Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000

Kazalo

2414. Pravilnik o štipendiranju za delovanje na področju športa , stran 6865.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95, 29/95, 80/99) in točke 5.1 Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o štipendiranju za delovanje na področju športa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa postopek in merila za podeljevanje kadrovskih štipendij za delovanje na področju športa (v nadaljnjem besedilu: štipendij), višino štipendij in druge stroške študija, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista.
2. člen
(komisija)
Postopek dodeljevanja štipendij vodi komisija za štipendiranje (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki šteje pet članov. Člane in predsednika imenuje minister, pristojen za šport (v nadaljnjem besedilu: minister) izmed delavcev ministrstva in ustreznih strokovnjakov s področja športa izven ministrstva. Komisija je imenovana za dobo 4 let.
3. člen
(naloge komisije)
Komisija pripravi letni program štipendiranja in javni razpis, vodi postopek izbora štipendistov ter vodi vse druge dejavnosti skladno s tem pravilnikom. Letni program sprejme minister.
4. člen
(program štipendiranja)
Letni program štipendiranja vsebuje:
– navedbo študijskih programov in smeri za katere se razpisujejo štipendije,
– predvideno število prejemnikov štipendij,
– čas štipendiranja,
– vire financiranja,
– obseg in razporeditev načrtovanih finančnih obveznosti po koledarskih in študijskih letih od začetka do konca financiranja.
5. člen
(upravičenci)
Pravico do štipendije ima kandidat, ki je državljan Republike Slovenije in se obveže, da bo po končanem študiju sklenil delovno razmerje z delodajalcem, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje projekta “Panožne športne šole nacionalnega pomena“ ali drug projekt, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) oziroma s katerim drugim delodajalcem na področju športa ali bo opravljal delo kot zasebni športni delavec, vendar le v soglasju z ministrstvom.
Štipendija se lahko po tem pravilniku podeli študentu, ki ni v rednem delovnem razmerju in ni prijavljen kot iskalec zaposlitve na ZRS za zaposlovanje.
Štipendija po tem pravilniku se dodeli za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji, izjemoma tudi za dodiplomsko izobraževanje v tujini, kadar v Republiki Sloveniji ni ustreznega študijskega programa, praviloma študentom 3. ali 4. letnika.
II. POSTOPEK IN MERILA ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
6. člen
(javni razpis)
Štipendije po tem pravilniku se podeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Vsebino javnega razpisa iz prvega odstavka tega člena določi komisija in ga predlaga v sprejem ministru.
V javnem razpisu se navede:
a) študijski program,
b) smer,
c) število razpisanih štipendij,
d) čas trajanja štipendiranja,
e) rok za vložitev prijave na javni razpis,
f) podatki o prostih zaposlitvenih mestih pri izvajalcih letnega programa športa v RS s katerimi razpolaga MŠŠ,
g) dokazila, ki jih je treba priložiti prijavi na razpis, in sicer dokazilo o vpisu, dokazilo o študijskem uspehu v predhodnem študijskem letu, priporočilo panožne športne zveze, življenjepis, potrdilo o državljanstvu RS,
h) pogoj, da bo štipendist po končanem študiju sklenil delovno razmerje z delodajalcem na področju športa v soglasju z ministrstvom.
7. člen
(prijava)
Prijava na javni razpis obsega:
a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik študija,
b) dokazilo o študijskem uspehu predhodnega študijskega leta,
c) priporočilo nacionalne panožne športne zveze,
d) potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
e) življenjepis,
f) predpisani obrazec za pridobitev štipendije, ki je priloga tega pravilnika.
8. člen
(izbira)
Pri izbiri prijavljenih kandidatov komisija upošteva zlasti naslednje kriterije:
a) za katere kandidate izvajalci letnega programa športa v RS izjavijo, da jih bodo zaposlili,
b) študijski uspeh v predhodnem študijskem letu,
c) priporočila kandidata s področja športa (aktivni športnik, dosedanje delo v športu),
d) letnik študija, pri čemer imajo prednost študentje višjih letnikov.
Če se za razpisane štipendije prijavi manj kandidatov, kot je razpisanih štipendij, lahko komisija, glede na ugotovljene kadrovske potrebe in zagotovljena sredstva v državnem proračunu, ponovi javni razpis.
9. člen
(sklep o izbiri)
Na podlagi predloga komisije minister izda sklep, s katerim vsakega izmed prijavljenih kandidatov na razpis obvesti o svoji odločitvi v 30 dneh od preteka roka za oddajo prijav na razpis.
10. člen
(ugovor zoper sklep)
Zoper sklep iz 9. člena ima kandidat, ki ni izbran, pravico do sodnega varstva pred sodiščem za delovne in socialne spore v 30 dneh od prejema sklepa.
III. VIŠINA ŠTIPENDIJ IN DRUGI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA
11. člen
(kriteriji)
Višina štipendije za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji ali tujini se določi na podlagi študijskega uspeha, kraja bivanja in stroškov izobraževanja, skladno s 13. členom tega pravilnika.
12. člen
(vrednost točke)
Višina štipendije se določi v točkah. Za izračun štipendije po tem pravilniku se uporablja vrednost točke, ki jo določi komisija Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve glede na rast izhodiščne plače za prvi tarifni razred (količnik 1,00) v skladu z veljavno kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Štipendija za študente ne sme biti nižja od 30% zajamčene plače, določene z zakonom, zmanjšane za davke in prispevke.
13. člen
(vrednotenje)
Študijski uspeh, kraj bivanja in stroški izobraževanja se ovrednotijo:
-----------------------------------------------------------------
študijski uspeh       v kraju bivanja  zunaj kraja bivanja
-----------------------------------------------------------------
povprečje ocen v          št. točk       št. točk
preteklem šolskem letu
-----------------------------------------------------------------
od 6,0 do 7,0              570         1040
od 7,1 do 7,3              685         1155
od 7,4 do 7,6              775         1245
od 7,7 do 7,8              835         1305
od 7,9 do 8,1              920         1390
od 8,2 do 8,3              980         1450
od 8,4 do 8,6             1070         1540
od 8,7 do 8,9             1155         1625
od 9,0 do 10,0             1465         1935
-----------------------------------------------------------------
Stroški izobraževanja:
študentom pedagoške usmeritve se prizna 400 točk
študentom trenerske usmeritve se prizna 500 točk
Število točk za posameznega štipendista se določi vsako študijsko leto tako, da se upošteva doseženi študijski uspeh v preteklem študijskem letu.
Študentom, ki se izobražujejo zunaj kraja stalnega prebivališča in se do mesta izobraževanja vsakodnevno vozijo, se mesečno povrnejo tudi potni stroški na podlagi potrdila višine mesečne vozovnice za javni prevoz.
Absolventom se potni stroški ne povrnejo.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA
14. člen
(podpis pogodbe)
Štipendijsko razmerje se podrobneje uredi s pisno pogodbo. Pogodbo o štipendiranju v skladu z določili tega pravilnika podpišejo minister, delodajalec, s katerim bo štipendist po študiju sklenil delovno razmerje ter kandidat, izbran na javnem razpisu in njegov porok.
15. člen
(trajanje štipendiranja)
Trajanje štipendiranja je odvisno od izpolnjevanja študijskih obveznosti štipendista. Štipendistu se štipendija izplačuje za čas, ko redno opravlja študijske obveznosti.
Štipendijsko razmerje preneha ali se izplačevanje štipendije lahko začasno prekine v skladu z določili tega pravilnika.
16. člen
(nagrada štipendistu)
Štipendistu, ki konča študij vsaj 30 dni pred rokom, določenim s študijskim programom oziroma statutom visokošolskega zavoda, se preostali znesek štipendije, ki bi mu pripadala po štipendijski pogodbi, izplača naenkrat. Poleg tega se izplača še enomesečna štipendija kot enkratna nagrada. Osnova za izračun višine enkratne nagrade je višina štipendije za mesec, v katerem je končal študij.
17. člen
(spremembe pri štipendistu)
Štipendist je dolžan komisiji takoj sporočiti vsako spremembo, ki lahko vpliva na štipendijsko razmerje, zlasti pa:
a) odhod na služenje vojaškega roka,
b) porodniški dopust in dopust za nego ter varstvo otroka,
c) diploma,
d) sprememba stalnega prebivališča,
e) sklenitev delovnega razmerja.
18. člen
(potrdila)
Štipendist mora v času študija vsako leto do 15. oktobra predložiti komisiji:
a) potrdilo o vpisu v višji letnik ter
b) potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu.
19. člen
(izplačilo)
Štipendistom se štipendija plačuje mesečno do 10. dne v mesecu za pretekli mesec do konca rednega izobraževanja.
20. člen
(neizplačilo štipendije)
Izplačevanje štipendije se začasno ustavi, če komisija ugotovi, da štipendist ni pravočasno opravil študijskih obveznosti in ni napredoval v višji letnik.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko komisija na podlagi štipendistovega zaprosila izplačevanja štipendije ne ustavi, določi pa mu rok, v katerem mora opraviti študijske obveznosti, če ugotovi, da tega ni storil iz opravičljivih razlogov. V tem primeru se štipendija izplača od datuma predložitve vseh potrebnih dokazil.
Zaprosilo iz prejšnjega odstavka mora biti dano v pisni obliki.
21. člen
(prenehanje štipendijskega razmerja)
Štipendistu preneha štipendijsko razmerje, če:
a) brez soglasja štipenditorja spremeni program oziroma smer študija,
b) po svoji volji ali krivdi opusti študij,
c) brez opravičljivih razlogov (kot npr. slab gmotni položaj, bolezen, nosečnost in podobno) ne dokonča študija v roku določenim s študijskim programom, oziroma brez opravičljivih razlogov ne izpolni študijskih obveznosti v podaljšanem roku, ki ga je določil štipenditor na podlagi 19. člena tega pravilnika,
d) je izključen iz izobraževalnega zavoda,
e) navaja neresnične podatke,
f) ravna v nasprotju s 17. členom tega pravilnika,
g) med študijem pisno sporoči štipenditorju, da ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v skladu s pogodbo o štipendiranju,
h) se redno zaposli v nasprotju s tem pravilnikom oziroma pogodbo o štipendiranju.
22. člen
(dolžnost dela pri delodajalcu)
Štipendist po tem pravilniku, je dolžan ostati v delovnem razmerju pri delodajalcu iz pogodbe o štipendiranju najmanj toliko časa, kolikor znaša doba, za katero je prejemal štipendijo.
Štipendist lahko tudi pred potekom roka iz prvega odstavka tega člena sklene s soglasjem ministrstva in delodajalca delovno razmerje pri drugem delodajalcu.
V pogodbi o zaposlitvi se določi tudi obveznosti štipendista, ki jih je imel v skladu s pogodbo o štipendiranju in tem pravilnikom.
23. člen
(odlog sklenitve delovnega razmerja)
Minister lahko na predlog komisije štipendistu izjemoma odobri odlog sklenitve delovnega razmerja in mu določi rok, v katerem se mora zaposliti pri izbranem delodajalcu, oziroma rok, v katerem se mora vrniti k delodajalcu v skladu s pogodbo o štipendiranju.
24. člen
(vračilo štipendije)
V primeru prenehanja štipendijskega razmerja mora štipendist vrniti vse prejete štipendije in druge stroške študija z revalorizacijskimi obrestmi R in realnimi 2,5% obrestmi (R + 2,5%) v enkratnem znesku.
Minister lahko štipendistu na njegovo prošnjo omogoči obročno vračanje prejetih štipendij in drugih stroškov študija.
V izjemnih primerih lahko minister na prošnjo štipendista za določen čas odloži obveznosti štipendista iz prvega odstavka tega člena.
25. člen
(sorazmerno vračanje štipendije)
Štipendist mora povrniti sorazmerni del prejetih štipendij in drugih stroškov študija, izračunanih v skladu s 24. členom tega pravilnika, če:
a) ne opravi strokovnega izpita v skladu s pravilnikom o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu,
b) ostane v delovnem razmerju manj časa, kot znaša doba, za katero je prejemal štipendijo.
26. člen
(oprostitev štipendista pogodbenih obveznosti)
Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti, če:
a) mu štipenditor v 90 dneh po prejemu pisnega obvestila o zaključku izobraževanja ne zagotovi sklenitve delovnega razmerja v skladu s tem pravilnikom in pogodbo o štipendiranju,
b) mu štipenditor po opravljenem strokovnem izpitu ne zagotovi zaposlitve v skladu s pogodbo o štipendiranju,
c) mu štipenditor po odlogu iz 23. člena tega pravilnika ne zagotovi sklenitve delovnega razmerja,
d) štipenditor neredno izplačuje štipendije in sicer zamudi z izplačilom za več kot tri mesece,
e) postane trajno nezmožen za šolanje oziroma delo.
27. člen
(pravica do sodnega varstva)
O pravicah in obveznostih štipendistov po tem pravilniku odloča minister, in sicer o vsakem primeru posebej s sklepom.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ima štipendist pravico do sodnega varstva pred sodiščem za delovne in socialne spore v 30 dneh od prejema sklepa.
28. člen
(dokazila)
V zvezi z izvajanjem štipendijskega razmerja lahko komisija poleg dokazil iz 18. člena tega pravilnika zahteva tudi druge listine, dokazila, podatke in dokumente.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
29. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0086/2000
Ljubljana, dne 5. junija 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti