Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2127. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2000, stran 6336.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Borovnica na 11. redni seji dne 13. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Borovnica za leto 2000
1. člen
S proračunom za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje lokalnih zadev javnega pomena. Sredstva proračuna se uporabljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki ter drugimi predpisi.
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del in posebni del.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Bilanca prihodkov in odhodkov                SIT
– prihodki                      323,279.000
– odhodki                      352,684.000
Račun finančnih terjatev in naložb
– prihodki                           –
– odhodki                           –
Račun financiranja
– prihodki                           –
– odhodki                       3,390.000
Sredstva na računu                  32,790.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
3. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo v višini 0,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrene z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z zakonom o javnih naročilih in zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, oddati z javnim razpisom.
Uporabniki proračuna poročajo županu in občinskemu svetu o realizaciji nalog dvakrat letno, ob polletju in zaključku leta, oziramo po potrebi.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
5. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan na predlog za finance zadolženega delavca v občinski upravi, največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. O odločitvi mora župan obvestiti občinski svet takoj po njenem sprejetju.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna župan predlagati rebalans proračuna, s katerim se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
6. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, kot jih določa ta odlok.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja, ni dovoljeno.
7. člen
Če je po sprejetju proračuna sprejet zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in zadolžitve, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.
8. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija za nepredvidene namene oziroma namene, za katere se izkaže, da niso zagotovljena zadostna sredstva.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se oblikujejo do višine 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan na predlog za finance pristojnega delavca v upravi.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega porabnika.
9. člen
Namenski prejemki proračuna so donacije, prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj. Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo za isti namen v naslednjem letu.
10. člen
Če se med letom spremeni delovno področje uporabnika proračuna se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delovanje.
Če se uporabnik med letom ukine oziroma preneha z dejavnostjo in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
11. člen
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo mesečno, ob upoštevanju likvidnostnega položaja občine. Sredstva za nakup oziroma obnavljanje opreme se neposrednim uporabnikom dodeljujeo trimesečno na podlagi predloženega plana nabav.
12. člen
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o prenosih sredstev med različnimi postavkami istega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki. O izvršenih prerazporeditvah mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu,
– odloča o nakupu in prodaji premičnega in nepremičnega premoženja do vrednosti 0,5 mio SIT.
Župan lahko odloča o odpisu dolga v primeru, ko bi bili stroški izterjave v nesorazmerju višino terjatve oziroma največ do 50.000 tolarjev. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
13. člen
Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom samo v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje nalog, brez nepotrebnih zalog.
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročale večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznost za občino.
14. člen
Občina se lahko zadolžuje na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do 5% zadnjega sprejetega proračuna. O kratkoročni zadolžitvi odloči župan na predlog za finance pristojnega delavca uprave.
15. člen
Pristojni odbor pri občinskem svetu opravlja nadzor nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima pristojni odbor pravico zahtevati, da se sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti župana občine. To velja tudi za pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri vodenju finančnega in materialnega knjigovodskega stanja.
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
17. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 066/3-11/10-134/00
Borovnica, dne 13. aprila 2000.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti