Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000

Kazalo

2401. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu FINOMEHANIK (dualna organizacija), stran 6854.

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu FINOMEHANIK (dualna organizacija)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovnoteoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja finomehanik – dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo (Uradni list RS, št. 69/98).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Osnove strojništva
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
2. Tehnika v finomehaniki
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz strojništva ali elektrotehnike.
3. Tehnologija v finomehaniki
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
4. Praktični pouk
Učitelj praktičnega pouka je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz strojništva ali elektrotehnike ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz strojništva ali elektrotehnike po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju in ima predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz finomehanike.
Učitelj praktičnega pouka je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz strojništva ali elektrotehnike in ima predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz finomehanike.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje v poklicu finomehanik/finomehaničarke.
5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št. 22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0100/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport