Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000

Kazalo

2435. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Murska Sobota, stran 6907.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 11. 5. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila, pogoji in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev iz občinskega proračuna namenjenih za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Murska Sobota.
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v mestni občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo organizirano redno dejavnost za katero so registrirani vsaj dve leti,
– da imajo urejeno evidenco članstva in plačano članarino.
Nosilci in izvajalci prikažejo svoje pogoje na posebnih obrazcih.
3. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva ali klubi za posamezna območja,
– zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz javnih financ sofinancirajo naslednje vsebine:
– šport predšolske, osnovnošolske in srednješolske mladine,
– šport v društvih in klubih:
– šport mladih – redna splošna vadba,
– šport mladih – šport za dosežek (selektivni šport),
– športno-rekreativna dejavnost odraslih,
– kakovostni šport in vrhunski šport,
– kategorizirani športniki,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– najemnina športnih objektov,
– priznanja športnikom in športnim delavcem,
– športne prireditve,
– založništvo,
– investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.
5. člen
Ob sofinanciranju športnih programov navedenih v 4. členu tega pravilnika se zagotavljajo sredstva tudi za delovanje Športne zveze – strokovne institucije, ki povezuje in usklajuje programe izvajalcev.
Medsebojne obveznosti med mestno občino in Športno zvezo se uredijo z ustrezno pogodbo.
6. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja, zbrane predloge obdela oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti mestne uprave, ter pripravi izbor programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki se za sofinanciranje športnih programov zagotavljajo v proračunu mestne občine. Sklep o delitvi sredstev sprejme župan. Upoštevajo se naslednja merila:
– razvrstitev športnih društev, klubov in drugih nosilcev športne dejavnosti v razrede, upoštevajoč razširjenost in uspešnost, ki se po potrebi dopolnjuje z novimi,
– programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg.
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Župan, v skladu z 11. členom zakona o športu, sklene pogodbe z izvajalci športnih programov. Pogodba opredeljuje realizacijo programov in način nadzora nad porabo sredstev. Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo, se jim ukinejo finančna sredstva.
III. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta merila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 650-13/99
Murska Sobota, dne 11. maja 2000.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.
                           PRILOGA
                               
               
POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
 
 
 1. Šport predšolskih otrok
 
 -  izvajanje programa Športne značke - Zlati sonček,
zagotavljajo se priročniki, športne knjižice in kolajne,
 
 - izvajanje akcije naučimo se plavati, zagotavlja se
propagandni material, značke in priponke, diplome.
  
 
 2. Šport osnovnošolske mladine
 
 - za izvajanje programa Športne značke - se zagotavljajo
priročniki, športne knjižice in kolajne,
 
 - za izvajanje akcije Naučimo se plavati se zagotavlja
propagandni materisl, značke, priponke in diplome,
 
 - za izvedbo šolskih športnih tekmovanj po programu:
atletika, mali nogomet, košarka, odbojka, šah, streljanje,
odbojka na mivki, rokomet se zagotavljajo pokali, oziroma
kolajne in diplome. Pokrivajo se stroški organizacije,
sodniški stroški, najem objekta po merilih, ki jih določi 
odbor za šolska športna tekmovanja pri MŠŠ za osnovne in
srednje šole.
 
 
 
 3. Šport mladih - redna vadba
 
 Šport mladih zajema naslednje kategorije:
 
 - predšolski otroci,
 
 - mlajši dečki in deklice,
 
 - starejši dečki in deklice,
 
 - mlajše mladinke in mladinci,
 
 - starejši mladinci in mladinke.
 
 
 
 Točkovni sistem:
 
 
------------------------------------------------------------------------- 
  Predš. otrociMl. dečki-ce St. dečki-ceMl. mladinci-keSt. mladinci-ke
-------------------------------------------------------------------------
I. nivo    50     200     200     500     500

II. nivo    50     100     200     250     300

III. nivo   50     100     100     150     200

IV. nivo          50      50     50     100
-------------------------------------------------------------------------
  
 Upošteva se številčnost članstva v športni panogi, tekmovalni sistem in
redno število letnih vadbenih ur.
 
 
 4. Kakovostni šport in vrhunski šport
 
 - kategorije članov in članic,
 
 - upoštevajo se tekmovalni sistemi,
 
 - upošteva se dodatek točk za kategorizirane športmike,
 
 - razširjenost športne panoge in uspešnost,
 
 - v I. nivoju tudi tisti, ki so vpisani v razvid poklicnih
športnikov z možnim dodatkom,
 
 - upošteva se število športnikov po propozicijah in
merilih v moštvenih športih in po šest športnikov v posamičnih
športih.
 
 
 
Kakovostni šport - moštveni športi

I. nivo          število športnikov x 200 točk

II. nivo          število športnikov x 100 točk

III. nivo         število športnikov x 70 točk

IV. nivo          število športnikov x 30 točkKakovostni šport - posamični športi

I. nivo          število športnikov x 200 točk

II. nivo          število športnikov x 100 točk

III. nivo         število športnikov x 70 točk

IV. nivo          število športnikov x 30 točkVrhunski šport, športniki po kategorizaciji

              mladinski razred 10 % dodatnih točk

              državni razred 15 % dodatnih točk

              perspektivni razred 20 % dodatnih točk

              mednarodni razred 25 % dodatnih točk

              svetovni razred 40 % dodatnih točk


Športni dodatek kategoriziranim športnikom
mladinski razred 60 točk

              državni razred 80 točk

              perspektivni razred 100 točk

              mednarodni razred 120 točk

              svetovni razred 200 točk
 

 (I. nivo - I. državne lige in državna članska prvenstva,
II. nivo - IB. državne lige in članska prvenstva v manj razvitih
športih, III. nivo - III. državna liga in II. državna liga,
IV. nivo: medobčinska tekmovanja.)
  
 5. Športna rekreacija
 
 - zajete so vse športne panoge in dejavnosti, ki nimajo
kot primarni cilj tekmovalni dosežek, svoje programe pa ponujajo 
občanom,
 
 - sofinancira se strokovno delo in uporaba športnega
objekta.
 
 
 
 6. Sofinaciranje drugih oblik dejavnosti
 
 - vzdrževanje doma Partizan - delno pokrivanje stroškov
vzdrževanja, elektrike, kurjave,
 
 - komunalnih storitev in zavarovanja,
 
 - pokrivanje stroškov šolskih športnih tekmovanj iz točke
2.,
 
 - pokrivanje stroškov drugih oblik športne rekreacije -
trimske akcije, soboški športni dan, delavskih športnih iger,
akcij hoje, teka, plavanja, streljanja in iger z žogo,
 
 - informacijski sistem o športni dejavnosti v mestni
občini in spletne strani,
 
 - igre šolarjev - vsakoletna udeležba na igrah,
 
 - zamejski šport - sodelovanje z obmejnimi društvi in
klubi.
 
 
 
 7. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
 
 Skrb za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
različnih nazivov. Krije se polovica stroškov šolanja za katerega
se pridobi ustrezni naziv institucije za šolanje. Šolanje mora 
potekati po verificiranih programih in na takih oblikah, da se
pridobi ustrezna licenca.
 
 
 
 8. Športne prireditve
 
 Sofinancirajo se večje prireditve, tekmovanja in akcije v
organizaciji naših klubov in društev ter udeležba na evropskih
in svetovnih prvenstvih - postavka drugi stroški na področju športa.
 
 
 
 9. Založništvo
 
 Sofinancirajo se izdaje o zgodovini športa v naši sredini,
ali strokovna literatura, ki izhajajo v zbirki Športna knjižnica.
 
 
 
 10. Investicije in investicijsko vzdrževanje
 
 Investicije uvršča v svoj program mestni svet.
Investicijsko vzdrževanje se odobrava kot dodatno ovrednotenje 
programa klubov, društev in drugih nosilcev športne dejavnosti
v višini od 20 do 50% predračunske vrednosti, vendar po predložitvi
potrebne dokumentacije.
 
 
 
 11. Najemnine športnih objektov
 
 Sofinanciranje najemnin za dogovorjene športne objekte:
športnih dvoran pri OŠ I in OŠ III, dvorane Srednje strojne
in poklicne šole, telovadnice OŠ II M. Sobota, v Krogu in Bakovcih po
določeni kvoti ur za posameznega izvajalca, sofinancira se najem drugih
notranjih in zunanjih športnih objektov po predložitvi programov izvajalcev
športne dejavnosti v višini od 30 do 50%.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti