Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2083. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolnitev protokola 3 k sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo, stran 6102.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi sprememb in dopolnitev protokola 3 k sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
1. člen
Protokol 3 o definiciji pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja, ki je sestavni del uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (Uradni list RS, št. 45/00), se spremeni in dopolni v naslednjem:
1) i) točka 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
“i) dodana vrednost pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega od vključenih materialov s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, ali, če carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva cena, ki se za izdelke dokazljivo plačuje v eni od pogodbenic.”
2) 3. in 4. člen se spremenita tako, da se glasita:
“3. člen
Kumulacija v Turčiji
1. Ne glede na določbe 2. člena izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Turčije, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Turčije, Slovenije, Češke republike, Estonije, Romunije, Litve, Bolgarije, Poljske, Madžarske, Slovaške republike, Latvije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z Liechtensteinom)1 ali Evropske skupnosti2, v skladu z določbami protokola o pravilih o poreklu, priloženega k sporazumom med Turčijo in vsako od teh držav, pod pogojem, da obdelava ali predelava, opravljena v Turčiji presega tisto, omenjeno v 7. členu tega protokola. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Turčiji, ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Turčije samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katere koli od držav, omenjenih v prvem odstavku. Če to ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri proizvodnji v Turčiji.
3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Turčiji, ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.
4. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem protokolu.
4. člen
Kumulacija v Sloveniji
1. Ne glede na določbe 2. člena izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Slovenije, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Slovenije, Turčije, Bolgarije, Poljske, Madžarske, Češke republike, Slovaške republike, Litve, Estonije, Latvije, Romunije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z Liechtensteinom)1 ali Evropske skupnosti2, v skladu z določbami protokola o pravilih o poreklu, priloženega k sporazumom med Slovenijo in vsako od teh držav, pod pogojem, da obdelava ali predelava, opravljena v Sloveniji presega tisto, omenjeno v 7. členu tega protokola. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Sloveniji, ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katere koli od držav, omenjenih v prvem odstavku. Če to ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri proizvodnji v Sloveniji.
3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Sloveniji, ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.
4. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem protokolu.”
3) 12. člen se spremeni tako, da se glasi:
“12. člen
Načelo teritorialnosti
“1. Razen v primerih iz 3. in 4. člena in tretjega odstavka tega člena, morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, v eni od pogodbenic izpolnjeni neprekinjeno.
2. Razen v primerih iz 3. in 4. člena, se blago s poreklom, izvoženo iz ene od pogodbenic v drugo državo, ko se vrne, šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:
(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo, in
(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.
3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s pogoji, določenimi v II. oddelku, ne bo vplivala obdelava ali predelava, opravljena izven ene od pogodbenic na materialih, izvoženih iz ene od pogodbenic in ponovno tam uvoženih pod pogojem, da:
(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v eni od pogodbenic ali so pred njihovim izvozom bili obdelani ali predelani bolj, kot so nezadostni postopki, navedeni v 7. členu ; in
(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo izvoženih materialov; in
ii) skupna dodana vrednost, pridobljena izven ene od pogodbenic ob uporabi določb tega člena ne presega 10 odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega se ugotavlja status blaga s poreklom.
4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno izven ene od pogodbenic. Vendar, kjer se v seznamu v Prilogi II za določitev statusa blaga s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh vključenih materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla, vključenih na ozemlju ene od zadevnih pogodbenic, upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridobljeno izven ene od pogodbenic z uporabo določb tega člena, ne sme presegati navedenega odstotka.
5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega odstavka se šteje, da “skupna dodana vrednost” pomeni vse stroške, nastale izven pogodbenic, vključno vrednosti tam vključenih materialov.
6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu Priloge II in ki se lahko štejejo za zadosti obdelane ali predelane samo ob uporabi splošne tolerance, določene v drugem odstavku 6. člena.
7. Določbe tretjega in četrtega odstavka ne veljajo za izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.
8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami tega člena, opravljena izven ene od pogodbenic, se opravi v skladu s postopki o začasnem izvozu na oplemenitenje ali podobnimi postopki.”
4) V 13., 14., 15., 17., 21., 27., 30. in 32. členu se besedilo “omenjeno v 4. členu” nadomesti z “omenjeno v 3. in 4. členu”.
5) V 21. in 26. členu se beseda »ekujev« nadomesti z »evrov«.
6) V zadnjem pododstavku šestega odstavka 15. člena se datum “31. december 1998” nadomesti z “31. december 2000”.
7) V 26. členu se sklicevanje na “CN23” nadomesti z “CN22/CN23”.
8) 30. člen se spremeni tako, da se glasi:
“30. člen
Zneski, izraženi v evrih
Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih, določi država izvoznica in jih sporoči državi uvoznici.
Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je določila država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so izdelki zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki zaračunani v valuti ene od držav, omenjenih v 3. in 4. členu, mora država uvoznica priznati zneske, ki jih je ta država notificirala.
3. Zneski, ki se uporabljajo v valuti katere koli države, so protivrednosti zneskov, izraženih v evrih, v valuti te države po tečaju na prvi delovni dan v oktobru 1999.
4. Skupni odbor na zahtevo pogodbenice pregleda v evrih izražene zneske in njihovo protivrednost v domačih valutah pogodbenice. Skupni odbor ob tem pregledu zagotovi, da se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo znižali v domači valuti, in bo nadalje upošteval zaželeno ohranjanje realnih učinkov zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v evrih.”
9) V Prilogi I, opomba 5.2, se med “umetni filamenti” in “sintetična rezana vlakna iz polipropilena” doda “prevodni filamenti”.
10) V Prilogi I, opomba 5.2, se peti primer (“Taftana preproga,...........pogoj glede teže.”) črta.
11) V Prilogi II se vnos za tarifno številko 1904 HS se nadomesti
z:
"
-----------------------------------------------------------------
1904  Pripravljena     Izdelava:
    živila, dobljena z  -iz materialov, ki
    nabrekanjem ali    niso uvrščeni v
    praženjem žit ali   tar. št. 1806;
    žitnih izdelkov   -pri kateri morajo
    (npr. koruzni     biti vsa
    kosmiči); žita    uporabljena žita
    (razen koruze     in moka (razen
    (zrna)) v zrnu ali  pšenice vrste
    v obliki kosmičev   "durum" in njenih
    ali druga obdelana  derivativov) v
    zrna (razen moke   celoti
    in zdroba),      pridobljena;(1)
    predkuhana ali    -pri kateri
    drugače        vrednost
    pripravljena, ki   katerega koli
    niso omenjena in   uporabljenega
    ne zajeta na     materiala iz 17.
    drugem mestu     poglavja ne
               presega 30% cene
               izdelka franko
               tovarna.
-----------------------------------------------------------------
1 Izjema za Zea indurata koruzo se uporablja do 31.12.2002.
-----------------------------------------------------------------
                               "
12) V Prilogi II se med pravila za tarifne številke 2202 in 2208 HS doda naslednje pravilo:
"
-----------------------------------------------------------------
2207  Nedenaturirani    Izdelava iz :
    etanol z       - materialov, ki
    vsebnostjo      niso uvrščeni v
    alkohola 80 vol. %  tar. št. 2207 ali
    ali več; etanol   2208;
    in druga žganja,   - pri kateri mora
    denaturirana, s   biti vse
    katero koli     uporabljeno
    vsebnostjo      grozdje ali kateri
    alkohola.      koli material,
               dobljen iz
               grozdja, v celoti
               pridobljen, ali če
               so vsi drugi
               uporabljeni
               materiali že s
               poreklom, se lahko
               uporabi arak do
               višine
               5 vol. %.
-----------------------------------------------------------------
                               "
13) V Prilogi II se pravilo za 57. poglavje nadomesti z:
"
-----------------------------------------------------------------
57.   Preproge in druga
pgl.  tekstilna talna
    prekrivala:
    -Iz iglane      Izdelava iz:(1)
     klobučevine    -naravnih vlaken,
               ali
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše.
               Lahko se
               uporabljajo:
               -preja iz
               polipropilenskega
               filamenta iz
               tar. št. 5402,
               -polipropilenska
               vlakna iz tar.
               št. 5503 ali
               5506, ali
               -filamentni traki
               iz polipropilena
               iz tar. št. 5501,
               pri katerih je v
               vseh primerih
               vsebina vsakega
               filamenta ali
               vlakna manjša od 9
               decitekstov, pod
               pogojem, da
               njihova vrednost
               ne presega 40%
               cene izdelka
               franko tovarna
    -Iz druge      Tkanina iz jute se
     klobučevine    lahko uporablja
               kot podloga
               Izdelava iz:(1)
     -Drugi tekstilni  -naravnih vlaken,
     materiali      nemikanih in
               nečesanih ali
               kako drugače
               pripravljenih za
               predenje, ali
               -kemičnih
               materialov ali
               tekstilne kaše.
               Izdelava iz:(1)
               -preje iz
               kokosovega vlakna
               ali jute, (a)
               -preje iz
               sintetičnih ali
               umetnih fila-
               mentov,
               -naravnih vlaken,
               ali
               -sintetičnih ali
               umetnih rezanih
               vlaken, nemikanih
               in nečesanih ali
               kako drugače
               predelanih za
               predenje.
               Tkanina iz jute se
               lahko uporablja
               kot podloga.
-----------------------------------------------------------------
(a) Uporaba preje iz jute je dovoljena od 1.7.2000
                                "
14) V Prilogi II se pravilo za tarifno številko 7006 HS nadomesti z:
"
-----------------------------------------------------------------
7006  Steklo iz tar. št.
    7003, 7004 ali
    7005, upognjeno, z
    obdelanimi robovi,
    gravirano, luknjano,
    emajlirano ali
    drugače obdelano,
    toda neokvirjeno in
    nesposojeno z
    drugimi materiali:   Izdelava iz
                neprevlečene
    -Podlaga iz      podlage iz
    steklene plošče,    steklene
    prevlečena s tenko   plošče iz
    izolacijsko      tar. št. 7006.
    prevleko
    polprevodniške
    vrste v skladu s
    standardi SEMII(1)   Proizvodnja iz
                materialov iz
                tar. št. 7001.
    - Drugo
-----------------------------------------------------------------
(1) SEMII - Registrirani inštitut za polprevodniško opremo in materiale"
15) V Prilogi II se pravilo za tarifno številko 7601 HS nadomesti z:
"
-----------------------------------------------------------------
7601  Aluminij, surovi   Izdelava, pri
               kateri:
               - se vsi
               uporabljeni
               materiali
               uvrščajo v
               drugo tar. št.
               kot je tar št.
               izdelka; in
               - vrednost
               vseh
               uporabljenih
               materialov ne
               presega 50 %
               cene izdelka
               franko tovarna
               ali
               Izdelava s
               toplotno ali
               elektrolitsko
               obdelavo iz
               nelegiranega
               aluminija ali
               iz aluminijevih
               odpadkov in
               ostankov.
-----------------------------------------------------------------
16) V Prilogi II se pravilo za tarifno številko 8401 HS nadomesti z:
"
-----------------------------------------------------------------
ex   Gorilni elementi   Izdelava, pri     Izdelava,
8401  (polnjenja) za    kateri so vsi     pri kateri
    jedrske reaktorje  uporabljeni      vrednost
               materiali uvrščeni  vseh
               v drugo tar. št.,   uporabljenih
               kot je tar. št.    materialov
               izdelka.(1)      ne presega
                          30% cene
                          izdelka
                          franko
                          tovarna.
-----------------------------------------------------------------
(1)To pravilo se bo uporabljalo do 31.decembra 2005.
-----------------------------------------------------------------
17) Med vnosa za tarifni številki 9606 in 9612 HS se doda naslednje:
"
-----------------------------------------------------------------
9608  Kemični svinčniki;  Izdelava, pri
    flomastri in     kateri se vsi
    označevalniki z   uporabljeni
    vrhom iz polsti   materiali uvrščajo
    ali drugega     v drugo tar.št.,
    poroznega      kot je tar.št.
    materiala; nalivna  izdelka. Lahko pa
    peresa in podobna  se uporabljajo
    peresa; peresa za  peresa in njihove
    kopiranje;      konice iz iste
    patentni       tar.št.
    svinčniki;
    peresniki, držala
    za svinčnike in
    podobna držala;
    deli (vključno
    kapice in
    ščipalke)
    navedenih
    proizvodov, razen
    tistih iz tar.
    št. 96.09
-----------------------------------------------------------------
                               "
18) Za Prilogo IV se doda:
"Priloga V
    Seznam izdelkov s poreklom iz Evropske skupnosti,
     za katere ne veljajo določbe 3. in 4. člena,
   navedenih v zaporedju poglavij in tarifnih številk HS
1. poglavje
2. poglavje
3. poglavje
0401 do 0402
ex 0403 - Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir
in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirani
ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil
0404 do 0410
0504
0511
6. poglavje
0701 do 0709
ex 0710 - Vrtnine, razen sladke koruze iz tarifne številke 0710
40 00 (nekuhane ali kuhane v pari ali vreli vodi), zamrznjene
ex 0711- Vrtnine, razen sladke koruze iz tarifne številke 0711
90 30, začasno konzervirane (na primer: z žveplovim dioksidom, v
slanici, v žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje),
vendar takšne neprimerne za takojšnjo prehrano
0712 do 0714
8. poglavje
ex 9. poglavje - Kava, čaj, začimbe, razen mate čaja iz tarifne
številke 0903
10. poglavje
11. poglavje
12. poglavje
ex 1302 - Pektinske snovi, pektinati in pektati
1501 do 1514
ex 1515 - Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (brez jojoba
olja in njegovih frakcij) in njihove frakcije, prečiščeni ali
neprečiščeni, toda kemično nemodificirani
ex 1516 - Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in
njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani,
interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani,
rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani, razen
hidrogenskega ricinusovega olja, znanega kot +opalni vosek*
ex 1517 in
ex 1518 - Margarine, nadomestki svinjske masti in druge
pripravljene užitne maščobe
ex 1522 - Ostanki predelave maščob ali živalskih in rastlinskih
voskov, razen degrasa (strojarska maščoba)
16. poglavje
1701
ex 1702 - Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo,
maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi
brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni med in
mešanice umetnega ali naravnega meda; karamelni sladkor, razen
tistega iz tarifnih številk 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59,
1702 50 00 in 1702 90 10
1703
1801 in 1802
ex 1902 - Testenine, polnjene, ki vsebujejo več kot 20 ut. %
rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, klobas in
podobnega ali mesa in drobovine vseh vrst, vključno z maščobami
kakršne koli vrste
ex 2001 - Kumare in kumarice, čebula, močno začinjeni mango,
plodovi iz rodu Capsicum, razen sladkih paprik ali pimenta, gobe
in olive, pripravljene ali konzervirane v kisu ali ocetni kislini
2002 in 2003
ex 2004 - Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače,
razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen izdelkov iz
tarifne številke 2006, razen krompirja v obliki moke, zdroba ali
kosmičev, in sladke koruze
ex 2005 - Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače,
razen v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen izdelkov iz
tarifne številke 2006, razen krompirja v obliki moke, zdroba ali
kosmičev, in sladke koruze
2006 in 2007
ex 2008 - Sadje, orehi in drugi užitni deli rastlin, drugače
pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu, razen kikirikijevega masla, palmovih jeder,
koruze, jama, sladkega krompirja in podobnih užitnih delov
rastlin, ki vsebujejo 5 ut. % ali več škroba, listov vinske trte,
hmeljevih poganjkov in drugih podobnih užitnih delov rastlin
2009
ex 2106 - Aromatizirani in obarvani sladkor, sirupi
2204
2206
ex 2207 - Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. %
ali več, pridobljen iz kmetijskih pridelkov navedenih v tem
seznamu
ex 2208 - Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo alkohola manj kot
80 vol. %, pridobljen iz kmetijskih pridelkov navedenih v tem
seznamu
2209
23. poglavje
2401
4501
5301 in 5302"
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. junija 2000.
Št. 333-10/2000-2
Ljubljana, dne 25. maja 2000.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l.r.
Podpredsednik
1 Kneževina Liechtenstein ima carinsko unijo s Švico in je pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.
2 Kumulacija, predvidena v tem členu, ne velja za materiale s poreklom iz Evropske skupnosti, ki so omenjeni v seznamu v Prilogi V k temu protokolu.
1 Kneževina Liechtenstein ima carinsko unijo s Švico in je pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.
2 Kumulacija, predvidena v tem členu, ne velja za materiale s poreklom iz Evropske skupnosti, ki so omenjeni v seznamu v Prilogi V k temu protokolu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti