Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2129. Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev, stran 6337.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97 in 10/98), 43. in 100. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) in 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94 – odločba US, 19/99 in 28/99) in 7. člena statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Borovnica na 11. redni seji dne 13. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter v primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.
2. člen
Pomoč na domu organizira in izvaja Center za socialno delo Vrhnika kot javno službo v Občini Borovnica. Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena lahko občina na podlagi ponudbe in povpraševanja podeli za službo za pomoč na domu tudi koncesijo.
3. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
Upravičenost do socialne oskrbe na domu se ugotavlja na podlagi predloženega sklepa Centra za socialno delo Vrhnika.
II. VRSTA IN OBSEG STORITEV
4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
5. člen
Kot gospodinjska pomoč, do katere je upravičenec upravičen v obsegu praviloma največ 12 ur tedensko, se šteje pomoč pri:
– prinašanju pripravljenih obrokov hrane,
– pripravi hrane,
– vzdrževanju stanovanjskega prostora,
– pranju in likanju perila,
– postiljanju,
– nakupovanju,
– ogrevanju prostorov,
– drugih delih po dogovoru.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, do katere je upravičenec upravičen v obsegu praviloma največ 5 ur tedensko, se šteje pomoč pri:
– oblačenju,
– hranjenju,
– opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, do katere je upravičenec upravičen v obsegu praviloma največ 3 ure tedensko se šteje:
– družabništvo,
– preprečevanje osamljenosti in odtujenosti,
– pomoč za samopomoč,
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom,
– spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informacije ustanov, priprava upravičenca ter njihove družine na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na potrebe koristnikov določi socialna delavka, ki posamezni primer obravnava.
III. DOLOČANJE CENE STORITEV
6. člen
Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe na domu (storitve), ki jo je deležen upravičenec. Cena storitve socialne oskrbe na domu obsega vse stroške, razen sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije. Storitev se zaračunava po dejansko opravljenih urah.
Ceno oziroma vrednost urne postavke na predlog Centra za socialno delo Vrhnika oziroma koncesionarja določi Občinski svet občine Borovnica oziroma koncedent. Cene se usklajujejo z rastjo vrednosti koeficienta za izračun plač v negospodarstvu objavljenega v Uradnem listu RS. Uskladitev opravi koncesionar oziroma Center za socialno delo Vrhnika ob koncu vsakega trimesečja, oziroma v naslednjem mesecu po tem, ko se vrednost koeficienta dvigne za 5 odstotkov in več, o uskladitvi obvesti župana.
V primeru, da do uskladitve ne pride na način iz prejšnjega odstavka, se pri naslednji uskladitvi lahko upošteva komulativna rast cen.
IV. DOLOČANJE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV
7. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati celotne stroške storitve. Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost, ki izhaja iz zakonov ali pogodbenega razmerja.
8. člen
Višino plačila z odločbo določi občina, na podlagi predhodnega postopka Centra za socialno delo Vrhnika. Odločba velja za čas nudenja storitve, vendar največ za čas enega leta. Na podlagi odločbe o določitvi plačila Center za socialno delo oziroma koncesionar upravičencu izstavi račun, iz katerega je razviden znesek samoplačništva in znesek socialne pomoči.
Zoper odločbo o določitvi višine plačila se lahko v roku 15 dni vloži pritožba pri županu občine, ki je izdala odločbo. Pritožba na določitev plačila ne zadrži obveznosti plačila, določenega z odločbo.
9. člen
Upravičenci lahko z ustreznimi dokazili že pri vložitvi zahtevka za nudenje pomoči na domu ali kasneje, ko je odločba že izdana, vložijo zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila storitev.
10. člen
Občina oziroma koncedent lahko upravičence v primerih, ko nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za plačilo storitev pomoči na domu in nimajo niti premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili po zakonu iz kakega drugega pravnega naslova dolžni preživljati, delno ali v celoti oprosti plačila storitev. Pri tem upošteva mnenje in ugotovitve socialne službe Centra za socialno delo Vrhnika.
11. člen
V celoti so oproščeni plačila storitev na domu:
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka kot edinega vira preživljanja,
– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o varstu duševno in telesno prizadetih oseb,
– otroci za čas vključitve v programe predšolskih in šoloobveznih dejavnosti in so upravičeni do dodatka po zakonu o družinskih prejemkih,
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka.
Višina delna oprostitve plačila na domu je odvisna od materialnega stanja upravičenca in zavezancev.
Ostali upravičenci so dolžni plačevati stroške izvajanja storitev v višini veljavne cene storitev.
12. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoči na domu se lahko dodeli za določen čas največ za dobo 6 mesecev. Oprostitev plačila ali doplačila storitev se ponovno dodeli za isti čas, če se ugotovi, da je to najbolj smotrn in primeren način za razreševanje trenutne situacije upravičenca in je sklenjen nov dogovor o izvajanju.
13. člen
Prispevek k ceni storitev se določa na podlagi lestvice, ki upravičence ali zavezance razvršča v plačilne razrede. Višina prispevka je odvisna od materialnega stanja upravičenca in zavezancev.
Višina prispevka je odvisna od ugotovljenega dohodka na družinskega člana v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka za storitev.
-----------------------------------------------------------------
% zneska povprečne neto plače    % prispevka k ceni storitev
vseh zaposlenih v RS v preteklem letu
----------------------------------------------------------------
manj kot 50%                         10%
50–60%                            20%
60–70%                            30%
70–80%                            40%
80–90%                            50%
90–100%                           60%
100–110%                           70%
110–120%                           80%
120–130%                           90%
nad 130%                          100%
----------------------------------------------------------------
V izjemnih primerih lahko občina ali koncedent pri določitvi plačila upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj družine in:
– določi višje plačilo, če ugotovi, da je dejansko socialni položaj družine bistveno boljši kot bi izhajal iz njenega izkazanega dohodka,
– določi nižje plačilo, če ugotovi, da kljub večjemu izkazanemu dohodku družina živi v težjih socialnih razmerah.
14. člen
Dohodki upravičenca in zavezancev se ugotavljajo tako, da se v dohodek upoštevajo vsi dohodki 57.a člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 54/92) ter dodatek za tujo nego in pomoč.
15. člen
Za zbiranje podatkov in vodenje evidenc socialnega položaja upravičencev oziroma zavezancev Občina Borovnica pooblašča Center za socialno delo Vrhnika oziroma koncesionarja.
Center za socialno delo Vrhnika zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje, varuje in uporablja osebne podatke, vsebovane v evidencah, v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če s tem odlokom ni določeno drugače. Varstvo osebnih podatkov enako velja za koncesionarje.
16. člen
Center za socialno delo Vrhnika oziroma koncesionar sklene z upravičencem oziroma njegovim zastopnikom dogovor o izvajanju in plačilu pomoči na domu pred pričetkom izvajanja pomoči in določi znesek lastne udeležbe upravičenca.
V samem dogovoru o nudenju pomoči na domu je opredeljen tudi način plačila oziroma doplačila storitev.
Če upravičenec nima lastnih dohodkov, ki bi mu omogočali plačilo po tem odloku in ima v lasti nepremično premoženje je praviloma upravičen le, če pristane na zemljiškoknjižno zavarovanje terjatev občine. Zemljiško-knjižno zavarovanje opravi občina na predog centra za socialno delo.
Kolikor je bil upravičenec lastnik nepremičnega premoženja in ga je odtujil tri leta pred vložitvijo zahtevka za nudenje pomoči na domu, se mu pomoč praviloma nudi samo v primeru, če upravičenec predloži pisno zagotovilo, da prevzemnik nepremičnega premoženja ali kdo drug zagotovi plačilo stroškov po tem odloku.
17. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storite pomoči na domu:
– če gre v institucionalno varstvo, če je pridobil pravico do doplačila oziroma plačila ne da bi predhodno izrabil vse pravne možnosti za določitev in izterjavo preživninske upravičenosti, če je do njih upravičen,
– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev zavezancev, da do oprostitve plačila ali delnega doplačila ni več upravičen.
18. člen
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za določitev plačila, je upravičenec ali zavezanec dolžan v 15 dneh sporočiti pooblaščencu za zbiranje in vodenje evidenc socialnega položaja upravičencev oziroma zavezancev.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je upravičenec ali zavezanec dolžan vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica z zamundimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, od dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma doplačila.
19. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca evidentirajo mesečno na posebnem obrazcu pri izvajalcu pomoči na domu, ki obsega:
– evidenca dogovora,
– delovne naloge za laične delavce,
– vsebine pomoči,
– izvajalca storitev,
– evidenco opravljenih poti.
Občina Borovnica ima pravico vpogleda v te evidence.
20. člen
Storitve na domu opravljajo usposobljeni delavci (gospodinjska šola, šola za negovalke ali po posebnem programu usposobljeni delavci in delavke). Program uposodobitve pripravi in poskrbi za usposodobitev Center za socialno delo Vrhnika.
21. člen
Medsebojne pravice in dolžnosti med Občino Borovnica in Centrom za socialno delo Vrhnika oziroma koncesionarjem se dogovorijo s pogodbo.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 066/3-11/19-143/00
Borovnica, dne 13. aprila 2000.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti