedilu statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99) se “svet krajevne skupnosti“ nadomesti s “krajevni odbor“.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02/01/2000
Braslovče, dne 7. junija 2000.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

AAA Zlata odličnost