Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2000 z dne 15. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2000 z dne 15. 6. 2000

Kazalo

2479. Odredba o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, stran 7013.

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99), izdaja ministrica za gospodarske dejavnosti
O D R E D B O
o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to odredbo se določa, kaj spada v električno opremo, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, kakšne so zahteve za njeno varnost in kakšni so pogoji, ki jih mora izpolniti dobavitelj električne opreme, preden jo da v promet.
2. člen
Za namene te odredbe pomeni “električna oprema” vsako opremo, pri kateri se pri delovanju uporablja električna napetost med 50 V in 1000 V za izmenični tok ter med 75 V in 1500 V za enosmerni tok, razen opreme in področij uporabe, navedenih v Prilogi II.
II. IZJEME
3. člen
Ta odredba ne zajema električne opreme, namenjene za izvoz v države, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora.
Evropski gospodarski prostor predstavljajo poleg držav članic EU, še naslednje države: Islandija, Liechtenstein in Norveška.
III. ZAHTEVE
4. člen
Ta odredba določa ukrepe, ki zagotavljajo, da se v promet daje samo taka oprema, ki je konstruirana v skladu z dobro inženirsko prakso za varnost, v veljavi v Evropski uniji, in ne ogroža varnosti oseb, domačih živali ali lastnine, če je primerno vgrajena in vzdrževana ter se uporablja za namene, za katere je izdelana.
Glavni elementi varnosti, ki so navedeni v predhodnem odstavku, so našteti v Prilogi I.
5. člen
Električni opremi, ki ustreza določilom 4. člena te odredbe ob pogojih iz 7. in 8. člena te odredbe, se ne sme omejevati prostega dajanja v promet iz varnostnih razlogov.
6. člen
Podjetja za distribucijo in prenos električne energije ne smejo pri priključevanju na omrežje ali pri dobavi električne energije uporabnikom električne opreme postavljati strožjih zahtev za varnost električne opreme, kot so opredeljene v 4. členu te odredbe.
IV. DOMNEVA O SKLADNOSTI
7. člen
Minister, pristojen za industrijo, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za trg, seznam slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane evropske standarde, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti električne opreme z zahtevami po tej odredbi (v nadaljnjem besedilu: seznam standardov).
Kadar je električna oprema izdelana v skladu s standardi navedenimi v seznamu standardov, ki opredeljujejo način izpolnjevanja ene ali več bistvenih varnostnih zahtev, velja domneva, da je v skladu z ustreznimi bistvenimi varnostnimi zahtevami določenimi v 4. členu te odredbe.
Če slovenski standardi še niso izdani, velja domneva, da je električna oprema proizvedena v skladu z določbami 4. člena te odredbe, če ustreza varnostnim zahtevam Evropskega komiteja za standardizacijo v elektrotehniki (European Committee for Electrotechnical Standardization; CENELEC) ali Mednarodne komisije za elektrotehniko (International Electrotechnical Commission; IEC).
Če standardi iz prvega odstavka tega člena in varnostne zahteve iz drugega odstavka tega člena še niso pripravljeni in izdani, velja domneva, da je električna oprema skladna z zahtevami 4. člena te odredbe ter se ne sme omejevati njenega dajanja v promet in prostega pretoka, če je izdelana v skladu z varnostnimi zahtevami, podanimi v veljavnem standardu države članice EU, iz katere prihaja proizvajalec, če ta standard zagotavlja enakovreden nivo varnosti, kot se zahteva v Republiki Sloveniji.
V. OZNAKA CE
8. člen
Na električno opremo, na katero se nanaša 2. člen te odredbe, je treba pred predajo v promet namestiti oznako CE, kot je določeno v 10. členu te odredbe, ki dokazuje skladnost z določbami te odredbe in s postopkom za ugotavljanje skladnosti, opisanim v Prilogi IV.
Če nadzorni organ določen v 11. členu te odredbe zahteva dodatna pojasnila, mora dobavitelj v roku, ki ga določi nadzorni organ, predložiti poročilo o skladnosti električne opreme z določbami 4. člena te odredbe, ki ga je sestavil organ za ugotavljanje skladnosti.
Če za električno opremo veljajo še drugi predpisi, ki prav tako zahtevajo oznako CE, ta oznaka pomeni, da se pri omenjeni opremi predpostavlja tudi skladnost z določili teh predpisov.
Če en ali več predpisov proizvajalcu ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku v prehodnem obdobju dovoljuje izbiro postopka, ki ga lahko uporabi, sme oznaka CE zagotavljati skladnost samo z določili tistih predpisov, ki jih je dobavitelj uporabil. V tem primeru mora biti na dokumentih, obvestilih ali navodilih, ki jih predpisi zahtevajo in ki spremljajo električno opremo, jasno podano, katera določila teh predpisov so bila uporabljena.
9. člen
Proizvajalec opreme ali njegov pooblaščeni zastopnik mora na opremo ali, če to ni mogoče, na njeno embalažo, na predstavitveno dokumentacijo ali na garancijsko izjavo, namestiti oznako skladnosti CE v skladu z zahtevami v Prilogi III te odredbe tako, da je vidna, lahko čitljiva in obstojna.
Na električno opremo ni dovoljeno nameščati oznak, ki bi lahko zavajale glede pomena in oblike oznake CE. Na električni opremi, njeni embalaži, navodilih ali garancijski izjavi so lahko nameščene tudi druge oznake, če s tem vidnost in čitljivosti oznake CE ni zmanjšana.
Ne glede na 10. člen te odredbe velja:
– Če nadzorni organ na trgu ugotovi, da je oznaka CE nameščena neupravičeno, mora proizvajalec opreme ali njegov pooblaščeni zastopnik poskrbeti za to, da bo električna oprema glede določb, ki zadevajo oznako CE, izpolnjevala veljavne odredbe, in mora končati kršitev pod pogoji, ki jih določi nadzorni organ.
– Če se neustreznosti ne odpravijo, mora nadzorni organ ukreniti vse potrebno, da se električni opremi, ki ni ustrezna, prepreči oziroma prepove dajanje v promet, ali da se električna oprema s trga umakne v skladu s postopki, določenimi v 10. členu te odredbe.
VI. OBVEŠČANJE
10. člen
Če nadzorni organ, ki izvaja nadzor trga, kot je določeno v 11. členu te odredbe, iz varnostnih razlogov prepove dajanje neke opreme v promet ali če omeji njen prost pretok, mora o tem nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za industrijo in ministrstvo, pristojno za trg, in podati razloge za tako odločitev, predvsem pa navesti:
– ali je njeno neskladnost s 4. členom te odredbe mogoče pripisati nezadostnostim v harmoniziranih standardih ali v določbah, omenjenih v 7. členu te odredbe;
– ali je njeno neskladnost mogoče pripisati napačni uporabi takšnih standardov oziroma publikacij;
– ali je njeno neskladnost mogoče pripisati temu, da ni uporabljena dobra inženirska praksa, predpisana v 4. členu te odredbe.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka se nemudoma obvesti vse prizadete države članice EU in Komisijo EU v skladu z določbo tretjega odstavka 11. člena te odredbe.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem določb te odredbe izvaja Tržna inšpekcija Republike Slovenije kot nadzorni organ v skladu s to odredbo, z zakonom o tržni inšpekciji (Uradni list RS, št. 20/97) in s 16. členom zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti.
Minister, pristojen za industrijo, mora biti obveščen o vsakem ukrepu glede omejevanja ali prepovedi dajanja električne opreme v promet, ki ga izvede pristojni nadzorni organ, v skladu z določbami 10. člena, ki se nanašajo na nevarne proizvode. Informacije o teh ukrepih morajo biti na voljo pristojnim inšpekcijskim in drugim državnim organom.
Obveščanje Komisije EU in držav članic EU o ukrepih nadzornih organov iz prejšnjih odstavkov tega člena se izvede v skladu z veljavnimi predpisi in sklenjenimi mednarodnimi sporazumi.
12. člen
V skladu z 12., 13. in 14. členom zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti pristojno ministrstvo določi organ za izvajanje postopkov o ugotavljanju skladnosti električne opreme po tej odredbi.
V skladu z veljavnimi predpisi in mednarodnimi sporazumi ministrstvo, pristojno za priglaševanje organov za ugotavljanje skladnosti obvesti Komisijo EU in države članice EU o priglasitvi organov iz prejšnjega odstavka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Naslednja predpisa prenehata veljati ob pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji oziroma ob sprejetju ustreznega mednarodnega sporazuma, najkasneje pa z 30. 6. 2001.
1. odredba o obvezni dobaviteljevi deklaraciji o ustreznosti naprav in opreme informacijske tehnologije in električnih pisarniških strojev (Uradni list RS, št. 50/94);
2. odredba o obvezni dobaviteljevi izjavi o skladnosti svetilk (Uradni list RS, št. 77/98).
Naslednji predpisi se prenehajo uporabljati ob pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji oziroma ob sprejetju ustreznega mednarodnega sporazuma, najkasneje pa 30. 6. 2001:
1. odredba o obveznem atestiranju električnih aparatov za gospodinjstvo (Uradni list SFRJ, št. 43/88);
2. odredba o obveznem atestiranju ločilnih transformatorjev in varnostnih ločilnih transformatorjev (Uradni list SFRJ, št. 43/88);
3. odredba o obveznem atestiranju prenosnih orodij z elektromotorji (Uradni list SFRJ, št. 43/88);
4. odredba o obveznem atestiranju elektronskih aparatov za gospodinjstvo in podobno uporabo (Uradni list SFRJ, št. 8/87);
5. odredba o obveznem atestiranju okovov za žarnice z navojnim vznožkom (Uradni list SFRJ, št. 43/88);
6. odredba o obveznem atestiranju elektroenergetskih izoliranih vodnikov in kablov (Uradni list SFRJ, št. 43/88);
7. odredba o obveznem atestiranju stikal za aparate (Uradni list SFRJ, št. 43/88).
Do pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji oziroma do sprejetja ustreznega mednarodnega sporazuma, najkasneje pa do 30. 6. 2001, lahko proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik izbira in preverja električno opremo navedeno v drugem odstavku 14. člena te odredbe po določilih te odredbe ali po odredbah, navedenih v prvem in drugem odstavku tega člena. Električna oprema, ki je bila preverjena po zgoraj navedenih predpisih in je označena v skladu z njihovimi določili, se lahko daje v promet do prenehanja veljavnosti pridobljenega atesta oziroma certifikata o skladnosti, vendar najdlje do pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji oziroma do sprejetja ustreznega mednarodnega sporazuma.
14. člen
V obdobju do pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji oziroma do sprejetja ustreznega mednarodnega sporazuma mora dobavitelj električne opreme, preden jo da v promet, registrirati izjavo o skladnosti za tip električne opreme, naveden v drugem odstavku tega člena.
Registracijo izjave o skladnosti je treba izvesti za naslednje kategorije električne opreme:
– električni aparati za gospodinjstvo in podobno uporabo;
– ločilni transformatorji in varnostni ločilni transformatorji;
– prenosna orodja z elektromotorji;
– elektronski aparati za gospodinjstvo in podobno uporabo;
– okovi za žarnice z navojnim vznožkom;
– izolirani vodniki in kabli;
– stikala za aparate;
– naprave in oprema informacijske tehnologije in električni pisarniški stroji;
– svetilke.
15. člen
Za namene registracije izjave o skladnosti mora dobavitelj dostaviti preskusno poročilo instituciji, ki izvaja registracijo. Institucija, ki izvaja registracijo izjav o skladnosti, izjavo registrira, če je ta pripravljena v skladu s Prilogo V k tej odredbi.
Dobavitelj plača ceno za pregled poročila o preskusu in registracijo izjave o skladnosti ter posebno takso za vzdrževanje registra izjav o skladnosti instituciji, ki registracijo izvaja. Cena za pregled preskusnega poročila in registracijo izjave o skladnosti je odvisna od zahtevnosti postopka, ki je potreben za pregled preskusnega poročila določene vrste električne opreme in tudi dejansko opravljenemu delu. Na cene in posebne takse da soglasje ministrstvo, pristojno za industrijo, in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
16. člen
Za postopek pregleda preskusnega poročila in registracije izjave o skladnosti iz 15. člena te odredbe se lahko uporabljajo preskusna poročila, narejena na podlagi standardov, omenjenih v 7. členu te odredbe. Dovoljeno je upoštevati le preskusna poročila izdana s strani preskusnih laboratorijev akreditiranih v skladu z zahtevami standarda SIST EN 45001 ali ustreznih nacionalnih standardov enakovredne vsebine ali preskusna poročila na osnovi katerih so bili izdani certifikati s strani certifikacijskih organov akreditiranih v skladu z zahtevami standarda SIST EN 45011 ali ustreznih nacionalnih standardov enakovredne vsebine oziroma preskusna poročila izdana s strani članic mednarodnih shem za priznavanje preskusnih rezultatov, v katerih sodeluje tudi ustrezna institucija iz Republike Slovenije ali preskusna poročila institucij v tujini, s katerimi imajo institucije v Republiki Sloveniji podpisane bilateralne sporazume o medsebojnem priznavanju preskusnih rezultatov.
Institucija iz 17. člena te odredbe mora izvesti registracijo dobaviteljeve izjave o skladnosti najkasneje v roku 7 delovnih dni od dneva, ko ji dobavitelj dostavi ustrezno poročilo o preskusu.
Za električno opremo, za katero niso bili uporabljeni standardi, omenjeni v 7. členu te odredbe, lahko ustrezen organ za ugotavljanje skladnosti izda preskusno poročilo, ki zajema bistvene varnostne zahteve, navedene v Prilogi I k tej odredbi.
V primeru upravičenega dvoma v preskusno poročilo, ki ga predloži dobavitelj, lahko institucija, ki izvaja pregled preskusnega poročila in registracijo izjave o skladnosti, zahteva vzorec električne opreme. Če dobavitelj ne priskrbi zahtevanega vzorca, se izjava o skladnosti ne registrira. Če se po opravljenem preskusu dokaže, da dvom v preskusno poročilo ni bil upravičen, krije stroške vzorca in preskusa institucija, ki izvaja pregled preskusnega poročila in registracijo izjave o skladnosti.
Če preskusno poročilo ne izpolnjuje zahtev iz prvega odstavka tega člena ali ne izkazuje izpolnjevanja bistvenih varnostnih zahtev, navedenih v Prilogi I, ali ni v skladu s predloženim vzorcem električne opreme, lahko institucija, ki izvaja pregled preskusnega poročila in registracijo izjave o skladnosti, zahteva novo preskusno poročilo. Izjava o skladnosti se ne registrira, dokler dobavitelj ne predloži novega preskusnega poročila.
17. člen
Pregled preskusnega poročila in registracijo izjave o skladnosti izvedejo institucije, ki opravljajo preskuse električne opreme po predpisih iz prvega in drugega odstavka 13. člena te odredbe.
Institucija, ki izvaja pregled preskusnega poročila in registracijo izjave o skladnosti, mora vzpostaviti register izjav o skladnosti v enem mesecu po imenovanju. Register izjav o skladnosti mora vsebovati naslednje podatke:
– serijsko številko in datum registracije,
– naziv električne opreme in tipsko oznako ali model, partijo ali serijsko številko,
– ime in naslov (uradni naslov) proizvajalca,
– ime in naslov (uradni naslov) dobavitelja,
– kraj in datum izdaje izjave o skladnosti,
– ime osebe, ki je podpisala izjavo.
Podatki o registraciji izjav o skladnosti so javni ter stalno in brezplačno dostopni nadzornemu organu.
18. člen
Dobavitelj mora na zahtevo nadzornega organa iz 11. člena te odredbe predložiti registrirano izjavo o skladnosti.
19. člen
Določbe 8. in 9. člena, drugega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 11. in drugega odstavka 12. člena te odredbe ter Prilogi III in IV k tej odredbi se začnejo uporabljati s pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji ali z dnem podpisa ustreznega mednarodnega sporazuma z Evropsko unijo.
Razen določb iz prejšnjega odstavka se določbe te odredbe začnejo uporabljati 1. 12. 2000.
Z dnem, ko pristopi Republika Slovenija k Evropski uniji ali z dnem podpisa ustreznega mednarodnega sporazuma z Evropsko unijo, prenehajo veljati določila 14. do 18. člena ter Priloga V.
20. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 017-20/00
Ljubljana, dne 5. maja 2000.
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarske dejavnosti
              PRILOGA I

      GLAVNI ELEMENTI CILJEV V ZVEZI Z VARNOSTJO
       ELEKTRIČNE OPREME, NAMENJENE ZA UPORABO
        ZNOTRAJ DOLOČENIH NAPETOSTNIH MEJ

1. Splošni pogoji

a) Na električni opremi ali, če to ni mogoče, na spremljevalnem
obvestilu morajo biti označene bistvene lastnosti, katerih
upoštevanje in poznavanje zagotavlja, da se bo električna oprema
uporabljala varno in za namene, za katere je bila narejena.

b) Na električni opremi ali, kjer to ni mogoče, na embalaži mora
biti jasno odtisnjeno ime proizvajalca ali zaščitna znamka ali
blagovna znamka.

c) Električna oprema in njeni sestavni deli morajo biti izdelani
tako, da zagotavljajo varno in pravilno sestavljanje in
priključitev.

d) Električna oprema mora biti zasnovana in izdelana tako, da je
zagotovljena zaščita pred nevarnostmi, navedenimi v 2. in 3.
točki te Priloge, pod pogojem, da se oprema uporablja za namene,
za katere je bila narejena, in je ustrezno vzdrževana.

2. Zaščita pred nevarnostmi, ki izvirajo iz električne opreme

V skladu s točko 1 je treba določiti tehnične ukrepe, ki
zagotavljajo:

a) da so osebe in domače živali primerno zaščitene pred
nevarnostjo fizične poškodbe ali drugo škodo, ki jo utegne
povzročiti neposreden ali posreden dotik z električno napetostjo;

b) da ne nastajajo temperature, električni obloki ali sevanja, ki
bi povzročili nevarnost;

c) da so osebe, domače živali in lastnina primerno zaščiteni pred
neelektričnimi nevarnostmi, ki jih lahko povzroči električna
oprema in ki se odkrijejo na podlagi izkušenj;

d) da izolacija ustreza predvidenim okoliščinam.

3. Zaščita pred nevarnostmi, ki jih lahko povzročijo zunanji
vplivi na električno opremo

V skladu s točko 1 je treba določiti tehnične ukrepe, ki
zagotavljajo:

a) da električna oprema izpolnjuje pričakovane mehanske zahteve
na tak način, da osebe, domače živali ali lastnina niso ogroženi;

b) da je električna oprema odporna na nemehanske vplive v
pričakovanih okoliških razmerah na tak način, da osebe, domače
živali in lastnina niso ogroženi;

c) da električna oprema ne ogroža oseb, domačih živali in
lastnine v predvidljivih razmerah zaradi preobremenitev.

              PRILOGA II

      ELEKTRIČNA OPREMA IN POJAVI IZVEN OBSEGA
              TE ODREDBE

Električna oprema, ki se uporablja v eksplozivni atmosferi.

Električna oprema za radiološke in medicinske namene.

Električni deli za tovorna in osebna dvigala.

Števci električne energije.

Vtiči in vtičnice za domačo uporabo.

Električni pastirji.

Elektromagnetne združljivosti.

Specializirana električna oprema za uporabo na ladjah, letalih
ali železnici, ki izpolnjuje varnostna določila drugih
mednarodnih organov, v katerih sodelujejo države članice.

              PRILOGA III

          OZNAKA O SKLADNOSTI CE IN
            IZJAVA O SKLADNOSTI

A) Oznaka o skladnosti CE

Oznaka CE je sestavljena iz začetnic "CE", ki imajo naslednjo
obliko:


- Če se oznaka CE pomanjša ali poveča, je treba upoštevati
razmerja, podana na zgornji kalibrirani risbi.

- Razni sestavni deli oznake CE morajo imeti enako vertikalno
dimenzijo, ki ne sme biti manjša od 5 mm.

B) Izjava o skladnosti

Izjava o skladnosti mora vsebovati naslednje elemente:

- ime in naslov proizvajalca, kot je opredeljen v

1. točki 3. člena te odredbe, ali njegovega pooblaščenega
predstavnika, kot je opredeljen v 2. točki 3. člena te odredbe,

- opis električne opreme,

- napotitev na harmonizirane standarde,

- kjer je to primerno, napotitev na specifikacije, na katere se
izjava o skladnosti nanaša,

- identifikacijo podpisnika, ki je pooblaščen, da prevzema
obveznosti v imenu proizvajalca, kot je opredeljen v 1. točki 3.
člena te odredbe, ali njegovega pooblaščenega zastopnika, kot je
opredeljen v 2. točki 3. člena te odredbe,

- zadnji dve številki leta, v katerem je bila oznaka CE nameščena
na električno opremo.

              PRILOGA IV

         INTERNA KONTROLA PROIZVODNJE

1. Interna kontrola proizvodnje je postopek, pri katerem
proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, kot je opredeljen
v 2. točki 3. člena te odredbe, ki izvršuje obveznosti v skladu z
2. točko, zagotavlja in izjavlja, da električna oprema izpolnjuje
zahteve te odredbe. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni
zastopnik, kot je opredeljen v 2. točki

3. člena te odredbe, mora namestiti oznako CE na vsak proizvod in
podati pisno izjavo o skladnosti.

2. Proizvajalec mora pripraviti tehnično dokumentacijo v skladu z
zahtevami v 3. točki in jo mora imeti on ali pa njegov
pooblaščeni zastopnik, kot je opredeljen v 2. točki 3. člena te
odredbe, na razpolago za nadzorni organ, kot je opredeljen v 11.
členu te odredbe, za namene inšpekcije vsaj še deset let potem,
ko je proizveden zadnji proizvod. Kadar niti proizvajalec niti
njegov pooblaščeni zastopnik, kot je opredeljen v 2. točki 3.
člena te odredbe, nista ustanovljena v Republiki Sloveniji ali v
EU, je za to obveznost odgovorna oseba, ki da električno opremo
na trg Republike Slovenije.

3. Tehnična dokumentacija mora omogočiti, da se z njeno pomočjo
ugotovi skladnost električne opreme z zahtevami te odredbe. Za
tako ugotovitev mora tehnična dokumentacija vsebovati podatke o
zasnovi, proizvodnji in delovanju električne opreme. Vsebovati
mora:

- splošni opis električne opreme,

- shematičen prikaz zasnove, izdelavne risbe ter načrte
komponent, podsestavov, vezij itd.,

- opise in pojasnila, ki so potrebni za razumevanje omenjenih
risb, shem in delovanja električne opreme,

- seznam standardov, ki so bili uporabljeni v celoti ali delno,
ter opis rešitev za dosego skladnosti s to odredbo, kadar
standardi niso bili uporabljeni,

- rezultate izračunov pri razvoju, izvedenih preiskav itd.,

- poročila o preskusih.

4. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, kot je
opredeljen v 2. točki 3. člena te odredbe, mora hraniti kopijo
izjave o skladnosti skupaj s tehnično dokumentacijo.

5. Proizvajalec mora ukreniti vse potrebno, da proizvodni proces
zagotavlja skladnost proizvedene električne opreme s tehnično
dokumentacijo, navedeno v 2. točki, ter z zahtevami te odredbe.


AAA Zlata odličnost