Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000

Kazalo

2423. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše Nova vas, stran 6891.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 6. člena statuta Občine Bloke, je Občinski svet občine Bloke na 12. redni seji dne 17. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše Nova vas
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Bloke, s sedežem Nova vas 4a, Nova vas (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni zavod Osnovna šola Toneta Šraja – Aljoše Nova vas (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodijo:
– matična šola Osnovna šola Toneta Šraja – Aljoše Nova vas,
– enota Vrtec Nova vas.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše.
Sedež zavoda: Nova vas 4b, Nova vas.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Toneta Šraja Aljoše.
V sestavo OŠ Toneta Šraja Aljoše sodijo:
– matična šola Osnovna šola Toneta Šraja – Aljoše Nova vas,
– enota Vrtec Nova vas.
3. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Podružnične šole (enote) v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Toneta Šraja – Aljoše je pravni naslednik javnega vzgojno-izobraževalnega Zavoda Osnovna šola Tone Šraj – Aljoša, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, na registrskem vložku št. 1/01735/00 in prevzema vse pravice in obveznosti navedenega zavoda.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: osnovna šola Toneta Šraja Aljoše Nova vas.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj za organizacijo vzgojnega dela.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe šole.
8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelji in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet, podpisujejo za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju in predšolski vzgoji na območju naselij Občine Bloke:
“Andrejčje, Benete, Bočkovo, Fara, Glina, Godičevo, Gradiško, Hiteno, Hribarjevo, Hudi vrh, Jeršanovo, Kramplje, Lahovo, Lepi vrh, Lovranovo, Malni, Metulje, Mramorovo pri Lužarjih, Mramorovo pri Pajkovem, Nemška vas na Blokah, Nova vas, Ograda, Polšeče, Radlek, Ravne na Blokah, Ravnik, Rožanče, Runarsko, Sleme, Strmca, Studenec na Blokah, Studeno na Blokah, Sveta Trojica, Sveti Duh, Škrabče, Škufče, Štorovo, Topol, Ulaka, Velike Bloke, Veliki vrh, Volčje, Zakraj, Zales, Zavrh”.
V Osnovni šoli Nova vas, kjer je sedež zavoda se vpisuje otroke v osnovno šolo in dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Kot svojo osnovno dejavnost zavod opravlja:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M/80.101 – dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje, vzgoja v vrtcih za otroke z motnjami v razvoju
– H/55.520 – priprava in dostava hrane
– K/55.51 – storitve šolske kuhinje
– K/70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/72.60 – druge računalniške dejavnosti
– K/ 74.83 – druge poslovne dejavnosti
– M/80.422 – drugo izobraževanje
– O/92.511 – knjižničarska dejavnost
– O/92.61 – obratovanje športnih objektov
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
11. člen
Zavod opravlja javnoveljavni vzgojno-izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
12. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti se štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela ali s katerim prispeva k popolnejšem izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ŠOLE
14. člen
Organi šole so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– svet staršev vrtca in šole,
– strokovni organi.
Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni zbor, razrednik in strokovni aktiv, ki opravljajo naloge v skladu z zakonom.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
1. Svet zavoda
15. člen
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda: štirje predstavniki OŠ Toneta Šraja Aljoše, en predstavnik enote vrtca Nova vas,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Bloke.
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev šole izmed sebe dva predstavnika in svet staršev vrtca enega predstavnika.
Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev šole in enote vrtca na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon, ta odlok in pravila šole.
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj 3 delavci zavoda z aktivno volilno pravico. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Delavci, ki volijo, imajo toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli. Izvoljenih je tistih pet kandidatov, ki so dobili največje število glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole najkasneje v 60 dneh pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v šoli.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornjega odstavka prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta šole ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta šole manj kot šest mesecev.
Prvi sklic izvoljenih članov sveta opravi predsednik sveta ob izteku mandata. Če pa mu je mandat potekel, opravi sklic ravnatelj šole.
Novi svet prične z delom po pregledu zapisnika volilne komisije in drugih sklepov o imenovanju. S tem dnem prične teči mandat novemu svetu.
Člani sveta izvolijo na prvi seji predsednika in namestnika.
16. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delavni načrt in poročila o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in otroka v vrtcu,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli in vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– predlaga ustanovitelju najemanje kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov, za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
2. Ravnatelj
17. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje šole in je odgovoren za zakonitost dela šole. Naloge in pristojnosti ravnatelja so:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravi program razvoja zavoda, pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok in pravic ter dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora, oblikuje predloge nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši kot so roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja,
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev, imenuje in razrešuje svojega pomočnika in enote vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
18. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec, oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit na podlagi javnega razpisa.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrom za šolstvo in šport.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora in mnenje občine.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski, vzgojiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja. Mandat ravnatelja traja štiri leta.
19. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
3. Vodja enote vrtca
20. člen
Ravnatelj zavoda je istočasno pedagoški vodja enote vrtca.
Enoto vrtca vodi vodja enote vrtca, ki poleg dela vzgojitelja opravlja še naslednje naloge:
– organizira in vodi delo vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje vrtca z okoljem,
– obvešča starše o delu vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
4. Strokovni organi
21. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni aktivi učiteljev in strokovni aktivi vzgojiteljev.
22. člen
Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah v vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih programih in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
23. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih ter
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
24. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
25. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Strokovni aktiv v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktiv v vrtcu obravnava vzgojno delo, daje vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
5. Svet staršev
26. člen
Za organizirano uresničevanje sveta staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev zavoda opravi ravnatelj.
Svet staršev ima naslednje pristojnosti:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni oziroma vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim oziroma vzgojno-varstvenim delom,
– voli predstavnike staršev v svet šole in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
6. Svetovalna služba
27. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
7. Knjižnica
28. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko- dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
V knjižnici se lahko ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačevati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
29. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda.
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno in vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni. Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delavnih mest.
30. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodih, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima zavod sedež, za vrtec pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra, za vrtec pa si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja.
VI. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE
31. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje enote vrtca Nova vas, kateri prehaja v sestavo tega zavoda. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je odgovoren ustanovitelju.
32. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Z odlokom o proračunu Občine Bloke se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda.
Javni zavodi, ki opravljajo javnoveljavne programe, po katerih se pridobi javnoveljavna izobrazba, se ne smejo financirati iz sredstev političnih strank.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
33. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom. Zavod lahko ustanovi šolski sklad ali sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, oddelka ali starostne skupine vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka ali vzgoje in varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika, šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
34. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju vsaj enkrat letno o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
VIII. NADZOR
35. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedene v prvem odstavku tega člena, izvajajo pristojne institucije, določene z zakonom.
36. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije in ustanovitelj.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
37. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z internimi akti, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in drugi splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
38. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
X. OPRAVLJANJE SKUPNIH ZADEV ZA ZAVOD
39. člen
Zavod se lahko za opravljanje skupnih zadev povezuje z ostalimi zavodi na območju upravne enote. Za ustanavljanje ali združevanje v Skupnosti vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih zavodov si mora zavod pridobiti soglasje ustanovitelja.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejel Občinski svet občine Loška dolina z dne 24. junija 1996 objavljen v Uradnem listu RS, št. 38/96 in je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, na registrskem vložku št. 1/01735/00.
41. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim s tem odlokom in zakonom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 24. člena tega odloka, je lahko imenovan za ravnatelja tudi kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 24. člena tega odloka pod pogojem, kot jih določa zakon.
42. člen
Novo nastali zavod Osnovna šola Toneta Šraja – Aljoše mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog za katere je pristojen po zakonu v sodelovanju z občinsko upravo opraviti prevzem enote vrtca in opraviti vse potrebno, da se bo nemoteno nadaljevalo izvajanje vzgojno-varstvene in vzgojno-izobraževalne dejavnosti najkasneje do 1. 9. 2000.
Vse nepremično in premično premoženje, ki služi namenu izvajanja vzgojno-varstvene dejavnosti, postanejo na osnovi inventurnega popisa po stanju 31. 12. 1999 osnovna sredstva Osnovne šole Toneta Šraja – Aljoše Nova vas.
Z ustanovitvijo zavoda le-ta prevzame delavce, ki po normativih in standardih pripadajo za en oddelek vrtca VVZ Martin Krpan Cerknica oddelek Nova vas. Posebni sporazum o prevzemu delavcev določa poimenski seznam delavcev in mora biti podpisan najkasneje do 30. 6. 2000.
S 1. 9. 2000, ko preide oddelek vrtca pod Osnovno šolo Toneta Šraja – Aljoše Nova vas, prenehajo ustanoviteljske pravice Občine Bloke pri VVZ Martin Krpan Cerknica.
43. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Nova vas, dne 17. maja 2000.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti