Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2111. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica, stran 6321.

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 73/94, 73/95 in 56/98) in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97) ter 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 13. redni seji dne 8. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 29/89 in Uradni list RS, št. 43/92, 3/93).
2. člen
V prvi alinei 4. člena “a) Območje Pohorja“ se črtajo naslednja območja naselij:
“4. Božje
5. Koritno
15. Malahorna
16. Markečica
17. Straža
18. Ugovec
19. Prihova
28. Dobriška vas
29. Pobrež
30. Dobrava“
V četrti alinei 4. člena “d) Ureditvena območja“ se črta naslednje območje naselij:
“ – Oplotnica “
Na koncu 4. člena odloka se doda točka e) z naslednjim besedilom:
“e) Območje podeželja izven ureditvenih območij naselij:
– površine zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč.“
3. člen
V 7. členu se doda točka h) z naslednjim besedilom:
“h) V coni območja podeželja izven ureditvenih območij naselja na površinah zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, določenih z veljavnim družbenim planom, je dovoljena:
– gradnja individualnih stanovanjskih objektov, prizidave, nadzidave, adaptacije obstoječih objektov za stanovanjske namene in nadomestna gradnja dotrajanih stanovanjskih objektov,
– gradnja obrtnih, obrtno-stanovanjskih in industrijskih objektov, prizidave, nadzidave ter adaptacije obstoječih objektov,
– gradnja novih, prizidave, adaptacije in nadomestne gradnje objektov za kmetijsko proizvodnjo ter pomožnih gospodarskih objektov,
– gradnja čistilnih naprav, sanacija in širitev odlagališč komunalnih odpadkov in izgradnja drugih komunalnih objektov in naprav v skladu z vso zakonodajo, ki pokriva posamezna področja.
Zgoraj navedeni posegi v prostor so možni ob upoštevanju zakonskih, podzakonskih predpisov in mikrolokacijskih pogojev.“
i) V členu 7. se izbrišejo cone, ki se nanašajo na naselja iz 2. člena tega odloka.
4. člen
V 10. členu se v 1. točki spremeni besedilo šeste alinee tako, da se glasi: “Do vsake parcele mora biti zagotovljen dostop in dovoz na javno cesto ali javno pot. Ureditev dostopa in dovoza se dovoljuje tudi preko zasebnih zemljišč, vendar mora biti v teh primerih dovoz urejen s služnostno pravico vpisano v zemljiško knjigo.
V 10. členu se v 2. točki črta besedilo šeste alinee.
5. člen
Črta se 22. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 43/92).
6. člen
Zadnja alinea 24. člena se spremeni tako, da sedaj glasi:
“Sestavni del odloka so grafične priloge. Meje, ki so osnova pri izvajanju tega odloka, so meje ureditvenih območij naselij in meje površin zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč območja podeželja izven ureditvenih območij naselij določene v kartografski dokumentaciji veljavnega dolgoročnega plana Občine Slovenska Bistrica – prostorski del.“
7. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 3/93).
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/13-5/2000
Slovenska Bistrica, dne 8. maja 2000.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti