Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2092. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki, stran 6283.

Na podlagi drugega odstavka 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96 in 9/99 – odl. US) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki
1. člen
V pravilniku o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
“Odpadek je vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno od skupin odpadkov, določenih v prilogi 1A, ki je sestavni del tega pravilnika, in ki ga imetnik zavrže, namerava ali mora zavreči.
Klasifikacijski seznam odpadkov po skupinah odpadkov iz prejšnjega odstavka je določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: seznam odpadkov).”.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da glasi:
“Nevarni odpadek je odpadek, razvrščen v eno od skupin v klasifikacijskem seznamu nevarnih odpadkov, določenem v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: seznam nevarnih odpadkov).
Seznam nevarnih odpadkov je določen na podlagi priloge 2A, ki je sestavni del tega pravilnika.
Šteje se, da ima nevarni odpadek iz prvega odstavka tega člena eno ali več nevarnih lastnosti, določenih v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
Odpadek je nevaren odpadek tudi, če vsebuje ali je pomešan z odpadki iz seznama nevarnih odpadkov.”.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da glasi:
“Če je odpadek izkopana zemljina, onesnažena z nevarnimi snovmi tako, da je vrednost najmanj enega od parametrov večja od vrednosti, ki je določena v 1. točki pri načinu določanja nevarne lastnosti H13 v prilogi 3 tega pravilnika, veljajo za ravnanje z njo tudi določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na nevarne odpadke.”.
4. člen
V tretjem odstavku 7. člena se v zadnji vrstici črta besedilo “iz tabele 1”.
5. člen
V drugi alinei prvega odstavka 18. člena se besedilo “iz priloge 3” nadomesti z besedilom “iz priloge 4” in besedilo “iz priloge 4” nadomesti z besedilom “iz priloge 5”.
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Če lastnik ali drug upravičenec nepremičnine ugotovi, da so se na njej pojavili odpadki proti njegovi volji, mora o njih nemudoma obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.”.
6. člen
V drugi alinei drugega odstavka 27. člena se besedilo “iz priloge 3” nadomesti z besedilom “iz priloge 4” in besedilo “iz priloge 4” nadomesti z besedilom “iz priloge 5”.
7. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Ministrstvo izda dovoljenje iz prvega odstavka 27. člena tega pravilnika osebi, ki:
– je gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, registriran za dejavnost deponij, sežiganje in druge načine odstranjevanja trdnih odpadkov, reciklažo in predelavo odpadkov, proizvodnjo iz sekundarnih surovin ali ravnanja s posebnimi odpadki po predpisih o klasifikaciji dejavnosti,
– razpolaga s potrebnimi objekti ali napravami za predelavo ali odstranjevanje odpadkov, za katere je izdano uporabno dovoljenje, ki dokazuje izpolnjenost predpisanih okoljevarstvenih zahtev, in
– namerava izvajati predelavo po postopkih iz priloge 4 tega pravilnika ali odstranjevanje odpadkov po postopkih iz priloge 5 tega pravilnika.
Ne glede na določbo druge alinee prejšnjega odstavka lahko ministrstvo izda dovoljenje iz prvega odstavka 27. člena tega pravilnika tudi osebi, ki razpolaga s potrebno premično napravo za predelavo ali odstranjevanje odpadkov, če na podlagi vlogi priložene strokovne ocene o vplivih obratovanja premične naprave na okolje ugotovi, da so izpolnjeni okoljevarstveni pogoji iz 8. člena tega pravilnika.
Strokovno oceno iz prejšnjega odstavka mora izdelati pravna ali fizična oseba, pooblaščena za izdelavo poročil o vplivih na okolje.”.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012–13/00
Ljubljana, dne 16. maja 2000.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.
              PRILOGA 1A

            Skupine odpadkov

Q1 Odpadki, ki nastajajo pri proizvodnji ali uporabi in niso
navedeni v tem seznamu

Q2 Izdelki brez specifikacij

Q3 Izdelki s pretečenim rokom uporabnosti

Q4 Materiali, ki so bili razsuti, razliti, izgubljeni ali
podvrženi drugim nezgodam, vključno kateri koli material, oprema
itd., ki je bil onesnažen kot posledica nezgode

Q5 Materiali, ki so onesnaženi kot posledica načrtovanih
dejavnosti (npr. odpadki od čistilnih dejavnostih, embalaža,
vsebniki ipd.)

Q6 Neuporabni deli (npr. zavržene baterije, izrabljeni
katalizatorji ipd.)

Q7 Snovi, ki ne delujejo več zadovoljivo (npr. onesnažene
kisline, onesnažena topila, izrabljene temperne soli ipd.)

Q8 Odpadki industrijskih postopkov (npr. žlindra, kotlovne
usedline ipd.)

Q9 Odpadki postopkov za zmanjšanje onesnaževanj (npr. gošče
čistilnikov, prah vrečastih filtrov, izrabljeni filtri ipd.)

Q10 Odpadki strojne/končne obdelave (npr. ostružki, valjarniška
škaja ipd.)

Q11 Odpadki pridobivanja in predelave surovin (npr. odpadki
rudarjenja, izpiralne tekočine oljnih vrtin ipd.)

Q12 Materiali s primesmi (npr. olja onesnažena s PCB ipd.)

Q13 Vsi materiali, snovi ali izdelki, katerih uporaba je
prepovedana z zakonom

Q14 Izdelki, ki jih lastnik ne namerava več uporabljati (npr.
odpadki iz kmetijstva, stanovanj, uradov, blagovnega prometa,
trgovine ipd.)

Q15 Onesnaženi materiali, snovi ali izdelki nastali pri
obnavljanju kakovosti tal

Q16 Vsi materiali, snovi ali izdelki, ki niso vsebovani v
prejšnjih skupinah.

              PRILOGA 2A

   1. Seznam skupin in splošnih tipov nevarnih odpadkov

A - odpadki, ki imajo najmanj eno od nevarnih lastnosti iz
priloge 3 tega pravilnika:

1. anatomske snovi; bolnišnični in drugi klinični odpadki;

2. farmacevtiki, zdravila in veterinarske sestavine;

3. sestavine za zaščito lesa;

4. biocidne in fitofarmacevtske snovi;

5. odpadne snovi, ki so uporabljene kot topila;

6. halogenirane organske snovi, ki niso uporabljene kot topila,
razen inertnih polemiriziranih materialov;

7. temperne soli, ki vsebujejo cianide;

8. mineralna olja in zaoljene snovi (npr. rezalne gošče ipd.);

9. mešanice olj z vodo, ogljikovodikov z vodo in emulzije;

10. snovi, ki vsebujejo PCB oziroma PCT (npr. dielektriki ipd.);

11. katranasti materiali, nastali pri rafinaciji, destilaciji in
katerem koli pirolitičnem postopku (npr. kotlovske usedline
ipd.);

12. črnila, barve, pigmenti, laki;

13. smole, latex, mehčalci, lepila;

14. kemične snovi, nastale pri raziskavah in razvoju ali
poučevanju, ki še niso opredeljene oziroma so nove in katerih
učinki na človeka in/ali okolje niso poznani (npr. laboratorijski
odpadki ipd.);

15. pirotehnični in drugi eksplozivni materiali;

16. fotografske kemikalije in materiali za razvijanje;

17. kateri koli material, onesnažen s katero koli snovjo sorodno
polikloriranemu dibenzofuranu;

18. kateri koli material, onesnažen s katero koli snovjo sorodno
polikloriranemu dibenzo-p dioksinu.

B - odpadki, ki vsebujejo katero koli sestavino navedeno v 2.
točki te priloge in imajo najmanj eno od nevarnih lastnosti iz
priloge 3 tega pravilnika:

19. živalska ali rastlinska mila, maščobe, voski;

20. nehalogenirane organske snovi, ki niso uporabljene kot
topila;

21. anorganske snovi brez kovin ali kovinskih spojin;

22. pepeli oziroma ugaski;

23. zemlja, pesek, ilovica vključno z materiali od zemeljskih
del;

24. necianidne temperne soli;

25. kovinski prah, prašek;

26. izrabljeni katalizatorski materiali;

27. tekočine ali gošče, ki vsebujejo kovine ali kovinske spojine;

28. odpadki od postopkov za nadzor nad onesnaževanjem (npr. prah
iz vrečastih filtrov ipd.);

29. gošče pralnikov;

30. gošče čistilnih naprav za vodo;

31. odpadek dekarbonizacije;

32. odpadek jonskih izmenjevalcev;

33. gošče odpadnih vod, nepredelane ali neuporabne v kmetijstvu;

34. odpadek od čiščenja rezervoarjev oziroma opreme;

35. onesnažena oprema;

36. onesnaženi zabojniki (npr. embalaža, plinske posode ipd.),
katerih vsebina je vključevala eno ali več sestavin, navedenih v
drugem delu te priloge;

37. baterije in drugi električni elementi;

38. rastlinska olja;

39. materiali, nastali pri ločenem zbiranju komunalnih odpadkov
in imajo katero koli od nevarnih lastnosti iz priloge 3;

40. kateri koli drugi odpadki, ki vsebujejo katero koli od
sestavin navedenih v drugem delu te priloge in imajo katero koli
od nevarnih lastnosti iz priloge 3.

   2. Sestavine odpadkov, na podlagi katerih so odpadki
   razvrščeni med nevarne, če imajo hkrati tudi nevarne
       lastnosti iz priloge 3 tega pravilnika

C1 berilij; berilijeve spojine;

C2 vanadijeve spojine;

C3 kromove (VI) spojine;

C4 kobaltove spojine;

C5 nikljeve spojine;

C6 bakrove spojine;

C7 cinkove spojine;

C8 arzen; arzenove spojine;

C9 selen; selenove spojine;

C10 spojine srebra;

C11 kadmij; kadmijeve spojine;

C12 kositrove spojine;

C13 antimon; antimonove spojine;

C14 telurij; telurijeve spojine;

C15 barijeve spojine, razen barijevega sulfata;

C16 živo srebro; spojine živega srebra;

C17 talij; talijeve spojine;

C18 svinec; svinčeve spojine;

C19 anorganski sulfidi;

C20 anorganske fluorove spojine, razen kalcijevega fluorida;

C21 anorganski cianidi;

C22 naslednji alkalni elementi: litij, natrij, kalij, kalcij,
magnezij v nevezani obliki;

C23 kisle raztopine ali kisline v trdni obliki;

C24 lužnate raztopine ali lugi v trdni obliki;

C25 azbest (prah in vlakna);

C26 fosfor: fosforne spojine, razen mineralnih fosfatov;

C27 kovinski karbonili;

C28 peroksidi;

C29 klorati;

C30 perklorati;

C31 acidi;

C32 PCB oziroma PCT;

C33 farmacevtske ali veterinarske spojine;

C34 biocidi in fitofarmacevtske snovi (npr. pesticidi ipd.);

C35 infektivne snovi;

C36 kreozoti;

C37 izocianati; tiocianati;

C38 organski cianidi (npr. nitrili ipd.);

C39 fenoli; fenolne spojine;

C40 halogenirana topila;

C41 organska topila, razen halogeniranih topil;

C42 organohalogenske spojine, razen inertnih polimeriziranih
materialov in drugih snovi, navedenih v tem seznamu;

C43 aromatske spojine; policiklične in heterociklične organske
spojine;

C44 alifatski amini;

C45 aromatski amini;

C46 etri;

C47 snovi eksplozivnega značaja, razen tistih, ki so navedene
drugje v tem seznamu;

C48 žveplove organske spojine;

C49 katera koli snov sorodna polikloriranemu dibenzofuranu;

C50 katera koli snov sorodna polikloriranemu dibenzo-p-dioksinu;

C51 ogljikovodiki in njihov kisik; dušikove in/ali žveplove
spojine, ki sicer niso upoštevane.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti