Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2000 z dne 2. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2000 z dne 2. 6. 2000

Kazalo

2326. Tarifa o taksah in nadomestilih, stran 6636.

Na podlagi 304. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja agencija za trg vrednostnih papirjev
T A R I F O
o taksah in nadomestilih
A) SPLOŠNI DEL
1. člen
S to tarifo se določa višina taks za odločanje o posamičnih zadevah ter za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija), ter višina letnih nadomestil in pavšalnih nadomestil stroškov, ki so jih za opravljanje nadzora dolžne plačevati pravne osebe, nad katerimi agencija opravlja nadzor in izvršuje druge naloge in pristojnosti, določene z:
– zakonom o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljnjem besedilu: ZTVP-1),
– zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97, 10/98 in 26/99; v nadaljnjem besedilu: ZISDU),
– zakonom o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97; v nadaljnjem besedilu: ZPre),
– zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljnjem besedilu: ZNVP),
– zakonom o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99; v nadaljnjem besedilu: ZPSPID),
– zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1),
– drugim zakonom.
2. člen
V tej tarifi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– borzno posredniška družba je borzno posredniška družba iz prvega odstavka 10. člena ZTVP-1,
– banka je banka iz drugega odstavka 10. člena ZTVP-1,
– borza vrednostnih papirjev je borza vrednostnih papirjev iz prvega odstavka 216. člena ZTVP-1,
– klirinško depotna družba je klirinško depotna družba iz prvega odstavka 258. člena ZTVP-1,
– družba za upravljanje je družba za upravljanje iz 2. člena ZISDU,
– vzajemni sklad je vzajemni sklad iz 3. člena ZISDU,
– investicijska družba je investicijska družba iz 4. člena ZISDU,
– investicijski sklad je investicijski sklad iz drugega odstavka 1. člena ZISDU,
– pooblaščena investicijska družba je pooblaščena investicijska družba iz 126. člena ZISDU,
– pooblaščena družba za upravljanje je pooblaščena družba za upravljanje iz 127. člena ZISDU.
3. člen
(1) Določbe te tarife, ki veljajo za borzno posredniško družbo, veljajo tudi za banko, razen če ta tarifa za banko izrecno ne določa drugače.
(2) Določbe te tarife, ki se nanašajo na nadzor in ukrepe na podlagi nadzora nad borzno posredniškimi družbami, se smiselno uporabljajo tudi za nadzor in ukrepe na podlagi nadzora nad investicijskimi skladi in družbami za upravljanje.
4. člen
(1) Višina taks se določa v točkah, razen če ni s to tarifo določeno drugače.
(2) V točkah se določa tudi vrednost taksnega predmeta oziroma osnova za odmero takse.
(3) Vrednost točke po tej tarifi znaša 1.000 tolarjev.
5. člen
Vrednost točke se lahko spremeni, če se rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji zviša za več kot 5%.
6. člen
Taksni zavezanec je vložnik zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja in oseba, ki ji agencija izreče ukrep nadzora.
7. člen
(1) Osnova za izračun takse je vrednost točke na dan nastanka taksne obveznosti.
(2) Če v taksni tarifi te tarife ni določeno drugače, nastane taksna obveznost:
– za zahtevo za izdajo dovoljenja, soglasja, mnenja oziroma za drugo zahtevo z dnem vložitve zahteve,
– za izdajo odločbe, odredbe ali sklepa po uradni dolžnosti z dnem izdaje odločbe, odredbe ali sklepa,
– za vložitev predlogov po uradni dolžnosti z dnem vložitve predloga,
– za zahtevo za opravljanje strokovnega izpita z dnem vložitve zahteve za opravljanje strokovnega izpita,
– za vložitev ugovora na agencijo z dnem vložitve ugovora,
– za plačilo pavšalnega nadomestila stroškov postopka z dnem izreka ukrepa nadzora,
– za zahtevo za izpise iz registrov z dnem izstavitve računa,
– za plačilo letnega nadomestila stroškov nadzora vsakega petega v mesecu,
– za odločanje o drugih posamičnih zadevah z dnem vložitve zahteve ali z dnem odločitve.
8. člen
(1) Plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi agencija, so oproščeni državni organi oziroma drugi organi in organizacije v okviru izvrševanja javnih pooblastil.
(2) Direktor agencije lahko oprosti plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi agencija, če vložnik zahteve za njihovo izdajo izkaže, da jih bo uporabil v znanstvene ali strokovne namene ter za obveščanja javnosti.
9. člen
(1) V primeru, da že plačani zneski letnega nadomestila za opravljanje nadzora nad:
– borzno posredniškimi družbami (196/1. člen ZTVP-1) in podružnicami tuje borzno posredniške družbe (107/2. člen ZTVP-1),
– borzo (252/2. člen ZTVP-1),
– klirinško depotno družbo (259/2. člen ZTVP-1),
– družbami za upravljanje (115. člen ZISDU),
tekom leta presežejo načrtovane prihodke oziroma dejanske stroške za opravljanje nadzora, lahko agencija s posebnim sklepom odloči, da se vse, ali posamezne skupine subjektov začasno oziroma za določen čas oprosti plačevanja letnega nadomestila za opravljanje nadzora.
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka začne veljati z dnem, ko da k sklepu soglasje Vlada Republike Slovenije.
10. člen
Z dnem, ko začne veljati ta tarifa, se preneha uporabljati tarifa o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadevah (Uradni list RS, št. 19/94, 68/96, 39/97, 65/97, 63/99).
11. člen
Tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
B) TAKSNA TARIFA
1. ODLOČANJE O POSAMIČNIH ZADEVAH
1.1. Zakon o trgu vrednostnih papirjev
Tarifna številka 1
Za zahtevo:
– za izdajo dovoljenja za prvo javno prodajo vrednostnih papirjev (20/1. člen ZTVP-1),
– za izdajo dovoljenja za prvo javno prodajo vrednostnih papirjev tujega izdajatelja (44/1. člen ZTVP-1) znaša taksa 0,1% nominalne vrednosti celotne izdaje, vendar ne manj kot 300 točk in največ 1.500 točk.
Tarifna številka 2
Za zahtevo:
– za izdajo dovoljenja za javno ponudbo zaradi nadaljnje prodaje vrednostnih papirjev (59. člen ZTVP-1),
– za podaljšanje roka za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe (33/2. člen ZTVP-1) znaša taksa 200 točk.
Tarifna številka 3
Za zahtevo javne družbe za oprostitev dolžnosti poročanja (66/3. člen ZTVP-1) znaša taksa 200 točk.
Tarifna številka 4
Za zahtevo za izdajo soglasja, da se prva prodaja vrednostnih papirjev opravi brez javne ponudbe vrednostnih papirjev (18/6. člen ZTVP-1) znaša taksa 200 točk.
Tarifna številka 5
Za izdajo odločbe, s katero agencija ugotovi, da je javna prodaja uspešna oziroma neuspešna (35/2. člen ZTVP-1) znaša taksa 50 točk.
Tarifna številka 6
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za:
– organizirano trgovanje z vrednostnimi papirji tujega izdajatelja (49/1. člen ZTVP-1),
– organizirano trgovanje (55/1. člen ZTVP-1) znaša taksa 0,1% nominalne vrednosti celotne izdaje, vendar ne manj kot 300 točk in največ 1.500 točk.
Tarifna številka 7
Za izdajo:
– odredbe o odpravi ugotovljenih kršitev pri poročanju javnih družb (69/1. člen ZTVP-1),
– odločbe, s katero agencija ugotovi, da izdajatelj krši obveznost poročanja (69/4. člen ZTVP-1) znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 8
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borzno posredniški družbi (82/1. člen ZTVP-1) znaša taksa 200 točk.
(2) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borzno posredniški družbi (84/3. člen ZTVP-1) znaša taksa 400 točk.
Tarifna številka 9
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave borzno posredniške družbe (86/1. člen ZTVP-1) znaša taksa 200 točk.
(2) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave borzno posredniške družbe (88/1. člen ZTVP-1) znaša taksa 400 točk.
Tarifna številka 10
Za zahtevo za izdajo:
– dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji (92/1. člen ZTVP-1) za vsako posamezno storitev na podlagi 73/1., 73/2. in 74/1. člena ZTVP-1,
– mnenja banki za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji (92/2. člen ZTVP-1) za vsako posamezno storitev na podlagi 73/1., 73/2. in 74/1. člena ZTVP-1,
– dovoljenja tuji borzno posredniški družbi za ustanovitev podružnice na ozemlju Republike Slovenije (106/1. člen ZTVP-1) za vsako posamezno storitev na podlagi 73/1., 73/2. in 74/1. člena ZTVP-1 znaša taksa 100 točk, vendar ne manj kot 200 točk in največ 600 točk.
Tarifna številka 11
Za zahtevo za izdajo:
– dovoljenja za združitev oziroma razdružitev borzno posredniških družb (95/1. člen ZTVP-1),
– dovoljenja za ustanovitev podružnice borzno posredniške družbe v tujini (100/2. člen ZTVP-1) znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 12
Za izdajo:
– odločbe o začasni prepovedi opravljanja storitev borzno posredniški družbi države članice oziroma podružnici borzno posredniške družbe države članice (104/3. člen ZTVP-1),
– odločbe o prepovedi opravljanja storitev borzno posredniški družbi države članice oziroma podružnici borzno posredniške družbe države članice (104/3. člen ZTVP-1) znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 13
Za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (109/1. člen ZTVP-1) znaša taksa 100 točk.
Tarifna številka 14
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika (110/1. člen ZTVP-1) znaša taksa 50 točk.
(2) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika (112/1. člen ZTVP-1) znaša taksa 400 točk.
Tarifna številka 15
Za izdajo ugotovitvene odločbe o obstoju razloga za likvidacijo pravne osebe (212/1. člen ZTVP-1) znaša taksa 300 točk.
Tarifna številka 16
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije:
– člana uprave borze (223/1. člen ZTVP-1) in
– člana uprave klirinško depotne družbe (223/1. člen ZTVP-1) znaša taksa 200 točk.
(2) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije:
– člana uprave borze (224/1. člen ZTVP-1) in
– člana uprave klirinško depotne družbe (224/1. člen ZTVP-1) znaša taksa 400 točk.
Tarifna številka 17
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za:
– organiziranje trgovanja (216/1. člen ZTVP-1),
– opravljanje storitev v zvezi z organiziranjem trgovanja z drugimi finančnimi instrumenti (218/2. člen ZTVP-1),
– opravljanje dejavnosti klirinško depotne družbe (258/1. člen ZTVP-1),
– opravljanje storitev izračuna in zagotavljanja izpolnitve obveznosti, nastalih na podlagi poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti (260/2. člen ZTVP-1) znaša taksa 1.000 točk.
Tarifna številka 18
Za zahtevo za izdajo soglasja k:
– statutu in splošnim aktom borze ter spremembam teh aktov (227/1. člen ZTVP-1),
– tarifi borze (228/2. člen ZTVP-1),
– statutu in splošnim aktom klirinško depotne družbe ter spremembam teh aktov (264. člen ZTVP-1) znaša taksa 100 točk.
Tarifna številka 19
Za zahtevo agencije na podlagi opravljenega nadzora (254. člen ZTVP-1):
– borzi za začasno zaustavitev trgovanja z vsemi ali določenimi vrednostnimi papirji,
– borzi za spremembo oziroma dopolnitev statuta, pravil trgovanja ali drugih splošnih aktov,
– klirinško depotni družbi za spremembo oziroma dopolnitev statuta, pravil trgovanja ali drugih splošnih aktov znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 20
(1) Za vložitev ugovora zoper:
– odredbo o odpravi kršitev (352/1. člen ZTVP-1),
– odločbo o začasni prepovedi opravljanja dejavnosti (359/1. člen ZTVP-1),
– odločbo predsednika senata pri odločanju o posamičnih zadevah po ZPre (379. člen ZTVP-1),
– odredbo o odpravi nepravilnosti pri izvajanju ponudbe za odkup (380/5. člen ZTVP-1),
– odločbo borze (384/1. člen ZTVP-1),
– odločbo klirinško depotne družbe (384/1. člen ZTVP-1) znaša taksa 100 točk.
(2) V primeru izdaje odločbe o ugovoru, s katero agencija ugovoru ugodi, se vrne plačana taksa za vložitev ugovora in plačana taksa za izdajo ukrepa, ki je predmet ugovora.
(3) V primeru uspeha v postopku sodnega varstva, se vrne plačana taksa za izdajo ukrepa, ki je predmet tožbe.
1.2. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
Tarifna številka 21
Za zahtevo za opravljanje strokovnega izpita za člana uprave družbe za upravljanje (9a/1. člen ZISDU) znaša taksa 100 točk.
Tarifna številka 22
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje (9b/1. člen ZISDU) znaša taksa 200 točk.
(2) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje (9č/1. člen ZTVP-1) znaša taksa 400 točk.
Tarifna številka 23
Za zahtevo:
– za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov (15/1. člen ZISDU),
– za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada (34/1. člen ZISDU),
– za izdajo dovoljenja za ustanovitev investicijske družbe (68/1. člen ZISDU),
– za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje pooblaščene investicijske družbe (132/1. člen ZISDU),
– za izdajo dovoljenja za preoblikovanje pooblaščene investicijske družbe v redno delniško družbo (143a/3. člen ZISDU) znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 24
Za zahtevo:
– za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja vzajemnega sklada (46/1. člen ZISDU),
– za izdajo soglasja za sklenitev pogodbe z drugo družbo za upravljanje (87/2. člen in 88/2. člen ZISDU) znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 25
Za zahtevo:
– za izdajo soglasja tuji osebi za pridobitev več kot 20% lastniškega deleža v družbi za upravljanje (8/4. člen ZISDU),
– za izdajo soglasja tuji osebi za pridobitev več kot 10% lastniškega deleža v pooblaščeni družbi za upravljanje (129/4. člen ZISDU) znaša taksa 200 točk.
Tarifna številka 26
Za zahtevo:
– za izdajo soglasja k spremembi pogodbe z banko ali drugo organizacijo, ki je pooblaščena za opravljanje poslov plačilnega prometa (18/3. člen ZISDU),
– za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada (45/1. člen ZISDU) in k spremembi prospekta (103/6. člen ZISDU),
– za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada (45/1. člen ZISDU),
– za izdajo soglasja k spremembi prospekta (103/6. člen ZISDU),
– za izdajo soglasja za naložbo dela premoženja investicijskega sklada v druge investicijske sklade (98/2. člen ZISDU),
– za izdajo soglasja za povečanje osnovnega kapitala pooblaščene investicijske družbe (134/4. člen ZISDU) znaša taksa 100 točk.
Tarifna številka 27
Za zahtevo za izdajo soglasja za povečanje osnovnega kapitala družbe z vložki (56/3. člen ZISDU) znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 28
Za izdajo sklepa:
– o likvidaciji vzajemnega sklada (53/1. člen ZISDU),
– o prenosu upravljanja vzajemnega sklada na drugo družbo za upravljanje, ki izpolnjuje pogoje za upravljanje vzajemnega sklada (54/1. člen ZISDU) znaša taksa 50 točk.
Tarifna številka 29
Taksa za opravljanje nadzora nad poslovanjem investicijskih skladov in družb za upravljanje, v primeru:
– začetka postopka za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov (112a/1. člen ZISDU),
– izdaje odredbe o prenehanju opravljanja dejavnosti osebi, ki opravlja dejavnost upravljanja investicijskih skladov, ne da bi za to pridobila dovoljenje (123e/2. člen ZISDU),
– pogojnega odvzema dovoljenja (123a/1. člen ZISDU),
– izreka javnega opomina (123c/1. člen ZISDU) znaša 500 točk.
Tarifna številka 30
Za izdajo odločbe o razlogih za likvidacijo nadzorovane osebe, ki poleg drugih dejavnosti ali kot edino dejavnost opravlja dejavnost upravljanja investicijskih skladov, ne da bi za opravljanje dejavnosti pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov (123e/5. člen ZISDU) znaša taksa 300 točk.
1.3. Zakon o prevzemih
Tarifna številka 31
Za izdajo:
– odločbe, s katero agencija ugotovi, da je ponudba za odkup spremenjena (32/1. člen ZPre),
– odločbe, s katero agencija razveljavi postopek ponudbe za odkup (32/3. člen ZPre) znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 32
Za izdajo ugotovitvene odločbe o uspešnosti oziroma o neuspešnosti ponudbe za odkup (43. člen ZPre) znaša taksa 50 točk.
Tarifna številka 33
Za zahtevo ponudnika za izdajo dovoljenja za:
– ponudbo za odkup (23. člen ZPre),
– konkurenčno ponudbo za odkup (51. člen ZPre) znaša taksa 0,2% nominalne vrednosti celotne izdaje, vendar ne manj kot 500 točk in največ 3.000 točk.
Tarifna številka 34
Za zahtevo ponudnika za izdajo soglasja agencije za odstop od namere za ponudbo za odkup (18. člen ZPre) znaša taksa 100 točk.
Tarifna številka 35
Za izdajo odredbe o odpravi nepravilnosti pri izvajanju ponudbe za odkup (380/1. člen ZTVP-1) znaša taksa 300 točk.
1.4. Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb
Tarifna številka 36
Za izdajo odločbe, s katero agencija ugotovi, da je družbi za upravljanje prenehalo dovoljenje za upravljanje pooblaščene investicijske družbe in s katero določi drugo družbo za upravljanje (35/2. člen ZPSPID) znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 37
Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo odločbe o ugotovitvi, da se je pooblaščena investicijska družba uskladila z določbami ZISDU o investicijskih družbah (34/2. člen ZPSPID) znaša taksa 50 točk.
1.5. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Tarifna številka 38
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada (311/3. člen ZPIZ-1) znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 39
Za zahtevo za izdajo soglasja za prenos upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada (329/1. člen ZPIZ-1) znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 40
Za izdajo sklepa:
– o likvidaciji vzajemnega pokojninskega sklada (335/1. člen ZPIZ-1),
– o prenosu upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada na drugega upravljavca (336/1. člen ZPIZ-1) znaša taksa 50 točk.
Tarifna številka 41
Za izdajo odločbe, s katero agencija ustanovitelju naloži, da opravi vplačilo manjkajočih sredstev upravljavca (380/1. člen ZPIZ-1) znaša taksa 500 točk.
1.6. Odločanje o drugih posamičnih zadevah
Tarifna številka 42
Za odločanje agencije o drugih posamičnih zadevah znaša taksa 100 točk.
2. IZDAJA IZPISOV IZ REGISTROV, KI JIH VODI AGENCIJA
Tarifna številka 43
Za posamezen izpis iz registra, ki ga vodi agencija, znaša taksa 1 točko za prvo stran izpisa in 0,5 točke za vsako nadaljnjo stran izpisa.
Tarifna številka 44
Za izdelavo fotokopij, na podlagi zahteve stranke, ki se nanašajo na dokumente, nastale v agenciji in na dokumente, ki so sestavni del javnih registrov, ki jih vodi agencija, znaša taksa 1 točko za fotokopijo prve strani dokumenta in 0,1 točke za vsako nadaljnjo stran fotokopije določenega dokumenta.
Tarifna številka 45
Za izdajo dvojnikov odločb, odredb, sklepov in potrdil izdanih v agenciji znaša taksa 2 točki.
3. LETNA NADOMESTILA STROŠKOV ZA OPRAVLJANJE NADZORA
3.1. Zakon o trgu vrednostnih papirjev
Tarifna številka 46
(1) Osnova za določitev letnega nadomestila za nadzor borzno posredniške družbe (196/1. člen ZTVP-1) in podružnice tuje borzno posredniške družbe (107/2. člen ZTVP-1), je obseg prometa, ki se določi kot seštevek prometa na organiziranih trgih v preteklem letu. Če v tekočem letu še niso znani dokončni podatki za obseg prometa v preteklem letu, se do novega izračuna osnove nadomestilo plačuje v višini predpreteklega leta, morebitno doplačilo ali preplačilo pa se upošteva pri plačilu prvega dokončnega obroka. V osnovo se ne šteje promet s prvo prodajo vrednostnih papirjev. Promet s svežnji se v osnovo všteva s količnikom 0,2.
(2) Borzno posredniške družbe so dolžne do 15. januarja tekočega leta agenciji poročati o skupnem prometu na organiziranih trgih in o skupnem prometu na organiziranih trgih s posli s svežnji v preteklem letu.
(3) V primeru, da borzno posredniška družba prične poslovati sredi leta, nastane obveznost plačevanja nadomestila v prvem naslednjem mesecu po izdaji dovoljenja agencije za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji. Letno nadomestilo za nadzor se v takih primerih proporcionalno zmanjša.
(4) Borzno posredniška družba, ki prične poslovati sredi leta, plačuje akontacijo nadomestila za nadzor v višini iz prve alinee petega odstavka tega člena, ki se poračuna v naslednjem letu ob dokončni predložitvi podatkov o obsegu prometa.
(5) Nadomestilo za nadzor se določi v odvisnosti od osnove, in sicer:
– če je letna osnova do 1,500.000 točk, znaša letno nadomestilo 600 točk oziroma mesečno nadomestilo 50 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 1,500.000 točk in manjša od 3,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 1.200 točk oziroma mesečno nadomestilo 100 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 3,000.000 točk in manjša od 4,500.000 točk, znaša letno nadomestilo 1.800 točk oziroma mesečno nadomestilo 150 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 4,500.000 točk in manjša od 6,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 2.400 točk oziroma mesečno nadomestilo 200 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 6,000.000 točk in manjša od 7,500.000 točk, znaša letno nadomestilo 3.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 250 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 7,500.000 točk in manjša od 9,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 3.600 točk oziroma mesečno nadomestilo 300 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 9,000.000 točk in manjša od 10,500.000 točk, znaša letno nadomestilo 4.200 točk oziroma mesečno nadomestilo 350 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 10,500.000 točk in manjša od 12,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 4.800 točk oziroma mesečno nadomestilo 400 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 12,000.000 točk in manjša od 13,500.000 točk, znaša letno nadomestilo 5.400 točk oziroma mesečno nadomestilo 450 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 13,500.000 točk in manjša od 15,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 6.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 500 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 15,000.000 točk in manjša od 16,500.000 točk, znaša letno nadomestilo 6.600 točk oziroma mesečno nadomestilo 550 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 16,500.000 točk in manjša od 18,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 7.200 točk oziroma mesečno nadomestilo 600 točk,
– če je letna osnova nad 18,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 7.860 točk oziroma mesečno nadomestilo 650 točk.
(6) Letno nadomestilo se plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec.
Tarifna številka 47
(1) Osnova za določitev letnega nadomestila za nadzor borzno posredniške družbe (196/1. člen ZTVP-1), ki opravlja storitve v zvezi s posredovanjem pri nakupih in prodajah tujih vrednostnih papirjev, je obseg prometa v zvezi s posredovanjem pri nakupih in prodajah vrednostnih papirjev v tujini. Obseg prometa se določi kot seštevek prometa v zvezi s posredovanjem pri nakupih in prodajah vrednostnih papirjev v tujini v preteklem letu. Če v tekočem letu še niso znani dokončni podatki za obseg prometa v preteklem letu, se do novega izračuna osnove nadomestilo plačuje v višini predpreteklega leta, morebitno doplačilo ali preplačilo pa se upošteva pri plačilu prvega dokončnega obroka.
(2) Borzno posredniške družbe so dolžne do 15. januarja tekočega leta agenciji poročati o prometu v zvezi s posredovanjem pri nakupih in prodajah vrednostnih papirjev v tujini v preteklem letu.
(3) V primeru, da borzno posredniška družba prične poslovati sredi leta, nastane obveznost plačevanja nadomestila v prvem naslednjem mesecu po izdaji dovoljenja agencije za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji. Letno nadomestilo za nadzor se v takih primerih proporcionalno zmanjša.
(4) Borzno posredniška družba, ki prične poslovati sredi leta, plačuje akontacijo nadomestila za nadzor v višini iz prve alinee petega odstavka tega člena, ki se poračuna v naslednjem letu ob dokončni predložitvi podatkov o obsegu prometa.
(5) Nadomestilo za nadzor se določi v odvisnosti od osnove, in sicer:
– če je letna osnova enaka 0 točk, znaša letno nadomestilo 0 točk,
– če je letna osnova do 600.000 točk, znaša letno nadomestilo 240 točk oziroma mesečno nadomestilo 20 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 600.000 točk in manjša od 1,200.000 točk, znaša letno nadomestilo 480 točk oziroma mesečno nadomestilo 40 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 1,200.000 točk in manjša od 2,400.000 točk, znaša letno nadomestilo 720 točk oziroma mesečno nadomestilo 60 točk,
– če je letna osnova nad 2,400.000 točk, znaša letno nadomestilo 960 točk oziroma mesečno nadomestilo 80 točk.
(6) Letno nadomestilo se plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec.
Tarifna številka 48
(1) Osnova za določitev letnega nadomestila za nadzor nad poslovanjem borze (252/2. člen ZTVP-1) je obseg prometa na organiziranem trgu v preteklem letu. Obseg prometa se določi kot seštevek prometa na borznem in prostem trgu, in sicer po načelu enojnega štetja. Če v tekočem letu še niso znani dokončni podatki o obsegu prometa v preteklem letu, se do novega izračuna osnove nadomestilo plačuje v višini predpreteklega leta, morebitno doplačilo ali preplačilo pa se upošteva pri plačilu prvega dokončnega obroka. Promet s svežnji se v osnovo všteva s količnikom 0,2.
(2) Borza je dolžna do 15. januarja tekočega leta poročati agenciji o skupnem prometu na organiziranem trgu in o skupnem prometu s posli s svežnji v preteklem letu.
(3) V primeru, da borza prične poslovati sredi leta, nastane obveznost plačevanja nadomestila v prvem naslednjem mesecu po izdaji dovoljenja agencije za organiziranje trgovanja. Letno nadomestilo za nadzor se v takih primerih proporcionalno zmanjša.
(4) Borza, ki prične poslovati sredi leta, plačuje akontacijo nadomestila za nadzor v višini iz prve alinee petega odstavka tega člena, ki se poračuna v naslednjem letu ob dokončni predložitvi podatkov o obsegu prometa.
(5) Nadomestilo za nadzor se določi v odvisnosti od osnove, in sicer:
– če je letna osnova do 50,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 3.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 250 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 50,000.000 točk in manjša od 100,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 6.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 500 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 100,000.000 točk in manjša od 150,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 9.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 750 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 150,000.000 točk in manjša od 200,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 12.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 1.000 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 200,000.000 točk in manjša od 250,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 15.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 1.250 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 250,000.000 točk in manjša od 300,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 18.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 1.500 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 300,000.000 točk in manjša od 350,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 21.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 1.750 točk,
– če je letna osnova nad 350,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 24.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 2.000 točk.
(6) Letno nadomestilo se plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec.
Tarifna številka 49
(1) Osnova za določitev letnega nadomestila za nadzor nad poslovanjem klirinško depotne družbe (252/2. člen ZTVP-1) je obseg izvršenih prenosov iz poslov na organiziranem trgu v preteklem letu. Obseg izvršenih prenosov se določi kot seštevek izvršenih prenosov na borznem in prostem trgu, in sicer po načelu enojnega štetja. Če v tekočem letu še niso znani dokončni podatki o obsegu izvršenih prenosov v preteklem letu, se do novega izračuna osnove nadomestilo plačuje v višini predpreteklega leta, morebitno doplačilo ali preplačilo pa se upošteva pri plačilu prvega dokončnega obroka. Promet s svežnji se v osnovo všteva s količnikom 0,2.
(2) Klirinško depotna družba je dolžna do 15. januarja tekočega leta poročati agenciji o obsegu izvršenih prenosov v preteklem letu.
(3) V primeru, da klirinško depotna družba prične poslovati sredi leta, nastane obveznost plačevanja nadomestila v prvem naslednjem mesecu po izdaji dovoljenja agencije za opravljanje dejavnosti klirinško depotne družbe. Letno nadomestilo za nadzor se v takih primerih proporcionalno zmanjša.
(4) Klirinško depotna družba, ki prične poslovati sredi leta, plačuje akontacijo nadomestila za nadzor v višini iz prve alinee petega odstavka tega člena, ki se poračuna v naslednjem letu ob dokončni predložitvi podatkov o obsegu prometa.
(5) Nadomestilo za nadzor se določi v odvisnosti od osnove, in sicer:
– če je letna osnova do 50,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 3.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 250 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 50,000.000 točk in manjša od 100,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 6.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 500 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 100,000.000 točk in manjša od 150,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 9.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 750 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 150,000.000 točk in manjša od 200,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 12.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 1.000 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 200,000.000 točk in manjša od 250,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 15.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 1.250 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 250,000.000 točk in manjša od 300,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 18.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 1.500 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 300,000.000 točk in manjša od 350,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 21.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 1.750 točk,
– če je letna osnova nad 350,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 24.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 2.000 točk.
(6) Letno nadomestilo se plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec.
3.2. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
Tarifna številka 50
(1) Letno nadomestilo za opravljanje nadzora (115. člen ZISDU) znaša:
– za vzajemni sklad 0,07% povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada,
– za investicijsko družbo 0,07% povprečne letne čiste vrednosti sredstev investicijske družbe,
– za pooblaščeno investicijsko družbo 0,07% razlike med osnovnim kapitalom pooblaščene investicijske družbe in povprečnim stanjem neizkoriščenih lastninskih certifikatov, revalorizirani za čas od 1. 1. 1993 do 31. 12. preteklega leta.
(2) Družbe za upravljanje so dolžne plačati nadomestilo za opravljanje nadzora v dvanajstih enakih mesečnih obrokih, ki dospevajo do petega v vsakem mesecu.
4. PAVŠALNA NADOMESTILA STROŠKOV ZA OPRAVLJANJE NADZORA
Tarifna številka 51
Pavšalno nadomestilo za ugotovljene nepravilnosti postopka javne ponudbe (40/1. člen ZTVP-1) v primeru:
– izdaje odločbe s katero agencija razveljavi postopek vpisovanja in vplačevanja vrednostnih papirjev (37/2. člen ZTVP-1) znaša 500 točk,
– izdaje odredbe o odpravi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju postopka javne ponudbe za vsako posamezno ugotovljeno nepravilnost (38/1. člen ZTVP-1) znaša 100 točk,
– izdaje odločbe o razveljavitvi postopka javne ponudbe (39/1. člen ZTVP-1) znaša 500 točk.
Tarifna številka 52
Pavšalno nadomestilo stroškov postopka v primeru:
– izdaje odredbe o odpravi kršitev za vsako posamezno ugotovljeno kršitev (202. člen ZTVP-1) znaša 100 točk,
– izdaje odredbe o prenehanju opravljanja storitev oziroma o prenehanju oglaševanja osebi, ki opravlja storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, ne da bi zato pridobila dovoljenje (211/1. člen ZTVP-1) znaša 500 točk,
– izdaje odredbe o odpravi kršitev določil ZPIZ-1, ZISDU in Zpre (349/1. člen ZTVP-1) znaša za vsako posamezno ugotovljeno kršitev 100 točk,
– izdaje odredbe o odpravi kršitev s katero je licenciranemu subjektu naložena predložitev poročila pooblaščenega revizorja (351. člen ZTVP-1) znaša 200 točk,
– odreditve dodatnega ukrepa (203/1. člen ZTVP-1) znaša 200 točk,
– začasne prepovedi opravljanja storitev (204/1. in 358. člen ZTVP-1) znaša 500 točk,
– začetka postopka odvzema dovoljenja (363/1. člen ZTVP-1) znaša 500 točk,
– odvzema dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji (205/1. člen ZTVP-1) znaša 700 točk,
– pogojnega odvzema dovoljenja (206/1. člen ZTVP-1) znaša 500 točk,
– izreka javnega opomina (208/1. člen ZTVP-1) znaša 500 točk.
Št. 98-1/25-25/2000
Ljubljana, dne 27. januarja 2000.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije dne 26. 5. 2000, št. 423-08/99-2.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti