Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2000 z dne 13. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2000 z dne 13. 6. 2000

Kazalo

2469. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča, stran 6993.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 20. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 16. seji dne 25. 5. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
1. člen
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
Spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (PUP) temeljijo na specifični problematiki reševanja posameznih morfoloških območij, kjer so dovoljeni ali blokirani različni posegi v prostor; odvisno od strokovnih videnj, poselitvenih vzorcev in potreb leta 1991 ob pripravo osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča. Določila sedaj veljavnega odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (v nadaljevanju: odlok) v posameznih morfoloških enotah ne predvidevajo možnosti razvoja naselja, kar posledično povzroča propadanje obstoječega stavbnega fonda, ali blokado za večji razvoj, ki ga narekujejo današnje potrebe.
Odpravljanje tovrstnih pomanjkljivosti PUP omogoča revitalizacijo določenega ureditvenega območja, kar pomeni, da mesto v svoji preureditvi in spreminjanju ne prehaja že obstoječih meja pozidave.
2. člen
Priprava sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
1. Območje urejanja in obseg priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na območje urejanja obstoječe Morfološke enote: II/B3 – Pot na Gorjance.
Dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih se pripravijo v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97, v nadaljevanju: ZUNDPP).
2. Vsebina odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
Spremembe in dopolnitve odloka se pripravijo kot smiselni izvleček sestavin iz 25. in 26. člena ZUNDPP: Dopolnjuje se tekstualni in grafični del odloka ter se ustvari nova morfološka enota (znotraj enote II/B3), namenjena vrstni stanovanjski pozidavi.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja spremembe in dopolnitve odloka
Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugotovi, da osnutek dopolnitve odloka vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno razgrne.
Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka dopolnitve odloka; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežih Mestne občine Novo mesto in Krajevne skupnosti Žabja vas za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava v Krajevni skupnosti Žabja vas.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka odloka.
V času javne razgrnitve se osnutek dopolnjenega odloka posreduje v obravnavo Občinskemu svetu mestne občine Novo mesto.
Po končani javni razgrnitvi župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za pripravo predloga.
Župan Mestne občine Novo mesto posreduje predlog dopolnjenega odloka s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem dopolnjenega odloka.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka odloka ter soglasja k dopolnjenem osnutku odloka
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
2. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto,
3. Javno podjetje Komunala Novo mesto,
4. Telekom Slovenije PE Novo mesto,
5. Elektro Ljubljana PE Elektro Novo mesto,
6. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve,
7. BOMA, d.o.o. Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave spremembe in dopolnitve odloka ugotovi, da je potrebno pridobit predhodna mnenja in pogoje ter soglasja drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev odloka morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca sprememb in dopolnitev odloka podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvenimi usmeritvami, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri izdelavi osnutka sprememb in dopolnitev odloka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh od zahteve. V fazi priprave predloga sprememb in dopolnitev odloka s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v odloku soglašajo.
5. člen
Organizacije priprave in dopolnitve odloka
Naročnik in investitor postopka izvedbe spremembe in dopolnitve odloka o PUP za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča je: Obrtna zadruga “Hrast” Novo mesto.
Izdelovalec dopolnitve odloka je Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve pri Mestni občini Novo mesto – Oddelek za prostorsko planiranje.
6. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z naslednjim dnem.
Št. 350-01-51/2000
Novo mesto, dne 25. maja 2000.
Podžupanja
Mestne občine Novo mesto
Martina Vrhovnik, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost