Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2120. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Zreče, stran 6332.

Na podlagi 99. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99) 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 8. 5. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Zreče
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopki dodelitve socialnih pomoči v Občini Zreče.
2. člen
Do socialne pomoči so upravičeni občani s stalnim bivališčem v Občini Zreče, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Kriterij za dodelitev socialne pomoči je cenzus, določen v 26. členu zakona o socialnem varstvu, z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
3. člen
Občinska socialna pomoč je po tem pravilniku denarna pomoč. Enkratno denarno pomoč se posameznim upravičencem praviloma dodeli enkrat letno. Pri določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki posameznika ali družine po 27. in 28. členu zakona o socialnem varstvu, dediščine, darila in vsi dohodki in prejemki posameznika in njegovih družinskih članov, ki so viri dohodnine, kakor tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, razen prejemkov: dodatek za pomoč in postrežbo, prejemki za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini, otroški dodatek in družbene pomoči otrokom, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov.
V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih je posameznik in njegov družinski član pridobil v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
4. člen
Občinska denarna pomoč je namenjena za:
– plačilo pogrebnih stroškov,
– pomoč pri nakupu šolskih potrebščin in oblačil,
– pomoč pri nakupu ozimnice in kurjave,
– plačila šolskih kosil osnovnošolcem,
– plačila oziroma doplačila letovanj in šole v naravi osnovnošolcem,
– plačila oziroma doplačila najemnine za stanovanje,
– doplačila zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– kritje drugih stroškov in izdatkov, za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca, ki se ocenijo v sodelovanju s Centrom za socialno delo.
5. člen
Znesek enkratne denarne pomoči je najmanj 10.000 SIT.
Denarna pomoč, ki je namenjena plačilu šolskih kosil, se določi do cene, ki jo zaračunava šola.
Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu, razen letovanja in šole v naravi ter najemnine za stanovanje oziroma bivanje v dijaškem ali študentskem domu, ter v primeru, ko strokovna služba Centra za socialno delo ugotovi, da upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe. Za slednje se sredstva nakažejo neposredno izvajalcu.
Za upravičenost do delnega pokrivanja stroškov šole v naravi se ne uporabljajo določbe 3. člena in prvega odstavka 5. člena. Sredstva za te namene se zagotovijo v proračunu v določenem znesku, ki je enak za vse upravičence.
Za plačilo stroškov počitniškega letovanja se določi posebna lestvica.
6. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker je premoženje upravičenca in družinskih članov takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke,
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem.
7. člen
Plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov se izvrši za pokojnika, ki je bil prejemnik denarne pomoči po zakonu o socialnem varstvu in nima zavezancev, ki so ga po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih dolžni preživljati.
Za pokojnika se poravnajo najnujnejše pogrebne storitve.
V izjemnih primerih se lahko zavezance oprosti plačila ali doplačila pogrebnih stroškov na podlagi mnenja centra za socialno delo.
V primeru ko je bil pokojnik lastnik premičnega ali nepremičnega premoženja, občina priglasi terjatev iz naslova plačila ali doplačila pogrebnih storitev v zapuščinskem postopku.
8. člen
Sredstva za socialne pomoči zagotavlja občina v občinskem proračunu v postavki socialna varnost. Na podlagi sprejetega proračuna občine za tekoče leto se določi višina sredstev za denarne pomoči iz 4. člena tega pravilnika.
9. člen
Postopke o socialnih pomočeh vodi in o njih odloča Občinska uprava občine Zreče v sodelovanju s Centrom za socialno delo Slovenske Konjice.
Postopek za uveljavitev socialne pomoči se uvede na zahtevo upravičenca, zdravstvene službe, šolske svetovalne službe, krajevne skupnosti, krajevne ali občinske organizacije Rdečega križa, Karitasa, centra za socialno delo in po uradni dolžnosti.
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev socialne pomoči pri Občinski upravi občine Zreče. Vlogi so dolžni predložiti vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem varstvu in s tem pravilnikom. Zahtevek vsebuje:
1. pisno vlogo z navedbo razlogov,
2. račun oziroma potrdilo o plačilu storitve ali obveznosti, za katero vlaga zahtevek,
3. mnenje pristojnih služb glede na naravo razloga (2. odstavek tega člena),
4. dokazilo o dohodkih in premoženjskem stanju.
O pritožbi zoper odločbo občinske uprave odloča župan Občine Zreče.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 150-01-01/00-6
Zreče, dne 8. maja 2000.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti