Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000

Kazalo

2426. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za območje Občine Bloke, stran 6898.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 6. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 12. redni seji dne 17. 5. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za območje Občine Bloke
1. člen
S tem programom se določa priprava sprememb in dopolnitev PUP za celotno območje Občine Bloke, nosilca aktivnosti in koordinatorja postopka, subjekte, ki sodelujejo pri pripravi dopolnitev PUP, roki izdelave ter sredstva potrebna za njihovo izvedbo.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Bloke se pripravijo po postopku in smiselni vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor – v nadaljevanju: ZUNDPP in navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
3. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se morajo upoštevati pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP za celotno območje Občine Bloke so:
– odlok o splošnih ureditvenih pogojih za občino Cerknica (Uradni list RS, št. 43/92),
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 56/96),
– odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov, urbanističnih načrtov z določili prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 61/96).
4. člen
V skladu z ZUNDPP in podzakonskim navodilom se za izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev PUP za celotno področje Občine Bloke pripravijo potrebne strokovne podlage.
5. člen
Za nosilca strokovnih aktivnosti pri pripravi in izdelavi sprememb in dopolnitev PUP za celotno področje Občine Bloke se določi strokovna organizacija. Izvajalec naloge bo določen po sprejetju programa priprave na podlagi zbranih ponudb.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja bo župan Občine Bloke oziroma pooblaščeni predstavnik občinske uprave.
6. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev PUP za celotno področje Občine Bloke ter soglasja k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev PUP za celotno področje Občine Bloke so:
1. za področje kmetijstva in gozdarstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, Ljubljana;
2. za področje vodnega gospodarstva: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Ljubljana Vojkova 1, Ljubljana;
3. za področje varovanja okolja: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Ljubljana Vojkova 1, Ljubljana;
4. za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Uprava za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana;
5. za področje varstva naravne dediščine: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Ljubljana Vojkova 1, Ljubljana;
6. za področje rudarstva: Direkcija RS za rudna bogastva Velenje;
7. za področje prometa in zvez: Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana;
8. za področje energetike: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Oddelek za energetiko, Kotnikova ulica 5, Ljubljana; Eles, Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana; Geoplin, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana;
9. za področje poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, Dunajska 48, Ljubljana;
10. za področje obrambe in zaščite: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za celotno področje Občine Bloke ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja, pogoje ali soglasja tudi drugih organov, ki niso našteta v prejšnjem odstavku, se ta pridobijo v postopku.
7. člen
1. Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev PUP se dostavi občinskemu svetu najkasneje v 90 dneh po pridobitvi mnenj in pogojev soglasodajalcev.
2. Občinski svet občine Bloke na seji po obravnavi osnutka sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka dopolnitve PUP za celotno področje Občine Bloke. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. V času javne razgrnitve, ki se izvede na sedežu Občine Bloke in bo trajala najmanj 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi se izvede:
– javna obravnava po vseh vaških odborih.
4. Občani, organi in organizacije, vaški odbori ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti krajani lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve.
5. Po končani javni razgrnitvi pripomb iz javnih razprav in obravnav in pisnih pripomb fizičnih in pravnih oseb pripravi izdelovalec strokovno poročilo, ki ga obravnava občinski svet in odloča o pripombah.
6. Z zavzetjem stališč do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi občinski svet nalaga nosilcu strokovnih aktivnosti, da pripravi usklajen predlog sprememb in dopolnitev PUP za celotno področje Občine Bloke.
7. Občinski svet sprejme predlog sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za celotno področje Občine Bloke z odlokom.
8. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev PUP za celotno področje Občine Bloke predvidevamo proračunska sredstva v postavki planska in urbanistična dokumentacija.
9. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-05/2/00
Nova vas, dne 17. maja 2000.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti