Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2000 z dne 13. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2000 z dne 13. 6. 2000

Kazalo

2475. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica, stran 7001.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 30. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 17/00) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 16. seji dne 11. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja način opravljanja gospodarske javne službe oskrbe naselij s plinom iz lokalnih omrežij (v nadaljevanju: distribucije plina) v Občini Žirovnica ter določa pogoje za oskrbo uporabnikov s plinom.
2. člen
Gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka obsega:
– vzdrževanje in upravljanje distribucijskega omrežja,
– dobavo plina uporabnikom na tem omrežju,
– nakup plina od izvajalca javne službe transporta plina in
– izdajanje pogojev in soglasij v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
3. člen
Izvajalec javne službe transporta plina je v smislu tega odloka pravna oseba, ki v skladu s predpisi izvaja to javno službo in v tem okviru dobavlja plin izvajalcu gospodarske javne službe distribucije plina (distributer plina) na območju Občine Žirovnica.
Distributer plina je pravna oseba, ki v skladu s predpisi in splošnimi akti Občine Žirovnica opravlja gospodarsko javno službo distribucije plina na območju ali delu območja Občine Žirovnica.
4. člen
Uporabnik plina v smislu tega odloka je vsaka fizična ali pravna oseba, ki ji distributer plina dobavlja plin iz distribucijskega omrežja ob pogojih, predpisanih z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom.
5. člen
Distribucijsko omrežje sestavljajo infrastrukturni objekti primarnih in sekundarnih plinovodov ter hišni priključki, vključno z glavnim zapornim ventilom (požarno pipo) na objektu in napravami na omrežju.
Notranja plinska napeljava zajema napeljavo od glavne požarne pipe do posameznih plinskih trošil v objektu.
Plinska trošila so naprave, ki so priključene na plinsko napeljavo in trošijo plin.
6. člen
Na stvareh, ki sestavljajo infrastrukturo, ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali okupacijo.
Stvari, ki sestavljajo infrastrukturo, ni mogoče obremeniti s hipoteko ali jih dati v zastavo.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA DISTRIBUCIJE PLINA
7. člen
Za opravljanje distribucije plina se podeli koncesija in sicer tako, da mora distributer (koncesionar) tudi zgraditi distribucijsko omrežje.
8. člen
Koncesija se podeli za celotno ozemlje občine.
Podrobneje določi pogoje koncesije v skladu s tem odlokom koncesijski akt in v skladu z njim koncesijska pogodba.
9. člen
Na oskrbovalnem območju je priključitev in uporaba obvezna za obstoječe objekte, v katerih je potrebna vgraditev oziroma obratovanje toplotnih energetskih naprav za ogrevanje prostorov ali sanitarne vode skupne moči preko 50KW, če je to določeno s programi sanacije stanja okolja ali drugimi akti občinskega sveta.
Za obstoječe objekte, ki jih je v smislu določbe prvega odstavka tega člena obvezno priključiti na distribucijsko omrežje, je končni rok priključitve 3 leta po izdaji uporabnega dovoljenja za del omrežja, na katero se mora uporabnik priključiti.
Za objekte, v katerih so ali je predvidena vgradnja toplotno energetskih naprav skupne moči do 50 KW, nastane obveznost priključitve le, če se to predvidi s programi sanacije stanja okolja, ki jih sprejme Občinski svet občine Žirovnica.
Obveznost priključitve se ne nanaša na objekte, za katere je urejena oziroma je s projekti predvidena uporaba obnovljivih virov energije (voda, sonce, veter), ki po veljavnih standardih in normativih ne povzročajo onesnaževanje okolja preko dovoljenih meja.
Postavljanje sistema z jeklenkami, sistema z malimi rezervoarji ali kontejnerji pri uporabnikih je dovoljeno, če naprave ne služijo za distribucijo plina za komercialne namene večim uporabnikom, vendar le kot rezerva, skladno s pravilnikom o utekočinjenem naftnem plinu (UNP) (Uradni list RS, št. 22/91).
10. člen
Zavezanec za priključitev objekta na distribucijsko omrežje je lastnik, upravljalec ali investitor objekta, če ga k priključitvi zavezuje ta odlok.
11. člen
Distributer plina ima pri opravljanju gospodarske javne službe javna pooblastila, določena v zakonu, in sicer:
– izdajanje predhodnih pogojev in soglasij k posegom v prostor.
– izdaja soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje,
– dovoljenje za priključitev.
Distributer plina ima pravico začasno omejiti tlak, prekiniti ali ustaviti dobavo plina pod pogoji, določenimi v zakonu ali drugem predpisu državnega organa ter v tem odloku.
III. PRIKLJUČEVANJE NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
12. člen
Uporabnik se priključi na distribucijsko omrežje na način in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
Notranjo plinsko napeljavo lahko izvede samo za to usposobljeni izvajalec.
13. člen
Vsak uporabnik mora po pridobitvi uporabnega dovoljenja oziroma po končanih delih, ki so se izvajala na podlagi priglasitve del, pri distributerju plina vložiti pisni zahtevek za priključitev. Zahtevek mora vsebovati vse potrebne podatke za odločanje o možnostih in pogojih priključitve.
14. člen
Distributer plina je dolžan na podlagi pravilno sestavljenega zahtevka izdati uporabniku pisno soglasje za priključitev v roku 30 dni od vložitve zahtevka.
Soglasje za priključitev mora vsebovati tehnične, finančne in organizacijske pogoje ter obveznosti, ki jih mora uporabnik izpolniti za priključitev objekta na distribucijsko omrežje.
Distributer plina je investitorju ali uporabniku dolžan dati pisno soglasje za priključitev, če so pogoji v zahtevku za soglasje usklajeni s pogoji iz tega odloka.
15. člen
Uporabnik je dolžan nositi del stroškov hišnega priključka
Plačilo stroškov v zvezi z ureditvijo priključka in izvedbo priključitve na notranjo plinsko napeljavo se ureja s pogodbo med distributerjem in uporabnikom na podlagi določil, ki urejajo ceno hišnega priključka v koncesijski pogodbi.
16. člen
Po končani izvedbi notranje plinske napeljave mora izvajalec izdati pisno poročilo o tlačnem preizkusu in izjavo o sposobnosti hišne plinske napeljave za obratovanje.
O priključitvi in funkcionalnem preizkusu plinskih trošil mora izdati pisno izjavo pooblaščeni serviser.
17. člen
Uporabnik mora, ko je izpolnil vse pogoje iz soglasja za priključitev, pridobiti od distributerja plina dovoljenje za priključitev objekta na distribucijsko omrežje.
Zahtevku za izdajo dovoljenja za priključitev mora priložiti potrebno dokumentacijo iz prejšnjega člena, iz katere je razvidno, da so vsa izvedena dela na notranji plinski napeljavi v objektu izvedena v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in normativi ter v skladu s pogoji soglasja za priključitev.
18. člen
Distributer plina mora izvesti priključitev potem, ko je na podlagi predložene dokumentacije in pregleda izvedenih del ugotovljeno, da priključitev objekta na distribucijsko omrežje ne predstavlja nevarnosti glede požara, prometa ter življenja in zdravja ljudi v objektu in njegovi okolici.
Distributer plina lahko zavrne priključitev, dokler niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena. Pred izdajo dovoljenja mora distributer plina vročiti uporabniku navodila glede varnega ravnanja in ukrepanja pri uporabi plina. Uporabnik mora podpisati prejem navodil in se zavezati, da bo poskrbel za seznanitev morebitnih drugih uporabnikov plina v objektu z navodili.
19. člen
Stroški pregledov, preizkusov in atestov plinske napeljave in plinskih trošil v objektu bremenijo uporabnika.
Stroški pregledov distribucijskega omrežja bremenijo distributerja plina.
20. člen
V dokumentaciji za priključitev, ki jo izda distributer plina potem, ko so izpolnjeni vsi pogoji, mora navesti imena odgovornih oseb, ki so izvedle pregled plinske napeljave in plinskih trošil v objektu.
Dokumentacijo za priključitev mora distributer plina trajno hraniti v svojem arhivu.
21. člen
Neposredno priključitev objekta na distribucijsko omrežje sme opraviti le distributer plina ali podizvajalec, ki ga je distributer za to pooblastil. Distributer objektivno odgovarja za delo podizvajalca.
22. člen
Določbe tega odloka o priključitvi se uporabljajo tudi v primeru povečane priključne moči pri uporabnikih.
IV. CENA PLINA IN PLAČEVANJE PORABLJENEGA PLINA
23. člen
Cena plina se določa v skladu z zakonom in drugimi predpisi tako, da pokrije vse racionalne stroške distributerja plina v zvezi z distribucijo plina.
24. člen
Uporabnik je dolžan plačati porabljeno količino plina za obračunsko obdobje, ki ne sme biti daljše od treh mesecev.
Količina dobavljenega plina se ugotavlja s predpisanim plinomerom. Distributer plina mora plinometre redno pregledovati in jih menjati v skladu s predpisi, ki urejajo kontrolo meril.
Uporabnik je dolžan distributerju omogočiti dostop do merilnih naprav zaradi njihovega odčitavanja, vzdrževanja ali zamenjave plinomera.
Če distributer zaradi odsotnosti uporabnika ni mogel odčitati plinomera, je uporabnik dolžan po distributerjevem obvestilu javiti pravilen odčitek v roku in na način, ki ga le-ta določi. Če uporabnik ne javi odčitka plinomera, mu distributer plina obračuna dobavljene količine plina glede na dobavo plina v preteklem obdobju z upoštevanjem letne dinamike dobave.
Redne preglede plinomerov v zakonitem roku in zamenjavo dotrajanih plinomerov opravlja distributer plina na svoje stroške v skladu z veljavnimi predpisi.
25. člen
Uporabnik in distributer plina se lahko v skladu s tarifo dogovorita, da plačuje uporabnik plin v enakih obrokih glede na povprečno porabo v preteklem letu ali ocenjeno porabo v tekočem letu.
Višina obroka mora biti določena realno in ne sme biti očitno v korist uporabnika ali distributerja plina.
Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da se odčita in obračuna njegova dotedanja poraba. Ukrep ustavitve dobave iz zadnje alinee 29. člena tega odloka lahko distributer uporabi le v primeru, da uporabnik ne plača po dejanski porabi obračunanega plina.
26. člen
Prepovedan je kakršenkoli neupravičen odjem plina.
Za neupravičen odjem plina se šteje vsakršen odjem plina, ki je speljan mimo plinomera ali nedopusten poseg na plinomer. Neupravičen odjem plina se uporabniku obračuna iz polne priključne moči plinskih trošil ob upoštevanju naslednjih ur dnevne porabe plina:
– 6 ur dnevno za vse kuhalnike in štedilnike,
– 4 ure dnevno za vodne grelce,
– 24 ur dnevno za hladilnike,
– 10 ur dnevno za razsvetljavo,
– 16 ur dnevno za obdobje od 1. oktobra do 1. maja za vsa trošila, ki služijo ogrevanju prostorov,
– za druge uporabnike glede na priključno moč in 24 ur dnevno, razen če ni drugače dogovorjeno v pogodbi o dobavi plina.
Obračunana neupravičena poraba plina ne odvezuje uporabnika kazenske odgovornosti, odškodninske odgovornosti pa v obsegu, kolikor dejanska škoda presega obračunano neupravičeno porabo plina.
V. DOBAVA PLINA
27. člen
Distributer je dolžan dobavljati plin uporabniku nepretrgano in mu zagotavljati pogodbeno dogovorjeni tlak na plinomeru.
Distributer sme zmanjšati tlak ali prekiniti dobavo le v primerih, določenih v zakonu, drugem predpisu in tem odloku.
Distributer mora dobavljati plin tudi v primeru, če ima zaradi cene plina, določene z ukrepom državnega organa ali Občine Žirovnica, z oskrbo s plinom izgubo.
Distributer mora dobavljati plin tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, če je to le objektivno mogoče.
V primeru iz tretjega odstavka ima distributer pravico zahtevati povračilo izgube od Občine Žirovnica, če je ukrep izdal njen organ.
28. člen
Distributer sme začasno znižati običajni tlak plina ali prekiniti dobavo plina v naslednjih primerih:
– pri rednih in izrednih vzdrževalnih delih na distribucijskem omrežju,
– pri priključevanju novih delov plinskega omrežja,
– pri okvarah na oskrbovalnem plinskem omrežju,
– če to zahtevajo dela pri gradnji in rekonstrukciji cest in drugih komunikacij, gradbenih objektov in drugih komunalnih napeljav.
Znižanje tlaka plina ali prekinitev dobave plina sme trajati le toliko časa, kolikor je nujno, da je odstranjen vzrok, zaradi katerega je do teh ukrepov prišlo.
Distributer je, razen v primeru nepredvidenega nujnega posega, dolžan predhodno obvestiti uporabnike o znižanju tlaka plina ali prekinitvah dobave plina.
Obvestilo mora biti objavljeno v sredstvih javnega obveščanja ali poslano pisno neposredno uporabniku najmanj 24 ur pred zmanjšanjem tlaka ali prekinitvijo dobave. V obvestilu morajo biti podani vsi ukrepi za zagotovitev varnosti.
29. člen
Distributer ustavi uporabniku dobavo energije po predhodnem pisnem obvestilu, če le-ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, v naslednjih primerih:
– če uporabnik moti dobavo plina drugim uporabnikom,
– če uporabnik na opomin dobavitelja ne zniža porabe plina na dogovorjeno vrednost v zahtevanem roku (ne velja za individualne hiše),
– če uporabnik odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo distributerja, dostop do vseh delov priključka in do objektov, naprav in napeljav distribucijske infrastrukture,
– če uporabnik v primeru pomanjkanja plina ne upošteva posebnih ukrepov v omejevanju porabe plina,
– če se neupravičeno odjema plin,
– če uporabnik ne dovoli distributerju dostopa do plinomera,
– če uporabnik v celoti ne plača dobavljenega plina.
30. člen
Distributer ustavi uporabniku dobavo energije brez predhodnega obvestila:
– če uporabnik z obratovanjem svojih plinskih objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje,
– če uporabnikove naprave presegajo pogodbeno dogovorjene količine in ovirajo redno dobavo plina drugim uporabnikom in uporabnik tega noče preprečiti,
– če uporabnik namerno poškoduje naprave distributerja.
Distributer plina mora o vzrokih odklopa in ukrepih naknadno obvestiti uporabnika.
31. člen
Stroški ponovnega priklopa iz razlogov iz 29. in 30. člena bremenijo uporabnika.
32. člen
Uporabnik plina mora vdrževati plinske napeljave in plinska trošila v objektu v tehnično neoporečnem stanju.
Distributer ima pravico do izrednega pregleda ali preizkusa plinske napeljave in plinskih trošil v objektu, kadar obstaja utemeljen sum o nepravilnostih na plinski napeljavi, o brezhibnosti plinskih trošil ali o neupravičenem odjemu plina.
Kolikor se ugotovi, da je za ugotovljene nepravilnosti kriv uporabnik, le-ta tudi krije stroške izrednega pregleda, v nasprotnem primeru distributer.
33. člen
Upravljanje in vzdrževanje distribucijskega omrežja izvaja distributer plina.
Uporabnik je dolžan redno servisirati notranjo plinsko napeljavo in plinska trošila preko pooblaščenih serviserjev in predložiti distributerju njihovo izjavo o brezhibnem delovanju notranje plinske napeljave in plinskih trošil v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi.
34. člen
Uporabnik plina je dolžan nemudoma javiti distributerju vsako zaznano okvaro na distribucijskem omrežju ali na plinski napeljavi v objektu ter izvesti potrebne nujne ukrepe v skladu s prejetimi navodili distributerja za ukrepanje v takih primerih.
35. člen
Distributer je dolžan organizirati lastno dežurno službo tako, da:
– je le-ta telefonsko stalno dosegljiva,
– usposobljeni delavci distributerja pridejo k uporabniku, ki je sporočil neobvladano izhajanje plina najkasneje v eni uri po obvestilu,
– usposobljeni delavci distributerja pridejo k uporabniku, ki je sporočil okvaro, pri kateri ni neobvladanega izhajanja plina, najkasneje v dveh urah po obvestilu.
Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v primeru, da sporoči izhajanje ali okvaro na distribucijskem omrežju tretja oseba.
36. člen
V primeru pomanjkanja plina, ki nastane zaradi nepredvidljivih razmer, katerih posledic ni mogoče preprečiti, lahko občinska uprava odloči, da se določenim uporabnikom začasno zmanjša tlak ali prekine dobava plina.
Pri tem mora upoštevati naslednji vrstni red prekinitve dobave uporabnikom:
– industrijski uporabniki, ki uporabljajo plin za ogrevanje in imajo na razpolago rezervni način ogrevanja,
– ostali industrijski uporabniki,
– vsi drugi komercialni uporabniki, razen vrtcev, šol, domov za ostarele in zdravstvenih zavodov, kar se nanaša tudi na prostore oseb, ki opravljajo to dejavnost na podlagi koncesije,
– vsi ostali uporabniki.
Prekinitev dobave praviloma ne sme trajati več kot 24 ur.
VI. NADZOR
37. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska inšpekcija.
VII. KAZENSKI DOLOČBI
38. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik fizična oseba, ki:
– ne spoštuje obveznosti priključitve in s tem krši 9. člen tega odloka,
– ne omogoči dostopa do merilnih naprav in s tem krši tretji odstavek 24. člena tega odloka,
– neupravičeno odjema plin in s tem krši 26. člen tega odloka,
– ne vzdržuje plinskih napeljav in plinskih trošil v skladu s 33. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 SIT se kaznuje uporabnik pravna oseba ali fizična oseba, ki z opravljanjem samostojne dejavnosti stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
39. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 200.000 SIT se kaznuje za prekršek distributer plina. če obračunava ceno plina v nasprotju s 23. členom tega odloka, če neupravičeno omeji tlak ali prekine ali ustavi dobavo plina (27. in 28. člen) ali če ne organizira dežurne službe v skladu s 35. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba distributerja.
Distributer je dolžan povrniti vso dokazano škodo, ki je nastala uporabnikom plina zaradi dejanj oziroma opustitev distributerja iz prvega odstavka tega člena.
VIII. KONČNA DOLOČBA
40. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00200-0002/00
Žirovnica, dne 11. maja 2000.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost