Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2108. Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih, stran 6317.

Na podlagi 17. in 18. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 10/98), zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/82, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97 in 73/98), 21., 32., in 46. člena zakona o temeljnih lastninsko pravnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80 in 36/90) ter 13. in 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 7. seji dne 8. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o varnosti v cestnem prometu v naseljih
I. VSEBINA ODLOKA
1. člen
S tem odlokom se urejajo pravila in posebna pravila javnega cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: cestni promet) v naseljih v Občini Radeče ter določa postopek postavitve naprave, s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo, ter pogoje in način za odvoz nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil.
II. POMEN IZRAZOV
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določa zakon o varnosti cestnega prometa in zakon o javnih cestah.
III. POOBLASTILA ŽUPANA
3. člen
Župan zaradi nemotenega in varnega prometa na občinskih cestah v naseljih:
1. predpiše dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri delih na cesti v naseljih;
2. uredi način vodenja živine;
3. določi postopek in pogoje odvoza nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil in postopek in pogoje namestitve in odstranitve naprave za preprečitev odvoza nepravilno parkiranih vozil do plačila stroškov;
4. določi prednostne in stranske ceste;
5. določi enosmerne ceste;
6. uredi promet pešcev in promet s kolesi, kolesi z motorji in vprežnimi vozili;
7. ukrepa v drugih zadevah lokalnega pomena.
IV. POOBLASTILA OBČINE RADEČE
4. člen
Občina Radeče:
1. odredi postavitev in vzdrževanje zaščitnih ograj za pešce na nevarnih mestih;
2. odredi dodatne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok, pešcev, kolesarjev, zlasti v bližini vrtcev, šol, zdravstvenih zavodov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci pojavljajo v večjem številu;
3. odredi odstranitev uničene, poškodovane, izrabljene ali neustrezno postavljene prometne signalizacije ter postavitev nove signalizacije;
4. odredi izvedbo drugih tehničnih ukrepov za zagotovitev nemotenega in varnega prometa na občinskih cestah v naseljih;
5. odredi območja za pešce in območja umirjenega prometa, naprave za zagotovitev umiritve prometa ter prometno ureditev, ki veljajo na teh področjih.
V. OMEJITEV TOVORNEGA PROMETA
5. člen
Na občinskih cestah se lahko odvija tovorni promet, ki ne presega skupno težo nad 15 t, razen če to ni posebno omejeno s prometni znaki na posameznih odsekih cest.
Na občinskih cestah je omejen osni pritisk na 4t v času odjuge.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za vzdrževanje cest in izvajanje javne službe odvoza odpadkov.
VI. OMEJITEV HITROSTI
6. člen
Omejitev hitrosti v posameznih naseljih, ulicah ali območjih pod splošno določeno omejitev določi, na predlog upravljalca javnih cest, Občina Radeče.
VII. VARNOST PEŠCEV
7. člen
Zaradi varnosti pešcev ni dovoljena vožnja s kolesi, kolesi s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem in motornim kolesom in drugim vozilom po sprehajalnih stezah, otroških in športnih igriščih, zelenicah, parkih in drugih površinah, ki so namenjena izključno pešcem.
VIII. VRSTE JAVNIH PARKIRNIH PROSTOROV
8. člen
Javni parkirni prostori v naseljih so splošni in posebni. Splošni parkirni prostori so vsi parkirni prostori na javnih površinah, razen posebnih parkirnih prostorov.
9. člen
Splošni parkirni prostori so vsi parkirni prostori na javnih površinah:
1. voznik na parkirni prostor lahko parkira samo tisto vrsto vozila, za katero je parkirni prostor določen;
2. če je parkiranje na splošnih parkirnih prostorih s prometnim znakom omejeno na določen čas, mora voznik označiti čas prihoda s parkirnim listkom iz parkirne ure, ki stoji na parkirnem prostoru, če pa take parkirne ure ni, pa z na vidnem mestu nameščeno parkirno uro v vozilu.
10. člen
Posebni parkirni prostori so:
1. varovani parkirni prostori, na katerih je parkiranje ob plačilu parkirnine urejeno tako, da je zagotovljeno varovanje parkirnih vozil;
2. rezervirani parkirni prostori za potrebe pravnih oseb ter fizičnih oseb z opravljanjem njihove dejavnosti:
3. rezervirani parkirni prostori za potrebe avtošol;
4. drugi posebni parkirni prostori.
Posebni parkirni prostori morajo biti označeni s prometnimi znakom in označbo na vozišču. Prometni znak mora vsebovati poleg označbe za vrsto vozil, še čas dovoljenja parkiranja in druga obvestila. Na posebnih parkirnih prostorih lahko parkirajo samo tista vozila, ki so jim parkirni prostori namenjeni in za čas, ki je določen. Voznik mora imeti na vidnem mestu nameščeno parkirno uro.
11. člen
Tovorna vozila in avtobusi so lahko parkirani samo na za to določenih in označenih parkiriščih.
12. člen
Poleg v zakonu naštetih primerov je prepovedano parkiranje tudi:
1. pred mesti, kjer so nameščeni hidranti,
2. v pasaži, pred vhodom za vozila v stavbo, garaže ali dvorišča,
3. na delih javne parkirne površine med vrisanimi parkirnimi boksi oziroma uvoz na vrisan parkirni prostor,
4. v parkih in na zelenicah,
5. pred in na prostor, določenem za odlaganje posod za odpadke (ekološki otoki),
6. po bankinah,
7. na vozišču ceste v naseljih.
IX. ODVOZ NEPRAVILNO PARKIRANIH VOZIL IN POSTAVITEV NAPRAVE, S KATERO SE PREPREČI ODPELJATI NEPRAVILNO PARKIRANO VOZILO
13. člen
Za vozilo, ki je nepravilno parkirano, občinski redar odredi postavitev naprave, s katero se lastniku ali vozniku prepreči uporaba vozila do plačila stroškov priklenitve.
Na vozilo, ki je parkirano tako, da ogroža druge udeležence v cestnem prometu, ni dovoljeno postaviti naprave iz prvega odstavka tega člena. Občinski redar odredi odvoz parkiranega vozila z vozilom (pajek). Odvoz se opravi na stroške lastnika.
Odvoz se lahko odredi tudi za:
1. izločeno vozilo, za katero obstaja nevarnost, da se pomanjkljivost ne bo odpravila v roku iz prvega odstavka 219. člena zakona o varnosti cestnega prometa,
2. vozilo, na katerem je bila po odredbi občinskega redarja nameščena naprava iz prvega odstavka tega člena, pa voznik oziroma lastnik ni poskrbel za odstranitev vozila v roku, ki ga določi župan s pravilnikom.
Župan sprejme pravilnik o namestitvi posebne naprave za preprečitev odvoza nepravilno parkiranega vozila in odvoza vozil z vozilom (pajek).
X. ZAPUŠČENA VOZILA
14. člen
Na splošnih in posebnih parkirnih prostorih in drugih javnih površinah (parki, zelenice...) je prepovedano puščati zapuščena vozila, poškodovana in dotrajana vozila, počitniške prikolice in ostala priklopna vozila, ter zasesti te površine z drugimi predmeti. Odvoz se opravi na stroške lastnika.
Župan določi postopek odvoza, hrambe in prodaje vozil s pravilnikom.
XI. DRUGI VARNOSTNI UKREPI
15. člen
Občina Radeče odredi, da se v nevarnih krajih, kjer so ogroženi udeleženci v cestnem prometu, postavijo zaščitne (varnostne) ograje. Varnostne ograje postavlja in vzdržuje upravljalec javnih cest.
16. člen
Gradbišče ob javnih cestah je potrebno urediti tako, da bo ob dežju onemogočeno odnašanje gradbenega in drugega materiala na javno cesto. Pri vključevanju vozil iz gradbišča ali druge neutrjene površine na javno cesto je potrebno odstraniti blato z vozišča takoj po onesnaževanju in počistiti meteorno kanalizacijo. Če tega izvajalec del, prevoznik oziroma voznik ne opravi sam, stori to takoj na njegove stroške upravljalec javnih cest.
17. člen
Prepovedano je pranje vozil in drugih predmetov na javni cesti. Prav tako je prepovedano pranje izven javnih cest, če voda pri pranju odteka po javni cesti.
XII. IZVAJANJE ZAKONSKIH POOBLASTIL IN NADZOR
18. člen
Pri izvajanju poooblastil iz 17. člena zakona o varnosti v cestnem prometu občinski redarji, občinski inšpektor izrekajo ukrepe predvidene po zakonu, tem odloku in drugih odlokih.
Občinski redarji in občinski inšpektor na kraju samem lahko izterjajo denarno kazen.
Pri izvajanju poooblastil iz prejšnjega odstavka so zbrane denarne kazni, prihodek občinskega proračuna.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju:
– s prvim odstavkom 7. člena,
– s 1. in 2. točko prvega odstavka 9. člena,
– z določbo 10. člena,
– z določbo 11. člena,
– s 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točko prvega odstavka 12. člena.
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik, ki ravna v nasprotju:
– s prvim odstavkom 14. člena.
Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju:
– z določbami 7. člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo 5.000 tolarjev,
– z določbami 11. člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo 5.000 tolarjev.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju:
– s prvim odstavkom 14. člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
XIV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati določila, ki so v nasprotju s tem odlokom.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listi RS.
Št. 03021-1/2000-12
Radeče, dne 8. aprila 2000.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti