Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2000 z dne 13. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2000 z dne 13. 6. 2000

Kazalo

2451. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o graditvi objektov (ZGO-D), stran 6948.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o graditvi objektov (ZGO-D)
Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o graditvi objektov (ZGO-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. maja 2000.
Št. 001-22-95/00
Ljubljana, dne 8. junija 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-D)
1. člen
V zakonu o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 59/96 in 45/99) se 25. člen spremeni tako, da se glasi:
“Dejavnost iz 6.a člena tega zakona sme opravljati gospodarska družba, zadruga ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima v sodni register vpisano dejavnost projektiranja in z njim povezanega tehničnega svetovanja oziroma ima takšno dejavnost priglašeno pri Davčni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: projektivno podjetje).”
2. člen
V 49. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Dejavnost iz 3. člena tega zakona lahko opravlja gospodarska družba, zadruga ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima v sodni register vpisano dejavnost gradbeništva oziroma ima takšno dejavnost priglašeno pri Davčni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju: izvajalsko podjetje).”
3. člen
V 96. členu se v prvem odstavku za besedama “gospodarska družba” doda vejica in beseda “zadruga”.
V drugem odstavku se za besedama “gospodarske družbe” dodata besedi “ali zadruge”.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-10/90-4/46
Ljubljana, dne 31. maja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost