Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2000 z dne 2. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2000 z dne 2. 6. 2000

Kazalo

2328. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000, stran 6645.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000
1. člen
V celotnem besedilu uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000 (Uradni list RS, št. 27/00 in 31/00) se
– besedilo “30. 5. 2000“ nadomesti z besedilom “30. 6. 2000“ in
– besedilo “30. maj 2000“ nadomesti z besedilom “30. 6. 2000“.
2. člen
V točki C 1. člena, se v proračunski postavki “7704 Kmetijstvo: Zdravstveno varstvo rastlin“, številka “136,031.000“ nadomesti s številko “115,702.000“.
3. člen
Za petim odstavkom 6. člena se doda šesti odstavek, ki se glasi: “Kmetijska gospodarstva, ki za tista zemljišča, ki so v lasti države ali lokalnih skupnosti, uveljavljajo neposredna plačila na površino, morajo imeti za ta zemljišča sklenjene najemne pogodbe. Najemne pogodbe so sestavni del vloge in jih je nosilec kmetijskega gospodarstva dolžan hraniti doma.“
4. člen
V drugem odstavku 9. člena se za besedo “uredbe“ doda besedilo “in najemne pogodbe iz šestega odstavka 6. člena te uredbe.“
5. člen
V 17. členu se v točki I./3. črta peta alinea.
6. člen
V 18. členu se v točki VII./4. na koncu pika nadomesti z vejico in doda nova druga alinea, ki se glasi: “zahtevki za mesec januar in mesec februar 2000 se vložijo do 20. 6. 2000.“
7. člen
V 19. členu se tretji odstavek točke I./3. spremeni tako, da se glasi:
“Upravičenci ne morejo pridobiti sredstev za ta namen:
– če pridobijo sredstva za namen iz točke I. “(Podpora za živali na planinski paši)“ 20. člena te uredbe oziroma
– za pašnike, ki so vpisani v register planinskih pašnikov na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in so upravičenci v letu 1999 uveljavljali podporo za živali na planinski paši.“.
8. člen
V 20. členu se v točki III/3. za peto alineo doda nov stavek, ki se glasi: “Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz prve, druge in tretje alinee te točke in pogoj iz četrte oziroma pete alinee te točke.
9. člen
V 33. členu se črta točka I. “Program SIPS-strokovno vodenje in kontrola“. Točke II., III. in IV. postanejo točke I., II. in III.
10. člen
Za 46. členom se doda nov 46.a člen, ki se glasi:
“46.a člen
7704 Kmetijstvo: Zdravstveno varstvo rastlin
1. Namen ukrepa:
– zagotovitev izvajanja nalog s fitosanitarnega področja, ki jih določajo zakoni in drugi predpisi ter mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Republiko Slovenijo oziroma za katere se je Republika Slovenija zavezala, da jih bo izvajala v okviru prilagajanja zakonodaje pravu Evropske skupnosti. Namen tega sistema je zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin, enotno izvajanje ukrepov na področju, za zagotavljanje prostega pretoka rastlin in rastlinskih proizvodov ter zagotovitev enotnega in nemotenega delovanja državne službe za varstvo rastlin na meji in znotraj Republike Slovenije ter vzpostavitev hierarhije odgovornosti v službi za varstvo rastlin.
2. Upravičenci:
Javni zavodi, raziskovalne organizacije, druge organizacije ter fizične osebe, ki so usposobljene za izvajanje strokovne podpore zdravstvenega varstva rastlin.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– prijava z lastnim letnim programom,
– usposobljenost za izvajanje laboratorijskih analiz rastlin, rastlinskih proizvodov, zemlje in drugega blaga zaradi diagnostike škodljivih organizmov in dajanje strokovnih mnenj v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin.
4. Način za uveljavljanje zahtevkov:
– upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programa, ki ga sprejme minister.“.
11. člen
V Prilogi: “Seznam proizvodov in višine izravnave stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg“ se:
1. za tarifno oznako 0102 10 100 dodajo nove tarifne oznake, ki se glasijo:
     
“0106        Druge živali, žive
0106 00 10      – Domači kunci
0106 00 109     – – drugi           30,00 SIT/kom“,
2. za tarifno oznako 0206 dodajo nove tarifne oznake, ki se glasijo:
  “0207        Meso in užitni odpadki perutnine
           iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno
           ali zamrznjeno
           – Kokoši vrste Gallus domesticus:
0207 11       – – nerazrezane na kose, sveže
           ali ohlajeno           12,00 SIT/kg
0207 12       – – nerazrezane na kose,
           zamrznjene            12,00 SIT/kg
0207 13       – – kosi in drobovje, sveži
           in ohlajeni:
           – – – kosi:
           – – – – s kostmi:
0207 13 500     – – – – – prsa in kosi prs    18,00 SIT/kg
0207 13 600     – – – – – bedra in kosi
           beder               15,00 SIT/kg
           – – – drobovje:
0207 13 910     – – – – jetra           10,00 SIT/kg
0207 13 990     – – – – drugo           10,00 SIT/kg
0207 14       – – kosi in drobovje, zamrznjeni:
0207 14 500     – – – – – prsa in kosi prs    18,00 SIT/kg
0207 14 600     – – – – – bedra in kosi
           beder               15,00 SIT/kg
           – – – drobovje
0207 14 910     – – – – jetra           10,00 SIT/kg
0207 14 990     – – – – drugo           10,00 SIT/kg“,
3. v opombi * k tarifni oznaki 0602 20 100 za besedo “deklaracija“ se pika črta in doda besedilo: “za trsne cepljenke izvožene od 1. 1. 2000“.
4. v opombi * k tarifni oznaki 1214 90 990 se za prvim stavkom doda stavek, ki se glasi: “Izvoznik mora zahtevku priložiti tudi izjavo o izvoru blaga, s katero jamči, da je izvoženo seno, za katerega vlaga zahtevek, pridelano v Republiki Sloveniji.“.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403- 01/99-4
Ljubljana, dne 1. junija 2000.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti