Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2121. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 1999, stran 6333.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 20. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Žalec za leto 1999, katerega sestavni del je zaključni račun rezervnega sklada.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje:
v SIT
I. Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Prihodki                    1.512,941.936,57
2. Odhodki                     1.579,425.643,96
3. Proračunski primanjkljaj (1–2)           66,483.707,39
II. Račun finančnih terjatev in naložb             v SIT
4. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
  kapitalskih deležev                     0,00
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih
  deležev                           0,00
6. Prejeta minus dana posojila in
  spremembe kapitalskih deležev (4–5)             0,00
III.Račun financiranja
7. Zadolževanje proračuna               70,000.000,00
8. Odplačila dolga                    835.932,18
9. Neto zadolževanje (7–8)              69,164.067,82
10. Povečanje sredstev na računih            2,680.360,43
2. Zaključni račun rezervnega sklada izkazuje:
–  prihodke                      10,376.813,13
–  odhodke                       5,824.974,00
–  presežek prihodkov                 4,551.839,13
3. člen
Povečanje sredstev na računih v znesku 2,680.360,43 SIT se prenese v splošni sklad. Upoštevaje prenos sredstev po zaključnem računu iz leta 1998 je v zaključnem računu občinskega proračuna ob koncu leta 1999 izkazan ostanek sredstev v višini 8,410.920,25 SIT, ki se prenaša v leto 2000.
4. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega sklada v znesku 4,551.839,13 SIT se prenese v sredstva rezerv Občine Žalec za leto 2000.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1999 je sestavni del tega zaključnega računa.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303/0001/2000
Žalec, dne 20. aprila 2000.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti