Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2091. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, stran 6278.

Na podlagi 8.a in 8.c člena zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86, ter Uradni list RS, št. 59/96 in 45/99) in 11. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 9/94 – odločba US, 21/94, 23/96, 24/96 – odločba US, 44/96 – odločba US in 1/00) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa minimalne tehnične pogoje za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.
(2) Graditev po tem pravilniku obsega projektiranje in gradnjo stanovanjskih stavb in stanovanj v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(3) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi pri projektiranju rekonstrukcij že zgrajenih stanovanjskih stavb in stanovanj ter pri rekonstrukcijah in adaptacijah drugih stavb z namenom, da se v njih uredijo stanovanja, če so dane tehnične možnosti za njihovo izvedbo.
II. MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI ZA STANOVANJSKE STAVBE
2. člen
(1) Stanovanjska stavba in stanovanje morata biti zgrajena oziroma rekonstruirana tako, da bosta ob normalnem vzdrževanju ves čas svoje uporabe izpolnjevala vse bistvene zahteve po predpisih o graditvi objektov in pogoje po tem pravilniku, najmanj pa 60 let od pričetka uporabe.
(2) V stanovanjske stavbe in stanovanja se smejo vgrajevati samo gradbeni proizvodi, ki so bili dani v promet v skladu s predpisi o gradbenih proizvodih.
3. člen
Zunanja ureditev okolice stanovanjskih stavb mora omogočati dovoz do njihovega vhoda intervencijskim vozilom (reševalna in gasilska vozila, vozila varnostnih služb in podobno) ter tovornim ali dostavnim vozilom.
4. člen
(1) Na vsako stanovanje mora biti zagotovljeno najmanj eno parkirno mesto za osebne avtomobile.
(2) V večstanovanjski stavbi s pripadajočimi garažami ali pokritimi parkirišči mora biti na vsako stanovanje zagotovljeno najmanj eno garažno ali pokrito parkirno mesto.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora biti na vsaka štiri stanovanja zagotovljeno še najmanj eno dodatno parkirno mesto na prostem.
(4) V mestnih središčih, kjer so zgrajene javne garažne oziroma parkirne površine ter ni tehničnih možnosti za zagotovitev pripadajočih parkirnih mest, se lahko normativi iz prejšnjih odstavkov tega člena primerno znižajo.
5. člen
Stanovanja v stanovanjsko poslovnih stavbah morajo imeti ločen vhod za stanovanja. Skupen vhod je dopusten samo v primeru, če poslovne dejavnosti v stavbi ne motijo stanovalcev pri mirni rabi stanovanj in ne povzročajo prekomerne obremenitve skupnih prostorov.
6. člen
(1) Ob vhodnih vratih v večstanovanjsko stavbo mora biti hišni zvonec in naprava za govorno zvezo med stanovanjem in vhodom v stavbo ter napravo za odpiranje vhodnih vrat iz stanovanja.
(2) Ob skupnem vhodu v večstanovanjsko stavbo morajo biti poštni nabiralniki.
7. člen
(3) V večstanovanjski stavbi mora biti v pritličju prostor za shranjevanje otroških vozičkov in koles. Kadar je stavba podkletena, je tak prostor lahko tudi v kleti, če je omogočen neoviran in lahek dostop do njega.
(4) Kadar mesta za smetnjake niso določena v okviru zunanje ureditve, mora biti v večstanovanjski stavbi v pritličju na dostopnem mestu prostor za smetnjake. Prostor za smetnjake mora biti vzgonsko prezračevan, njegove površine morajo omogočati mokro čiščenje, v prostoru mora biti vodovodna napeljava in talni požiralnik s sifonom.
(5) V večstanovanjski stavbi mora biti prostor za hrambo čistil za vzdrževanje skupnih prostorov, v katerem mora biti vodovodna napeljava in odtok. Prostor za shrambo čistil mora imeti površine, ki se lahko mokro čistijo.
(6) V večstanovanjski stavbi mora biti skupen pokrit prostor za sušenje perila.
8. člen
(1) Vsi prostori v stanovanjski stavbi morajo biti trajno zavarovani pred vlago, padavinskimi, talnimi in odpadnimi vodami in morajo biti zgrajeni tako, da je z normalnim ogrevanjem in prezračevanjem mogoče vzdrževati bivalno ugodje.
(2) Stanovanjski prostori morajo biti dvignjeni vsaj 30 cm nad najvišjo raven, ki jo lahko dosežejo talne vode.
9. člen
V stanovanjskih stavbah mora znašati svetla širina stopniščnih ram, podestov in prehodov do stanovanj najmanj 120 cm. Vse stopnice na posameznem stopnišču morajo biti enako široke in enako visoke.
10. člen
(1) Stopnice, balkoni, loggie, terase in podobne nad okolico dvignjene površine morajo biti zavarovane z ograjo, višine najmanj 100 cm. Odprtine v ograji morajo biti take, da onemogočajo prehod predmetov s premerom več kot 12 cm.
(2) Balkoni in loggie s prostorom za sedenje, morajo praviloma imeti površino poda najmanj 3 m2 in uporabno globino (širino) vsaj 140 cm, v nasprotnem primeru se ne vštevajo v stanovanjsko površino niti deloma.
11. člen
(1) V stanovanjskih stavbah, ki imajo pritličje in več kot tri nadstropja, mora biti vgrajeno najmanj eno osebno dvigalo.
(2) V stanovanjskih stavbah, ki imajo pritličje in več kot osem nadstropij, morata biti vgrajeni najmanj dve osebni dvigali s svetlimi merami kabine najmanj 110 cm x 210 cm x 220 cm (širina x globina x višina).
(3) V stanovanjskih stavbah, ki nimajo dvigala, morajo biti stanovanja, namenjena funkcionalno oviranim osebam, v pritličju.
(4) Svetla širina vhoda v kabino dvigala mora znašati najmanj 80 cm.
III. MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI ZA STANOVANJA
12. člen
(1) Stanovanje je skupina prostorov, namenjenih za trajno bivanje v skladu z določbami stanovanjskega zakona. Prostori v stanovanju morajo biti med seboj funkcionalno povezani.
(2) Stanovanje tvori celoto in mora obsegati najmanj eno sobo, prostor za pripravljanje hrane in prostor za osebno higieno, vštevši stranišče.
(3) Poleg prostorov iz prejšnjega odstavka mora imeti stanovanje praviloma tudi predsobo oziroma vetrolov. Predsoba oziroma vetrolov nista potrebna, če je z ustreznimi tehničnimi ukrepi zagotovljena primerna toplotna in zvočna zaščita med stanovanjem in zunanjim prostorom.
(4) Vsakemu stanovanju pripada tudi najmanj en pomožni prostor, namenjen za shranjevanje stvari (npr. shramba, klet). Površina pomožnega prostora mora znašati najmanj 5 m2.
13. člen
(1) Stanovanje mora imeti samostojen vhod s stopnišča, iz hodnika ali drugega predprostora.
(2) Vhodna vrata v stanovanje morajo imeti svetlo širino odprtine vsaj 80 cm in biti opremljena z varnostno ključavnico in kukalom. Vrata morajo imeti zadostno zvočno zaščito in zaščito proti vlomu.
14. člen
(1) Stanovanje mora biti gradbeno ločeno od drugih stanovanj tako, da je zagotovljena zvočna in požarna zaščita ter varnost premoženja.
(2) Stanovanje mora biti zgrajeno tako, da ga je mogoče dobro prezračevati. Imeti mora vgrajene naprave, ki omogočajo vzgonsko ali mehansko prezračevanje prostorov, ki jih ni mogoče naravno prezračevati.
(3) Stanovanje mora imeti vgrajene delujoče napeljave in naprave za oskrbo s pitno vodo, vključno s toplo vodo, električno energijo za razsvetljavo, pogon strojev in zveze (telefon, radijski in TV signal) in za centralno ogrevanje.
15. člen
(1) Stanovanje mora imeti svoje merilnike porabe energentov oziroma energije in vode. Merilniki morajo biti zunaj stanovanja ter na takem mestu, da so dostopni pooblaščenim osebam.
(2) Stanovanje mora imeti vsaj en priključek na dimnik.
16. člen
(1) Prostori, namenjeni spanju, ne smejo biti prehodni.
(2) V stanovanju ni dopustna severna lega vseh bivalnih prostorov.
(3) Podi v stanovanju morajo biti toplotno zaščiteni in ne smejo prenašati zvoka. Končne obloge za pode morajo biti odporne proti obrabi in kemičnemu učinku čistil.
17. člen
Hodniki in predsobe v stanovanju morajo biti široki najmanj 120 cm, oziroma najmanj 140 cm, če je v hodniku prostor za garderobno omaro.
18. člen
(1) Stanovanje mora imeti najmanj eno sobo s podno površino najmanj 18 m2.
(2) V dvosobnem stanovanju mora biti podna površina druge sobe najmanj 12 m2.
(3) V tri- ali večsobnem stanovanju površina tretje sobe oziroma površina katerekoli naslednje sobe ne sme biti manjša od 6 m2 (kabinet).
(4) Dnevna soba, v kateri je hkrati tudi jedilni prostor, mora imeti podno površino najmanj 22 m2.
19. člen
(1) Soba ne sme biti široka manj od polovice svoje dolžine, niti manj kot 190 cm.
(2) Globina sobe (od notranjega roba zunanje fasadne stene do notranjega roba nasprotne stene, ki ni zunanja stena) ne sme meriti več kot dve svetli višini in pol.
(3) Če je soba namenjena za prehod v druge stanovanjske prostore, se lahko njena globina poveča za 1 m.
20. člen
(1) Sobe se morajo graditi tako, da je v njih mogoče namestiti serijsko pohištvo.
(2) Razmestitev, velikost in oblika oken in vrat ter namestitev serijskega pohištva morata omogočati neovirano odpiranje okenskih in vratnih kril najmanj za 90° okrog njihovih tečajev oziroma nasadil.
(3) V stanovanju mora biti poleg omar za oblačila predvidena tudi postavitev posebnih omar za obutev ter za čistilna sredstva in orodja.
(4) Med posameznimi kosi pohištva ter med pohištvom in med prostimi stenami morajo biti zagotovljeni prehodi širine najmanj 70 cm, ki omogočajo dostop do tiste stranice oziroma ploskve vsakega kosa pohištva, s katere se ta običajno uporablja.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so med posameznimi kosi pohištva, ki se uporabljajo skupaj (npr. med sedežnim pohištvom in mizami), razmiki tudi manjši, če omogočajo neoviran dostop, prehod in uporabo pohištva v skladu z njegovim namenom.
(6) Med špaletami oken in pohištvom, ki je višje od okenskega parapeta mora biti vsaj 15 cm proste stene.
(7) Med zunanjimi robovi zaključnih letev vratnih podbojev in pohištvom, ki je višje od 90 cm in je postavljeno ob stene, v katerih so vrata, mora biti vsaj 15 cm proste stene.
(8) Najmanjše površine za postavitev pohištva in prehode v spalnicah so navedene v preglednicah številka 1 in 2 priloge tega pravilnika.
21. člen
(1) Svetla višina stanovanjskih prostorov, merjena od gotovega poda do gotovega stropa, ne sme biti manjša kot 2,50 m. Izjemoma, če to iz tehničnih razlogov ni mogoče, je lahko svetla višina prostorov tudi manjša, vendar ne manjša kot 2,40 m.
(2) Če v stanovanjskem prostoru strop ni vodoraven, ne sme biti svetla višina najnižjega dela takšnega prostora manjša kot 2 m, vendar mora biti v vseh sobah v stanovanju najmanj 1/2 površine visoke vsaj 2,50 m.
(3) Če je prostor na podstrešju s strmo streho, ne sme biti svetla višina njegovega najnižjega dela manjša kot 1,50 m, vendar mora biti v vseh prostorih stanovanja najmanj 1/2 površine visoke vsaj 2,50 m.
(4) Svetla višina pomožnih prostorov iz 13. člena tega pravilnika, ne sme biti manjša kot 2,20 m. Če to iz tehničnih razlogov ni mogoče, je lahko tudi manjša, vendar ne manj kot 2,10 m.
22. člen
(1) Sobe in kuhinje v stanovanju morajo biti osvetljene skozi eno ali več oken oziroma zastekljenih vrat v zunanjih stenah.
(2) Celotna zastekljena površina teh odprtin mora dosegati najmanj sedmino podne površine prostora; pri tem se ne upoštevajo steklene površine, visoke do 0,50 m nad gotovim podom.
23. člen
(1) Prostor za pripravljanje hrane (kuhinja) v stanovanju mora biti tako velik, da omogoča namestitev in uporabo tipske kuhinjske opreme, namenjene hrambi živil in pripravljanju hrane ter hrambi in pomivanju posode ter kuhinjskega pribora. Kuhinja mora biti v samostojnem prostoru in mora imeti okno.
(2) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka je v garsonjeri s skupno površino do 25 m2 kuhinja del dnevne sobe ali predprostora.
(3) Kuhinja v stanovanju, ki ima več kot eno sobo, je lahko del dnevne sobe, kadar skupna površina prostora znaša najmanj 25 m2 in je kuhinjski del mogoče pozneje tudi s trdno pregrado ločiti od preostalega prostora tako, da kuhinja ni prehodna in ima okno.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka mora v dnevni sobi preostala prosta podna površina, ki ni namenjena kuhinji in jedilnemu prostoru znašati najmanj 18 m2.
(5) Kadar je kuhinja oziroma jedilni prostor del dnevne sobe, morajo biti površine posameznih delov in možnost pregraditve iz prejšnjega odstavka v načrtu arhitekture prikazane.
(6) V enosobnem stanovanju mora biti kuhinja ločena od sobe, imeti mora okno in ne sme biti prehodna.
(7) Površina kuhinje in njena oprema morata biti primerna številu oseb oziroma velikosti stanovanja.
(8) V kuhinji mora biti pred delovno površino, oziroma med dvema vzporednima nizoma opreme najmanj 1,20 m proste površine (prostora). V prostorih s poševnim stropom mora biti pred delovnimi površinami svetla višina prostora najmanj 2 m.
(9) V kuhinji mora biti priključek za dovod hladne in tople vode in odvod odpadne vode za pomivalno korito ter za pomivalni stroj kadar mora biti v skladu s tem pravilnikom predviden.
(10) Kuhinja mora imeti vgrajeno napravo za mehansko prezračevanje, ki zagotavlja zadosten dovod in odvod zraka in se upravlja iz stanovanja.
24. člen
(1) V kuhinji morajo biti zagotovljene najmanj naslednje površine za kuhinjsko pohištvo:
– za shranjevanje živil površina najmanj 30 x 60 cm za postavitev visoke omare ter površina najmanj 60 x 60 cm za postavitev hladilnika,
– za shranjevanje posode in pribora površina najmanj 60 x 60 cm za postavitev nizke in nad njo viseče omarice,
– za kuhanje površina najmanj 60 x 60 cm za postavitev štedilnika ali omarice z vgradno kuhalno ploščo in pečico ter nad njo prostor za enako široko kuhinjsko napo s priključkom na odvod zraka,
– za pomivanje posode in pribora površina najmanj 60 x 60 cm za postavitev pomivalnega korita s priključkom na hladno in toplo vodo ter odtok in nad njo prostor za visečo omarico, v stanovanju, ki ima več kot eno sobo pa poleg tega še enaka površina za postavitev pomivalnega stroja s priključkom na hladno ali toplo vodo in odtok,
– kadar za to ni predvidena površina v kopalnici ali drugem prostoru, za pranje perila površina najmanj 60 x 60 cm za postavitev pralnega stroja s priključkom na hladno vodo in odtok.
(2) V garsonjeri se šteje, da so določbe prejšnjega odstavka izpolnjene, kadar je poleg površine najmanj 100 x 60 cm za postavitev kuhinjskega bloka z vgrajenim pomivalnim koritom, kuhalnikom in hladilnikom zagotovljena še površina najmanj 60 x 60 cm za postavitev nizke in nad njo visoke omarice ter je v kopalnici ali kuhinji predvidena tudi površina za postavitev pralnega stroja.
(3) Na stenah za površinami iz prejšnjega odstavka, ki so predvidene za postavitev gospodinjskih strojev, morajo biti zagotovljeni ustrezni električni priključki za njihov pogon.
(4) Med kuhinjskim pohištvom, postavljenem v nizu in nasprotno steno kuhinje ali drugim pohištvom v kuhinji ter med dvema nizoma kuhinjskega pohištva mora biti zagotovljen prehod širine najmanj 120 cm, v primeru iz drugega odstavka tega člena pa najmanj 100 cm.
(5) Svetla širina edinih ali glavnih vrat v kuhinjo mora znašati najmanj 70 cm.
25. člen
(1) V kuhinji ali v sobi stanovanja mora biti zagotovljena površina za postavitev jedilne mize in stolov, in sicer:
– v stanovanju z eno samo sobo najmanj za tri osebe,
– v stanovanju, ki ima dve sobi, najmanj za štiri osebe,
– v stanovanju, ki ima tri sobe, najmanj za šest oseb,
– v večjih stanovanjih najmanj za dve osebi več, kot je v stanovanju predvidenih ležišč, vendar ne manj kot za šest oseb.
(2) Najmanjše mere površin iz prejšnjega odstavka so navedene v preglednici številka 3 priloge tega pravilnika.
26. člen
(1) V stanovanjih z več kot dvema sobama je lahko stranišče v kopalnici le, kadar je poleg tega v stanovanju še eno ločeno stranišče. Pri straniščih, katerih je širina prostora manj kot 100 cm in dolžina manj kot 130 cm, se morajo vrata odpirati navzven.
(2) V samostojnem stranišču mora biti tudi umivalnik s tekočo vodo. Najmanjši razmik med umivalnikom in nasprotno steno mora znašati vsaj 75 cm, med umivalnikom in čelom straniščne školjke najmanj 20 cm, med umivalnikom in stransko steno pa najmanj 20 cm.
(3) Kopalnica in stranišče morata imeti vzgonsko oziroma mehansko prezračevanje, ki zagotavlja zadosten dovod in odvod zraka.
27. člen
(1) Prostor za osebno higieno, v katerem ni stranišča (kopalnica) mora imeti vgrajen umivalnik in praviloma kopalno kad.
(2) Prostor za osebno higieno, v katerem sta združena kopalnica in stranišče mora imeti vgrajen umivalnik in stranišče s kotličkom ter najmanj pršno kad.
(3) Nobena od stranic prostorov iz prejšnjih odstavkov ne sme biti krajša od 165 cm.
(4) Kadar je v kopalnici, prostoru iz drugega odstavka tega člena, predvidena postavitev pralnega stroja, mora biti površina za to velika najmanj 60 x 60 cm in mora imeti zagotovljen priključek na hladno vodo in odtok, vsaj ena od stranic kopalnice pa se ustrezno poveča.
(5) Svetla širina vrat v stranišče mora znašati najmanj 70 cm, edinih ali glavnih vrat v kopalnico pa:
– pri kopalnicah, v katerih ni predvidena kopalna kad oziroma je v njih predhodno vgrajena litoželezna emajlirana kopalna kad najmanj 70 cm,
– pri kopalnicah, v katerih je predvidena ali vgrajena drugačna kopalna kad najmanj 80 cm.
(6) Najmanjše površine opreme in prehodi, ki morajo biti zagotovljeni v kopalnicah, so prikazani v preglednici št. 4 priloge tega pravilnika.
28. člen
Površina sten ob točilnih mestih v kuhinjah, ter sten v kopalnicah in straniščih mora biti obložena s keramičnimi ploščicami ali drugim materialom, ki ne prepušča vode in se lahko čisti.
29. člen
(1) Vsa okna in balkonska vrata morajo biti izvedena tako, da je mogoče prostore zatemniti in zaščititi pred sončno svetlobo.
(2) Vsa okna, pri katerih je parapet, merjen od ravni gotovega poda, nižji kot 90 cm, razen oken v pritličju in oken, ki mejijo na balkon, teraso ali galerijo, morajo imeti dodatno varovalno ograjo z zgornjim oprijemalnim robom, ki sega najmanj 90 cm nad gotovi pod.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Vse površine in mere določene v tem pravilniku se merijo v izgotovljenih prostorih.
31. člen
Stanovanjske stavbe in stanovanja, za katere so bili projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja s pisno pogodbo naročeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko gradijo po dosedanjih predpisih.
32. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-157/00
Ljubljana, dne 12. maja 2000.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za okolje in prostor
PRILOGA

PREGLEDNICA ŠT. 1

Oprema in najmanjši prostor potreben za njeno postavitev v prvi
spalnici v stanovanju:


---------------------------------------------------------------------------------------
Površina za   Število     Zahtevana površina      Priporočena
        kosov      širina × dolžina       površina širina × dolžina
---------------------------------------------------------------------------------------
Postelje    2        100 x 205 cm

Nočne omarice1) 2        55 x 40 cm

Garderobna   1        220 x 65 cm         250 x 65 cm
omara

Dodatna oprema 1        110 x 55 cm

Stoli      2        45 x 50 cm
---------------------------------------------------------------------------------------


1) Nočna omarica ali druga dodatna oprema
PREGLEDNICA ŠT. 2

Oprema in najmanjši potreben prostor za njeno postavitev v vsaki
naslednji spalnici v stanovanju (otroški sobi)


---------------------------------------------------------------------------------------
Površina za   Število     Zahtevana površina      Priporočena
                 širina × dolžina       površina širina × dolžina
---------------------------------------------------------------------------------------
Postelje    *)        100 x 205

Omara za obleko
in perilo -
za 1 otroka   1        110 x 65
za 2 otroka   1        180 x 65 ali         220 x 65 ali
        2        10 x 65           110 x 65

Dodaten kos 
opreme (predalnik, 
regal)     1        -              110 x 55

Delovna mizica za
1 otroka    1        90 x 55           100 x 60
2 otroka    2        140 x 55 ali         100 x 60
                 90 x 55

Stoli      *)        45 x 50
---------------------------------------------------------------------------------------


*) glede na število otrok
PREGLEDNICA ŠT. 3

Najmanjše potrebne površine za postavitev jedilne mize in stolov
glede na število oseb:


---------------------------------------------------------------------------------------

Miza in stoli za         Širina prostora       Dolžina prostora za
                 za postavitev mize      postavitev mize in
                 in stolov (brez       stolov (brez
                 prehodov)          prehodov)
---------------------------------------------------------------------------------------
3 osebe             180 cm            130 cm

4 osebe             180 cm            140 cm

5 do 6 oseb           180 cm            180 cm

7 oseb              180 cm            230 cm

8 oseb              180 cm            240 cm
---------------------------------------------------------------------------------------


Za zagotovitev potrebne površine je potrebno meram iz tabele
prišteti debeline radiatorjev oziroma na stene pritrjenih stvari,
razen tega pa tudi:

a) k širinam prostora iz tabele:

- za prehod med stoli in stenami najmanj 30 cm,

- za prehod med stoli in drugimi kosi pohištva oziroma opreme
najmanj 70 cm;

b) k dolžinam prostora iz tabele:

- za prehod oziroma dostop do mize, kadar je tudi na čelu mize
stol, med hrbtiščem stola in steno ali drugimi kosi pohištva in
opreme najmanj 70 cm,

- za prehod oziroma dostop do mize, kadar na čelu mize ni stola,
med mizo in steno ali drugimi kosi pohištva oziroma opreme
najmanj 90 cm,

- za razmik med čelno stranico mize in steno, kadar je miza
prislonjena k steni, najmanj 5 cm.
PREGLEDNICA ŠT. 4

Najmanjše potrebne površine za namestitev opreme v kopalnicah in
straniščih


---------------------------------------------------------------------------------------
Površina za           Zahtevana površina      Priporočena
                 širina × dolžina       površina širina × dolžina
---------------------------------------------------------------------------------------
Enojni umivalnik         60 x 55 cm          70 x 60 cm
                               - za omarico

Dvojni umivalnik         120 x 55 cm         140 x 60 cm
                               - za omarico

Kopalno kad           155 x 75 cm         170 x 75 cm

Pršno kad            80 x 80 cm          90 x 90 cm

Straniščno školjko
s kotličkom           40 x 75 cm

Bide               40 x 60 cm
---------------------------------------------------------------------------------------


Oprema v kopalnicah in straniščih mora biti nameščena tako, da so
zagotovljeni naslednji razmiki oziroma prosti prehodi:

- med posameznimi kosi opreme iz preglednice in stranskimi
stenami najmanj 20 cm,

- med posameznimi kosi opreme iz preglednice, v nizu pritrjenimi
na steno, najmanj po 25 cm,

- med sprednjo stranico posameznega kosa opreme oziroma stranico,
s katere se oprema uporablja in nasprotno steno prostora ali ob
nasprotno steno postavljenim pralnim strojem ali kosom pohištva
najmanj 90 cm,

- med sprednjo stranico posameznega kosa opreme oziroma stranico,
s katere se oprema uporablja in sprednjo stranico ob nasprotno
steno postavljenega kosa opreme iz razpredelnice, razen pralnega
stroja, najmanj 75 cm.

Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka ni potreben
razmik med stranico umivalnika in stranico kopalne kadi ob njem
ter med stranicama kopalne in pršne kadi, ki sta postavljeni ena
ob drugo.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti