Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000

Kazalo

2431. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 1999, stran 6905.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 34. členom statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinja na 15. seji dne 19. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mislinja za leto 1999.
2.člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1999 so naslednji:
SIT
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki              482,166.501
II.  Skupaj odhodki               502,533.123
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.)     –20,366.622
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev              227.593
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                    148.120
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev               79.473
C)  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                0
IX.  Odplačilo dolga                319.689
X.  Neto zadolževanje (VIII.–IX.)         –319.689
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
   na računih (VII.–X.)            –20,606.838
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja terjatev in naložb ter račun financiranja proračuna Občine Mislinja za leto 1999 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listi RS.
Št. 40303/0001/2000
Mislinja, dne 19. aprila 2000.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti