Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000

Kazalo

2444. Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Ravne na Koroškem, stran 6915.

Na podlagi 46. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je nadzorni odbor na 4. seji dne 8. 3. 2000 sprejel
P O S L O V N I K
o delu nadzornega odbora Občine Ravne na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način dela Nadzornega odbora občine Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: nadzorni odbor).
2. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge, določene z zakonom o lokalni samoupravi in s statutom občine pošteno, strokovno in nepristransko.
3. člen
Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno.
4. člen
Nadzorni odbor varuje uradne in poslovne skrivnosti, s katerimi se seznani pri svojem delu.
5. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik, ki ga izmed članov, ki jih imenuje občinski svet, z večino izvolijo člani nadzornega odbora. Evidentiranje poteka tako, da lahko poda predlog za predsednika vsak izmed članov nadzornega odbora, predlagatelj pa je lahko tudi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
6. člen
Naloge predsednika so:
– vodi in organizira delo nadzornega odbora,
– sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte nadzornega odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– pripravi načrt dela nadzornega odbora in predlog potrebnih sredstev,
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi telesi sveta in občinsko upravo,
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta.
II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA
7. člen
Delo nadzornega odbora organizira in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa pooblaščen član.
Nadzorni odbor dela praviloma na sejah.
8. člen
Seje vodi predsednik, oziroma v njegovi odsotnosti pooblaščen član.
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predloge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani nadzornega odbora.
Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo je s sklepom predlagal občinski svet ali župan.
9. člen
Predsednik pošlje vabilo za sejo vsem članom nadzornega odbora praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob soglasju vseh članov in v nujnih primerih, ki jih določi predsednik, je lahko ta rok tudi krajši.
Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je potrebno za obravnavo.
Predsednik lahko povabi na sejo pripravljavce gradiv, strokovne delavce občinske uprave ter predstavnike obravnavanih institucij.
10. člen
O seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi evidenca prisotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in trajanje seje,
– navedbo prisotnih članov, odsotnih članov z razlogom za odsotnost ter navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim povzetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se vnesejo v zapisnik.
Zapisnik podpišeta predsednik nadzornega odbora in zapisnikar.
11. člen
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda, predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.
Nadzorni odbor veljavno sklepa, če je na seji prisotna, oziroma je bila s predlogom seznanjena večina članov nadzornega odbora. Odločitev je sprejeta, če zanj glasuje večina članov nadzornega odbora.
Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem rok. Na zahtevo večine članov nadzornega odbora je lahko glasovanje tudi tajno.
12. člen
Zapisniki in druga gradiva za seje nadzornega odbora se hranijo v občinski upravi.
Po preteku enega mandatnega obdobja se gradivo arhivira. Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa 10 let.
13. člen
Vsa strokovna in administrativna opravila za potrebe nadzornega odbora opravljajo delavci občinske uprave in tajnik občinske uprave.
III. POSTOPEK NADZORA
14. člen
Temeljna naloga nadzornega odbora je, da:
– nadzoruje razpolaganje s premoženjem občine,
– nadzoruje namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev glede namenske porabe proračunskih sredstev.
15. člen
Nadzorni odbor sprejme v začetku vsakega koledarskega leta načrt dela za tekoče leto.
Poleg zadev iz programa dela mora nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih je s sklepom predlagal občinski svet in župan občine oziroma če kakršenkoli indic vzbudi nadzornemu odboru utemeljen sum, da gre za nezakonito razpolaganje z občinskim premoženjem, oziroma nenamensko razpolaganje s sredstvi občinskega proračuna.
Nadzor se lahko nanaša na tekoče mandatno obdobje in na mandatna obdobja pred tem, če so ugotovitve lahko relevantne za sedanje in bodoče premoženjsko stanje oziroma poslovanje občine.
16. člen
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja pooblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente občine, zavoda, podjetja, sklada, stranke, druge organizacije ali društva, ki je predmet nadzora (nadzorovanih oseb), ki se nanašajo na porabo proračunskih sredstev,
– zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in odgovornih oseb nadzorovanih oseb,
– zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah nadzornega odbora.
17. člen
Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora pritegne k sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake posameznih strok.
Kolikor gre za obsežnejšo ekspertizo, za izdelavo katere bi znašala pogodbena vrednost nad 100.000 SIT, je potrebno pridobiti poprejšnje soglasje občinskega sveta.
Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje zunanjega strokovnjaka, ustanove ali strokovnjaka občinske uprave.
18. člen
Za izvedbo določene naloge iz pristojnosti nadzornega odbora lahko nadzorni odbor oblikuje delovno skupino.
19. člen
Po opravljenem pregledu nadzorni odbor pripravi pisno poročilo, v katerem je navedena nadzorovana oseba in predmet pregleda, ugotovitve in zapažanja nadzornega odbora ter morebitna priporočila.
Poročilo dostavi nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.
Če nadzorni odbor pri pregledu ugotovi, da obstaja utemeljen sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali prekrška, je dolžan podati ovadbo pristojnemu državnemu organu.
Obenem s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti, da se ohranijo dokazi, sledovi in predmeti na katerih ali s katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno. O prijavi je dolžan obvestiti tudi občinski svet in župana.
20. člen
Član nadzornega odbora se mora izločiti iz obravnave in odločanja o zadevi, pri kateri je z odgovorno osebo nadzorovane osebe v ožjem sorodstvu (vključno I. koleno), če je član upravljanja javnega zavoda ali podjetja nadzorovane osebe, ali če je v obdobju enega leta, računano od datuma pregleda za nazaj, za nadzorovano osebo opravljal delo po pogodbi.
21. člen
Nadzorni odbor je dolžan najmanj dvakrat letno poročati občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
IV. KONČNI DOLOČBI
22. člen
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor, veljati pa začne z dnem, ko da k njemu soglasje občinski svet. Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremembe poslovnika sprejme nadzorni odbor po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
23. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se uporabljajo določila poslovnika o delu občinskega sveta.
Predsednik
nadzornega odbora
Franc Mager l. r.
Soglasje občinskega sveta je bilo dano na 13. seji Občinskega sveta občine Ravne na Koroškem dne 18. 5. 2000.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Ivan Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti