Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2000 z dne 2. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2000 z dne 2. 6. 2000

Kazalo

2315. Odredba o pogojih za intervencijski odkup pšenice in rži letine 2000, stran 6590.

Na podlagi 12. člena uredbe o določitvi tržnega reda za žita letine 2000 (Uradni list RS, št. 94/99) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o pogojih za intervencijski odkup pšenice in rži letine 2000
1. člen
Ta odredba določa pogoje za odkup pšenice in rži letine 2000, pod katerimi Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (v nadaljnjem besedilu: zavod) v skladu z uredbo o določitvi tržnega reda za žita letine 2000 (Uradni list RS, št. 94/99, v nadaljnjem besedilu: uredba) v intervencijskem odkupu (v nadaljnjem besedilu: odkup) odkupi pšenico in rž letine 2000, pridelano v Republiki Sloveniji.
2. člen
Pod pogoji, določenimi v tej odredbi, odkupuje zavod pšenico in rž iz prejšnjega člena v obdobju od 1. septembra do 31. decembra 2000 (v nadaljnjem besedilu: intervencijsko obdobje).
3. člen
Vsa operativno-tehnična dela pri odkupu pšenice in rži letine 2000 opravljajo izvajalci odkupa.
Zavod bo za operativno tehnična dela priznaval naslednje stroške:
1. prevzem, tehtanje in vnos v silos,
2. stroške AOP,
3. skladiščnino (mesečno),
4. odpremo.
Zavod izbere izvajalce odkupa (mlinsko predelovalna in druga podjetja, kmetijske zadruge) in določi višino stroškov z javnim razpisom v skladu z določbami zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) do 30. junija 2000. Lokacije intervencijskih odkupnih mest objavi zavod v sredstvih javnega obveščanja.
4. člen
Vsa dela v zvezi z vzorčenjem in analizami oddane pšenice in rži opravlja izvajalec, ki ga na podlagi javnega razpisa izbere zavod. Kakovost pšenice in rži se ugotavlja z analizo odvzetih vzorcev, ki se izvaja po enotni metodi, določeni z veljavnimi predpisi o kakovosti žit. Vsebnost surovih beljakovin v pšenici se določa z IR analizatorji, ki jih umeri po enotni metodologiji živinorejsko-veterinarski zavod za Pomurje, oddelek za kmetijsko raziskovanje Murska Sobota. Število padanja se ugotavlja s preskusno metodo, določeno s standardom SIST ISO 3093: 1997 Žito in mlevski žitni proizvodi-Določanje števila padanja.
5. člen
Pridelovalci, združenja pridelovalcev-zadruge, kmetijska podjetja ali druge pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: ponudnik), posredujejo pisno s priporočeno pošiljko ponudbo za intervencijski odkup pšenice ali rži. Ponudba mora vsebovati: naziv(ime) ponudnika, vrsto žita, količino, kvalitetne parametre – če so ti poznani, kraj skladiščenja, izjavo, da je žito pridelano v Sloveniji z navedbo kraja pridelave. Zavod vodi evidenco o prispelih ponudbah, odgovarja na ponudbe in sklepa pogodbe v skladu z vrstnim redom prispelih ponudb do skupne količine, ki jo predvideva uredba (90.000 ton). Zavod bo odgovoril na ponudbo v roku sedem delovnih dni od dneva prejema le-te. Najmanjša količina, ki se sprejme v intervencijski odkup je 5.000kg.
6. člen
Zavod sklene pogodbe za odkup pšenice in rži, katere lastnosti ustrezajo vsaj minimalnim pogojem glede kakovosti iz 9. člena uredbe o določitvi tržnega reda za žita letine 2000. Stroške analize (ugotavljanje količine, vlage, primesi, hektolitrske mase, surovih beljakovin in števila padanja) opravljene v intervencijskem obdobju na intervencijskih odkupnih mestih za prevzeto pšenico in rž plača izvajalcu zavod. Najmanjša količina za katero se prizna strošek analize je 5.000 kg.
7. člen
Zavod in prodajalec (pridelovalec) priznavata tehtanje, opravljeno na tehtnici na intervencijskem odkupnem mestu. Ugotovljena teža velja za pridelovalca in zavod. Za pošiljke, prispele z železnico, velja teža uradnega železniškega tehtanja. Stroške tehtanja plača zavod.
8. člen
V primeru, da pšenica in rž, ponujena v odkup, vsebujeta nad 14% vlage, jo mora prodajalec predhodno osušiti oziroma plača stroške sušenja pšenice in rži ter nosi količinsko razliko osuška pšenice in rži do 14% vlage, ugotovljeno po formuli:
Teža x (vhodna vlaga v % – izhodna vlaga v %)
100 – izhodna vlaga v %
9. člen
Zavod plača prodajalcu prevzeto pšenico in rž v roku 45 dni po prevzemu na intervencijskem odkupnem mestu. Plačilo izvede na podlagi prejetega računa potrjenega s strani izvajalca odkupa, kateremu mora biti priložen analizni izvid o kakovosti, ki ga je izvršil na javnem razpisu izbrani izvajalec analiz, skupaj z obračunskim listom, dobavnico za prodano pšenico in rž in prevzemnico izvajalca z intervencijskega odkupnega mesta. Za izplačilo bodo upoštevani samo tisti računi s popolno dokumentacijo, ki bodo dostavljeni zavodu najkasneje do 20. januarja 2001.
10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3432-6/00-12
Ljubljana, dne 31. maja 2000.
Minister
za ekonomske
odnose in razvoj
Marjan Senjur l. r.
Soglašam!
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost