Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2115. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje Občine Šmarje pri Jelšah, dopolnitev v letu 2000, stran 6325.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99), je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 12. redni seji dne 20. 4. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje Občine Šmarje pri Jelšah, dopolnitev v letu 2000
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih planskih aktov ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo. Izdelale se bodo kot spremembe in dopolnitve oziroma novelacija prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 39/90 in 63/93), ki se v skladu s statutarnim sklepom občine (Uradni list RS, št. 5/95) uporabljajo na območju nove Občine Šmarje pri Jelšah.
Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti priprave prostorskih planov Občine Šmarje pri Jelšah ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve se pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela v skladu z veljavno zakonodajo, ki to področje ureja, in sicer z: zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85) in odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin, dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na nova planska izhodišča za območje Občine Šmarje pri Jelšah, posamične predloge občanov in podjetij oziroma organizacij in preveritev dejanskega stanja.
Spremembe in dopolnitve bodo zajemale predvsem:
– zasnove organizacije dejavnosti v prostoru z usmerjanjem poselitve v ureditvena območja naselij (izdelava analize dosedanjega razvoja, obstoječega stanja in razvojnih teženj posameznih naselij v smislu določitve novih meja ureditvenih območij naselij in načinov urejanja prostora), ob upoštevanju obveznih izhodišč prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije. V kontekstu analize poselitve se rešujejo vse prispele pobude in pripombe za posege v prostor, ki bodo prispele v določenem roku;
– zasnove namenske rabe prostora (območja kmetijskih zemljišč, gozda; območja in objekti varovanja naravne in kulturne dediščine; ureditvena območja naselij; območja večjih infrastrukturnih objektov; območja za rekreacijo v naravnem okolju; nevarna in ogrožena območja;
– urbanistične zasnove naselij.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
Nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi na podlagi zbranih ponudb, v skladu z zakonom o javnih naročilih.
Osnovna naloga nosilca je:
– pregled in analiza obstoječih planskih aktov,
– pregled in analiza obstoječih strokovnih podlag,
– izdelovanje in pridobivanje novih strokovnih podlag,
– sodelovanje z organi in organizacijami, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitvah občinskih planskih aktov in pridobivanje njihovih pogojev, mnenj in soglasij,
– sodelovanje na javnih razpravah,
– priprava strokovnega poročila do pripomb iz javne razgrnitve
– izdelava odloka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih atov – tekstualnega in grafičnega dela
– priprava strokovnega mnenja o uskladitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov z republiškin prostorskim planom.
Kot koordinator postopka priprave, izdelave in sprejema se določi župan Občine Šmarje pri Jelšah oziroma njegov pooblaščeni predstavnik.
4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Pri spremembah in dopolnitvah prostorskega plana Občine Šmarje pri Jelšah bodo sodelovali naslednji organi in organizacije:
– Občina Šmarje pri Jelšah,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Celje – za področje obrambe in zaščite,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave Ljubljana, Vojkova 1 a – za področje varstva naravne dediščine,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za varstvo narave, izpostava v Celju – za področje vodnega gospodarstva,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje – za področje poselitve,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, izpostava Celje, Lava 42 – za področje prometa in zvez,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti RS Ljubljana, Kotnikova ulica 5, Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Ljubljana, Dunajska 56, Ljubljana za področje kmetijstva in gozdarstva ter razvoja VTC – 10,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino Ljubljana, Cankarjeva 5, Ljubljana – za področje varstva kulturne dediščine,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje,
– Zavod za gozdove, Območna enota Celje – za področje gozdarstva,
– Slovenske železnice, d. d. Ljubljana – za področje urejanja železniškega omrežja,
– Elektro Celje – za področje distribucije električne energije,
– Telekom Slovenije, PE Celje – za področje telekomunikacij,
– OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina,
– Geoplin, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana – za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega plana ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
Organi in organizacije iz prvega odstavka tega člena posredujejo na podlagi tega programa in poziva pripravljalca, pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev prostorskega plana, svoje strokovne podlage ter pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev prostorskega plana upoštevati pri izdelavi in bodo podlaga za usklajevanje v primeru navzkrižnih interesov v prostoru.
Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasje v 60 dneh od zahteve. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev oziroma soglasij, se smatra, da ni potrebna zaščita oziroma uveljavljanje njegovih interesov v prostoru in zato njegovo sodelovanje v postopku ni potrebno.
5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja
Javni poziv občanom, da podajo pobude – vloge za posege v prostor. Končni rok za sprejemanje pobud je 3 mesece po objavi programa v Uradnem listu RS; pobude – vloge, ki bodo prispele na naslov Občine Šmarje pri Jelšah po tem datumu, se bodo obravnavale pri prvi naslednji izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šmarje pri Jelšah.
S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskega plana se prične po podpisu pogodbe s strokovno organizacijo – izvajalcem del.
Predhodne pogoje oziroma usmeritve organov in organizacij iz 4. člena tega programa pridobi strokovna organizacija v roku 60 dni po podpisu pogodbe.
Osnutek spremembe in dopolnitve prostorskega plana se dostavi občinski strokovni službi najkasneje v roku šestih mesecev od podpisa pogodbe s strokovno organizacijo.
Župan Občine Šmarje pri Jelšah sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega plana; sklep se objavi v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Šmarje pri Jelšah (sejna soba) in traja 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizirajo javne obravnave po krajevnih skupnostih Občine Šmarje pri Jelšah.
Občani, organi, organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve sprememb in dopolnitev prostorskega plana in en teden po tem roku.
V času javne razgrnitve se osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega plana obravnava na Občinskem svetu občine Šmarje pri Jelšah.
Po končani javni razgrnitvi župan Občine Šmarje pri Jelšah zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in jih posreduje občinski komisiji za prostor, ter strokovni izvajalski organizaciji.
Strokovna izvajalska organizacija v sodelovanju z občinsko komisijo za prostor pripravi dopolnjen osnutek prostorskega plana.
Tako dopolnjen osnutek obravnava občinski svet.
V roku 30 dni po obravnavi na občinskem svetu izvajalec preda dokončni osnutek, v popolnem obsegu, županu Občine.
Župan posreduje tako pripravljen osnutek s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Republike Slovenije na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje.
Župan Občine Šmarje pri Jelšah po sprejetju sklepa Vlade RS o usklajenosti dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega plana z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana, posreduje usklajen predlog sprememb in dopolnitev prostorskega plana občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS izvajalec dostavi naročniku končni elaborat.
6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih planskih aktov bodo zagotovljena proračunska sredstva Občine Šmarje pri Jelšah.
7. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 06202-21/00
Šmarje pri Jelšah, dne 21. aprila 2000.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti