Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000

Kazalo

2417. Pravilnik o načinu izračuna čiste vrednosti premoženja in vrednosti enote premoženja prvega pokojninskega sklada, stran 6887.

Na podlagi 2. točke 31. člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99) izdaja minister za finance v sodelovanju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o načinu izračuna čiste vrednosti premoženja in vrednosti enote premoženja prvega pokojninskega sklada
1. člen
(1) Ta pravilnik določa način izračuna čiste vrednosti premoženja, vrednosti enote premoženja in povprečne letne čiste vrednosti premoženja prvega pokojninskega sklada, ustanovljenega z zakonom o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99; v nadaljevanju: ZPSPID).
(2) Premoženje prvega pokojninskega sklada iz tega pravilnika obsega premoženje, ki pripada policam dodatnega pokojninskega zavarovanja prvega pokojninskega sklada v obdobju, preden zavarovanci izpolnijo pogoje za pridobitev pravice do mesečne pokojninske rente.
2. člen
(1) Čista vrednost premoženja prvega pokojninskega sklada se izračuna enkrat mesečno na zadnji dan v mesecu, tako da se od vrednosti sredstev odšteje obveznosti in rezervacije prvega pokojninskega sklada.
(2) Čista vrednost premoženja prvega pokojninskega sklada se prvič izračuna na dan, ko Vlada Republike Slovenije opravi vsa ustrezna razpolagalna pravna dejanja, ki so potrebna za prenos dodatnega in dopolnilnega premoženja na prvi pokojninski sklad zaradi zamenjave za lastniške certifikate v skladu s 14. členom ZPSPID.
3. člen
(1) Sredstva prvega pokojninskega sklada se vrednotijo v skladu z metodologijo, ki jo predpiše Agencija za trg vrednostnih papirjev na podlagi 323. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1; Uradni list RS, št. 106/99).
(2) Do sprejetja predpisa iz prvega odstavka tega člena se sredstva prvega pokojninskega sklada vrednotijo v skladu s predpisi, ki določajo vrednotenje sredstev pooblaščenih investicijskih družb.
4. člen
Obveznosti prvega pokojninskega sklada iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika obsegajo obveznosti iz naslova izplačil zavarovalnih vsot v višini odkupnih vrednosti polic, obveznosti izplačila provizije za upravljanje prvega pokojninskega sklada ter druge obveznosti prvega pokojninskega sklada.
5. člen
(1) Rezervacije prvega pokojninskega sklada iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika obsegajo rezervacije za predvidene kapitalske izgube.
(2) Rezervacije za predvidene kapitalske izgube iz predhodnega odstavka se oblikujejo v skladu z računovodskim standardom SRS 38.
6. člen
(1) Premoženje prvega pokojninskega sklada je razdeljeno na enake enote.
(2) Zajamčena vrednost enote premoženja je enaka začetni vrednosti točke iz 1. točke drugega odstavka 32. člena ZPSPID, povečani nominalno za 1% letno od uveljavitve ZPSPID dalje.
(3) Dejanska vrednost enote premoženja (v nadaljevanju: vrednost enote premoženja) prvega pokojninskega sklada je enaka skupni čisti vrednosti premoženja prvega pokojninskega sklada, deljeni z vsoto števila pokojninskih bonov v obtoku in točk, na katere se glasijo izdane police, na podlagi katerih se še ne izplačuje pokojninska renta.
(4) Postavke iz zgornje enačbe se izkazujejo na štiri decimalna mesta natančno in so izražene v tolarjih in stotinih.
(5) Vrednost enote premoženja se izračunava enkrat mesečno na zadnji dan v mesecu.
(6) Vrednost enote premoženja se prvič izračuna na dan, ko Vlada Republike Slovenije opravi ustrezna razpolagalna pravna dejanja iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
7. člen
Vrednost enote premoženja iz šestega odstavka 6. člena tega pravilnika je osnova za obračun terjatev kapitalskega sklada invalidskega in pokojninskega zavarovanja do prvega pokojninskega sklada iz naslova zavarovalnih vsot v višini odkupnih vrednosti polic, izplačanih pred prvim izračunom vrednosti enote premoženja.
8. člen
Povprečna letna čista vrednost premoženja prvega pokojninskega sklada se izračunava mesečno kot aritmetična sredina mesečnih čistih vrednosti premoženja v obračunskem letu in služi kot osnova za obračun provizije kapitalskega sklada za upravljanje prvega pokojninskega sklada.
9. člen
Kapitalski sklad v dnevnem časopisju mesečno objavlja vrednost točke police prvega pokojninskega sklada.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 438-25/2000
Ljubljana, dne 1. junija 2000.
Mitja Gaspari l.r.
Minister za finance
Soglašam!
Anton Rop l. r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti