Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2062. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žalec, stran 5929.

Na podlagi 33. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/9) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 30. 3. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Žalec
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Žalec (Uradni list RS, št. 57/99) se v celotnem besedilu »tajnik občine« nadomesti z »direktor občinske uprave«.
2. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni in se glasi:
»Vabilo za klic s predlogom dnevnega reda ter gradivom za sejo občinskega sveta se pošlje županu, podžupanu in članom občinskega sveta najmanj 7 dni pred dnem določenim za sejo.«
Drugi odstavek se črta.
3. člen
29. člen se spremni tako, da glasi:
»Korespondenčno sejo je dovoljeno sklicati samo v nujnih in neodložljivih primerih, ki jih je potrebno posebej obrazložiti in uskladiti z pristojnim odborom občinskega sveta.
Na korespondenčni seji se lahko sprejemajo posamični akti (odločbe in sklepi), ne pa splošni akti to je statut, odlok, odredba, pravilnik, poslovnik, navodilo, zaključni račun, proračun, prostorski in drugi plani razvoja.
Odločitev se potrdi na naslednji seji občinskega sveta.«
4. člen
V prvem odstavku 107. člena se beseda »sedem« nadomesti z besedo »tri«.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žalec začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503/0001/98
Žalec, dne 30. marca 2000.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost