Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2117. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Velike Lašče, stran 6328.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in na podlagi 15. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Velike Lašče na 9. redni seji, dne 19. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o istovetnostnih simbolih Občine Velike Lašče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Velike Lašče ima svoj grb, zastavo, potrditvene prvine (štampiljke, žig in pečat), župansko verigo ter občinski praznik.
Vsebino, obliko in uporabo določa župan, v kolikor ni drugače določeno z drugimi členi.
Istovetnostni simboli občine predstavljajo in označujejo pripadnost Občini Velike Lašče.
Simboli se uporabljajo v skladu z določbami tega odloka, njihova uporaba ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Velike Lašče.
2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo:
– v HVS registru (Heraldično veksilološki in sigilografski register) pod nadzorom Arhiva Slovenije,
– v registru društva Heraldica Slovenica, oziroma Heraldika d.o.o., ki je simbole ustvarila,
– v arhivu Občine Velike Lašče.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev. Kot izjemno pa so simboli avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi posegi v njihovo vsebino in videz po ustanovi (Heraldika d.o.o.) oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.
4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren tajnik občinske uprave, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb, ter opravlja druga strokovno administrativna opravila.
5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (offset tisk, sito tisk, pero risba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena predložiti pri Občinski upravi občine Velike Lašče v dveh izvodih.
6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za določen namen ter na določen rok do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali, če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan občine.
7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe, ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Velike Lašče, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru njihove dejavnosti in to:
1. v njihovi firmi ali podjetju,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, samostojni bedži, našitki na oblačilih),
3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.
O pomembnosti, časovnem veku, ter o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina Velike Lašče.
Uporaba simbola (grba) Občine Velike Lašče v njegovi celoti, se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti občine.
II. GRB
8. člen
Opis grba – splošno: na, s cinastem rezom deljen ščit zgoraj odprta knjiga z dvema peresoma, spodaj na zelenem polju zlati bik turovega goveda.
Blazon: grb Občine Velike Lašče je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; zlati cinasti rez s petimi cinami deli ščit v modro in zeleno polje; v prvem polju je odprta nepopisana knjiga v spremljavi z dvema gosjima peresoma v črnilnikih; v drugem polju je zlati turov bik s črnim okrasjem.
Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v pečatni grafiki, v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.
9. člen
Grb občine se uporablja:
1. v potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah občinskih organov na območju Občine Velike Lašče,
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporablja župan Občine Velike Lašče oziroma za predstavljanje občine pooblaščene osebe (z grbovnim okrasjem okrašen grb se uporablja ob svečanih priložnostih),
3. grb z grbovnim okrasjem se lahko uporablja na vseh uradnih priznanjih občine, kot so to plakete, tabelna priznanja, kipci itd.
4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
10. člen
Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov.
11. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine ali grba tuje države oziroma občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnikov zgoraj imenovanih institucijah.
Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je praviloma:
1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije, ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan, obledelih barv ali kako drugače po zunanjosti neprimeren za uporabo. Ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim mirom, tako, da se kvari ugled Občine Velike Lašče.
III. ZASTAVA
13. člen
Opis zastave, splošno: zastava Občine Velike Lašče je modre in bele barve, z glavnim atributom, belo odprto knjigo, v srednjem modrem polju zastavine rute.
Opis zastave: modro-bela zastava je krojena v razmerju višine “V“ proti dolžini “L“ ena proti dve celi in pet desetin, oziroma “V“: “L“ = 1: 2,5.
Zastavina ruta je modra z dvema vertikalno postavljenima belima poljema, od katerih prvo belo polje pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo belo polje pa pokriva peto šestino iste rute; sredino srednjega, kvadratnega polja krasi glavni atribut iz občinskega grba, bela odprta nepopisana knjiga, spremljana z desne in leve s po enim gosjim peresom, zataknjenim v črnilnik; širina celotnega atributa ne sme biti manjša od 70% modrega polja in ne sme presegati 80% širine istega polja.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih barv, so sestavni del mape z istovetnostno simboliko Občine Velike Lašče in kot takšna je lahko mapa priloga tega odloka.
14. člen
Horizontalna oblika zastave je tista, ki se na vodoravno položeni zastavini ruti začenja z ožjim, vertikalnim modrim poljem, ki mu sledi enako veliko belo polje, temu pa modri kvadrat, na katerem je upodobljen glavni atribut iz grba. To je odprta knjiga v spremljavi dveh peres, zataknjenih v črnilnika. Celotni atribut mora ležati v svojem naravnem položaju. Osrednjemu modremu kvadratu sledi spet belo ozko, vertikalno polje in njemu končno modro polje zastavine rute.
Horizontalno zastavino ruto izvešamo na vertikalni drog oziroma njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino (horizontalo) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj. Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spodnjim kotom in ravnino (horizontalo) ne sme biti večji od 45 kotnih stopinj.
Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno izvešeni zastavini ruti zgoraj modro barvno polje, navzdol mu sledi enako veliko belo, le-temu osrednji modri kvadrat z atributom, nakar si sledita spet belo in končno modro barvno polje. Atribut v sredini zastavine rute je napram prejšnjemu zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem naravnem položaju. Zgornjemu primerna je tudi njena uporaba, analogna uporabi horizontalne zastave.
15. člen
Uporaba zastav.
Zastava se izvesi:
1. ob prazniku občine,
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena, komemoracijah...,
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih navedenih v drugi točki tega člena se zastava izvesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izvesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
Zastava občine se izvesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v primeru žalovanja pa se zastava izvesi na pol droga.
Zastava se lahko izvesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
Zastave se izvesijo v času praznikov in prireditev navedenih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izvešene.
Zastava Občine Velike Lašče je stalno izvešena na občinskem poslopju.
16. člen
Ko je zastava Občine Velike Lašče izvešena poleg druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je ta zastava izvešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma države.
Ko je zastava izvešena skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Velike Lašče postavljen pred drogovi teh zastav.
Ko je zastava izvešena skupaj z drugima dvema zastavama, mora biti zastava Občine Velike Lašče v sredini.
Ko je zastava Občine Velike Lašče izvešena z več drugimi zastavami, je njena zastava:
1. če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga,
2. če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga,
3. če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
4. če so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
5. če so zastave razvrščene v skupini – na čelu skupine.
Določbe o izvešanju veljajo le za izvešanje zastav na območju Občine Velike Lašče.
Ko se zastava izveša skupaj z zastavo Slovenije, veljajo za način izvešanja določbe zakona.
17. člen
Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno izvešeni ali položeni zastavini ruti modro-bela polja vertikalna, podoba njenega atributa pa mora izražati naravni položaj zidanega poslopja. Temu primerna je tudi njena uporaba, analogna uporabi horizontalne zastave.
18. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled Občine Velike Lašče.
IV. POTRDITVENE PRVINE
19. člen
Občinske štampiljke so izdelane po ustreznem državnem predpisu:
so okrogle oblike z dvema zunanjima krožnicama v okviru katerih je v zgornjem polkrogu v pisavi “times“ izpisano ime “Občina Velike Lašče“, v spodnjem polkrogu pa geslo štampiljke. Med obema napisoma stoji ločilno znamenje – vinjeta. V sredini štampiljke je upodobljen grb Občine Velike Lašče.
20. člen
Od potrditvenih prvin ima Občina Velike Lašče štampiljke z naslednjimi gesli:
– občinska uprava (I, II),
– mala štampiljka uprave (seecret),
– občinski svet,
– župan,
– volilna komisija,
– nadzorni odbor.
21. člen
Uporabo in hrambo občinskih štampiljk določi župan s posebnim aktom.
V. ŽUPANSKA VERIGA
22. člen
Predmetno je županska veriga bolj ali manj dragocena, iz srebrne ali zlate kovine umetelno skovana in pletena okrasna veriga, ki je položena županji oziroma županu preko ramen tako, da je speta na hrbtni strani, na prsih pa jo spenja kolajna z vgraviranim, barvnim občinskim grbom.
Pojmovno je županska veriga:
– simbol zaupanja občanov v izvoljeno osebo – osebnost županje oziroma župana,
– simbol zaupanja občinstva v vodstvo občine, ki jo župan zastopa in predstavlja,
– simbol županove odgovornosti svojemu občinstvu,
– simbol županove odgovornosti višjim državnoupravnim forumom,
– simbol županske časti.
23. člen
V naši državni ureditvi podeljuje svojemu županu ta simbol časti – občinstvo.
24. člen
Uporaba
Županova dolžnost je, da odet z župansko verigo nastopa na vseh svečanostih občinskega, medobčinskega, regijskega, državnega in meddržavnega pomena, posebno kadar gre za nastope, kjer je župan dolžan predstavljati svojo skupnost in zastaviti svoja stališča. V občinskem merilu so to naslednje priložnosti: slavnostne občinske seje, posvetne in cerkvene svečanosti, proslave kot npr. napovedi, začetki ali končanja javnih del ne glede na prisotnosti funkcionarjev in občinstva. V medobčinskem, regijskem in državnem merilu je župan dolžan s simbolom svoje časti ovrednotiti predvsem svečani čas nekega dejanja. Ko vrhunec svečanosti preide v družabni del prireditve, lahko župan svoj simbol - verigo odloži v etui in odda v hrambo, obdrži pa svoj drugi redni znak župana (priponko-bedž).
25. člen
Tako kot župan naj tudi občinski svetniki in uslužbenci občine, svoje priponke zaradi občinstva in gostov častno nosijo ves čas svoje prisotnosti na prireditvah.
VI. NADZOR NAD ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI
26. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje tajnik občinske uprave občine in inšpekcijske službe.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
27. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled Občine Velike Lašče,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
28. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo različne upodobitve simbola Občine Velike Lašče, morajo v roku enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom tega odloka.
29. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Velike Lašče, dne 19. aprila 2000.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti