Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000

Kazalo

2437. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste R3-667, odsek 1385 skozi Šmarješke Toplice od km 4.980 do km 5.260, stran 6910.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 20. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji dne 30. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste R3-667, odsek 1385 skozi Šmarješke Toplice od km 4.980 do km 5.260
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za rekonstrukcijo ceste R3-667, odsek 1385 skozi Šmarješke Toplice od km 4.980 do km 5.260 (v nadaljevanju: “lokacijski načrt”), ki ga je izdelalo podjetje Acer Novo mesto, d.o.o., pod številko LN-2/99. Sestavljajo ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Območje lokacijskega načrta zajema zemljišča in dele zemljišč v katastrskih občinah Družinska vas in Žaloviče s parcelnimi številkami: 431/15 (cesta), 342/5, 342/1, 341/5, 431/3, 1388 (pot), vse k.o. Družinska vas in 1534/3 (cesta), 959, 960/2, 958, 960/1, 968, 967, 228 STP, 963, 971/1, 972, 1535 (pot), 946, 1534/2 (cesta), 964, 245 STP, 962/3, 962/1, 966/1, 966/2, 1572 (cesta), 1537/1 (cesta), vse k.o. Žalovče.
II. POGOJI ZA REALIZACIJO PROSTORSKIH UREDITEV
3. člen
Lokacijski načrt predvideva ureditev regionalne ceste R3-667, odsek 1385 Zbure–Dol. Kronovo skozi Šmarješke Toplice od km 4.980 do km 5.260, v skupni dolžini 280 m.
Normalni prečni prerez regionalne ceste (NPP) je določen glede na vrsto ceste, prometno obremenitev in predvideno računsko hitrost in je za cesto v nasipu naslednji:
vozni pas 2 × 2,95 m = 5,90 m
bankine 2 × 1,00 m = 2,00 m
NPP= 7,90 m
Normalni prečni prerez ceste v nasipu s hodnikom za pešce:
vozni pas 2 × 2,95 m = 5,90 m
pločnik 2 × 1,60 m = 3,20 m
bankina 2 × 0,50 m = 1,00 m
NPP =10,10 m
Normalni prečni prerez v mešanem profilu:
vozni pas 2 × 2,95 m = 5,90 m
koritnica 1 × 0,50 m = 0,50 m
berma 1 × 0,50 m = 0,50 m
bankine 1 × 1,00 m = 1,00 m
NPP = 7,90 m
V območju križišča je za leve zavijalce predviden razvrstilni pas širine 3 m.
Normalni prečni prerez s pasom za leve zavijalce:
vozni pas 2 × 2,95 m = 5,90 m
pas za leve zavijalce 1 × 3,00 m = 3,00 m
koritnica 1 × 0,50 m = 0,50 m
berma 1 × 0,50 m = 0,50 m
bankine 1 × 1,00 m = 1,00 m
NPP =10,90 m
4. člen
Preureditev križišč in priključkov
Z rekonstrukcijo ceste bo tangiran obstoječi priključek, ki ga bo potrebno situativno in niveletno prilagoditi novi niveleti ceste. Predvidena je ureditev križišča, in sicer:
– trikrako križišče v km 5.140 s pasom za leve zavijalce (priključek lokalne ceste št. 5872 za Zdravilišče Šmarješke Toplice),
– trikrako križišče v km 5.220 (priključek lokalne ceste za Družinsko vas in dostop na parceli št. 960/1 in 958 k.o. Žaloviče).
5. člen
Avtobusna postajališča
V okviru projekta se preuredita tudi obstoječi avtobusni postajališči, in sicer:
– avtobusno postajališče v km 5 + 200,
– avtobusno postajališče v km 5 + 240.
Postajališča so zasnovana za ustavljanje 1 avtobusa in za uvozno hitrost 40 km/h.
6. člen
Rušitve objektov
Z rekonstrukcijo ceste in ureditvijo obojestranskega hodnika za pešce bo potrebna rušitev posameznih objektov, in sicer:
– rušenje objektov v km 5.120 (gospodarsko poslopje in stanovanjska hiša),
– rušenje ploščatega prepusta v km 5.140 čez potok Zavetrščica.
III. POGOJI ZA UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
Elektroenergetsko omrežje
Z rekonstrukcijo regionalne ceste bo tangirano obstoječe nizkonapetostno in visokonapetostno elektroenergetsko omrežje. V grafičnih prilogah so prikazani obstoječi vodi nizkonapetostnega in visokonapetostnega elektroenergetskega omrežja (nadzemnega in podzemnega) na območju urejanja.
8. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Obstoječe omrežje (zemeljski telefonski kabli), ki bo prizadeto pri rekonstrukciji ceste, je potrebno ustrezno zaščititi. V hodniku za pešce je predvidena izgradnja nove dvocevne kabelske kanalizacije s pripadajočimi kabelskimi jaški. Hkrati se po isti trasi predvidi tudi dodatna alkaten cev za potrebe CATV. Obstoječe in predvideno TK omrežje je prikazano v grafičnih prilogah.
9. člen
Vodovodno in kanalizacijsko omrežje
Ob izgradnji ceste je potrebno izvesti obnovo obstoječega vodovoda (l.ž. DN 100) in izgradnjo vodovoda za Spodnjo Brezovico (l.ž. DN 100).
Poteki tras vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, prikazanih v lokacijskem načrtu, so usklajeni z idejnim projektom pod št. projekta IP – 6/96, maj 1996, ki jo je izdelalo podjetje Topos, d.o.o., Dolenjske Toplice in obravnava sanacijo starega in izgradnjo novega komunalnega omrežja na tem prostoru. Na kanalizacijo za odvodnjavanje fekalnih voda, to je v sušni zbiralnik, ni dovoljeno priključiti meteornih voda. Meteorne vode z vozišča se preko vtočnih jaškov in drenažno kanalizacijskih cevi spustijo na teren in v obstoječi potok.
10. člen
Javna razsvetljava
Na območju rekonstrukcije regionalne ceste je predvidena postavitev javne razsvetljave.
IV. PROSTORSKE UREDITVE PO POSAMEZNIH PODROČJIH
11. člen
Varovanje naravne in kulturne dediščine in krajinskih značilnosti
Področje varovanja naravne in kulturne dediščine je pravno opredeljeno z odlokom o razglasitvi naravnih in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92). Predvidena lokacija trase poteka po robu arheološkega območja Veliki Vinji vrh, ki je razglašen za kulturni spomenik. Zato bo potrebno izvajati predhodni sistematični arheološki terenski pregled pred pričetkom gradnje po celotni trasi.
V primeru odkritja arheoloških ostalin oziroma najdišč med terenskim pregledom bo potrebno omogočiti arheološko zavarovalno izkopavanje na določenih odsekih trase ceste, kjer bi prišlo do poškodovanja ali uničenja zgoraj omenjene ostaline. Med rekonstrukcijo odseka regionalne ceste od km 4.980 do km 5.260 bo potrebno izvajati arheološki nadzor. V primeru odkritja arheoloških ostankov bo potrebno omogočiti arheološko izkopavanje.
Za preprečitev morebitnih vplivov po končani gradnji bo treba zagotoviti kakovostno ureditev obcestnega prostora. Za zmanjšanje vplivov na relief bodo pri izvedbi usekov izvedene zaokrožitve zgornjega dela brežin, tako da bo na teh delih preprečena erozija. Brežine vkopov se izvedejo brez vmesnih berm. Vsi posegi v reliefno zgradbo se izvedejo tako, da bodo novo oblikovane brežine speljane v obstoječi relief na obrobju posegov. Z rodovitno plastjo tal, ki jo je treba odstraniti z matične podlage, je treba med gradnjo in po njej zagotoviti racionalno ravnanje. Preprečiti je treba mešanje mrtvice in živice. Določiti je treba začasne deponije za živico, ki mora biti odložena na največ 1,5 m visoke nasipe. Rodovitna prst se uporabi za sanacijo poškodovanih površin na območju gradbišča ceste. Trajni viški se odložijo na deponije, določene s predpisi Mestne občine Novo mesto.
12. člen
Ukrepi za varstvo pred onesnaženjem tal in vode
Za zagotovitev varstva pred onesnaženjem tal se pri gradnji ne smejo uporabljati materiali, ki vsebujejo nevarne spojine, kot so klorirane organske spojine, toksične kovine in druge sestavine, ki lahko povzročijo onesnaženje tal.
Negativne vplive gradnje ceste na onesnaženost tal in rastlin je možno omejiti ali preprečiti z vrsto ukrepov, ki se morajo izvajati na celotni trasi rekonstrukcije ceste.
Najpomembnejši ukrepi so:
– na trasi se brez nadzora ne sme uporabljati materialov, ki vsebujejo škodljive snovi; med snovmi, ki so z vidika onesnaževanja tal posebno nevarne, so goriva, motorna in mazalna olja in izolacijski materiali na osnovi bitumna;
– pri gradnji se morajo uporabljati transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično ustrezno usposobljeni;
– potrebno je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in začasno ali trajno odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi;
– preprečiti je potrebno onesnaženje humoznega materiala, ki se odstranjuje in premešča v okviru odkrivanja krovnih plasti tal.
V času obratovanja je potrebno izvajati ukrepe za varstvo tal, ki so usmerjeni predvsem k omejevanju in preprečevanju onesnaževanja tal. Za te namene je potrebno:
– gradbene elemente ceste, ki služijo odvodnjavanju, zgraditi tako, da lahko sprejmejo tudi večje množine vod v času padavin ali drugih tekočin v primeru prometne nesreče;
– preprečiti emisije posipnih materialov s cestnih površin v prostor.
13. člen
Ukrepi za varstvo pred hrupom
Promet po obstoječi regionalni cesti že danes povzroča precejšnje hrupne obremenitve bivalnega okolja. Z načrtovanimi posegi se razmere glede hrupa ne bodo bistveno spremenile. Pričakovati je mogoče delno izboljšanje, saj bo zaradi ustreznejših elementov ceste in posodobitve vozišča promet potekal bolj tekoče, s tem pa bodo izboljšane razmere tudi na področju emisij v zrak.
Po končani gradnji bi bilo treba zagotoviti spremljanje stanja (monitoring), na podlagi katerega bodo ob morebitnih ugotovitvah preseganja dovoljenih ravni hrupa lahko predlagani ukrepi pasivne zaščite za stanovanjske objekte.
14. člen
Ukrepi za varstvo pred onesnaženjem zraka
Za zmanjšanje onesnaženja zraka s prašnimi delci med gradnjo bo treba zagotoviti upoštevanje zakonske regulative v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih. Ob izvajanju gradbenih del bo potrebno preprečevati prašenje odkritih delov trase in gradbišča z vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanjem raznosa materialov z gradbišča, kar je pomembno v sušnem in vetrovnem vremenu.
V. FAZE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
15. člen
Ureditve, predvidene v lokacijskem načrtu, se ne bodo izvajale fazno.
VI. TOLERANCE
16. člen
Dovoljena so manjša odstopanja poteka trase rekonstruirane ceste od določil tega lokacijskega načrta. Načeloma naj odstopanja ne presegajo premikov trase +/- 5 m, vsekakor pa mora biti zagotovljena izvedba načrtovanih posegov tako, da bodo rešitve v osnovi ostale usklajene z rešitvami, ki so predvidene v tem lokacijskem načrtu.
Pri realizaciji načrtovane rekonstrukcije so izjemoma dopustna večja odstopanja od zgoraj navedenih, in sicer v primerih, ko se zaradi razmer na terenu (predvsem geološke, geomehanske, hidrološke) ugotovi, da so možne ekonomsko in tehnično bolj utemeljene rešitve.
Za vsa večja odstopanja je potrebno pri pristojnem upravnem organu za urejanje prostora predložiti: kopijo katastrskega načrta za območje sprememb, situacijo nove rešitve s prikazom reševanja vseh posledično tangiranih objektov in naprav, prikaz posega glede na veljavne planske dokumente ter odstopne izjave lastnikov zemljišč. Nove rešitve morajo biti usklajene s pogoji, ki so jih soglasodajalci podali k temu lokacijskemu načrtu. V primeru odstopanj je potrebno pridobiti ponovno soglasje soglasodajalcev, da so njihovi pogoji upoštevani. Prav tako so možna odstopanja ureditve uvoza-izvoza v km 5.180 in 5.220 ter južnega avtobusnega postajališča (stično območje s predvidenim poslovno-trgovskim kompleksom Prinovec). Za nove rešitve je potrebno pridobiti soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste.
VII. PREHODNA DOLOČBA
17. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.
VIII. KONČNI DOLOČBI
18. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-4/1999-1200
Novo mesto, dne 30. marca 2000.
Podžupanja
Mestne občine Novo mesto
Martina Vrhovnik, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti