Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2110. Pravilnik o štipendiranju, stran 6319.

Na podlagi 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99 in 68/99) je Občinski svet občine Sežana seji dne 12. 4. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju
1. člen
S tem pravilnikom se določa:
– merila za dodeljevanje kadrovskih štipendij,
– postopek za izvajanje štipendiranja.
2. člen
Občina Sežana zagotavlja proračunska sredstva za štipendiranje potrebnih strokovnih kadrov za kadrovske potrebe javnih zavodov, ki delujejo na območju Občine Sežana in za potrebe Občinske uprave občine Sežana.
3. člen
Štipendijo se lahko dodeli štipendistom, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Občini Sežana in se obvežejo, da bodo po končanem šolanju sklenili delovno razmerje po dogovoru s štipenditorjem.
4. člen
Pri podeljevanju štipendij se upošteva učni uspeh, sposobnost in interes za izbran izobraževalni program, letnik izobraževanja in potrebe prostora.
5. člen
Osnovna višina kadrovske štipendije se določa v odstotku od zajamčene plače v RS in znaša:
– 60% zajamčene plače v RS za študente,
– 40% zajamčene plače v RS za dijake.
6. člen
Kadrovska štipendija obsega:
– osnovno kadrovsko štipendijo,
– dodatek za učni uspeh.
7. člen
Študentom se prizna dodatek za učni uspeh od osnovne kadrovske štipendije glede na povprečno oceno v preteklem študijskem letu, in sicer:
– 7,00 do 8,00        10%
– 8,01 do 8,50        20%
– 8,51 do 9,00        40%
– 9,01 do 9,50        60%
– 9,51 dalje         100%
8. člen
Dijakom se prizna dodatek za učni uspeh od osnovne kadrovske štipendije glede na učni uspeh v preteklem šolskem letu, in sicer:
– dober            10%
– prav dober         30%
– odličen           50%
9. člen
Dodatek za dosežen učni uspeh ne pripada študentom in dijakom prvega letnika.
Če študent oziroma dijak v prejšnjem študijskem oziroma šolskem letu doseže izjemen uspeh na državni ali mednarodni ravni, se mu lahko prizna dodatek za učni uspeh od osnovne kadrovske štipendije iz naslednjega (višjega) razreda.
10. člen
Štipendije se dodelijo in izplačujejo za šolsko leto, razen v zaključnem letniku, kjer se upošteva redni absolventski staž. Za učence je začetni mesec september, za študente oktober. Štipendija se nakazuje štipendistom mesečno do 20. v mesecu za tekoči mesec.
11. člen
Štipendije se podeljujejo v skladu z ugotovljenimi kadrovskimi potrebami v občini na podlagi javnega razpisa. Kadrovske potrebe ugotavlja občinska uprava v sodelovanju s predstojniki javnih zavodov in v soglasju s pristojnim delovnim telesom občinskega sveta. Prednostni vrstni red kadrovskih potreb določi župan Občine Sežana.
12. člen
Javni razpis vsebuje:
– število razpisanih štipendij,
– stopnjo strokovne izobrazbe in poklic, za katerega se razpisuje štipendija,
– dokumentacijo, ki jo je treba predložiti,
– rok za prijavo,
– pogoj, da bo štipendist po končanem šolanju sklenil delovno razmerje v skladu s pogodbo o štipendiranju.
13. člen
Prijavi na razpis je potrebno priložiti:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole,
– dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja (študenti in dijaki, ki že obiskujejo program, za katerega se razpisuje štipendija, tudi dokazilo o učnem uspehu v preteklem šolskem letu),
– potrdilo o državljanstvu,
– življenjepis,
– morebitna dokazila o aktivnem delovanju v športnih, kulturnih ali drugih humanitarnih organizacijah in društvih,
– morebitna dokazila o nagradah in priznanjih ali morebitnem aktivnem udejstvovanju na področju, za katerega se razpisuje štipendija,
– morebitna priporočila zavoda ali priznanega strokovnjaka s področja, za katerega se razpisuje štipendija.
14. člen
Pri izbiri kandidata se upoštevajo naslednji kriteriji:
– učni uspeh v preteklem šolskem letu,
– učni uspeh zadnjega letnika predhodnega izobraževanja,
– letnik izobraževalnega programa, ki ga obiskuje prosilec,
– aktivno delovanje v športnih, kulturnih ter humanitarnih organizacijah,
– aktivno udejstvovanje na področju, za katerega se razpisuje štipendija.
15. člen
Kadrovska štipendija se dodeli kandidatu, ki zbere največje število točk.
1. Učni uspeh v preteklem šolskem letu dijaki:
– odličen                        50 točk
– prav dober                       30 točk
– dober                         15 točk
 študenti:
– povpr. ocena nad 9,01                 50 točk
– nad 8,01                        30 točk
– nad 7,01                        15 točk
2. Učni uspeh predhodnega izobraževanja
– odličen                        50 točk
– prav dober                       30 točk
– dober                         15 točk
3. Letnik izobraževalnega programa
– končan I. letnik                    5 točk
– končan II. letnik                   10 točk
– končan III. letnik                   20 točk
4. Aktivno delovanje v športnih, kulturnih
  ter humanitarnih organizacijah           do 20 točk
5. Aktivno udejstvovanje na področju,
 za katerega se razpisuje štipendijado         20 točk
6. Mnenje centra za socialno delo.
16. člen
Javni razpis za dodelitev kadrovske štipendije izvaja Občinska uprava občine Sežana v soglasju s pristojnim delovnim telesom občinskega sveta na podlagi določil tega pravilnika.
17. člen
Prosilci imajo v osmih dneh od dneva prejema obvestila o izbiri, pravico vložiti ugovor na župana Občine Sežana. Odločitev župana je dokončna.
18. člen
Medsebojna razmerja med štipendistom in občino se določijo s pisno pogodbo, ki jo podpiše župan in direktor zavoda, v katerem se bo štipendist po zaključku šolanja zaposlil.
19. člen
Štipendist, ki prekine izobraževanje, ali ne konča izobraževanja v roku, ki je določen s študijskim programom ali se ne zaposli v skladu s pogodbo o štipendiranju, je dolžan vrniti izplačane zneske štipendije z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-05-1/00-5
Sežana, dne 12. aprila 2000.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti