Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2088. Pravilnik o določanju zavarovalnih osnov in postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove, stran 6273.

Na podlagi osmega odstavka 209. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o določanju zavarovalnih osnov in postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove
1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa zavarovalne osnove za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in postopek za razvrščanje v zavarovalne osnove za zavarovance iz 15. in 16. člena (samozaposleni in kmetje) zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99 – v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen
(1) Uvrstitev v zavarovalno osnovo se za zavarovance iz 15. člena zakona (samozaposleni) določi na podlagi zadnje odmerne odločbe o davku iz dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: odmerna odločba) oziroma zadnjega obračuna davka iz dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: obračun davka) in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanaša davek iz dejavnosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se uvrstitev v zavarovalno osnovo za zavarovance, katerim se osnova za davek od dohodkov iz dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, določi na podlagi zadnje odločbe o odmeri dohodnine oziroma tudi podatka o znesku prispevkov, plačanih s strani države, in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanaša odločba o odmeri dohodnine.
(3) Ne glede na prvi odstavek se uvrstitev v zavarovalno osnovo za zavarovance iz drugega odstavka 15. člena zakona (poslovodne osebe in družbeniki) določi na podlagi odločbe o odmeri dohodnine in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanaša odločba o odmeri dohodnine.
(4) Zavarovalna osnova zavarovanca iz prvega odstavka se določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, ki je ugotovljen na podlagi odmerne odločbe oziroma obračuna davka brez upoštevanja obveznih prispevkov za socialno varnost, ki bi morali biti plačani (v nadaljnjem besedilu: prispevki) ter brez znižanj oziroma olajšav v skladu z zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 – pop., 1/95 – odl. US, 2/95 – odl. US, 7/95, 14/96 – odl. US, 18/96, 44/96, 68/96 – odl. US, 82/97 – odl. US, 87/97, 36/99 – odl. US).
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se zavarovalna osnova zavarovanca iz drugega in tretjega odstavka določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, ki je ugotovljen na podlagi odločbe o odmeri dohodnine brez upoštevanja prispevkov ter brez znižanj oziroma olajšav v skladu z zakonom o dohodnini.
3. člen
(1) Uvrstitev v zavarovalno osnovo se za zavarovance iz 16. člena zakona (kmetje) določi na podlagi zadnje odločbe o odmeri davka od dohodka iz kmetijstva, obvestila o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine, odmerne odločbe, obračuna davka, odločbe o odmeri dohodnine in podatka o znesku prispevkov, plačanih s strani države, in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanaša odločba o odmeri davka iz kmetijstva oziroma obvestilo o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine.
(2) Zavarovalna osnova zavarovanca iz prejšnjega odstavka se določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, ki je ugotovljen na podlagi odločbe o odmeri davka iz kmetijstva, obvestila o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine, odmerne odločbe, obračuna davka oziroma odločbe o odmeri dohodnine brez upoštevanja prispevkov ter brez znižanj in olajšav v skladu z zakonom o dohodnini.
4. člen
(1) Doseženi dobiček iz četrtega odstavka 2. člena se na podlagi odmerne odločbe določi tako, da se znesku davčne osnove I iz odmerne odločbe prišteje znesek prispevkov in znesek povečanja davčne osnove.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v primeru, ko je vsota davčne osnove I iz odmerne odločbe in povečanja davčne osnove manjša ali enaka 0, doseženi dobiček zavarovanca enak znesku prispevkov.
(3) Ne glede na prvi odstavek se za zavarovanca, ki je začel z opravljanjem dejavnosti in mu davčni organ še ni izdal odmerne odločbe, šteje, da znaša doseženi dobiček zavarovanca 0.
(4) Ne glede na prvi odstavek se doseženi dobiček, ugotovljen na podlagi odmerne odločbe, ki se ne nanaša na celotno davčno leto, določi tako, da se doseženi dobiček, ugotovljen v skladu s prvim odstavkom tega člena, preračuna na letno raven. Preračun se opravi na naslednji način:
Dl = (Dn/n) x 12
Dl – doseženi dobiček, preračunan na letno raven
Dn – doseženi dobiček, določen na podlagi odmerne odločbe
n – število mesecev, na katerega se nanaša doseženi dobiček
(5) Pri določanju števila mesecev, na katere se nanaša dobiček (n) iz določila prejšnjega odstavka, se upošteva število dni v začetnem mesecu, na katero se nanaša odmerna odločba, odvisno od tega ali se odločba nanaša na manj kot 15 dni oziroma več kot 15 dni začetnega meseca. V primeru, da se nanaša na več kot 15 dni se začetni mesec šteje, v nasprotnem primeru pa ne.
5. člen
Doseženi dobiček iz četrtega odstavka 2. člena se na podlagi obračuna davka določi na podlagi smiselne uporabe določb 4. člena.
6. člen
(1) Doseženi dobiček iz petega odstavka 2. člena se za zavarovanca iz drugega odstavka 2. člena na podlagi odločbe o odmeri dohodnine določi tako, da se od bruto prejemka odštejejo normirani stroški oziroma dejanski stroški, če jih je zavarovanec uveljavljal in so bili v odločbi o odmeri dohodnine upoštevani.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za zavarovanca iz drugega odstavka 2. člena, kateremu plačuje prispevke država, doseženi dobiček določi tako, da se od bruto prejemka odštejejo normirani stroški oziroma dejanski stroški, če jih je uveljavljal in so bili v odločbi o odmeri dohodnine upoštevani, ter prištejejo prispevki, plačani s strani države.
(3) Določbe tretjega, četrtega in petega odstavka 4. člena se smiselno uporabljajo tudi pri določitvi doseženega dobička iz petega odstavka 2. člena za zavarovanca iz drugega odstavka 2. člena.
7. člen
(1) Doseženi dobiček iz petega odstavka 2. člena je za zavarovanca iz tretjega odstavka 2. člena iz odločbe o odmeri dohodnine izhajajoč bruto dohodek, katerega je zavarovanec dosegel kot poslovodni delavec oziroma družbenik, zmanjšan za priznane stroške.
(2) Določba tretjega odstavka 4. člena se smiselno uporablja tudi pri določitvi doseženega dobička iz petega odstavka 2. člena za zavarovanca iz tretjega odstavka 2. člena.
8. člen
(1) Doseženi dobiček iz drugega odstavka 3. člena je katastrski dohodek kmečkega gospodarstva brez znižanj in olajšav, ugotovljen na podlagi odločbe o odmeri davka od dohodka iz kmetijstva, oziroma ugotovljen kot seštevek katastrskega dohodka vseh članov kmečkega gospodarstva na podlagi obvestil o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine, povečan za prispevke, plačane s strani države.
(2) Določba tretjega odstavka 4. člena se smiselno uporablja tudi pri določitvi doseženega dobička iz prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na prvi odstavek se v primeru, da člani kmečkega gospodarstva opravljajo tudi kmetijsko dejavnost, ki ni obdavčena po katastrskem dohodku, za doseženi dobiček iz drugega odstavka 3. člena šteje tudi drugi dohodek iz kmetijske dejavnosti članov kmečkega gospodarstva, povečan za prispevke, plačane s strani države, ki se za potrebe ugotavljanja zavarovalne osnove prišteje h katastrskemu dohodku kmečkega gospodarstva, ugotovljenem v skladu s prvim odstavkom.
(4) Drugi dohodek zavarovanca iz prejšnjega odstavka se ugotovi na podlagi smiselne uporabe določb 2., 4., 5. in 6. člena.
(5) Ne glede na prvi in tretji odstavek je doseženi dobiček iz drugega odstavka 3. člena v primeru, ko sta vključena v zavarovanje po 16. členu oziroma šesti alinei prvega odstavka 34. člena zakona dva ali več članov kmečkega gospodarstva, sorazmerni del doseženega dobička kmečkega gospodarstva, ugotovljenega na način kot je določeno v prvem do četrtem odstavku, ki odpade na posameznega zavarovanca.
9. člen
(1) Na podlagi doseženega dobička, določenega v skladu z 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. členom, se zavarovalna osnova določi glede na povprečno oziroma minimalno plačo v Republiki Sloveniji za leto, na katero se nanaša odmerna odločba, obračun davka, odločba o odmeri dohodnine, odločba o odmeri davka od dohodkov iz kmetijstva oziroma obvestilo o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine, in sicer:
če znaša doseženi dobiček %   znaša zavarovalna osnova
 minimalne letne plače     najmanj % minimalne plače
(v nadaljnjem besedilu: MPL) (v nadaljnjem besedilu: MP),
 oziroma povprečne letne   najnižje pokojninske osnove
 plače v RS           iz 48. člena zakona
(v nadaljnjem besedilu: PP)  (v nadaljnjem besedilu: PON)
               oziroma najvišje pokojninske
                osnove iz 49. člena zakona
               (v nadaljnjem besedilu: POV)
nad     do
     100% MPL            100% MP
100%MPL  100% PP            100% PON
100% PP  150% PP            150% PON
150% PP  200% PP            200% PON
200% PP  250% PP            250% PON
250% PP  300% PP            300% PON
  300% PP                 100% POV
(2) Če povprečna plača v Republiki Sloveniji za leto, na katero se nanaša odločba o odmeri davka od dohodkov iz kmetijstva oziroma obvestilo o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine, še ni znana, se osnova določi glede na znano povprečno mesečno plača za to leto, preračunano na letno raven.
(3) V primeru, da se dobiček zavarovanca ugotavlja v skladu s tretjim odstavkom 8. člena, se zavarovalna osnova določi glede na povprečno oziroma minimalno plačo v Republiki Sloveniji za leto, na katero se nanaša odločba o odmeri davka od dohodkov iz kmetijstva oziroma obvestilo o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine in lestvico iz prvega odstavka.
(4) V skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom ugotovljena zavarovalna osnova je neto zavarovalna osnova, razen zavarovalne osnove v višini minimalne plače. Neto zavarovalna osnova se poveča za davke in prispevke po stopnji iz tretjega odstavka 47. člena zakona.
(5) Zavarovalna osnova ne more biti nižja od zneska minimalne plače.
(6) Za povprečno plačo v Republiki Sloveniji iz prvega, drugega in tretjega odstavka se šteje povprečna plača v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
(7) Za minimalno letno plačo v Republiki Sloveniji iz prvega in tretjega odstavka se šteje vsota minimalnih plač, ki so določene za posamezni mesec leta z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
(1) Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na podlagi zadnje prejete odmerne odločbe, odločbe o odmeri dohodnine, odločbe o odmeri davka od dohodka iz kmetijstva oziroma obvestila o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine za mesec, v katerem je bila odmerna odločba, odločba o odmeri dohodnine, odločba o odmeri davka iz kmetijstva oziroma obvestilo o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine, vročeno.
(2) Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na podlagi zadnjega obračuna davka za mesec, v katerem je bil obračun davka oddan.
11. člen
Zavarovanec se lahko zavaruje tudi od zavarovalne osnove, ki presega znesek, ugotovljen v skladu z 9. členom, vendar največ do zneska v višini najvišje pokojninske osnove, povečane za davke in prispevke iz tretjega odstavka 47. člena zakona.
12. člen
Če zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem letu in bi plačevanje prispevkov od določene zavarovalne osnove ogrozilo njegovo nadaljnje poslovanje, lahko enkrat v koledarskem letu pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije zahteva znižanje zavarovalne osnove, vendar največ do zneska najnižje pokojninske osnove iz 48. člena zakona, povečane za davke in prispevke iz tretjega odstavka 47. člena zakona.
13. člen
V zahtevi iz prejšnjega člena mora zavarovanec predložiti podatke, ki dokazujejo spremembo v pričakovanem poslovnem izidu in ogroženost njegovega nadaljnjega poslovanja, in sicer:
– davčni obračun oziroma davčno napoved za preteklo leto,
– enake podatke kot po prvi alinei tudi za obdobje tekočega leta do vložitve zahteve skupaj s primerljivimi podatki za enako obdobje preteklega leta,
– oceno poslovnega izida za tekoče leto oziroma dokazilo o spremembi katastrskega dohodka v tekočem letu,
– zadnjo odmerno odločbo in zadnjo odločbo o odmeri dohodnine,
– zadnji obračun prispevkov, ki ga je potrdil davčni organ,
– dokazila o ogroženosti njegovega nadaljnjega poslovanja zaradi plačevanja prispevkov od določene osnove.
14. člen
(1) O zahtevi iz 12. člena odloči Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z odločbo.
(2) Odločbo iz prejšnjega odstavka Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije posreduje pristojnemu davčnemu organu.
15. člen
(1) Dovoljena znižana zavarovalna osnova se lahko prvič uporabi za mesec, v katerem je bila odločba iz prvega odstavka 14. člena, s katero je ugodeno zahtevi za znižanje zavarovalne osnove, vročena.
(2) Odločba iz prejšnjega odstavka je v veljavi do izdaje nove odmerne odločbe, novega davčnega obračuna, nove odločbe o odmeri dohodnine, nove odločbe o odmeri davka iz kmetijstva, novega obvestila o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine oziroma novega obračuna prispevkov, s katerim se je zavarovanec odločil za zvišanje zavarovalne osnove.
16. člen
Če davčni organ v skladu z zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 35/98 – odl. US, 82/98, 91/98 in 108/99) ugotovi, da davčna obveznost na podlagi odmerne odločbe, obračuna davka, odločbe o odmeri dohodnine, odločbe o odmeri davka iz kmetijstva oziroma obvestila o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine ni pravilna in ima za posledico spremembe postavk, ki vplivajo na višino doseženega dobička zavarovanca, kateri je podlaga za določanje zavarovalne osnove po tem pravilniku, se za obdobje pred izdajo odločbe, zavarovalna osnova ne spremeni.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 193-1/2000
Ljubljana, dne 12. maja 2000.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.
Soglašam!
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost