Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2000 z dne 2. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2000 z dne 2. 6. 2000

Kazalo

2314. Sklep o grafični podobi Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, stran 6586.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji – ZSOVA (Uradni list RS, št. 23/99) je Vlada Republike Slovenije na 158. seji dne 18. 5. 2000 sprejela
S K L E P
o grafični podobi Slovenske obveščevalno-varnostne agencije
Splošni določbi
1. člen
S tem sklepom se določa grafična podoba Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. člen
Grafična podoba agencije vsebuje znak (simbol) agencije in obrazec službene izkaznice uradnih oseb agencije (v nadaljnjem besedilu: službena izkaznica) z besedilom, ki izkazuje pooblastila njenega imetnika.
Znak (simbol) agencije
3. člen
Znak (simbol) agencije sestavljata stilizirana podoba sove in logotip – izpisano celotno ime agencije (Priloga: 1a). Začetnice s poudarjenim tiskom tvorijo akronim SOVA. Ime agencije je izpisano v pisavi futura regular, akronim SOVA pa v pisavi futura bold. Stilizirana sova se lahko uporablja tudi brez imena agencije. Kadar se ime pojavlja, je na desni (Priloga: 1b) ali spodnji strani (Priloga: 1c) znaka. Ta je tiskan v kombinaciji modre (pantone 2767C) in zlate (pantone 871 C) barve, lahko je tudi črno-bel. Velikost znaka se prilagaja rabi.
Službena izkaznica
4. člen
Službena izkaznica se izda delavcem agencije na delovnih mestih, ki jih direktor agencije na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZSOVA določi za delovna mesta uradnih oseb agencije, in delavcem agencije, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 33. člena ZSOVA.
5. člen
Službena izkaznica je sestavljena iz:
– usnjenega ovitka,
– identifikacijske kartice,
– značke (simbola) agencije in
– kartončka z besedilom pooblastil imetnika službene izkaznice.
6. člen
Usnjen ovitek je izdelan iz usnja modre barve v velikosti 8 x 12 cm. Na prednji strani je v slepem tisku vtisnjen grb Republike Slovenije (Priloga: 2).
Na zgornji notranji strani ovitka je prostor za vstavitev identifikacijske kartice.
Na spodnjo notranjo stran ovitka je pritrjena značka (simbol) agencije, izdelana v kovini zlate barve. Pod značko je v usnje v zlati barvi /pantone 871C/ (v poglobljeni izvedbi) vtisnjeno ime agencije (Priloga: 2).
Na zadnji strani ovitka je prostor (žepek) za vstavitev plastificiranega kartončka z besedilom pooblastil imetnika službene izkaznice.
7. člen
Identifikacijska kartica (Obrazec št. 1) je izdelana v velikosti 8,6 x 5,4 cm in vsebuje:
– v levem zgornjem kotu odtis grba Republike Slovenije in napis »Vlada Republike Slovenije«,
– v desnem zgornjem kotu odtis znaka (simbola) agencije z imenom agencije na desni strani znaka,
– v drugi vrsti napis »službena izkaznica«,
– v tretji vrsti ime in priimek imetnika službene izkaznice,
– v spodnjem desnem delu fotografijo v velikosti 2,5 x 3,5 cm,
– levo ob fotografiji registrsko številko,
– levo spodaj datum izdaje izkaznice, žig agencije in podpis osebe, pooblaščene za izdajo službene izkaznice,
– ozadje identifikacijske izkaznice – svetlo moder (pantone 290C) raster, sestavljen iz pomanjšanih znakov agencije,
– ozadje na fotografijah imetnikov – svetlo modro,
– barva tiska je črna.
Po vnosu vseh navedenih podatkov se identifikacijsko kartico ustrezno zaščiti.
8. člen
Registrska številka identifikacijske kartice je identična številki značke, ki je vtisnjena na njeni zadnji strani in pomeni istočasno tudi številko službene izkaznice.
9. člen
Besedilo, izpisano na plastificiranem kartončku iz četrtega odstavka 6. člena tega sklepa, se glasi:
»Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih, določenih z zakonom:
– v skladu s predpisi zbira osebne in druge podatke iz evidenc upravljavcev zbirk podatkov (prvi odstavek 10. člena ZSOVA),
– in v primerih, ko je potrebno takojšnje ukrepanje, podatkov pa ni mogoče dobiti na drug način, zahteva, da policisti in pooblaščene uradne osebe drugih organov, v skladu s svojimi pristojnostmi, ugotovijo identiteto določene osebe (drugi odstavek 10. člena ZSOVA).«
10. člen
Službena izkaznica je veljavna le, če vsebuje vse dele, naštete v 5. členu tega sklepa.
11. člen
Službene izkaznice izdaja agencija.
Organizacijska enota agencije, pristojna za kadrovske zadeve, vodi evidenco o izdanih službenih izkaznicah in opravlja tudi vse ostale naloge v zvezi z njihovim izdajanjem.
12. člen
Evidenca o izdanih, odvzetih ali izgubljenih službenih izkaznicah vsebuje ime in priimek osebe, ki ji je izdana službena izkaznica, registrsko številko izkaznice, ki je hkrati registrska številka imetnika izkaznice, in datum izdaje službene izkaznice.
13. člen
Službene izkaznice ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z namenom njene izdaje.
Službene izkaznice ni dovoljeno posojati ali nositi v tujino.
14. člen
Če uradna oseba agencije službeno izkaznico izgubi ali kako drugače ostane brez nje, je dolžna o tem takoj obvestiti svojega predstojnika, ta pa organizacijsko enoto, pristojno za kadrovske zadeve, da se službena izkaznica izbriše iz evidence službenih izkaznic.
15. člen
Uradna oseba agencije, ki prejme službeno izkaznico po določbah tega sklepa, mora vrniti službeno izkaznico, ki je bila izdana po dosedanjih predpisih.
Vrnjene službene izkaznice iz prejšnjega odstavka uniči komisija, ki jo imenuje direktor agencije.
16. člen
Uradna oseba agencije, ki ji preneha delovno razmerje v agenciji ali kako drugače izgubi status uradne osebe agencije, je dolžna ob prejemu odločbe vrniti službeno izkaznico pristojni organizacijski enoti agencije.
17. člen
Vrnjene službene izkaznice iz prejšnjega člena se komisijsko uničijo.
18. člen
Obrazci in skice iz tega sklepa so objavljeni kot priloga tega sklepa in so njegov sestavni del.
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.
20. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 233-04/2000-1
Ljubljana, dne 18. maja 2000.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost