Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2098. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje obrobja Dunajske ceste od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja, stran 6306.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 15. seji dne 17. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje obrobja Dunajske ceste od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za območje obrobja Dunajske ceste, od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja, ki jih je izdelal Arhe d.o.o. pod št. 85/98.
2. člen
Sestavni del odloka so:
1. meja območja na katastrskem načrtu v merilu 1:2000,
2. regulacijska karta v merilu 1:2000.
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo še informativne priloge:
– grafični izvleček iz dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000,
– soglasja,
– zazidalni preizkus v merilu 1: 2000,
– načrt s prerezi v merilu 1: 2000,
– zbirnik komunalnih vodov.
3. člen
Meja območja urejanja je omejena na obrobje Dunajske ceste od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja. Meja območja urejanja je določena v katastrskem načrtu iz 2. člena odloka.
II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
4. člen
Skupna merila in pogoji veljajo na celotnem območju. Dopolnjujejo jih posebna določila, ki se nanašajo na posamezne morfološke enote in podrobneje opredeljujejo merila in pogoje za posege.
5. člen
Dovoljeni so naslednji posegi:
– gradnja, dozidava in nadzidava objektov, ki služijo dejavnostim, določenim v posameznih funkcionalnih enotah,
– vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– odstranitev objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča,
– gradnja objektov in naprav za potrebe energetike, komunale, prometa in zvez,
– urejanje zelenih površin in zasaditve vegetacije,
– ureditev parkirnih mest,
– postavitev mikrourbane opreme.
Dovoljeni so le tisti posegi, ki ob funkcionalnih zadostijo tudi drugim pogojem, določenim v odloku (gabariti, mirujoči promet, varovanje okolja...). Upoštevanje pogojev se preveri v postopku izdelave lokacijske dokumentacije. Za lokacijo objektov na izpostavljenih legah, oziroma za kompleks objektov, naj se predhodno izvede javni urbanistično arhitekturni natečaj. Določitev takih lokacij izvede občinska služba za urbanizem. Za dovoljene posege se predhodno pridobi in upošteva spomeniško varstvene smernice in pogoje LRZVNKD.
V pasu predvidene širitve Dunajske ceste (vzhodni pas), so do sprejetja izvedbenega načrta možna na obstoječih objektih vzdrževalna dela, adaptacije, manjše funkcionalne dopolnitve, spremembe namembnosti in dela za komunalno opremljanje. Pogoj za gradnjo objektov na novi gradbeni liniji je rušitev objektov, ki so v pasu razširjene ceste.
Enaka določila veljajo tudi za ostale predele z obstoječo stanovanjsko gradnjo, kjer so z novimi prostorskimi ureditvenimi pogoji predvidene novogradnje. Za adaptacije in obnove fasad objektov ob celotni Dunajski cesti se pridobijo tudi konservatorske smernice in pogoji spomeniške službe.
6. člen
Vsi posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente prikazane na regulacijski karti.
Pomen teh regulacijskih elementov je:
Gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Dovoljeni so le manjši zamiki fasade (delov fasade) od gradbene linije.
Gradbena meja (GM) je meja, ki je novograjeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo, ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost.
Regulacijska linija (RL) je meja med zemljiščem v javni in privatni rabi.
Zazidalna linija (ZL) pomeni smer, v kateri so postavljeni novi objekti.
BEP – bruto etažna površina stavbe je vsota vseh etažnih površin (vključno z zidovi), ki so nad nivojem terena in s svetlo višino nad 2,20m.
I – izkoristek (I=BEP/SZ) izraža koliko m2 bruto etažne površine (BEP) pride na vsak m2 pripadajočega stavbnega zemljišča. Vrednosti v posebnih določilih so okvirne.
Če regulacijski elementi ne omejujejo posega v prostor, veljajo naslednja pravila za odmik novograjenega objekta:
– vsaj 5m od zunanjega roba hodnika za pešce ali vsaj 7 m od roba ceste,
– vsaj toliko od objekta na sosednji parceli kot določa svetlobno-tehnična ocena ali študija osvetlitve.
Najmanjši profil Dunajske ceste med objekti znaša 46m in predstavlja prostor od gradbene linije obstoječih objektov na zahodni strani, do nove gradbene linije na vzhodu. Profil je določen v regulacijski karti.
7. člen
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, lokacijo komunalnih vodov in druge omejitve rabe zemljišča,
– urbanistične zahteve (funkcionalni dostopi, parkirna mesta, utrjene površine ob objektih in sanitarno zelenje),
– sanitarno-tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice, osončenje v odnosu do stanovanjske zazidave, intervencijske poti).
Merila in pogoji za prometno urejanje
8. člen
Občinske ceste so določene z vrisanim cestnim prostorom, interni dostopi pa se določajo ob posameznem lokacijskem postopku z lokacijsko dokumentacijo. Kadar nekategorizirana cesta služi več uporabnikom, mora biti zagotovljena služnost prehoda.
9. člen
Za vse obstoječe dejavnosti je treba v skladu z določili tega odloka zagotoviti potrebno število parkirnih mest znotraj funkcionalne enote, kot jih določajo tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin.
Pogoj za vsako novogradnjo ali spremembo namembnosti je zagotovitev normativnega števila parkirnih mest za obstoječe stanje in za novogradnje kot interne parkirne površine znotraj funkcionalne enote ali v okviru skupne rešitve za več funkcionalnih enot, tako za uslužbence kot obiskovalce. Skupna rešitev za več funkcionalnih enot mora biti realizirana sočasno z načrtovanim gradbenim posegom.
10. člen
Dovozi in priključki na občinske ceste morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa.
Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališča. Dvorišča večjih objektov morajo biti dostopna za urgentni dovoz. Garaže in parkirišča za dejavnosti in stanovalce morajo biti zagotovljena na funkcionalnem zemljišču uporabnika.
Pri izgradnji občinskih cest ter pri dostopih do javnih objektov, je treba zagotoviti ustrezen dostop za invalide in kolesarje.
Pešpoti morajo potekati ločeno od voznih poti in kolesarskih stez.
Merila in pogoji za komunalno in energetsko opremljanje ter telekomunikacije
11. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na ustrezno infrastrukturo.
Pogoji in merila za komunalno urejanje in priključevanje na infrastrukturo so načelni in se podrobneje določajo v postopku za pridobitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja.
Glede na številne komunalne vode in naprave, ki potekajo v območju Dunajske ceste, je prostorskim ureditvenim pogojem dodana zbirna karta komunalnih naprav.
Za posege v rezervate komunalnih vodov je treba pridobiti soglasje lastnika.
Odvajanje odpadnih in padavinskih voda
Ob izdelavi lokacijske dokumentacije za gradnjo ali obnovo objektov in naprav vzdolž Dunajske ceste, morajo biti ob upoštevanju pogojev za to območje, izdelane programske rešitve oziroma projektne naloge, ki jih izdela JP Vodovod-Kanalizacija.
Tehnološke odpadne vode morajo biti pred priključkom na javno kanalizacijo očiščene do dovoljene stopnje onesnaženosti in se morajo voditi ločeno od ostale odpadne vode.
Kanalizacija naj poteka po prometnih površinah in intervencijskih poteh tako, da je omogočeno vzdrževanje javnih kanalov in čiščenje hišnih priključkov.
Območje Dunajske ceste leži v 3. varstvenem pasu vodnih virov. Pri načrtovanju in izvajanju vseh posegov se zato upoštevajo predpisani ukrepi za zaščito podtalnice. Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno iz atestiranih materialov, izveden mora biti preizkus na vodotesnost.
Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija motorni promet, morajo biti speljane preko lovilca maščob v mešano kanalizacijo.
Na obravnavanem delu Dunajske ceste je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje mešanega sistema. Odpadne komunalne vode se odvajajo skupaj s padavinskimi odpadnimi vodami iz utrjenih površin, v sekundarne kanale, ki vodijo v zbiralnike A1, A2, A31 in A3. Čiste vode se vodi preko ponikovalnic v podtalje.
Oskrba z vodo
Ob izdelavi lokacijske dokumentacije za objekte in naprave vzdolž Dunajske ceste, njihovo obnovo ter druge posege v prostor morajo biti ob upoštevanju pogojev za obravnavano območje za vodovod izdelane programske rešitve oziroma projektne naloge, ki jih izdela Vodovod – Kanalizacija.
Pri tem mora biti upoštevano obstoječe stanje in novopredvideni posegi v prostor. V skladu s posameznimi posegi v samem območju Dunajske ceste in v posameznih sosednjih ureditvenih območjih in njihovih morfoloških enotah, je treba upoštevati za njih izdelane veljavne prostorske izvedbene akte.
Po obravnavanem območju potekajo številni primarni, napajalni ter sekundarni vodovodi, ki dovajajo vodo iz vodarn v Jarškem produ, Hrastju in v Klečah proti mestnemu središču ter na območje Dunajske ceste ter njene okolice. Pomembna sta predvsem vodovoda DN 500 na odseku od križišča Severne obvoznice do Ptujske ulice in vodovod DN 400 na odseku od Vodovodne ceste do železnice Ljubljana – Jesenice. Nekateri vodovodi potekajo pod pločnikom, nekateri v zelenicah in vozišču obstoječe Dunajske ceste, nekateri pa v obstoječem kolektorju vzdolž ceste. Kolektor poteka ob vzhodnem delu ceste, pretežno pod pločnikom in je zgrajen do polovice soseske Bežigrajski dvor.
Vodovodno omrežje je treba obnoviti in dopolniti tako, da bo nudilo zadostno požarno zaščito, omogočalo neposredno priključevanje porabnikov, zagotavljalo predpisane odmike od drugih objektov, komunalnih naprav, vodov in drevja.
Vodovodi naj potekajo po javnih prometnih površinah in intervencijskih poteh tako, da je omogočeno vzdrževanje omrežja in priključkov.
Vodovodi morajo biti zgrajeni iz atestiranih materialov. Pred zasipom novo zgrajenih vodovodov mora biti izveden tlačni preizkus. Vodovodi morajo biti zgrajeni v skladu z geotehničnimi pogoji. Pri proizvodnih in storitvenih dejavnostih je treba za uporabo tehnološke vode načeloma predvideti in uporabljati zaprte sisteme.
Ker so v ureditvenih območjih ob Dunajski cesti, ki so v 3. varstvenem pasu, predvideni objekti z večinoma dvema kletnima etažama, je treba upoštevati, da temelji kletnih etaž (ne glede na število etaž) ne smejo segati manj kot 5m nad najvišji znani nivo podtalnice oziroma najvišji nivo, ki se določi s hidrogeološkimi raziskavami ob visokem vodostaju podtalnice.
Oskrba z elektriko
V območju širitve Dunajske ceste je več obstoječih TP, ki jih bo ob širitvi cestišča treba odstraniti. Zato je treba ob novih posegih obdelati tudi preureditev elektroenergetskih naprav.
Oskrba s toplotno energijo
Vse objekte na tem območju je treba priključiti na vročevodno omrežje in sistem daljinskega ogrevanja.
Oskrba s plinom
Za gospodinjsko rabo in tehnološke potrebe je možno uporabljati daljinski sistem oskrbe s plinom, za ogrevanje pa le na območjih, kjer ni možna oskrba preko vročevodnega omrežja sistema daljinske oskrbe s toplotno energijo.
Telekomunikacijsko omrežje
TK omrežje je na območju Dunajske ceste izvedeno s kabelsko kanalizacijo in z zemeljskimi kabli, kolektor je zgrajen do Bežigrajskega dvora in ga bo treba podaljšati do obvoznice. V območju širitve Dunajske ceste je več obstoječih telekomunikacijskih povezav, ki jih bo treba ob širitvi cestišča prestaviti oziroma preusmeriti. Zato je treba ob novih posegih na tem območju obdelati tudi preureditve telekomunikacijske infrastrukture.
Urejanje javne razsvetljave
Območje je opremljeno z javno razsvetljavo, ki se bo pri predvidenih posegih dopolnjevele skladno s tehničnimi normativi za projektiranje in opremo mestnih javnih površin.
Vse občinske ceste na tem območju je treba opremiti z javno razsvetljavo, ki mora biti izvedena s tipskimi elementi. Zunanja razsvetljava privatnih zemljišč je interna in ne bo povezana s sistemom javne razsvetljave. To velja tudi za varnostno in delovno razsvetljavo ob objektih.
Ravnanje s komunalnimi odpadki
Odjemna in zbirna mesta komunalnih odpadkov morajo biti na funkcionalnem zemljišču posega (povzročitelja), prometno dostopna, locirana v objektu ali izven njega ter urejena skladno z veljavnimi predpisi.
Zagotoviti je treba ustrezen način zbiranja komunalnih odpadkov in upoštevati posebne vrste odpadkov.
Merila in pogoji za varovanje okolja
12. člen
Pri vsakem posegu v prostor je potrebno zagotoviti:
– sanacijo obstoječega stanja,
– varovanje zraka pred onesnaženjem,
– omejitve emisij hrupa in po potrebi predvideti ustrezne mere zaščite,
– zbiranje odpadkov in odvoz odpadkov prilagojen sedanji in novi organiziranosti te dejavnosti (selekcioniranje).
13. člen
Pri vsakem posegu v prostor je potrebno zagotoviti:
– ustrezne ukrepe glede požarnega varstva,
– ustrezne ukrepe glede zaklanjanja ljudi in dobrin.
Za zagotovitev požarne varnosti je treba upoštevati požarnovarnostne odmike med objekti in napravami in omogočiti dostope za urgentna vozila. V postopku priprave lokacijske dokumentacije mora biti izdelana strokovna požarnovarnostna ocena gradnje oziroma posegov v prostor.
III. POSEBNI POGOJI PO POSAMEZNIH FUNKCIONALNIH ENOTAH
14. člen
(območje od Bežigrajskega dvora do Mercatorja)
BR 2/2 Stadion (predel med Topniško cesto in Ptujsko ulico)
Namembnost: javna parkovna ureditev
Vrste posegov: ureditev javnih zelenih površin
Ostala določila: ob širitvi Dunajske ceste se na celotnem območju uredi mestni park
možne so odstranitve obstoječih objektov
BR 1/1 Stadion
Namembnost: stadion je namenjen športnim in kulturnim prireditvam ter rekreaciji;
Vrste posegov: ureditev stadiona skladno s konservatorskimi smernicami in pogoji LRZVNKD
Ostala določila: stadion se ohranja kot dediščina arhitekta Jožeta Plečnika; za vse nameravane posamične posege in revitalizacijo objekta stadiona in objektov v njegovem vplivnem območju, se zahteva predhodno pridobitev konservatorskih smernic in pogojev LRZVNKD ter zagotovi njihov strokovni nadzor.
BS 2/4-2 Gasilski dom (predel vil med Ptujsko in Dimičevo ulico)
Namembnost: mešana poslovno trgovska dejavnost z javnim pritličjem ter stanovanja
Vrste posegov: novogradnje
Način pozidave: strnjena zazidava s prekinitvami v višjih nadstropjih
Zazidalne linije: nova gradbena linija Dunajske ceste
Višinski gabarit: 2K + P + 2 + višinski poudarek do P + 5 na južnem robu posameznih enot (višinski poudarek lahko zavzame največ 50% tlorisne površine objekta)
Izkoristek: do 2.0
Ostala določila: zagotoviti je treba parkirna mesta in urediti dovoze
poseg je možno izvesti le na celotni novi gradbeni liniji, posamezne gradnje niso možne
BS 1/4 Koroška (predel med stadionom in Posavskega ulico)
Namembnost: mešana poslovno trgovska dejavnost ter stanovanja, javno pritličje
Vrste posegov: novogradnje
Način pozidave: strnjena zazidava
Zazidalne linije: ob Dunajski linija obstoječih stanovanjskih blokov
Višinski gabarit: 2K + P + 4
Izkoristek: do 2.0
Ostala določila: parkirna mesta se zagotovijo na parceli
BS 1/5-1 Triglavska (predel med Posavskega ulico in Mercatorjem)
Namembnost: mešana poslovno trgovska dejavnost z javnim pritličjem ter stanovanja
Vrste posegov: novogradnje – možen je le poseg na celotnem območju, izveden na podlagi celovite urbanistične rešitve
Način pozidave: strnjena zazidava
Zazidalne linije: ob Dunajski linija obstoječih stanovanjskih blokov
Višinski gabarit: 2K + P + 4
2K + P + 2 ob Jarnikovi ulici
Izkoristek: do 2.0
Ostala določila: parkirna mesta se zagotovijo na parceli
obvezna je ureditev odprtega javnega prostora in zazelenitve
do celotne preureditve kareja so na obstoječih objektih možne adaptacije
nujne funkcionalne dopolnitve in spremembe namembnosti.
BR 2/3 Park (park na vogalu Dunajska – Dimičeva)
Namembnost: javne zelene površine
Vrste posegov: ureditev parkovnih površin
15. člen
(območje od Mercatorja do Autocommerca)
BI 2/2 Šolski center (prosto zemljišče ob Mednarodnem centru)
Namembnost: inštitutske in centralne dejavnosti
Vrste posegov: novogradnja
Način pozidave: paviljonska pozidava
Zazidalne linije: ob Dunajski in na vzhodu linija Mednarodnega centra
Višinski gabarit: K + P + 2 ob Dunajski
K + P + 8 v zaledju
Izkoristek: 2.0
Ostala določila: zagotoviti parkirna mesta na parceli
BM 2/1 Avtoobnova in del BI 2/2
Namembnost: mešana poslovno trgovska dejavnost
Vrste posegov: novogradnja na mestu odstranjenih objektov
Način pozidave: paviljonska pozidava
Zazidalne linije: po liniji obstoječega poslovnega objekta
Višinski gabarit: 2K + P + 2 ob Dunajski
2K + P + 8 vzhodni del
Izkoristek: do 2.0
Ostala določila: pogoj za gradnjo je ureditev novega uvoza iz Dunajske ceste
zagotovijo se parkirna mesta na parceli
predel enodružinskih hiš ostaja v sedanji rabi do morebitne prenove območja v celoti, izvede se arhitekturni natečaj
za gradnjo v območju BM 2/1 se pridobi enotna urbanistična rešitev in določi gradbene parcele
BM 2/2 AMD (prostor ob AMZ in Autocommercu)
Namembnost: mešana poslovno trgovska in servisna dejavnost
Vrste posegov: preureditve in novogradnje
Način pozidave: paviljonska pozidava
Zazidalne linije: osnovna zazidalna linija ob Dunajski na S min. 18 m od ureditve PST
Višinski gabarit: 2K + P + 5
Izkoristek: do 2.0
Ostala določila: upošteva se princip zamikanja volumnov in odprtost prostora
dovozi so urejeni z V strani
varuje se ureditev PST
BS 1/6-2 Brinje (vogal Dunajska – Tolstojeva)
Namembnost: na vogalni parceli se ohrani ureditev PST
v ostalem delu mešana poslovno trgovska dejavnost
Vrste posegov: novogradnja
Zazidalne linije: linija objektov ob Dunajski
Višinski gabarit: 2K + P + 4
Izkoristek: do 2.0
Ostala določila: zagotoviti parkirna mesta
16. člen
(območje od Autocommerca do WTC-ja)
BS 1/6-2 Brinje (vogal Dunajske in Turnerjeve)
Namembnost: trgovsko poslovna dejavnost
Vrste posegov: možna sanacija predela
Način pozidave: strnjena zazidava
Zazidalne linije: po regulacijski karti
Višinski gabarit: 2K + P + 2 ob Dunajski
2K + P + 1 v globini parcele
Izkoristek: do 2.0
Ostala določila: parkirna mesta se zagotovijo na parceli
BS 1/6-2 Brinje (območje med Dunajsko in Funtkovo ulico)
Namembnost: mešana poslovno trgovska dejavnost in stanovanja, javno pritličje
Vrste posegov: novogradnje
Način pozidave: strnjena pozidava
združevanje vsaj dveh parcel ob Dunajski cesti (nove dolžine objektov so vsaj 20m, gradnja do parcelne meje)
Zazidalne linije: osnovna regulacijska linija ob Dunajski, ob ureditvi odprtega javnega prostora (trga) je odmik od linije 6 do 14 m
Višinski gabarit: 2K + P + 4
2K + P + 2 ob Funtkovi ulici
Izkoristek: do 2.0
Ostala določila: dovoz po možnosti iz Funtkove ulice
parkirna mesta se zagotovijo na parceli
BS 2/5 Nove Stožice (vzhodni rob Dunajske ceste med Kocbekovo in Palmejevo ul.)
Namembnost: mešana poslovno-trgovska in hotelska dejavnost ter stanovanja
Vrste posegov: novogradnje
Način pozidave: strnjena zazidava s posameznimi prekinitvami
Zazidalne linije: osnovna regulacijska linija in minimalen odmik od parcelne meje
Višinski gabarit: 2K + P + 2, v južnem delu novih parcel poudarki do P + 5, ki pa ne smejo presegati 50% tlorisne površine objekta (na severu območja se poudarek izvede ob Palmejevi ulici)
Izkoristek: do 2.0
Ostala določila: združevanje vsaj dveh parcel
parcela pred cerkvijo se uredi kot odprta javna površina možna je ureditev drugih manjših trgov
zagotoviti je treba parkirna mesta na parceli
17. člen
(območje od obvoznice do Ruskega carja)
BS 4/2 Stožice (vogal Dunajske in obvoznice)
Namembnost: centralne dejavnosti, mešan program brez stanovanj
Vrste posegov: novogradnja
Način pozidave: zazidava sledi pogledom z Dunajske ceste proti Stožicam in Savi
Zazidalne linije: ob Dunajski linija objekta Smelt
ob obvoznici odmik od cestišča 8 m
Višinski gabarit: 2K + P + 4
strnjena zazidava vogala 2K + P + 2
Izkoristek: do 1.5
Ostala določila: območje je nedeljivo – enoten izgled objektov
javni natečaj za arhitekturo in urbanizem za vso območje med obvoznico in Stožensko ulico
parkiranje v sklopu območja
BS 4/2 Stožice (vrtno mesto ob Stoženski in Pavlovčevi cesti)
Namembnost: stanovanjski program
Vrste posegov: novogradnje
Način pozidave: vrstna zazidava
Zazidalne linije: zazidalne linije sledijo geometriji prostora, s prostimi pogledi proti Savi
Višinski gabarit: K + P + 2
Izkoristek: do 0.6
Ostala določila: ena parcela znotraj območja je namenjena skupni zeleni površini
parkiranje se zagotovi na parcelah
upošteva se urbana celovitost z vogalnim predelom in rešuje s skupnim javnim natečajem, kjer se določi minimalne pogoje gradnje ter faznost
BS 4/2 Stožice (rob med Stožensko in pokopališčem)
Namembnost: mešana poslovno trgovska dejavnost
Vrste posegov: novogradnja
Način pozidave: nesklenjena zazidava
Zazidalne linije: osnovna zazidalna linija Dunajske
Višinski gabarit: 2K + P + 2
Izkoristek: do 1.5
Ostala določila: združevanje dveh parcel ob Dunajski
parkiranje na parceli
BS 4/1 Ruski car (zahodna stran Dunajske od obvoznice do Name)
Namembnost: mešana poslovno trgovska dejavnost in stanovanja, servisne dejavnosti
Vrste posegov: novogradnje
Način pozidave: nesklenjena zazidava, minimalni odmiki od parcelnih mej
Zazidalne linije: regulacijska linija ob Dunajski
upoštevati nezazidane osi prečnih ulic
Višinski gabarit: 2K + P + 2 ob Dunajski
2K + P + 1 ob Komanovi
Izkoristek: do 1.5
Ostala določila: prioritetna je zidava ob Dunajski cesti
upošteva se združevanje vsaj dveh parcel
BS 4/2 Stožice (ježa nad Malo vasjo, ob Dunajski cesti)
Namembnost: mešan poslovno trgovski in stanovanjski program, javna pritličja
Vrste posegov: novogradnja
Način pozidave: objekti so postavljeni pravokotno na smer ježe in z volumnom spremljajo njen nagib
Zazidalne linije: razmik med objekti omogoča poglede proti Mali vasi in Savi
Višinski gabarit: 3K + P + 3 (glede na nivo Dunajske)
Izkoristek: do 0.8
Ostala določila: dostop z nove ceste pod ježo
parkiranje na parceli izvede se urbanistično arhitekturni natečaj
BS 4/2 Stožice (predel Male vasi pod ježo)
Namembnost: stanovanjska zazidava
Vrste posegov: novogradnje
Način pozidave: vrstna enodružinska gradnja
Višinski gabarit: K + P + 1
Izkoristek: do 0.5
Ostala določila: uredi se nova povezovalna cesta iz križišča z Dunajsko cesto in dostopna cesta pod ježo
IV. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– zazidalni načrt za območje zazidalnega otoka BS 101/2 (Uradni list SRS, št. 28/75),
– tretji odstavek 58. člena in četrti odstavek 65. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 1 Bežigrad-zahod (Uradni list SRS, št. 26/87),
– 69. in 70. člen ter peti in šesti odstavek 64. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 2 Bežigrad-vzhod (Uradni list SRS, št. 27/87),
– 11., 12. in 14. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja BS 4/2 Stožice in BK 4/2 kmetijske površine (Uradni list RS, št. 5/94, 11/94 in 34/96) ter določila 16. člena istega odloka, ki se nanašajo na morfološko enoto K2,
– določila 54. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 4 Stožice – Tomačevo (Uradni list SRS, št. 27/87), ki se nanašajo na morfološko enoto 3A/2,
– tista določila odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote B 1 Bežigrad – zahod (Uradni list SRS, št. 26/87, 15/89 in Uradni list RS, št. 27/92), B 2 Bežigrad – vzhod (Uradni list SRS, št. 27/89, 15/89 in Uradni list RS, št. 27/92) in B 4 Stožice – Tomačevo (Uradni list S RS, št. 27/87, 15/89 ter Uradni list RS, št. 27/92 in 49/95), ki se nanašajo na obrobje Dunajske ceste od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja, ki so predmet obravnave tega odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-4/99-8
Ljubljana, dne 17. aprila 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti