Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2000 z dne 13. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2000 z dne 13. 6. 2000

Kazalo

2456. Pravilnik o sestavi, organizaciji in nalogah Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj, stran 6978.

Na podlagi 8. odstavka 16. člena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
P R A V I L N I K
o sestavi, organizaciji in nalogah Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj
1. člen
S tem pravilnikom se razčlenjujejo naloge, organizacija in sestava Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: agencija) s kratico ARR. Angleški naziv agencije je: National Agency for Regional Development, angleška kratica je NARD.
2. člen
Agencija je organ v sestavi ministrstva, pristojnega za razvoj.
Agencija ima sedež v Ljubljani in ima svoj logotip.
3. člen
Agencijo vodi in predstavlja direktor, v njegovi odsotnosti pa namestnik direktorja.
Direktor je za svoje delo in za delo agencije odgovoren ministru, pristojnemu za razvoj.
Direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za razvoj. Namestnika direktorja imenuje minister, pristojen za razvoj na predlog direktorja agencije.
4. člen
Področja dela agencije so:
a) agencija je kot osrednja državna institucija za koordinacijo strukturne politike v Republiki Sloveniji in z mednarodnimi institucijami na tem področju odgovorna za:
– pripravo, spremljanje in vrednotenje strategije regionalnega razvoja in državnega razvojnega programa Republike Slovenije,
– strokovno podporo pogajanjem z mednarodnimi organizacijami in pripravo skupne pogajalske pozicije za področje strukturne politike,
– izvajanje nalog povezanih z uresničevanjem načela dodatnosti sredstev,
– skrb za učinkovitost procesov upravljanja in spremljanja finančnih tokov na področju strukturne politike,
– vzdrževanje informacijskega nadzornega sistema in centralizirano izvajanje strokovnih nalog vsebinskega nadzora vseh programov, podprogramov in ukrepov državnega razvojnega programa Republike Slovenije na enem mestu,
– redno in izredno poročanje o izvajanju državnega razvojnega programa RS vladnemu, svetu za strukturno politiko in organom, določenim z mednarodnimi pogodbami o sofinanciranju državnega razvojnega programa RS.
– skrb za izvedbo vrednotenja državnega razvojnega programa RS in njegovih delov
– osrednje naloge vrednotenja programov strukturne politike,
– osrednjo nadzorno vlogo pri izvajanju strukturne politike,
– komunikacijo in razvoj partnerskih odnosov s socialnimi partnerji in institucijami civilne družbe,
– sodelovanje z regionalnimi razvojnimi agencijami;
b) sodelovanje v medresorski delovni skupini za pripravo predloga proračunskega memoranduma;
c) priprava usklajenega predloga dela načrta razvojnih programov proračuna, ki se nanaša na ukrepe, podprograme in programe oziroma državne razvojne prioritete iz državnega razvojnega programa RS;
d) sodelovanje pri usklajevanju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov v delovni skupini Ministrstva za finance v postopku priprave predloga državnega proračuna.
Agencija se delovno povezuje z regionalnimi razvojnimi agencijami, spodbuja njihovo delovanje in pripravo regionalnih razvojnih programov, ter regijam pomaga pri odpravljanju socialno-ekonomskih razvojnih težav, zagotavlja informacije o celotni ponudbi razvojnih spodbud, zagotavlja svetovalno podporo pri pripravljanju projektov za sredstva evropskih strukturnih skladov ter zagotavlja pomoč pri pridobivanju potrebnega lokalnega in državnega sofinanciranja.
5. člen
Na območjih, kjer občine po sprejemu strategije regionalnega razvoja Slovenije ne ustanovijo regionalne razvojne agencije oziroma ne pristopijo k pripravi regionalnega razvojnega programa ali skupnega razvojnega programa, vodi njegovo pripravo agencija.
6. člen
Opravljanje nalog iz prejšnjih členov je organizirano v sektorjih:
– sektor za strukturno in kohezijsko politiko;
– sektor za regionalni razvoj;
– sektor za spremljanje in vrednotenje programov;
– sektor za analize in informacijsko podporo;
– sektor za prenos znanj in stike z javnostjo.
7. člen
Agencija se pri izvajanju svojih nalog usklajuje in povezuje z drugimi upravnimi organi in organizacijami v sestavi. Prav tako se agencija povezuje z drugimi strokovnimi institucijami in strokovnjaki na nacionalni in mednarodni ravni, tako da izmenjuje mnenja in izkušnje, podatke in obvestila, organizira in se udeležuje skupnih sestankov in posvetovanj, se dogovarja in izvaja skupne naloge, programe razvojnih raziskav ter organizira druge, tudi pogodbene oblike medsebojnega sodelovanja.
8. člen
Agencija pripravlja usmeritve za pripravo regionalnih razvojnih programov v okviru strategije regionalnega razvoja Slovenije in jih posreduje regionalnim razvojnim agencijam. Regionalna razvojna agencija se lahko kadarkoli v postopku priprave regionalnega razvojnega programa strokovno posvetuje z agencijo.
Agencija izvede predhodno vrednotenje regionalnega razvojnega programa in ugotavlja skladnost z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, s strategijo regionalnega razvoja Slovenije, z navodili o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave regionalnega razvojnega programa in z drugimi predpisi, ter izda k regionalnemu razvojnemu programu ustrezno mnenje. V primeru negativnega mnenja poda regionalni razvojni agenciji ustrezno obrazložitev.
Agencija je dolžna podati mnenje v 60 dneh po prejemu regionalnega razvojnega programa.
9. člen
Vse finančne posle v zvezi z realizacijo regionalnih razvojnih programov za agencijo opravlja sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (v nadaljnjem besedilu: sklad), na podlagi predhodne potrditve posameznih faz s strani agencije.
Sklad izvaja skupne razpise ministrstva, pristojnega za razvoj in ostalih ministrstev.
Sklad se za uporabo finančnih sredstev Evropske unije akreditira kot plačilna agencija za področje delovanja evropskega regionalnega sklada in kohezijskega sklada.
10. člen
Agencija v posameznih fazah izvajanja regionalnih razvojnih programov, zlasti ob predaji letnih in končnih poročil, na podlagi pogodbe pooblasti zunanjega neodvisnega ocenjevalca za presojo ustreznosti izvajanja regionalnega razvojnega programa.
Če se pri oceni izvajanja regionalnih razvojnih programov ugotovi bistveno odstopanje od zastavljenega programa, agencija o tem obvesti svet za strukturno politiko in predlaga skladu zadržanje predvidenih plačil do odprave pomanjkljivosti.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-2/98-88
Ljubljana, dne 22. maja 2000.
dr. Marjan Senjur l. r.
Minister
za ekonomske odnose in razvoj

AAA Zlata odličnost