Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2103. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Černelavci - naselje Polana, stran 6314.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 in 74/98), 65. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) in izida referenduma z dne 23. 4. 2000 je Svet KS Černelavci na seji dne 3. 5. 2000 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Černelavci – naselje Polana
1. člen
Za del območja Krajevne skupnosti Černelavci – naselje Polana se na podlagi odločitve krajanov na referendumu, ki je bil 23. aprila 2000, uvedel krajevni samoprispevek v denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek za del območja KS Černelavci – naselja Polana se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. 6. 2000 do 31. 5. 2005.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo porabljena za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer za:
– izgradnjo pločnikov v naselju,
– izgradnjo avtobusnega postajališča,
– izgradnjo parkirišča pri pokopališču,
– sofinanciranje obnove cest v naselju,
– vzdrževalna dela na vaško gasilskem domu,
– ostala vzdrževalna dela na objektih in napravah.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Polana ter lastniki nepremičnin, ki nimajo stalnega prebivališča v naselju.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% mesečno od neto plač zaposlenih,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 4% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 3% mesečno samostojni podjetniki od zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s stalnim bivališčem v naselju Polana,
– 3% mesečno od povprečne plače v gospodarstvu RS za preteklo leto, zaposleni v tujini,
– 100 DEM letno v tolarski protivrednosti lastniki nepremičnin v naselju Polana, ki nimajo stalnega bivališča v naselju Polana.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samostojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska Sobota, izpostava Murska Sobota.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Černelavci dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek na naslov Krajevna skupnost Černelavci, Zadružna ulica 5, Murska Sobota.
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas. Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov občanov.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni žiro račun Krajevne skupnosti Černelavci št. 51900-842-080-82058.
Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega programa sta odgovorna Svet KS Černelavci in vaški odbor naselja Polana.
O realizaciji programa in porabi sredstev morata Svet KS Černelavci in vaški odbor naselja Polana najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov v KS Černelavci – naselje Polana.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 6. 2000 naprej.
Št. 83/00
Černelavci, dne 3. maja 2000.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Černelavci
Jožef Recek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti