Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2000 z dne 2. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2000 z dne 2. 6. 2000

Kazalo

2322. Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 6595.

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in na podlagi petega odstavka 11. člena in drugega odstavka 89. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina, členitev in oblika obrazcev računovodskih izkazov, ureja vsebina letnega poročila, vrste in oblika posebnih izkazov in vsebina preglednic ali pojasnil k računovodskim izkazom, ki so sestavni del letnega poročila za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta po 13. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, v nadaljevanju: zakon)
2. člen
Računovodska izkaza po zakonu sta bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov, katerega sestavna dela sta izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja. Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznostih do virov sredstev pravne osebe ob koncu obračunskega obdobja. Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih je pravna oseba dosegla v obračunskem obdobju.
3. člen
Vsebina podatkov, ki se izkazujejo v obrazcih predpisanih s tem pravilnikom, je opredeljena z odredbo o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Uradni list RS, št. 86/99, v nadaljevanju: odredba), pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 86/99, 110/99, 23/00, 37/00) in drugimi računovodskimi predpisi ter računovodskimi standardi, ki veljajo za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Podatki v obrazcih predpisanih s tem pravilnikom se izkazujejo v tisočih tolarjev.
II. BILANCA STANJA
4. člen
Uporabniki enotnega kontnega načrta sestavljajo bilanco stanja po obrazcu BILANCA STANJA, ki je sestavni del tega pravilnika (Priloga 1).
Obvezna priloga k BILANCI STANJA je pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se sestavi ločeno za osnovna sredstva v upravljanju, osnovna sredstva v finančnem najemu ter druga osnovna sredstva in se sestavi na obrazcu STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV, ki je sestavni del tega pravilnika (Priloga 1A).
Obvezna priloga k BILANCI STANJA je tudi pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil, ki se sestavi na obrazcu STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL, ki je sestavni del tega pravilnika (Priloga 1 B).
5. člen
Uporabniki enotnega kontnega načrta pri izpolnjevanju obrazca BILANCA STANJA vpišejo knjigovodske podatke v ustrezno polje stolpca 4 iz skupin kontov, ki so označeni v stolpcu 1 in so vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2 ter pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3.
V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje prazno, vpišejo podatke, ki so opisno opredeljeni v stolpcu 2.
6. člen
Uporabniki enotnega kontnega načrta pri izpolnjevanju obrazca BILANCA STANJA vpišejo v stolpec 5 podatke iz stolpca 4 obrazca bilance stanja predhodnega leta.
Ne glede na prejšnji odstavek, se za leto 2000 vpisujejo podatki v stolpec 5 obrazca BILANCA STANJA iz otvoritvene bilance iz 14. člena navodila za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega načrta z zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 110/99, 26/00).
7. člen
Uporabniki enotnega kontnega načrta, pri izpolnjevanju obrazca stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, vpišejo v posamezna polja podatke, kot so opredeljeni v obrazcu. Podatek o amortizaciji se vpiše tudi v primeru, če je bil strošek amortizacije (popravek nabavne vrednosti) nadomeščen v breme ustreznega vira.
8. člen
Uporabniki enotnega kontnega načrta pri izpolnjevanju obrazca stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil vpišejo podatke, kot so opredeljeni v obrazcu.
9. člen
Na podlagi 37. člena zakona o računovodstvu so ob koncu poslovnega leta uporabniki enotnega kontnega načrta dolžni uskladiti obveznosti in terjatve do državnega oziroma občinskega proračuna. Ne usklajujejo se obveznosti iz naslova obračunanih dajatev ter terjatve za vračilo preveč vplačanih dajatev.
Uskladitev se mora opraviti do 31. januarja tekočega leta za stanje na dan 31. 12. preteklega leta. Priloga uskladitvenemu stanju terjatev in obveznosti je pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju.
III. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
10. člen
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta sestavljajo izkaz prihodkov in odhodkov na obrazcu IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV, ki je sestavni del tega pravilnika (Priloga 2).
Sestavni del IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV sta IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (Priloga 2A) in IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA (Priloga 2B).
Obvezna priloga IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV, ki imajo v svojem sestavu režijske obrate iz 17. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), je izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov. Le-ti podatke prikazujejo na obrazcu izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (Priloga 3).
11. člen
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV vpišejo knjigovodske podatke v ustrezno polje stolpca 4 iz skupin kontov, podskupin kontov ali kontov, ki so označeni v stolpcu 1 in so vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2, ter pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3.
V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje prazno, vpišejo drugi uporabniki podatke, ki so opisno opredeljeni v stolpcu 2.
12. člen
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV vpišejo v stolpec 5 podatke iz stolpca 4 obrazca izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov predhodnega leta.
Ne glede na prejšnji odstavek, za leto 2000 drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, izpolnijo obrazec IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV samo za tekoče leto (stolpec 4).
13. člen
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB, vpišejo knjigovodske podatke v ustrezno polje stolpca 4 iz skupin kontov, podskupin kontov ali kontov, ki so označeni v stolpcu 1 in so vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2 ter pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3.
V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje prazno, vpišejo drugi uporabniki podatke, ki so opisno opredeljeni v stolpcu 2.
14. člen
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB vpišejo v stolpec 5 podatke iz stolpca 4 obrazca izkaz računa finančnih terjatev in naložb predhodnega leta.
Ne glede na prejšnji odstavek, za leto 2000 drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, izpolnijo obrazec IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB samo za tekoče leto (stolpec 4).
15. člen
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA, vpišejo knjigovodske podatke v ustrezno polje stolpca 4 iz skupin kontov, podskupin kontov ali kontov, ki so označeni v stolpcu 1 in so vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2 in pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3.
V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje prazno, vpišejo drugi uporabniki podatke, ki so opisno opredeljeni v stolpcu 2.
16. člen
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA, vpišejo v stolpec 5 podatke iz stolpca 4 obrazca izkaz računa financiranja predhodnega leta.
Ne glede na prejšnji odstavek, za leto 2000 drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, izpolnijo obrazec IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA samo za tekoče leto (stolpec 4).
IV. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
17. člen
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta sestavljajo izkaz prihodkov in odhodkov po obrazcu IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV, ki je sestavni del tega pravilnika (Priloga 3) in sestavljen na podlagi SRS 36.
Poleg izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov sestavijo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta še obrazec PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (Priloga 3B). Ločeno je potrebno prikazati prihodke in odhodke za izvajanje javne službe ter prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu, razčlenjene po vrstah prihodkov in odhodkov (v nadaljevanju: vrste dejavnosti).
Določeni uporabniki sestavijo poleg obrazca iz prvega odstavka tega člena še obrazec IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (Priloga 3A), ki izkazuje vse vrste prihodkov in odhodkov iz posebnih evidenc po 45. in 56. členu pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 86/99, 110/99, 23/00, 37/00).
Sestavni del IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA sta IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV (Priloga 3A-1) in IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (Priloga 3A-2).
Podatki o odhodkih in prihodkih po vrstah dejavnosti, ki se nanašajo na splošne spremenljive stroške, stalne stroške ter druge stroške, ki niso razvidni iz dokumentacije, se ugotovijo na podlagi ustreznih sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo. Če ni primernejšega sodila se sodilo določi na podlagi prihodkov od posamezne vrste dejavnosti.
18. člen
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV vpišejo knjigovodske podatke v ustrezno polje stolpca 4 iz podskupin kontov, ki so označeni v stolpcu 1 in so vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2 ter pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3.
V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje prazno, se vpiše seštevek podatkov iz tistih polj z AOP oznako, ki so navedeni za besedilom, v oklepaju stolpca 2.
19. člen
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta, pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV, vpišejo v stolpec 5 podatke iz stolpca 4 obrazca izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov predhodnega leta.
Ne glede na prejšnji odstavek, za leto 2000, določeni uporabniki enotnega kontnega načrta izpolnijo obrazec izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov samo za tekoče leto (stolpec 4).
20. člen
V IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA, ki je evidenčni izkaz, se vpisujejo podatki o prihodkih in odhodkih, ki jih določeni uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v poslovnih knjigah po določbi drugega odstavka 11. člena odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Uradni list RS, št. 86/99).
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta razčlenjujejo podatke o prihodkih in odhodkih, ugotovljenih na podlagi denarnega toka, v svojih poslovnih knjigah tako, kot so razčlenjeni v obrazcu.
21. člen
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA vpišejo knjigovodske podatke, v ustrezno polje stolpca 4, iz kontov, ki so označeni v stolpcu 1 in so vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2 ter pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3. V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje prazno, se vpiše seštevek podatkov iz tistih polj z AOP oznako, ki so navedeni za besedilom, v oklepaju stolpca 2.
22. člen
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta, pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA, vpišejo v stolpec 5 podatke iz stolpca 4 obrazca izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka predhodnega leta.
Ne glede na prejšnji odstavek, izpolnijo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta za leto 2000 obrazec izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka samo za tekoče leto (stolpec 4).
23. člen
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta, pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV, vpišejo knjigovodske podatke v ustrezno polje stolpca 4 iz kontov, ki so označeni v stolpcu 1 in so vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2 ter pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3.
V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje prazno, vpišejo podatke, ki so opisno opredeljeni v stolpcu 2.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV vpišejo v stolpec 5 podatke iz stolpca 4 obrazca izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov predhodnega leta.
Ne glede na prejšnji odstavek, za leto 2000 določeni uporabniki enotnega kontnega načrta izpolnijo obrazec izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov samo za tekoče leto (stolpec 4).
24. člen
Določeni enotnega kontnega načrta, pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV, vpišejo knjigovodske podatke v ustrezno polje stolpca 4 iz kontov, ki so označeni v stolpcu 1 in so vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2 in pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3.
V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje prazno, vpišejo podatke, ki so opisno opredeljeni v stolpcu 2.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta, pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV, vpišejo v stolpec 5 podatke iz stolpca 4 obrazca izkaz računa financiranja določenih uporabnikov predhodnega leta.
Ne glede na prejšnji odstavek, izpolnijo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta za leto 2000 obrazec izkaz računa financiranja določenih uporabnikov samo za tekoče leto (stolpec 4).
V. POSLOVNO POROČILO
25. člen
Uporabniki enotnega kontnega načrta, v poslovnem poročilu, v obliki pojasnil in razlag tekočih in preteklih obračunskih podatkov, pripravijo informacijo o poslovanju.
26. člen
Sestavni del poslovnega poročila uporabnikov enotnega kontnega načrta je tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na področju iz njihove pristojnosti, ki se pripravi v skladu s predpisom iz četrtega odstavka 62. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99).
VI. KONČNI DOLOČBI
27. člen
Uporabniki enotnega kontnega načrta predložijo letno poročilo, ki je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov z ustreznimi sestavnimi deli in obveznimi prilogami ter poslovnega poročila, v rokih in pod pogoji, določenimi v 51. členu zakona in v skladu z 62., 97., 98. in 99. členom zakona o javnih financah.
28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-9/2000
Ljubljana, dne 26. maja 2000.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti