Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2085. Uredba o oblikovanju cen distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja, stran 6108.

Na podlagi 5. točke 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
1. člen
S to uredbo se določi mehanizem za oblikovanje cen proizvodov in storitev, ki so po standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in 15/96) razvrščeni v podrazredu 40.3 – Oskrba s paro in toplo vodo.
2. člen
Pravna oseba, ki opravlja storitve oskrbe s paro in toplo vodo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), oblikuje ceno storitev na način, ki ga določa mehanizem za oblikovanje cen distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja v prilogi te uredbe, ki je njen sestavni del.
3. člen
Izhodiščna cena (variabilni in fiksni del cene) je cena oblikovana v skladu s predpisi in velja na dan 31. maja 2000.
4. člen
Spremembo izhodiščne cene lahko odobri ustanovitelj oziroma lastnik podjetja na zahtevek zavezanca. Zahtevek za spremembo izhodiščne cene mora vsebovati podatke iz 5. člena te uredbe in elemente, ki so navedeni v 2. in 3. točki priloge te uredbe.
Odobritev spremembe cen iz prejšnjega odstavka sporoči zavezanec Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v roku 8 dni od odobritve spremembe cen z vso dokumentacijo, ki je bila posredovana ob spremembi cen.
5. člen
Zahtevek za spremembo izhodiščne cene mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslovnega registra,
– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne službe,
– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
– navedbo občin na območju katerih se opravljajo storitve navedenih dejavnosti,
– ceno po vrstah storitev in vrstah uporabnikov ter povprečno ceno, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka in odstotek povečanja teh cen v letih 1998, 1999 in v letu 2000 do datuma vložitve zahtevka,
– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah porabnikov ter povprečno ceno za katero se vlaga zahtevek z datumom predvidene uveljavitve,
– pregled fakturirane realizacije z navedbo količine prodane storitve za posamezne vrste porabnikov po posameznih mesecih za leta 1998, 1999 in v letu 2000 do datuma vložitve zahtevka,
– pregled prihodkov in odhodkov ter njihovo strukturo za proizvod oziroma storitev, za katero se vlaga zahtevek v letih 1998, 1999 in v letu 2000 do datuma vložitve zahtevka,
– bilanco uspeha in bilanco stanja za celotno podjetje za leti 1998 in 1999
– prikaz po PIM (Poslovno izidnih mestih) za leti 1998 in 1999.
6. člen
Zavezanec lahko uveljavi spremembo cene tudi na način, ki je opisan v prilogi od 5. do 9. točke. V tem primeru mora 8 dni pred uveljavitvijo spremembe cen obvestiti ministrstvo o spremembi cen, ki jo uveljavlja skladno z mehanizmom.
Obvestilo mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslovnega registra,
– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne službe,
– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
– navedbo občin na območju katerih se opravljajo storitve navedenih dejavnosti,
– kalkulacijo povprečne cene daljinskega ogrevanja v skladu z elementi iz 3. in 4. točke priloge te uredbe,
– letno strukturo energentov potrebnih za proizvodnjo toplote,
– trenutno priključno moč odjemalcev po vrsti uporabe in dolžino omrežja,
– bilanco uspeha in bilanco stanja za celotno podjetje za leti 1998 in 1999
– prikaz po PIM (Poslovno izidnih mestih) v letih 1998 in 1999,
– povprečno bruto plačo za mesec december 1999 in zadnjo povprečno izplačano bruto plačo.
7. člen
Ne glede na določila 3., 4. in 5. člena te uredbe zavezanec ni upravičen do spremembe izhodiščne cene in povečanja cene po mehanizmu za oblikovanje, če povprečna cena daljinskega ogrevanja presega 8.160 SIT/MWh na dan 31. maja 2000.
8. člen
Ne glede na določila iz 7. člena te uredbe lahko zavezanec, na osnovi predhodnega soglasja lastnika oziroma ustanovitelja, pošlje na ministrstvo zahtevek za povišanje izhodiščne cene in cen po mehanizmu za oblikovanje cen distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja. Ministrstvo pridobi mnenje Ministrstva za gospodarske dejavnosti in pripravi predlog Vladi Republike Slovenije za določitev stopnje povišanja elementov cene.
Zahtevek mora vsebovati poleg podatkov iz 4. in 5. člena te uredbe tudi mnenje ustanovitelja oziroma lastnika, ki je odobril predlagano ceno.
9. člen
Ministrstvo lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca.
10. člen
Ta uredba začne veljati 1. junija 2000 in velja 6 mesecev.
Št. 383-03/98-6
Ljubljana, dne 25. maja 2000.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik
P R I L O G A

1. Cena za distribucijo pare in tople vode za namene daljinskega
ogrevanja je praviloma sestavljena iz naslednjih elementov:

- variabilnega dela, ki pokriva variabilne stroške proizvodnje in
distribucije daljinske toplote ter se uporabnikom obračunava kot
cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema v
SIT/MWh in

- fiksnega dela, ki pokriva fiksne stroške, to je stroške za
obratovanje sistema ter se uporabnikom obračunava kot cena za
priključno moč v SIT/MW/leto.

2. Variabilni del cene praviloma zajema:

1) pri samostojnih proizvajalcih in proizvajalcih, ki so
istočasno tudi distributerji toplotne energije:

- stroške energentov (plin, kurilno olje EL, mazut, premog, les
in drugo)

- stroške energije za obratovanje proizvodnih naprav

- stroške električne energije za pogon črpalk

- stroške vode in kemične priprave vode (KPV), če ti stroški
predstavljajo več kot 2% vrednosti vseh variabilnih stroškov

2) pri samostojnih distributerjih toplotne energije:

- stroške nabavljene toplotne energije

- stroške električne energije za pogon črpalk

- stroške vode in KPV, če ti stroški predstavljajo več kot 2%
vrednosti vseh variabilnih stroškov.

3. Fiksni del cene praviloma zajema vse druge stroške obratovanja
sistema (tako pri proizvajalcih kot pri distributerjih daljinske
toplote), in sicer:

- stroške materiala (brez stroškov energentov, navedenih v 3.
členu)

- stroške storitev

- stroške dela

- stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja

- amortizacijo

- popravke vrednosti terjatev

- druge odhodke (stroške) poslovanja

- odhodke financiranja.

Stroški materiala vključujejo pomožni material, odpis drobnega
inventarja, pisarniški material in strokovno literaturo, popisne
razlike pri materialu, revalorizacije stroškov porabe materiala
in drobnega inventarja ter druge stroške materiala.

Stroški storitev vkjučujejo storitve pri pridobivanju energije,
stroške transportnih storitev, najemnine, povračila stroškov v
zvezi z delom, stroške storitev plačilnega prometa in bančnih
storitev, stroške intelektualnih storitev, zavarovalne premije in
stroške drugih storitev.

Stroški dela vključujejo izplačane plače po ustrezni kolektivni
pogodbi in sklenjenih individualnih pogodbah, vse pripadajoče
prispevke in davke ter z zakonom določene osebne prejemke
(regres, prehrana, stroški za prevoz na delo in drugo).

Tekoče in investicijsko vzdrževanje mora omogočati normalno
obratovanje sistema in njegovo uporabo do konca predvidene
življenjske dobe. Stroški vzdrževanja vključujejo stroške nabave
vgradnih delov za stroje in naprave, nadomestne dele za opremo
ter sredstva in material za vzdrževanje osnovnih sredstev ter
storitve v zvezi z vzdrževanjem delovnih sredstev.

Amortizacija se praviloma obračunava po amortizacijskih stopnjah,
ki jih priporoča Odbor za komunalno energetiko Združenja za
energetiko pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Popravki vrednosti terjatev vključujejo odpise terjatev do
višine, ki ne presega 3% letne fakturirane realizacije.

Drugi odhodki (stroški) poslovanja zajemajo dajatve za varstvo
človekovega okolja, štipendije in dajatve, ki niso odvisne od
poslovnega izida.

Odhodki financiranja zajemajo vse odhodke, povezane s
financiranjem osnovne dejavnosti podjetja, če je dejavnost
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
osnovna dejavnost podjetja. Če dejavnost distribucije pare in
tople vode za namene daljinskega ogrevanja predstavlja samo del
dejavnosti posameznega podjetja, so v odhodkih financiranja lahko
vključeni samo odhodki financiranja, ki izhajajo iz dejavnosti
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

4. Poleg pokrivanja stroškov poslovanja, navedenih v 3. in 4.
točki, naj bi cena za distribucijo pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja praviloma omogočala tudi doseganje dobička,
ki bi bil namenjen za nadaljnji razvoj podjetja. Letno stopnjo
dobička opredeli lastnik oziroma ustanovitelj v letnem planu
podjetja.

5. Sprememba variabilnega dela cene za samostojne proizvajalce in
proizvajalce, ki so istočasno tudi distributerji toplotne
energije se preračuna po naslednji formuli:
a1+a2+......+an = 1

Pri tem posamezne kategorije pomenijo naslednje:

VCp = Nova cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg
odjema v SIT/MWh (brez davka na dodano vrednost)

VC0p = Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma
obseg odjema v SIT/MWh (brez davka na dodano vrednost)

ai = Ponder posamezne vrste energenta v strukturi energentov za
proizvodnjo toplote

Ei = Nova cena energenta v strukturi porabljenih energentov za
proizvodnjo toplote

Eoi = Izhodiščna cena energenta v strukturi porabljenih
energentov za proizvodnjo toplote

Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg
odjema (VC0p) je cena toplotne energije, ki je bila opredeljena
za vsakega proizvajalca daljinske toplote kot izhodiščna cena ob
sprejemu oziroma začetku veljavnosti te metodologije.

Nova cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema
(VCp) je cena, ki je izračunana na osnovi te metodologije in se
spreminja s spremembami vhodnih parametrov.

Izhodiščna cena energenta (E0i) v strukturi energentov za
proizvodnjo toplote je cena posameznega energenta, ki jo je
proizvajalec toplotne energije plačal v izhodiščnem obdobju. V
ceni energenta morajo biti vključeni vsi stroški na pariteti Fco
proizvajalec daljinske toplote in vse dajatve (trošarine, CO2
takse). DDV ni vključen.

Nova cena energenta (Ei) v strukturi energentov za proizvodnjo
toplote je povprečna cena posameznega energenta, ki jo
proizvajalec toplotne energije plača v spremljanem mesecu. V ceni
energenta morajo biti vključeni vsi stroški na pariteti Fco
proizvajalec daljinske toplote in vse dajatve (trošarine, CO2
takse). DDV ni vključen.

Ponderji (ai) predstavljajo delež posameznega energenta v
strukturi energentov za proizvodnjo toplote. Vsota vseh ponderjev
oziroma deležev mora biti enaka 100% oziroma 1.

V odvisnosti od sistema se pri proizvodnji daljinske toplote
lahko uporabljajo naslednji energenti:

- plin

- EL kurilno olje

- mazut

- premog

- les

- odpadki

- električna energija za proizvodne potrebe in za pogon črpalk.

Poleg zgoraj navedenih energentov je v tej kategoriji zgolj
zaradi lažjega obračunavanja vključena tudi kemično pripravljena
voda (njena poraba oziroma izgube).

V zgornji formuli upošteva poraba tistih energentov, ki imajo več
kot 2% delež v celotni porabi vseh energentov.

6. Nove cene za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema
se izračunavajo in vsklajujejo vsak mesec glede na spremembe cen
posameznih energentov iz 7. točke te Priloge.

7. Sprememba variabilnega dela cene za samostojne distributerje
toplotne energije se preračuna po naslednji formuli:
b1+b2+......+bn = 1

Pri tem posamezne kategorije pomenijo naslednje:

VCd = Nova cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg
odjema v SIT/MWh (brez davka na dodano vrednost)

VC0d = Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma
obseg odjema v SIT/MWh (brez davka na dodano vrednost)

bi = Ponder toplote ter energije in medija za prenos toplote

Ei = Nova cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za
prenos toplote

E0i = Izhodiščna cena za prevzeto toploto ter energijo in medij
za prenos toplote

Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg
odjema (VC0d) je cena toplotne energije, ki je bila opredeljena
za vsakega samostojnega distributerja toplotne energije kot
izhodiščna cena ob sprejemu oziroma začetku veljavnosti te
metodologije.

Nova cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema
(VCd) je cena, ki je izračunana na osnovi te metodologije in se
spreminja s spremembami vhodnih parametrov.

Izhodiščna cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za
prenos toplote (E0i) je cena teh postavk, ki jo je distributer
toplotne energije plačal v izhodiščnem obdobju. V ceni posamezne
postavke morajo biti vključeni vsi stroški in vse dajatve
(trošarine, CO2 takse). DDV ni vključen.

Nova cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za prenos
toplote (Ei) je povprečna cena posamezne postavke, ki jo
distributer toplotne energije plača v spremljanem mesecu. V ceni
posamezne postavke morajo biti vključeni vsi stroški in vse
dajatve (trošarine, CO2 takse). DDV ni vključen.

Ponderji (bi) predstavljajo delež posamezne postavke v strukturi
vseh postavk. Vsota vseh ponderjev oziroma deležev mora biti
enaka 100% oziroma 1.

Kot toplota ter energija in medij za prenos toplote so predvidene
naslednje postavke:

- nabavljena toplota

- električna energija za pogon črpalk.

Poleg zgoraj navedenih postavk je v tej kategoriji zgolj zaradi
lažjega obračunavanja vključena tudi kemično pripravljena voda
(njena poraba oziroma izgube).

V zgornji formuli se upošteva poraba tistih postavk, ki imajo več
kot 2% delež v porabi vseh postavk.

8. Nove cene za priključno moč (FC) se izračunavajo in
usklajujejo enkrat letno. Višina spremembe je odvisna od sprememb
indeksa cen proizvajalcev v industriji ter od sprememb višine
povprečnih mesečnih bruto plač v RS, ki so nastale od dneva
uveljavitve te uredbe.

9. Za spremembo fiksnega dela cene tako za samostojne
proizvajalce in proizvajalce, ki so istočasno tudi distributerji
toplotne energije, kakor tudi za samostojne distributerje
toplotne energije, se izračuni opravijo po naslednji formuli:
a + b = 1

Pri tem posamezne kategorije pomenijo naslednje:

FC = Nova cena za priključno moč (SIT/MW/leto) (brez davka na
dodano vrednost)

FC0 = Izhodiščna cena za priključno moč (SIT/MW/leto) (brez davka
na dodano vrednost)

P = Letno povprečje mesečnih bruto plač v RS

P0= Izhodiščna mesečna bruto plača v RS

I = Indeks cen proizvajalcev v industriji v RS v spremljanem
obdobju

I0 = Izhodiščni indeks cen proizvajalcev v industriji v RS

a = Ponder mesečih bruto plač v RS

b = Ponder indeksa cen proizvajalcev v industriji v RS

Izhodiščna cena za priključno moč (FC0) je cena za priključno
moč, ki je bila za vsakega proizvajalca ter samostojnega
distributerja toplotne energije opredeljena kot izhodiščna cena
ob sprejemu oziroma začetku veljavnosti te metodologije.

Nova cena za priključno moč (FC) je cena, ki je izračunana na
osnovi te metodologije in se spreminja s spremembami vhodnih
parametrov.

Izhodiščna mesečna bruto plača v RS (P0) je povprečna mesečna
bruto plača v RS v izhodiščnem obdobju. Vir podatkov o višini
mesečnih bruto plač je Statistični Urad Republike Slovenije:
Povprečne mesečne plače v podjetjih, družbah in organizacijah.

Letno povprečje mesečnih bruto plač v RS (P) je povprečje
objavljenih mesečnih bruto plač v RS v zadnjem 12-mesečnem
obdobju. Vir podatkov o višini mesečnih bruto plač je Statistični
Urad Republike Slovenije: Povprečne mesečne plače v podjetjih,
družbah in organizacijah.

Izhodiščni indeks cen proizvajalcev v industriji v RS (Io) je
indeks cen proizvajalcev v industriji v RS v izhodiščnem obdobju,
preračunan na izhodiščni indeks maj 2000 = 100. Vir podatkov o
indeksu cen proizvajalcev v industriji je Statistični Urad
Republike Slovenije: Indeks cen industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih.

Indeks cen proizvajalcev v industriji v RS v spremljanem obdobju
(I) je indeks cen proizvajalcev v industriji v RS v zadnjem
mesecu spremljanega obdobja, preračunan na izhodiščni indeks maj
2000 = 100. Vir podatkov o indeksu cen proizvajalcev v industriji
je Statistični Urad Republike Slovenije: Indeks cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih.

Ponder mesečnih bruto plač v RS (a) predstavlja delež bruto plač
v strukturi fiksnih stroškov vsakega proizvajalca oziroma
samostojnega distributerja daljinske toplote.

Ponder indeksa cen proizvajalcev v industriji v RS (b)
predstavlja delež ostalih fiksnih stroškov (brez bruto plač) v
strukturi fiksnih stroškov vsakega proizvajalca oziroma
samostojnega distributerja daljinske toplote.

Vsota ponderja indeksa cen proizvajalcev v industriji v RS in
ponderja mesečnih bruto plač v RS mora biti enaka 1.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti