Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2000 z dne 15. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2000 z dne 15. 6. 2000

Kazalo

2493. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2000, stran 7100.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,45/97 – odločba ustavnega sodišča, 67/97 – odločba ustavnega sodišča, 56/98 in 61/99 - odločba ustavnega sodišča), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dornava na 12. seji dne 22. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dornava za leto 2000
1. člen
S proračunom Občine Dornava za leto 2000 (v nadaljevanju besedila: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Dornava.
2. člen
Skupni prihodki in odhodki občinskega proračuna za leto 2000 znašajo:
Bilanca prihodkov in odhodkov Račun financiranja
SIT
------------------------------------------------------------------------------------
Prihodki              226,041.462
Odhodki               231,482.502              4,300.000
Sredstva na računih          9,741.040
------------------------------------------------------------------------------------
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in računih financiranja so določeni v posebnem delu proračuna.
3. člen
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar do višine 1,5 prejemkov proračuna.
O uporabi sredstev rezerv za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet.
4. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
5. člen
Sredstva se uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnosti občinskega proračuna.
6. člen
Uporabniki za sredstva občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
7. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede na število in strukturo delavcev.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskega proračuna.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
9. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posebne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
10. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje posaameznih namenih javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvidevati, ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so uskaljeni z uporabniki,
– uporabi sredstev rezerv za premeščanje likvidnostnih problemov proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za namene 12. člena zakona o financiranju občin,
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti, o tem lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje.
11. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb v višini 10% zagotovljene javne porabe v letu pred letom zadolževanja.
Pogodbe o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan Občine Dornava.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Župan
Občina Dornava
France Šegula, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti