Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2100. Odlok o neprometnih znakih in plakatiranju v Občini Dol pri Ljubljani, stran 6311.

Na podlagi 9. in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) ter skladno z 21. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/94) ter 3. in 25. členom zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 11. seji dne 20. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o neprometnih znakih in plakatiranju v Občini Dol pri Ljubljani
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji za postavitev, oblika in vsebina ter vzdrževanje oziroma odstranjevanje neprometnih znakov, stalnih in začasnih plakatnih mestih ter stalnih in premičnih oglaševalnih objektov.
S tem odlokom se ureja tudi upravljanje z neprometnimi znaki, oglaševalnimi objekti in plakatnimi mesti.
2. člen
Plakatiranje in obveščanje obsega vse oblike posredovanja obvestil in sporočil s plakati, letaki, napisi in drugimi izraznimi oblikami za vizualno sporočanje širši javnosti.
Oglaševanje obsega posredovanje tržnih obvestil in sporočil s plakati, napisi in drugimi izraznimi oblikami za vizualno sporočanje širši javnosti.
Plakate in obvestila je dovoljeno lepiti le na za to pripravljenih plakatnih (obvestilnih) mestih po predhodnem dovoljenju pooblaščenega izvajalca.
3. člen
Za postavljanje, vzdrževanje oziroma odstranjevanje neprometnih znakov in oglaševalnih objektov se sklene pogodba oziroma podeli koncesija za dobo do 10 let na način in pod pogoji, določenimi v pogodbi.
Za postavljanje, vzdrževanje oziroma odstranjevanje plakatnih mest se pooblasti izvajalca del (v nadaljevanju: pooblaščeni izvajalec).
4. člen
Določbe tega odloka se ne nanašajo na uradne napise in označbe sedežev firm in njihovih poslovnih prostorov oziroma društev, ki so nameščena na zgradbah ali na funkcionalnem zemljišču zgradb, kjer je sedež firme oziroma društva in na običajnih oglaševalnih mestih.
II. POSTAVITEV NEPROMETNIH ZNAKOV IN PLAKATNIH MEST
5. člen
Neprometni znaki po tem odloku so znaki, ki opozarjajo na kulturni spomenik, zgodovinsko ali naravno znamenitost; znaki s katerimi se udeležence v prometu usmerja k podjetjem oziroma ustanovam, katerih dejavnost je vezana na večji obisk udeležencev v prometu; znaki, ki obveščajo o napravah in objektih, ki so v neposredni zvezi s prometno-vzgojnimi akcijami ter drugimi aktivnostmi povezanimi s prometom.
6. člen
Za postavitev neprometnih znakov, oglaševalnih objektov je pristojen pogodbeni izvajalec, za postavitev stalnih plakatnih mest pa pooblaščen izvajalec, po predhodni pridobitvi dovoljenja po predpisih, ki urejajo posege v prostor.
Pridobitev dovoljenja za začasna plakatna mesta ni potrebna, če gre za postavitev začasnih (premičnih) oglaševalnih panojev ob trgovinah in gostiščih ter na njihovih funkcionalnih zemljiščih, pri čemer mora poskrbeti za urejen videz tega prostora.
7. člen
Neprometne znake, oglaševalne objekte in plakatna mesta je dovoljeno postavljati tako, da ne ovirajo ali ogrožajo prometa, da ne poškodujejo ceste in da ne kvarijo naravnega in obstoječega urbanega okolja. Postavljeni morajo biti tako, da vplivi okolice (svetlobe, sence, druge ovire) ne motijo zaznavnosti in razpoznavnosti neprometnega znaka ali plakatnega mesta.
Neprometni znaki, oglaševalni objekti in plakatna mesta se postavljajo v tolikšni razdalji pred odcepi oziroma priključki cest, prostorom za prireditve ali pred objektom, da lahko udeleženci v prometu znak pravočasno razpoznajo in se odločajo glede nadaljnje vožnje, ne da bi pri tem ovirali ali ogrožali promet na cesti.
8. člen
Postavitev neprometnega znaka v varovalnem pasu ceste izven naselja se izvaja v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa.
9. člen
Neprometni znaki, oglaševalni objekti in plakatna mesta morajo biti zasnovani tako, da upoštevajo pomen in značilnost prostora, kjer bodo postavljeni.
Celostno podobo neprometnega znaka ali plakatnega mesta določi pogodbeni izvajalec oziroma pooblaščeni izvajalec, s predhodnim soglasjem pristojnega občinskega organa.
Velikost neprometnega znaka ali skupine znakov, oglaševalnih objektov in plakatnih mest mora biti okolici primerna in ne sme zmanjševati preglednosti prometnih znakov, preglednosti v križišču oziroma preglednosti ceste ali kako drugače vplivati na varnost cestnega prometa.
Največja dovoljena površina neprometnega znaka ob cesti je:
– za posamičen znak                   0,50 m2
– za skupinsko tablo                   3,40 m2
– za slike, transparente in grafične prikaze
 v zvezi s prometom in turizmom             3,40 m2
– za velike panoje                   15,00 m2
10. člen
Neprometni znak mora biti oblikovan tako, da je opazen ter da se jasno loči od prometnih znakov. Imeti mora samo najnujnejšo obvestilno in usmerjevalno vsebino.
Napisi na neprometnih znakih morajo biti v slovenskem jeziku. Na neprometnih znakih, ki so sporočilno namenjeni tujcem, so lahko tudi v tujih jezikih, poleg napisa v slovenščini.
III. PLAKATIRANJE
11. člen
Plakatna mesta so stalna ali premična.
Stalna plakatna mesta so samostojno stoječa ali na stene pritrjene table, vitrine, oglasni stebri, drogovi za nameščanje reklamnih zastav, nameščeni na javnih površinah in površinah v zasebni lasti neposredno ob cesti ali na javnih in zasebnih površinah v naseljih, panoji in elektronske table. Premična oglasna mesta so panoji, transparenti, napisi ter napisi na javnih in drugih vozilih in podobno.
Lokacijo plakatnih mest določi pogodbeni izvajalec po predhodni pridobitvi soglasja pristojnega občinskega organa.
Pooblaščeni izvajalec izdela kataster neprometnih znakov, oglaševalnih objektov in stalnih plakatnih mest v občini, ki ga mora redno dopolnjevati.
12. člen
Plakatna mesta služijo za obveščanje o javnih prireditvah, zborovanjih, manifestacijah, dejavnostih političnih strank, oglaševanju proizvodov ter drugih storitev različnih interesov.
13. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov in drugih obvestilnih sredstev je dovoljeno samo na plakatnih mestih.
Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno lepljenje plakatov samo z dovoljenjem lastnika poslovnih prostorov.
Za lepljenje in odstranjevanje plakatov je pristojen pooblaščen izvajalec.
14. člen
S plakatnimi mesti upravlja pooblaščeni izvajalec.
Izvajalec mora skrbeti:
– da so plakati, ki jih lepi na plakatna mesta kvalitetno pritrjeni, opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu,
– da poškodovane plakate odstrani v roku 2 dni,
– da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica urejena,
– da odstrani plakate, ki niso opremljeni s štampiljko,
– da so plakati pravočasno izobešeni in da so stari plakati pravočasno odstranjeni,
– da prijavlja pristojnim inšpekcijskim službam (komunalni redar) vsako nezakonito lepljenje plakatov in oglaševanj.
15. člen
Za objavljanje oglasov in obvestil na plakatnih mestih je naročnik (uporabnik) dolžan plačati ustrezno takso, ki je prihodek proračuna Občine Dol pri Ljubljani. Ceno, ki jo za nameščanje in odstranitev plakatov in drugih obvestilnih sredstev naročnik plača pooblaščenemu izvajalcu, določi pooblaščen izvajalec ob soglasju občinskega sveta, naročnik plača pooblaščenemu izvajalcu.
Župan določi, katere organizacije in društva so oproščeni stroškov objavljanja svojih obvestil in oglasov.
16. člen
Podjetja in društva ter politične stranke lahko uporabljajo svoja plakatna mesta po predhodnem dovoljenju občinskega upravnega organa.
Takšna obvestilna mesta se uporabljajo izključno za lastne potrebe in so urejena skladno z določbami tega odloka ter se zanje plačuje ustrezna taksa.
17. člen
Za politično delovanje in za predvolilno kampanijo se uporablja stalna plakatna mesta, način uporabe z navodilom predpiše župan v skladu z zakonom o volilni kampanji.
18. člen
Najpozneje v 10 dneh po volitvah morajo organizatorji volilnih kampanj odstraniti vse svoje plakate in drugo volilno-propagandna sporočila s plakatnih mest, ki so določena s tem odlokom.
IV. OGLAŠEVALNI OBJEKTI IN OGLAŠEVANJE
19. člen
Oglaševalni objekti, ki so lahko stalni ali premični, služijo za oglaševanje proizvodov in storitev. Dovoljenje za postavitev oglaševalnih objektov izda upravni organ, pristojen za dovoljenja na podlagi predhodnega soglasja občinskega upravnega organa, ki je pristojen za urejanje prostora.
20. člen
Med oglaševalne objekte ne sodijo napisi, znaki oziroma drugi simboli, ki so postavljeni na objektih in označujejo naziv podjetja, društva, zavoda, ... in ne oglašujejo proizvodov oziroma storitev. Prav tako ne sodijo med oglaševalne objekte različne table, vitrine in drugo, ki objavljajo sporočila javnih inštitucij.
21. člen
Z oglaševalnimi objekti upravlja pogodbeni izvajalec.
Pogodbeni izvajalec je dolžan oglaševalne objekte vzdrževati v skladu s pogoji, ki jih je pristojni upravni organ določil v dovoljenju za njihovo postavitev.
22. člen
Naročnik (uporabnik) oziroma pogodbeni izvajalec je dolžan za postavitev in uporabo oglaševalnih objektov in neprometnih znakov plačati ustrezno takso, katere višino ter način plačila določi pristojni organ občinske uprave.
V. NADZOR
23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni nadzornik.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
Po tem odloku je prepovedano:
– nameščanje neprometnih znakov, oglaševalnih objektov in plakatnih mest v nasprotju s 5. členom tega odloka,
– plakatiranje izven plakatnih mest,
– plakatiranje in pisanje grafitov po fasadah in stenah, vhodnih vratih zgradb, izložbah, drevesih, ograjah, stebrih na prometnih in neprometnih znakih ter na drugih mestih, ki niso namenjena plakatiranju,
– trositi obvestila in letake,
– prekrivati, odstranjevati, trgati ali drugače uničevati plakate in druge objave, nameščene v skladu s tem odlokom, še preden so zastarele,
– pisati na plakatih ter samovoljno spreminjati njihovo vsebino in obliko, potem ko so javno nameščeni,
– poškodovati javna plakatna mesta, neprometne znake in oglaševalne objekte,
– nameščanje svetlobnih obvestilnih tabel, ki bi s svojim delovanjem motile pogoje bivanja.
25. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 300.000 SIT tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če krši določila 24. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT tolarjev se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prejšnjega odstavka.
26. člen
V primeru kršitev določb tega odloka pristojni komunalni nadzornik odredi ustno ali pisno odločbo za odpravo nepravilnosti. Zavezanec je dolžan nepravilnosti odpraviti v roku, ki ga določi komunalni inšpektor, drugače to stori pooblaščena oseba na njegove stroške.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
27. člen
Za vse obstoječe neprometne znake, plakatna mesta in oglaševalne objekte, ki nimajo ustreznega dovoljenja za postavitev morajo pogodbeni izvajalec oziroma pooblaščeni izvajalec v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka zahtevati izdajo ustreznega dovoljenja na pristojnem upravnem organu. V nasprotnem primeru se odredi odstranitev takega objekta na stroške lastnika.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-001/00
Dol pri Ljubljani, dne 20. aprila 2000.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti