Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000

Kazalo

2418. Pravilnik o podrobnejših lastnostih naložb premoženja prvega pokojninskega sklada ter o podrobnejših pravilih za razpršitev teh naložb in njihovo usklajenost, stran 6887.

Na podlagi 2. točke 22. člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o podrobnejših lastnostih naložb premoženja prvega pokojninskega sklada ter o podrobnejših pravilih za razpršitev teh naložb in njihovo usklajenost
1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejše lastnosti naložb premoženja prvega pokojninskega sklada, pravila za razpršitev teh naložb in pravila za usklajenost teh naložb z obveznostmi iz naslova zavarovanj.
2. člen
Premoženje prvega pokojninskega sklada obsega:
1. premoženje, ki pripada policam dodatnega pokojninskega zavarovanja prvega pokojninskega sklada v obdobju, preden zavarovanci izpolnijo pogoje za pridobitev pravice do mesečne pokojninske rente;
2. kritni sklad prvega pokojninskega sklada.
3. člen
Kritni sklad prvega pokojninskega sklada je ločeno premoženje, namenjeno kritju obveznosti prvega pokojninskega sklada iz naslova izplačil mesečnih pokojninskih rent, ki se oblikuje z izločitvijo iz premoženja iz prve točke 2. člena tega pravilnika, ko zavarovanec izpolni pogoje za pridobitev mesečne pokojninske rente.
4. člen
(1) Premoženje iz 1. točke 2. člena tega pravilnika lahko predstavljajo naslednje vrste naložb:
1. vrednosti papirji, katerih izdajatelj je Republika Slovenija, Banka Slovenije, država članica EU, država članica OECD ali mednarodna finančna organizacija, oziroma vrednostne papirje, za katere jamči ena od teh oseb;
2. vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, državi članici EU ali državi članici OECD;
3. investicijski kuponi vzajemnih skladov oziroma delnice investicijskih družb, ki svoje premoženje nalagajo izključno v vrednostne papirje z namenom razpršitve in omejitve tveganj;
4. ustrezno zavarovane terjatve iz naslova upravljanja s premoženjem;
5. naložbe v depozite pri banki;
6. sredstva na vpoglednem denarnem računu.
(2) Naložbe iz 4. točke prvega odstavka tega člena obsegajo predvsem ustrezno zavarovane terjatve, nastale v primeru dogovorjenega obročnega odplačevanja kupnine iz naslova prodaje premoženja.
5. člen
(1) Premoženje iz prve točke 2. člena tega pravilnika obsega tudi lastniške certifikate, prenesene z računov lastniških certifikatov posameznih pooblaščenih investicijskih družb, in uslužbenske certifikate, dokler se ti ne zamenjajo za dodatno in dopolnilno premoženje.
(2) Premoženje iz prve točke 2. člena tega pravilnika lahko predstavljajo tudi naslednje vrste naložb, pridobljene iz naslova zamenjave lastniških in uslužbenskih certifikatov prvega pokojninskega sklada za dodatno in dopolnilno premoženje:
1. vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev;
2. kapitalski deleži v gospodarskih družbah;
3. nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičnini (naprimer stavbna pravica),
– če so vpisane v zemljiški knjigi oziroma drugi javni knjigi v Republiki Sloveniji,
– če dajejo donos oziroma je v zvezi z njimi mogoče pričakovati donos, in
– je bila nakupna cena določena na podlagi cenitve cenilca ustrezne stroke oziroma na drug primeren način.
6. člen
Kapitalski sklad prilagaja vrsto, razpršenost, ročnost, likvidnost in valutno strukturo premoženja iz prve točke 2. člena tega pravilnika, tako da sta izpolnjeni naslednji zahtevi:
1. prvi pokojninski sklad je sposoben tekoče poravnavati obveznosti iz naslova izplačil zavarovalnih vsot v višini odkupnih vrednosti polic;
2. z vsakim prenosom premoženja na kritni sklad je le-ta usklajen z določbo 8. člena tega pravilnika.
7. člen
(1) Iz premoženja iz 1. točke 2. člena se na kritni sklad prenese sorazmerni del sredstev, ki ustreza čisti vrednosti premoženja, ki pripada polici v trenutku, ko imetnik police izpolni pogoje za pridobitev pravice do mesečne pokojninske rente.
(2) Ob prenosu na kritni sklad mora vrednost prenesenega premoženja za posamezno polico ustrezati prvemu izračunu matematičnih rezervacij, določenih v pravilniku za izračun matematičnih rezervacij.
8. člen
Za naložbe kritnega sklada se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja zavarovalništvo, o naložbah kritnega sklada.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 438-26/2000
Ljubljana, dne 1. junija 2000.
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance
Soglašam!
Anton Rop l. r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti