Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2113. Poslovnik o delu komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, stran 6324.

P O S L O V N I K
o delu komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
1. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija) ima predsednika in dva člana.
2. člen
Komisija obravnava vprašanja s področja kadrovske politike iz pristojnosti Občinskega sveta občine Šentjernej (v nadaljevanju: svet):
– opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov članov občinskega sveta,
– obravnava vprašanja iz pristojnosti sveta, ki so povezane z volitvami, imenovanji, razrešitvami, imuniteto in administrativnimi deli,
– pripravlja in daje svetu predloge za izvolitev, imenovanje in razrešitev funkcionarjev sveta,
– pripravlja in daje svetu predloge za sestavo delovnih teles sveta in zasedbo funkcij v njih,
– imenuje, predlaga ali daje predloge za soglasja k imenovanju drugih funkcionarjev, če zakon, statut občine in ta poslovnik tako določajo,
– obvešča svet o primerih, ki imajo za posledico prenehanje mandata članu sveta,
– obravnava predloge za izvolitev, imenovanje in razrešitev poslovodnih delavcev, nadzornih in drugih komisij ter organov tistih zavodov, katerih (so)ustanovitelj je Občina Šentjernej,
– pripravlja predloge za višino plač voljenim in imenovanim funkcionarjem, višino nagrade za opravljanje funkcij nepoklicnim funkcionarjem, nadomestila članom sveta in zunanjim članom delovnih teles,
– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakoni, statut in poslovnik.
3. člen
Komisija dela na sejah, ki so praviloma zadnji ponedeljek pred sejo sveta in obravnava gradiva z dnevnega reda sveta, ki se nanašajo na pristojnosti komisije.
O seji se vodi zapisnik.
Vprašanja iz 2. člena tega poslovnika, ki so dodatno uvrščena na dnevni red seje občinskega sveta, lahko komisija obravnava tudi med sejo sveta.
Odločitve komisije se svetu posredujejo v obliki poročila.
Seje komisije sklicuje predsednik na lastno pobudo ali na pobudo najmanj dveh članov komisije. Predsednik mora sklicati sejo komisije na zahtevo župana.
4. člen
Pisna vabila in gradiva za sejo komisije se praviloma posredujejo sedem dni pred sejo.
Komisija veljavno odloča, če je na seji navzočih večina članov. Svoje odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov z javnim glasovanjem.
5. člen
Predlogi komisiji morajo vsebovati uradne podatke o kandidatih: ime in priimek, letnica rojstva in naslov stalnega bivališča (naselje, ulica, hišna številka) ter pisno soglasje kandidata za sprejem kandidature, posredovano najkasneje do seje sveta, na kateri se odloča o kandidatih.
6. člen
Pri obravnavah se komisija izreka o podpori posameznim kandidatom ali listam.
Pri obravnavi več kandidatur ali list, vsak član komisije glasuje le za enega kandidata ali listo.
V primeru, da noben kandidat ali lista ne dobi večinske podpore komisije, se glasovanje ponavlja do večinske podpore oziroma do sklepa, da komisija večinske podpore ne more podati.
7. člen
Komisija sprejme poslovnik z večino članov in ga posreduje v vednost Občinskemu svetu občine Šentjernej.
Št. 015-03-002/00
Šentjernej, dne 28. marca 2000.
Predsednik
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Občine Šentjernej
Jožef Jakše l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti