Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2114. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Škofljica, stran 6324.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi, 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93 in 39/96) in 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 14. redni seji dne 18. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o komunalnem nadzoru v Občini Škofljica
1. člen
S tem odlokom se opredeli dejavnost komunalnega nadzora v Občini Škofljica, organizacija, pristojnosti službe, območje izvajanja službe in naloge.
2. člen
Komunalni nadzor se izvaja na celotnem območju Občine Škofljica.
3. člen
Komunalni nadzor obsega spremljanje stanja na terenu in nadzor nad izvajanjem določil odlokov Občine Škofljica na naslednjih področjih:
– javni red in mir,
– urejanje in varstvo okolja,
– zaščita vodnih virov,
– gospodarske javne službe,
– urejenost naselij,
– mirujoči promet v naseljih,
– ravnanje z opuščenimi motornimi vozili,
– javne poti in druge prometne površine,
– reklamni napisi in plakatiranje,
– komunalne takse,
– posegi v prostor,
– javna snaga,
– druga področja, ki jih z odloki določi občinski svet ali predpisi države, če je v teh predpisih tako določeno
4. člen
Komunalni nadzor izvajajo pooblaščene osebe na podlagi pooblastil, določenih s tem odlokom in z drugimi splošnimi akti Občine Škofljica ter z drugimi predpisi s področja 3. člena tega odloka.
5. člen
Izvajanje komunalnega nadzora spada v pristojnost občinske uprave Občine Škofljica.
6. člen
Komunalno nadzorno službo opravlja komunalni nadzornik, ki je za izvajanje nadzora pooblaščen s pooblastili v obsegu, ki so določeni v 7. členu tega odloka.
Komunalni nadzornik mora imeti pri opravljanju službe službeno izkaznico, s katero se izkazuje pooblastilo za opravljanje nadzora.
7. člen
Komunalni nadzornik ima pri izvajanju nadzora naslednje pristojnosti:
– seznaniti občane, podjetja in zavode s pravilnim načinom ravnanja, če takšno mnenje zahtevajo,
– opozoriti pravne in fizične osebe iz prve točke tega člena na pravilno ravnanje, če ugotovi možnost nedopustnega ravnanja oziroma če ugotovi, da se je takšno ravnanje že pričelo,
– zahtevati odpravo posledic nedopustnega ravnanja in določiti rok za odpravo posledic,
– izreči mandatno kazen oziroma izterjati denarno kazen takoj na mestu v primerih, ko je za takšen ukrep pooblaščen,
– obveščati pristojne inšpekcijske službe, upravne organe in policijo, kadar kršitev spada v njihovo pristojnost,
– zahtevati pomoč policije v primerih, ko oceni, da je potrebno takoj preprečiti nadaljevanje nedopustnega ravnanja in v primerih, ko bi nedopustno ravnanje lahko pomenilo ogrožanje premoženja pravnih ali fizičnih oseb oziroma ogrožanje varnosti občanov.
Oseba, ki opravlja komunalni nadzor, mora pri svojem delu ravnati obzirno in paziti, da oseb, s katerimi prihaja v stik pri opravljanju nalog po tem odloku, ne vznemirja po nepotrebnem ali jim ne nalaga nepotrebnih obveznosti.
8. člen
Pravne in fizične osebe so dolžne osebi, ki opravlja komunalni nadzor omogočiti nemoteno opravljanje nadzora in nuditi potrebno pomoč.
9. člen
Komunalni nadzornik lahko izreče kazen v primerih, ko neposredno ugotovi očitno kršitev predpisa in storilca dejanja. Mandatno kazen lahko izreče v višini, ki je določena v odlokih, ki urejajo področja, našteta v tretji točki tega odloka, predvsem pa v naslednjih primerih:
– parkiranje vozil na javnih površinah, kjer to ni dovoljeno,
– odlaganje odpadkov in drugega materiala na mestih, kjer to ni dovoljeno,
– plakatiranje in dopuščanje plakatiranja na mestih, ki za to niso predvidena,
– opuščanje izvajanja zimske službe na pločnikih in pred hišami,
– dejanja, ki imajo za posledico onesnaženje vodotokov in javnih površin,
– prodaja proizvodov brez ustreznega dovoljenja oziroma na mestih, ki za to niso predvidena.
10. člen
Z denarno kaznijo od 1000 SIT do 5000 SIT se kaznuje za prekršek posameznika, od 5000 SIT do 15.000 SIT pravno osebo oziroma posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnost ter od 1000 do 5000 SIT odgovorno osebo pravne osebe:
– če v zahtevanem roku ne odpravi pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil komunalni nadzornik,
– če ovira opravljanje nadzora ali, če komunalnemu nadzorniku ne da potrebnih pojasnil in podatkov oziroma če mu da napačne podatke.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalnem nadzoru v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 24/98).
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1164
Škofljica, dne 4. maja 2000.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti