Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000

Kazalo

2427. Odlok o zazidalnem načrtu Gospodarska cona 2 Slovenska vas, stran 6899.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni Iist RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni Iist RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 59/99 – odločba US) in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 14. seji dne 15. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu Gospodarska cona 2 Slovenska vas
UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območje Gospodarske cone 2 Slovenska vas, ki ga je izdelal Elite d.o.o., Krško pod številko 928/U v aprilu 2000.
2. člen
Zazidalni načrt obsega pogoje za graditev na površinah za gradnjo poslovno-uslužnostnih dejavnosti, ter pogoje za dograditev potrebne komunalne in prometne infrastrukture.
Sestavni del tega odloka je še:
– tekstualna obrazložitev,
– grafični prikazi,
– soglasja pristojnih služb.
3. člen
Meja – ureditveno območje – zazidalnega načrta (v tekstu: ZN) zajema parcelne številke: 142, 143, 144, 145/1, 151/3, 151/2, 151/4, 151/5, 151/6, 151/7, 151/9, 151/10, 151/11, 149/1 in 151/1 vse k.o. Nova vas.
Dejanska meja v naravi na južni strani je reka Breganica.
4. člen
Pomembnejši kompleksi:
– poslovni objekt sever »A«
– poslovni objekti zahod »B«
– poslovni objekti jug »B1«
– osnovna cesta in postajališče
– plato za odpremni center
– posebni vhod v sever
– rekonstrukcija uvoza vzhod in zahod
– energetski objekt
– rezervoar in cevovod
– površine, predvidene za tlakovanje in zazelenitve
– ureditev parkirišč
– ostalo
– ureditev stičnega območja
– pripadajoča ureditev brežin
– koridor za prometne ureditve.
5. člen
Usmeritve za arhitektonsko urbanistično in krajinsko oblikovanje
Novogradnje se usmerjajo v zapolnitev prostora med obstoječi grajeni strukturi naselja Obrežje in GC1. Pri tem se zagotavlja gradacija vertikalnih in horizontalnih gabaritov proti sever–jug oziroma vzhod–zahod.
Objekti morajo biti locirani tako, da je možno vzdrževanje objektov in da so upoštevani požarno-varstveni predpisi. Dograjujejo in prenavljajo se lahko vsi objekti znotraj območja v skladu s tolerancami.
Sprememba namembnosti prostorov oziroma objektov je možna, če se za to izkaže prostorska ali tehnološka potreba in če ni v nasprotju z dolgoročno rabo prostora (prosto).
Pri vzdrževalnih delih na objektih je potrebno ohraniti prvotne elemente členitve in obdelave fasade vključno s koloritom.
6. člen
Komunalne naprave in objekti, kot so transformatorske postaje, vodni zbiralniki ipd. morajo biti postavljeni praviloma v sklopu kakega drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem terena.
Večja reklamna znamenja se postavljajo tako, da ne kvarijo izgleda okolice in z upoštevanjem prometnih predpisov ter ne smejo ovirati vzdrževanja komunalnih naprav in objektov.
Pri posegih je treba predvideti in načrtovati ustrezno zunanjo ureditev.
7. člen
Reka Breganica se vzdržuje v sedanji obliki, ohranja se obstoječa struga in obrežna vegetacija. Ob potoku se izvajajo sanitarne sečnje in utrditvena zavarovanja, pri čemer je potrebno ohranjati značilno krajinsko sliko naravnega vodotoka s travniškimi površinami.
8. člen
Funkcionalno zemljišče objektov se lahko določi tudi drugače kot je v grafičnem delu ZN, glede na njegovo namembnost in smiselnost zaključevanja parcelacije ter upošteva faznost izgradnje in pridobivanja dovoljenj. FZ so lahko manjša kot je predvideno v grafičnem delu, vendar pa ne večja. Vsi objekti (FZ) se navežejo na ob prometno mrežo in komunalne naprave, s tem da se posebni pogoji in zahteve izrecno, navedejo in upoštevajo.
SPLOŠNO
Zasnova namembnosti prostora in pogoji za krajinsko oblikovanje
9. člen
Z novimi ureditvami je namen oblikovanja površine na obrobju kot zeleno zaledje. Temeljne usmeritve za urejanje:
– povezati vzporedni cesti,
– merilo objektov (hale in platoji) omiliti z oblikovalnimi ukrepi (členitev fasad, zasaditev dreves na platojih v rastju, ki ga dopušča bodoča raba teh površin),
– zagotoviti skladnost novih ureditev v stičnih območjih,
– ohranjati Breganico z obrežji in obrežno vegetacijo ter uvesti rekreacijske ureditve
S kvalitetnim oblikovanjem objektov in odprtih površin bo celotno območje dobilo bolj urejen in urban značaj. Obvodni ambient sam po sebi nudi možnosti za kvalitetno urejanje državne meje.
Ožje območje urejanja
10. člen
Pozidava bo z razmestitvijo, merilom objektov in oblikovanjem sledila sosednji organizaciji prostora v neposrednem območju urejanja. Novi objekti bodo glede na tehnološke možnosti in omejitve z razmestitvijo in oblikovanjem sledili značilnostim prostora, tako da bodo prostorske in bivalne kvalitete širšega območja ohranjene v kar največji meri, ali pa celo vzpostavljene na novo (sanirane).
Členitev območja na notranje komplekse poteka z linijskimi zavesami dreves (senca, vizualna členitev obsežnih platojev), kar bo pomenilo lažjo orientacijo v prostoru.
Ob mejah območja se predvidi širša zelena bariera, ki bo vizualno in prostorsko (psihološko) ločila kompleks od okolice.
Vse ureditve znotraj območja bodo izvedene tako, da bo omogočena dobra funkcionalnost vseh objektov in naprav, ob tem pa bodo izboljšani tudi delovni pogoji znotraj območja.
Širša stična območja urejanja
11. člen
Dostopi
Ureditve ob vstopnih točkah bodo zasnovane tako, da bodo pregledno, poenoteno, hkrati pa nevsiljivo in v skladu z ostalimi prostorskimi ureditvami označevale vstopne dele v kompleks.
Elementi, s katerimi bodo opremljene vstopne točke, bodo izbrani glede na nivo in namen vstopa in bodo obsegali označevalne table in napise, tlakovane površine, parkirišča, zasaditve.
12. člen
Brežine
Breganica pomeni za samo območje povezavo z zeleno bariero in možnost navezave na vodo, ki teče po južnem robu pozidave. Nanjo se navezujejo pešpoti ipd.
Območje bo urejeno kot zelena površina z večplastno namembnostjo. Z vidika javne rabe so predvsem pomembne ureditve kot pešpoti, poti za kolesarje, ribiške steze in počivališča.
Avtohtona vegetacija ob reki se ohranja in nadomešča z enako. Ob organiziranih počivališčih bo dodana nova vegetacija, ki bo prav tako, avtohtoni v območju.
Na severni strani območja med zelenimi površinami je predviden koridor za povezovalno cesto.
13. člen
Križišče – vhod na vzhodu
Križišče pred mejnim prehodom Slovenska vas je v sklopu državne ceste R III 675, ki pa ne sodi v območje ZN, pač pa določila zazidalnega načrta posredno veljajo do stičnega območja. Urejanje le-tega je možno saj se ohranja koridor. Konkretneje pa bo prometni režim celostno urejen z lokacijskim načrtom za mejni prehod Slovenska vas.
14. člen
Stiki s PTC Slovenska vas – vhod za vzhodu
Načini urejanja teh območij bodo prilagojeni glede na obstoječo in predvideno novo povezavo. Zapiranje ali kakršno koli omejevanje komunikacij ni dovoljeno.
Obnovi se obstoječa cesta JP 525 100 (kot nadaljevanje in se prekategorizira višje) in predvidi nove povezave (na zahodu) in na občinsko cesto LC 024203 (na severu).
15. člen
Ureditve Območja ZN
Za vse objekte velja splošna toleranca osnovnih tlorisnih dimenzij do + / -10% na kotirane skupne dolžine (širine in višine), vendar v mejah, ki jih določajo zunanje gradbene linije (karejev). V ZN določena funkcionalna zemljišča je možno z izsekom, ali lokacijsko dokumentacijo, tudi zmanjšati, glede na predvideno izgradnjo posameznih objektov, po fazah. To pomeni, da se lahko določi F.Z. za vsako lamelo (objekt) posebej. Območje ZN je razdeljena na sedem karejev.
16. člen
Kare »A«
Namembnost in zasnova objektov
Predvidena je izgradnja lokalov za trgovsko in storitveno dejavnost po posameznih lamelah. Lamele je možno povezovati s pokritimi hodniki za pešce ali pa jih združevati glede na velikost posameznega lokala.
Osnovni objekti se lahko razširijo do gradbene linije s ponovitvijo istih gabaritov.
Velikosti in mere, oblikovne zahteve
Tlorisni gabariti: 80 X 30 m (za posamezno lamelo), dovoljeno multipliciranje
Višinski gabariti: K.P. + / -0=154 m (+ / -0,50 m), višina kapi max. 15 m nad končno urejenim terenom.
Oblika in naklon strehe: streha je ravna z minimalnimi nakloni, predvidena kritina je PVC ali večslojna hidroizolacija.
Fasade: možna je izvedba zidane ali montažne fasade s tipskimi AL ali betonskimi fasadnimi elementi (ravni oziroma profilirani) s poudarjeno členitvijo. Barve so na topli osnovi.
Minimalne zahteve za posebno zunanjo ureditev:
– ob vzhodni strani se dostopno pot k objektu in manipulacijski plato dodatno utrdi,
– na brežini se izvede primerna zasaditev, dovoljena je uporaba izključno udomačenih, običajnih, avtohtonih rastlin,
– parkirišča ob cesti se izvajajo s prilagajanjem obstoječemu terenu s postopnim padcem proti jugu, ob dostopni cesti do parkirišč se izvede zasaditev.
Komunalna ureditev:
– navezava na obstoječo infrastrukturo, ali kasneje obvezno na novo čistilno napravo,
– ohranjajo se koridorji
17. člen
Kare »B«
Namembnost objektov in tehnologija
Standardna tehnologija gradnje, objekte se umešča v kompleks na zahodni plato in je možna funkcionalna dopolnitev obstoječih gradenj, ki so že v sosednjem kompleksu.
Umestitev na lokacijo: objekte se predvidi v zahodnem delu kompleksa, na z vzhodno stranico na objekte kareja »A«.
Vhodi in dovozi: iz obstoječe ceste na severu in jugu, kot tudi z možnostjo nove prečne povezave ob objektih na zahodu.
Obvezna gradbena linija: razvidna iz grafične priloge.
Velikosti in mere, oblikovne zahteve
Tlorisni gabariti: širitev objektov je predvidena do gradbene linije, ki jo definira vzhodna fasada hale z zamiki, razvidnimi iz grafične priloge, predvidena širitev se izvede tako, da se objekt postopoma odmika od ceste in je ob zožanju platoja predviden v zamikih, ki bodo definirani naknadno.
Višinski gabariti: K.P. + / - 0 = 154 m. (+ / -0,50 m), višina kapi max. 15 nad končno urejenim terenom, z možnostjo postopnega znižanja višine objekta proti cesti.
Oblika in naklon strehe: enako kot objekti »A«
Fasade: enako kot objekti »A«.
Minimalne zahteve za posebno zunanjo ureditev:
– okolico objektov se zazeleni z avtohtonimi rastlinami; posebej vidna vzhodna fasada,
– na brežini na vzhodni strani se izvede primerna zasaditev, dovoljena je uporaba izključno avtohtonih rastlin – listavcev.
Komunalna ureditev:
– navezava na obstoječo in novo infrastrukturo, kasneje obvezno na novo čistilno napravo,
– ohranijo se koridorji.
18. člen
Kare »B1«
Namembnost objektov, tehnologija
Objekte se umešča v odnosu na obstoječi kompleks.
Tlorisni gabariti: 30 x 50 m, dovoljeno, multipliciranje osnovnih lamel.
Višinski gabariti: K.P. + / - 0 = 153 m (+ / -0,50 m) višina kapi max. 8 m nad končno urejenim terenom
Oblika in naklon strehe: ravna oziroma dvokapnica, naklona do 30°,smer slemena V-Z.
Predvidena kritina: PVC ali večslojna hidroizolacija, oziroma pločevina.
Obdelava fasad: posebej oblikovana fasada proti vzhodu in severu.
Minimalne zahteve za posebno zunanjo ureditev
Okolica objektov se zazeleni z avtohtonimi rastlinami; posebej proti jugu in vzhodu. Dostopno pot k objektom in manipulacijski plato je potrebno dodatno utrditi.
Dostop in manipulacijske površine
Lokacija je navezana na obstoječo interno cesto, ki se rekonstruira z že obstoječim dovozom v kompleks.
Komunalna ureditev
– navezava na obstoječo in novo infrastrukturo,
– ohranijo se koridorji.
19. člen
Kare »C«
Namembnost in tehnologija
Objekti se v celoti zgradijo v prvi fazi. Glede na lokacijo ima prednost uslužnostna dejavnost.
Lega objekta
Objekt je predviden na sredini kareja lociran med predvidenim parkirnim platojem in med obema cestama.
Umestitev na lokacijo: z daljšo stranico v smeri vzhod- zahod
Vhodi in dovozi: iz ceste pri energetiki.
Velikost in mere, oblikovne zahteve
Tlorisni gabariti: 36 x 40 m
Višinski gabariti: višina kapi max. 8 m nad končno urejenim terenom.
Oblika in naklon strehe: ravna ali dvokapnica, naklona do max. 30°.
Predvidena kritina: PVC ali večslojna hidroizolacija, oziroma pločevina.
Obdelava fasad: posebej oblikovane so vhodne fasade, v topli barvni lestvici.
Zahteve za posebno zunanjo ureditev
Okolica objekta se zazeleni z avtohtonim drevjem.
Komunalna ureditev:
– navezava na obstoječo in novo infrastrukturo,
– ohranijo se koridorji.
20. člen
Parkirišča »E«
Parkirišča se umeščajo v območju kot funkcionalna dopolnitev gradenj posameznih objektov ali lamel.
Umestitev na lokacijo: glavna parkirišča se predvidijo v vzhodnem delu kompleksa pod oznako E1. Možna je izvedba garažne hiše, ali pa povezovalne ceste, ki deli kompleks FZ-E1 na zahodni in vzhodni plato. FZ-E2 in FZ-E1 sever sta predvidena za dostavo in parkiranje zaposlenih.
Vhodi in dovozi: iz obstoječe ceste na S in J in platojev ob objektu
Obvezna je gradbena linija razvidna iz grafične priloge in velja tudi za objekt garažne hiše.
Velikosti, mere, oblikovne zahteve »garažna hiša«
Tlorisni gabariti: širitev objekta je predvidena na vzhodni plato do gradbene linije, ki jo definira vzhodna fasada, predvidene širitve 80 m od sedanje fasade, predvidena širitev se izvede tako, da se objekt postopoma spušča proti cesti in je ob zožanju platoja predviden v zamikih, ki bodo definirani naknadno.
Višinski gabariti: do P + 1, pohodna streha.
Oblika in naklon strehe: usklajena z ostalimi objekti, streha ravna predvidena za parkiranje.
Fasade: v osnovi tipska obdelava pretežno odprte izvedbe.
Minimalne zahteve za posebno zunanjo ureditev:
– okolico objekta se zazeleni z avtohtonimi rastlinami; posebej vidna vzhodna fasada,
– na brežini na severni strani se izvede primerna zasaditev, dovoljena je uporaba izključno avtohtonih rastiin – listavcev,
– notranje komunikacije in manipulacijske površine se tlakujejo.
Komunalna ureditev:
– navezava na obstoječo in novo infrastrukturo,
– ohranijo se koridorji.
Dodatne zahteve
Predvidijo se: okoljevarstveni ukrepi za zmanjšanje emisij in vplivov v okolje v primeru gradnje garažne hiše, ki naj bo naravno prezračevana.
21. člen
Avtobusno postajališče
Avtobusno in ostala postajališče se locira tako, da se izkorišča notranja prometna mreža.
Umestitev na lokacijo: predvidi se na vzhodnem delu kompleksa, obojestransko ob glavni cesti (FZ). Mikrolokacija se določi na podlagi posebne lokacijske dokumentacije na podlagi prometne preventive.
Dovozi in postajališče: iz obstoječe ceste, manipulacijske površine se izvedejo v betonski izvedbi
22. člen
Brežine
Ureditev brežin se predvidi v južnem delu kompleksa, ob reki Breganici, z ureditvijo peš poti in kolesarske steze. Zadrži se avhtohtona vegetacija. Natančnejše se določi ureditev s posebno lokacijsko dokumentacijo na podlagi idejne zasnove ureditve.
Vzdržuje jo upravljalec gospodarske cone.
23. člen
Energetski objekt, namembnost objekta, tehnologija
Objekt energetike se v primeru potrebe razširi izven lamel. Z lokacijskim izsekom se določi tudi mikrolokacija vodov ali rezervoarjev.
Lega objekta
Lokacija prvega objekta se predvidi v kompleksu »A«, v ali ob objektu. Drugi objekt se predvidi po potrebi v južnem delu kompleksa, obvezno upoštevati gradbeno linijo predvideno za objekte. Lokacija je odvisna od vrste energenta (plin, olje...).
Vhodi in dovozi: iz obstoječe in predvidene ceste in platojev ob objektu.
Velikosti, mere, oblikovne zahteve
Tlorisni gabariti: znotraj objekta, kapaciteta, ki je v pristojnosti Upravne enote Brežice.
Višinski gabariti: znotraj objekta.
Dostop iz manipulacijske površine: notranje komunikacije in manipulacijske površine se asfaltirajo.
Energent: plin ali kurilno olje.
Hranjenje: v nadzemnih ali podzemnih rezervoarjih, obvezno se predvidi koridor za kasnejšo priključitev na plinovod (podzemni vod).
Komunalna ureditev:
– navezava na obstoječo in predvideno infrastrukturo,
– ohrani se dostop novi infrastrukturi (koridorji).
ZASNOVA INFRASTRUKTURNIH OMREŽIJ
24. člen
Prometna zasnova
Območje se prometno navezuje na zunanji prostor z obstoječo navezavo na občinsko cestno omrežje:
– z obstoječima cestnima uvozoma za osebni in tovorni motorni promet in s predvidenimi novimi dovozi,
– možno je prekategorizirati obstoječo cesto (dogovor z občino).
Predvidena je razširitev ceste LC 024203 v koridorju 6 m za dodatni vozni pas, ki bo omogočal skrajšanje kolon motornih vozil ob konicah proti mejnemu prehodu Slovenska vas.
Prometna mreža znotraj kompleksa se dopolni in zasnuje kot sistem hierarhijskih komunikacij, ki zagotavlja potrebno preglednost in prerazporeditev notranjega prometa.
Prometno se ločijo uvozi v A, B in C in zagotovi neodvisnost prometnih komunikacij, izvede se obojestransko avtobusno postajališče.
Poleg komunikacij se v območju uredijo vse potrebne manipulacijske površine in parkirišča za zaposlene ter uredi plato za odpremni center v severnem delu zazidalnega območja.
Na južni strani območja je predvidena obstoječa povezovalna cesta do vseh parkirnih površin.
25. člen
Vodovod
Napajanje s pitno vodo je preko obstoječega priključka na primarnem cevovodu. Za potrebe protipožarne zaščite se dograjuje hidrantno omrežje in razširi črpališče požarne vode ter sprinkler postaja.
26. člen
Kanalizacija
Odvajanje odpadnih voda iz območja ZN se izvaja v novem ločenem sistemu javne kanalizacije
Za potrebe prve faze (objekti A) se izgradi ena (ali več) betonska nepretočna greznica.
Sosednji objekti se navezujejo na obstoječo javno kanalizacijo, ki poteka skozi območje ZN in v katerega ne posegamo. Postopoma se prehaja na ločen sistem: fekalna za odvod odpadnih vod, meteorna za odvod meteornih vod s parkirišč in cestišč preko lovilcev olj in maščob v Breganico.
Po izgradnji čistilne naprave Obrežje je nanjo predvidena obvezna priključitev območja ZN. Po potrebi se v kareju C predvidi prečrpavališče do čistilne naprave.
Sestavni del tega odloka so tudi pogoji MOP RS izpostave Novo mesto in KOP Brežice, katerim je potrebno zadostiti pred izdajo gradbenega dovoljenja.
27. člen
Električna energija
Območje se z električno energijo napaja preko obstoječih sistemov 20kV daljnovodov, navezanih na RTP. Predvideno je rezervno napajanje za 50% potreb s priključka na TP.
Za celotno rezervno napajanje je predvidena zanka do RTP, ki se izvede kabelsko.
Za območje se dogradi in dopolni javna razsvetljava.
Novi priključki, omrežje in javna razsvetljava se izvajajo kabelsko – v kineto.
Lokacijsko in gradbeno dovoljenje mora upoštevati pogoje elektro soglasja k temu ZN.
Energetika
Celotno območje bo v prihodnosti priključeno na novo merilno postajo MRP. V lokacijski dokumentaciji se predvidi nova MRP za široko potrošnjo in potek plinovoda (ali drugega energetskega voda) ob cesti do konca kompleksa. Merilna regulacijska postaja bo reducirala tlak za 20 barov na delovni tlak 4 bare, ki ga upoštevamo tudi v plinovodnem razvodu.
Sekundarno plinovodno omrežje se projektira in dograjuje znotraj območja. Pri projektiranju in izvedbi plinovoda se upoštevajo nemški predpisi DVGW G 472, in sicer za polietilenske cevi. Določi se koridor.
Plinovod se polaga v globino 1,50 m, tako da so mogoča izvennivojska križanja z ostalimi komunalnimi napravami.
28. člen
Telefon
Za območje ZN je predvidena izvedba kabelske kanalizacije v skladu s soglasjem Telekoma Slovenije.
29. člen
Odpadki in sekundarne surovine
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja. Odpadki se redno odvažajo na komunalno deponijo.
Zbirna mesta se izvedejo tako, da je možno kasneje pristopiti k ločenemu zbiranju odpadkov.
Investitorji so dolžni pred izdajo gradbenega dovoljenja skleniti pogodbo z občino (oziroma komunalnim podjetjem).
30. člen
Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja in ukrepi s področja varstva okolja
Širitev in urejanje programov je predlagana v okviru območja in je posledica sedanjega stanja (povpraševanja) in zahtev po možnostih za nadaljnji razvoj TPC Slovenska vas.
Pri novogradnjah in preureditvah objektov bodo upoštevane sanitarno-higienske in druge zahteve, ki bodo zagotavljale izboljšanje bivalnih in delovnih razmer v območju in soseščini.
31. člen
Varovanje kulturne in naravne dediščine
Etnološka in naravna dediščina na območju ni evidentirana.
32. člen
Protihrupni ukrepi
Varovanje objektov in območij pred hrupom se bo izvajalo v skladu z rešitvami iz posebne protihrupne študije, če bo ugotovljeno, da je hrup prekomeren na stroške povzročitelja.
33. člen
Meritve emisije plinov
Varovanje objektov in območij pred škodljivim emisijam plinov v ozračje se bo izvajalo po potrebi v skladu z rešitvami iz posebne študije, ki jo je dolžan naročiti investitor.
Posebnih zaščit v zvezi s povečanjem emisij plinov v ozračje zaradi povečanega promet se ne predvideva. Ob pričakovani vse večji uporabi neosvinčenega bencina pa se pričakuje bistveno zmanjšanje emisije škodljivih snovi v ozračje zaradi prometa.
34. člen
Varstvo pred izlitjem škodljivih snovi
Zaradi izlitja škodljivih snovi je potrebno preventivno ščititi zlasti tiste dele območja, ki so v bližini vodotoka. V ta namen se na vseh tlakovanih površinah izvede meteorna kanalizacija z lovilci olj in maščob. Ob poteku cest v bližini Breganice se izvede odbojno ograjo, ki preprečuje prevrnitev vozil v vodotok.
35. člen
Zaščita pred požarom
Požarna varnost objektov se bo zaradi posegov izboljšala z namestitivijo in razširitvijo spinkler postaje in dograjevanjem hidrantnega omrežja. Povsod so zagotovljeni dovozi za intervencijska vozila, tangirani vodovodi pa se prestavijo, tako da bo preskrba s požarno vodo zadostna. Najbližja gasilska enota je oddaljena 1 km (Obrežje).
36. člen
Ostali pogoji in zahteve
Poleg nalog iz drugih določb odloka mora investitor posegov v prostor in izvajalci zazidalnega načrta:
– odstraniti in začasno deponirati prst tako, da se ohrani njena plodnost in količina,
– izdelati načrte zunanje ureditve in pravočasno zagotoviti sadilni material za ozelenitev,
– redno vzdrževati lovilce olj in druge naprave, predvidene za zaščito pred emisijami v okolje,
– vzdrževati vse regulacije brežin.
37. člen
Etapnost realizacije posegov v prostor
Realizacija zazidalnega načrta bo potekala v več fazah:
1. gradnja novogradenj, odvisna od lastništva parcel – investitorjev,
2. ob izvedbi novogradenj, urejanjem zelenih in odprtih površin, pešpoti, dostopov do vode s sočasno izvedbo prepustov pod prometnicami,
3. gradnja novih komunalnih, energetskih in prometnih objektov in naprav.
38. člen
Tolerance
Pri realizaciji tega zazidalnega načrta so dopustna manjša odstopanja, če se poiščejo prostorsko, tehnološko, ekonomsko in tehnično utemeljene rešitve.
Manjša odstopanja so možna le v območju izključne rabe, kot jih določa ta načrt, pri čemer pa morajo biti spremembe v skladu s soglasji in pogoji, ki so pridobljeni k temu zazidalnemu načrtu.
39. člen
Največja dovoljena višina kolenčnega zidu je 1,20 m.
Pri trasah cest je dovoljeno manjše prilagajanje trase v prostoru zaradi lastništva, ni pa dovoljeno spreminjati (ožanje) predvidenih širin vozišča in pločnika.
Pri komunalni infrastrukturi je možno odstopanje od potekov predvidenih tras, če se pojavijo utemeljene zapreke zaradi lastništva in ustreznejše rešitve trase od predvidene.
KONČNE DOLOČBE
40. člen
S tem odlokom za območje tega ZN preneha veljati odlok o PUP za Občino Brežice (Uradni Iist SRS, št. 38/87 z dopolnitvami).
41. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravlja pristojna inšpekcija za urejanje prostora.
42. člen
ZN je na vpogled občanom in pravnim osebam na Oddelku za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice.
43. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-105/99-2
Brežice, dne 15. maja 2000.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti